28. listopadu 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.listopadu 2018

Usnesení č. 751/18 k pověření užíváním závěsného znaku ČR
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení č. 987/14 ze dne 19.11.2014.

II. p o v ě ř u j e
Ing. Kateřinu Daczickou, Mgr.Bc. Silvii Doušovou, Bc. Štěpána Drtinu, Lenku Frankovicovou, MUDr. Jana Havlovice, Martina Hlavatého, Mgr. Karla Ptáčka, Bc. Martina Starého, RNDr. Ivo Šance, CSc., Mgr.Bc. Víta Šnajdra, Kateřinu Špalkovou, Ing. Josefa Tremla, Mgr.Bc. Danu Vepřkovou, Václava Veselého a Soňu Žáčkovou užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 752/18 k termínům jednání RM a ZM v roce 2019
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2019.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Schválit navržené termíny jednání ZM pro rok 2019.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 753/18 ke zřízení komisí Rady města K. Hora
Rada města z ř i z u j e
s účinností od 1.1.2019 tyto komise Rady města Kutná Hora : kulturní, školskou, sportovní, cestovního ruchu, pro sociální záležitosti, dopravní, majetkovou, pro životní prostředí, památkové péče, informačních technologií, pro bezpečnost, bytovou, pro strategické plánování a rozvoj města.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 754/18 k rozpočtovému opatření KAN č. 11
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 9 - zapojení přijaté dotace pro dobrovolné hasiče do rozpočtu města ve výši 5 867,-- Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.18


Usnesení č. 755/18 k rozpočtovým opatřením EKO č. 15 a 16
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky platba DPH na pokrytí platby úroku z nedočerpaných úvěrů ve výši 790 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí programového vybavení pro městskou policii a odbor dopravy města Kutná Hora na úsekové měření ve výši 229 900 Kč důvodové zprávy č.2
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 756/18 k uzavření dodatku ke smlouvě (Prův. služba, p .o.)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí umístěných v prostorech budovy č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkající se vložení movitých věcí a vyjmutí jedné movité věci z předmětu výpůjčky dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 757/18 k vyhodnocení VŘ SN 21/18
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 21/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.26 a 2.25) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora společnost SPORT LX s.r.o., IČO 28355181, se sídlem Přítoky 83, 284 01 Miskovice.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.26 a 2.25) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 21/18 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 758/18 k vyhodnocení VŘ SN 24/18
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 24/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v přízemí budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora pana Vlastimila Vaňka, IČO 64152154, bytem Ortenova 78, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v přízemí budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 24/18 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 759/18 k vyhlášení nových VŘ (SN 25 a 26/18)
Rada města I. u k o n č u j e
a) výběrové řízení číslo SN 22/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.27 a 2.28) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.
b) výběrové řízení číslo SN 23/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.30 a 2.29) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
a) vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.27 a 2.28) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 10.1.2019 ve 13.00 hod.
b) vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.30 a 2.29) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 10.1.2019 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 760/18 k vyhodnocení VŘ SN 24/18
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 24/18 na pronájem bytu v Kutné Hoře s panem Martinem Grundmannem, trvale bytem Červený Hrádek , za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 24/18.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 761/18 k záměru na pronájem pozemku v K.Hoře
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 688/7 v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 762/18 k záměru na výpůjčku NP (Zachova 368)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v I. patře budovy č.p. 368, ul. Zachova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti spolku Kutnohorský fotoklub z.s., se sídlem Zachova 368/32, Hlouška, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 763/18 k pachtovní smlouvě - pozemek v Poličanech (D. Havlíčková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Poličany o výměře cca 116 m2 mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Danou Havlíčkovou, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.1.2016 do 31.12.2018 ve výši 2 436,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 764/18 k dohodě o splácení dluhu (S.Vlasáková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením dohody o splácení dluhu ve výši 10 346,00 Kč dle žádosti paní Stanislavy Vlasákové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 765/18 k pachtovní smlouvě - část pozemku v K.Hoře (B. Daněk)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3887 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a panem Bohumírem Daňkem,Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.1.2016 do 31.12.2018 ve výši 924,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 766/18 k pachtovní smlouvě - část pozemku na Kaňku (I.Nasadošová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 251 o výměře 49 m2 a část pozemku 253/1 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Ivou Nasadošovou,jako pachtýřem s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.1.2016 do 31.12.2018 ve výši 1 449,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 767/18 k nájemní smlouvě - části pozemků v K.Hoře (MERIMAC s.r.o.)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 655/18 ze dne 19.9.2018 v bodě c)

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 520 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. MERIMAC s.r.o., IČO 27578950, se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora jako nájemcem a panem Ing. Pavlem Tomášem, Praha 9 jako vedlejším účastníkem s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 5.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 768/18 k záměru na propachtování části pozemku v K.Hoře
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 911/11 o výměře cca 84 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 769/18 k záměru změny přílohy nájemní smlouvy
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit přílohu č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12.6. 2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČO: 62967291, se sídlem Opatovice I. č.p. 43 jako nájemcem. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změnám v předmětu nájmu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 770/18 k prodloužení nájemních smluv bytů
Rada města s c h v a l u j e
1) prodloužení nájemní smlouvy s paní Petrou Zorničkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
2) prodloužení nájemní smlouvy s paní Ivanou Krajnerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
3) prodloužení nájemní smlouvy s manželi Zdeňkou a Ladislavem Ruszóvými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
4) prodloužení nájemní smlouvys paní Lucií Tomanovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
5) prodloužení nájemní smlouvy s panem Tomášem Veselým na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 771/18 k rozpočtovým opatřením OSM č. 19 - 21
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 19/18, kterým se navyšuje výdajová položka Vl. dvůr - služby o částku 447.900,-- Kč, a to na úkor investiční položky Vl. dvůr - revitalizace.
b) předložený návrh OSM č. 20/18, kterým se zřizuje nová výdajová položka rybník Vidlák - studie ohroženého území zvláštní povodní ve výši 278.875,-- Kč, a to na úkor položek bytové domy-znalecké posudky (45.480,-- Kč), průkazy energetické náročnosti (20.000,-- Kč), věcná břemena (38.345,-- Kč), pozemky-znal. posudky (50.000,-- Kč), geometrické plány (50.000,-- Kč), spr. poplatky placené jiné obci (5.000,-- Kč), IC - HN el. energie (10.000,-- Kč), hala Klimeška - voda (30.000,-- Kč) a hala Klimeška - plyn (30.000,-- Kč).
c) předložený návrh OSM č. 21/18, kterým se navyšují výdajové položky Vorlíčkovy sady - u sv. Barbory o částku 44.000,-- Kč a položka park Vl. dvůr o částku 5.000,-- Kč, a to obě na úkor položky Vlašský dvůr - voda.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 04.12.18


Usnesení č. 772/18 k zápisu z majetkové komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 1.10. 2018.Usnesení č. 773/18 ke zřízení věcného břemene (ČEZ)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6014812, Kutná Hora, K Lánům, p.č. 3650/1 - el. přípojka knn) na pozemcích p.č. 3884/1 a p.č. 3885, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 774/18 ke zřízení věcného břemene (ČEZ)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6003347/VB/01, Kutná Hora, Kaňk, Ke Kostelu, kabel NN, demontáž vedení NN) na pozemku p.č. 682/2 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč za umístění skříně, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 775/18 ke zřízení věcného břemene (ČEZ)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6014594/3 Kutná Hora, Žižkov, p.č. 4296/3,4 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 4295 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 776/18 ke zřízení věcného břemene (ČEZ)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023191 Kutná Hora, U Skály, p.č. 4181/1 - knn) na pozemku p.č. 4163/61 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 777/18 ke vzájemné výměně pozemků (Středočeský kraj)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Schválit bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847-145/2016 ze dne 7.2. 2018:
-část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 445 m2, nově označená jako parcela č. 4517/15,
-část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 86 m2, nově označená jako parcela č. 4517/16,
-část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 450 m2, nově označená jako parcela č. 4517/17,
-díl "m" o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 4517/1 a sloučený do parcely č. 3895,
-díl "a" o výměře 28 m2, oddělený z parcely č. 4517/2 a sloučený do parcely č. 4517/19,
-díly "g+d" o výměře 15 m2, oddělené z parcely č. 4517/2 a sloučené do parcely č. 4517/10,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847-145/2016 ze dne 7.2. 2018:
-díl "b" o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 4517/8 a sloučený do parcely č. 4517/2,
-díly "c+e+f" o výměře 10 m2, oddělené z parcely č. 4517/10 a sloučené do parcely č. 4517/2,
-část pozemku p.č. 4517/10 o výměře 11 m2, nově označená jako parcela p.č. 4517/13,
-díl "n" o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3895 a sloučený do parcely č. 4517/1.
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 778/18 k prodeji pozemku (pí Matoušková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Schválit prodej pozemku p.č. 625/13 o celkové výměře 31 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, paní Pavle Matouškové,Malín, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 6.820,- Kč.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.12.19


Usnesení č. 779/18 ke směně pozemků (Provincie Kongregace Dcer PMP)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Schválit směnu pozemku p.č. 863 o výměře 4.143 m2, pozemku p.č. 1118/1 o výměře 813 m2, pozemku p.č. 1119 o výměře 1.471 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a pozemku p.č. 164/1 o výměře 4.730 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Záboří nad Labem ve vlastnictví Města Kutná Hora za id. 1/2 pozemku p.č. 3991/18 o celkové výměře 10.625 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA, IČO: 00406911, se sídlem Přemyšlenská 679/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy s finančním doplatkem ze strany Provincie ve výši 4.393,- Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 780/18 k záměru na směnu pozemků (VHS)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit části pozemků p.č. 662/27 o výměře 81 m2 a p.č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle geometrického plánu č. 898-668/2015 pozemek p.č. 662/86 o výměře 621 m2), pozemek p.č. 662/3 o výměře 29 m2 a pozemek p.č. 662/4 o výměře 368, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 3962/6 o výměře 4.427 m2, pozemek p.č. 4416/7 o výměře 34 m2, část pozemku p.č. 3969/1 o výměře 31 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díly "c+h"), část pozemku p.č. 3969/4 o výměře 32 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díl "e"), část pozemku p.č. 3971/1 o výměře 58 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díl "b") a část pozemku p.č. 3971/4 o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díly "d+f"), vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 781/18 k rozpočtovým opatřením OPP č. 26 a 27
Rada města s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě ve výši 750 213 Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 - přesun rozpočtových prostředků v rámci správce rozpočtových prostředků ve výši =7000,- Kč z položky Kultura na položku Spolkový dům dle důvodové zprávy č.2.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.18


Usnesení č. 782/18 k návrhům rozpočtů na rok 2019
Rada města s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů na rok 2019 a návrhy na střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora:
Mateřské školy Kutná Hora
Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Žižkov, Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora
dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.18


Usnesení č. 783/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 28
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28: neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 2 596 695,00 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 596 695,00 Kč dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 05.12.18


Usnesení č. 784/18 k přijetí finančního daru
Rada města s c h v a l u j e
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov Kutná Hora od společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03. Celková částka daru činí ekvivalent 20,000 USD (dvacet tisíc amerických dolarů) vyplacených v českých korunách dle platného měnového kurzu banky v den, kdy se uskuteční převod daru (asi 440 000,00 Kč) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.12.18


Usnesení č. 785/18 k nenárok.složkám platů ředitelů škol a školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
upravené nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.12.18


Usnesení č. 786/18 k navrženému rozpočtu a fin. výhled Městské knihovny
Rada města s c h v a l u j e
navržené rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy na rok 2020 a 2021 Městské knihovny Kutná Hora, Městského Tylova divadla v Kutné Hoře a Galerie Felixe Jeneweina dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 787/18 k odměnám ředitelům PO
Rada města s c h v a l u j e
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2018 ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert,Ing. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 788/18 k posouzení nabídek ve veřejné zakázce
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce s názvem "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č. p. 28 Barborská ulice" v Kutné Hoře dle písemné zprávy o hodnocení nabídek ze dne 22.11.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.19


Usnesení č. 789/18 k tisku městského zpravodaje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s firmou Dušan Lapáček od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na zajištění grafických prací a tisku městského zpravodaje Kutnohorské listy dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 790/18 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 1.10.2018

II. u k l á d á
TO OI osadit lavičkami úvozovou cestu na Kaňk.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 791/18 k OZV č. 1/2019 - podpora rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 792/18 k rozpočtovému opatření INV č. 24 a 25
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) peněžitý příplatek Technickým službám Kutná Hora, spol. s.r.o. (dále TSKH) ve výši 3.500.000,--Kč podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
b) přiloženou Smlouvu o příplatku mezi Městem Kutná Hora a TSKH ve výši
3.500.000,--Kč.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 24/18, kterým dojde k rozpočtovému pokrytí příplatku poskytnutého dle bodu b) peněžitým příplatkem ve výši 3.500.000,--Kč TSKH dle důvodové zprávy.
d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 25/18, kterým dojde k rozpočtovému pokrytí nutných výdajů k dodržení podmínek žádosti o dotaci ve výši 1.710.000,--Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 793/18 k návrhu licenčních smluv
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření licenčních smluv s autory projektu pro stavební povolení na autorská práva k projektu a autory literárního scénáře na práva k literárnímu scénáři, kterými budou zajištěna práva města disponovat s nimi pro další výběrová řízení na dokumentaci pro expozice a dokumentaci pro provedení stavby dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s autory Ing. Šedivou, Ing. arch. Kubíkem, Ing. Eduardem Novákem licenční smlouvy uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 794/18 k prodloužení DPČ na rok 2019
Rada města I. s c h v a l u j e
Prodloužení dohod o pracovní činnosti uzavřených s Dr. Ondřejem Hubáčkem, Ing Tomášem Pápolem a Dr. Lenkou Opletalovou na období 1.1.2019 do 31.12.2019 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Personálnímu oddělení prodloužit platnost uzavřených dohod o pracovní činnosti.

Zodpovídá : Ing. J. Lehetová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 795/18 k prodloužení DPČ na rok 2019
Rada města I. s o u h l a s í
a)s prodloužením uzavřené dohody o pracovní činnosti s panem PhDr. Ondřejem Hubáčkem na provádění prací Dotačního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře na období 1.1.2019-31.12.2019 dle důvodové zprávy.
b)s prodloužením uzavřené dohody o pracovní činnosti s panem Ing. Tomášem Pápolem na provádění prací Finančního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) Personálnímu oddělení prodloužit platnost uzavřených dohod o pracovní činnosti.
b) Odboru investic zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení odměn z DPČ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál, Ing.Lehetová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 796/18 k uzavření DPČ na rok 2019
Rada města I. s c h v a l u j e
a)Ukončení dohody o pracovní činnosti s Bc Markem Tivodarem na provádění prací technického gestora akce Revitalizace NKP Vlašský dvůr k 30.11.2018 z důvodu odchodu k jiné společnosti, kde tuto činnost vykonávat nemůže dle důvodové zprávy.
b)Uzavřít dohodu o pracovní činnosti na provádění prací technického gestora akce Revitalizace NKP Vlašský dvůr s Bc Anetou Nedvědovou na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 dle důvodové zprávy.
c)Prodloužit BC Anetě Nedvědové dohodu o pracovní činnosti na provádění činnosti administrátora expozic akce Revitalizace NKP Vlašský dvůr dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) Personálnímu oddělení ukončit a uzavřít uvedené dohody o pracovní činnosti.
b) Odboru investic zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení odměn z DPČ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing. Lehetová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 797/18 k rozpočtovému opatření INV č. 12
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 12, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace na položce "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" ve výši 708.344,89 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.12.18


Usnesení č. 798/18 k rozpočtovému opatření INV č. 13
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Kollárova 589, 590 - elektrorozvody - (MAJ)" na položku "Zateplení PD Benešova ul. (INV)" ve výši 72.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.12.18


Usnesení č. 799/18 k cenové nabídce - archeologický výzkum
Rada města s c h v a l u j e
Cenovou nabídku na návrh skladby záchranného archeologického výzkumu
(dále jen ZAV) při stavební akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr, v k.ú. Kutná Hora" - ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, Praha, v.v.i. Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, za cenu 120.080,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na:
Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavební akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr, v k.ú. Kutná Hora", za cenu 120.080,-Kč včetně DPH, s dodavatelem: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, Praha, v.v.i. Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 800/18 k zápisu z DR spol. Technické služby č. 6/18
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.06/18 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 29.10.2018

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 3 Q 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 12.12.18


Usnesení č. 801/18 k převodu pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené Smlouvy darovací řešící převod pozemku, stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení v ulici Pod Rozhlednou v Kutné Hoře - Sedlci.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 802/18 k dodatku ke smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Veřejné osvětlení v ulicích U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Kutná Hora, Karlov (1.etapa)".

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 803/18 k harmonogramu svozu odpadů na rok 2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2019, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným
a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 804/18 k zahájení poptávkového řízení
Rada města I. s c h v a l u j e
a)v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře"
b) pro toto zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Mgr.Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Andrea Bodišová Bc. Milan Šesták
3. Kateřina Hladíková Božena Marhanová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.12.18


Usnesení č. 805/18 k rozpočtovému opatření TO INV č. 26 a 27
Rada města s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 26/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové položky Rampy pro pěší Malín - nadjezd (neinv.) ve výši 444.355,32 Kč, a to na úkor rozpočtové položky Rampy pro pěší Malín - nadjezd (inv.) ve výši 444.355,32 Kč dle důvodové zprávy.
b)předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 27/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky WC veřejná ve výši 65.691,--Kč, a to na úkor rozpočtových položek: Nákup odpadkových košů ve výši 25.000,--Kč, Odpad: objemný-svoz ve výši 28.229,--K a Recycling - příspěvek ve výši 12.462,--Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.12.18


Usnesení č. 806/18 ke koncepci odpadového hospodářství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města vzít na vědomí zpracovanou koncepci odpadového hospodářství města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 807/18 k dodatku smlouvy o dílo
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením přiloženého návrhu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností Green Gas DPB a.s., se sídlem Rudé armády 637, Paskov.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 808/18 k rozpočtům PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) navržené rozpočty příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro rok 2019 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců)
b) navržené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro roky 2020 a 2021 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců)

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 809/18 k dopravní obslužnosti MAD na rok 2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245006 a 245007 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2019.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 18.12.18


Usnesení č. 810/18 k úhradě prokazatelné ztráty - dopravní obslužnost
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2019.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 811/18 k rozpočtu PO Průvodcovská služba
Rada města s c h v a l u j e
navržený rozpočet Průvodcovské služby Kutná Hora p. o. zřizované městem Kutná Hora na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled této PO na rok 2020 a 2021 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 812/18 k udělení výjimky z OZV 4/2014
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství městu Kutná Hora, Oddělení cestovního ruchu a marketingu pro adventní jarmarky konané v Kutné Hoře na Palackého náměstí v období od 4. 12. do 23. 12. 2018 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 813/18 k ceníku na pronájem stánků
Rada města I. s o u h l a s í
s ceníkem pronájmu pevných dřevěných uzamykatelných stánků v období adventu 2018, jakožto služby poskytované Informačním centrem města Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. p o v ě ř u j e
Oddělení cestovního ruchu a marketingu k uzavírání smluv o pronájmu pevných dřevěných uzamykatelných stánků, a to s účinností od 1. 12. 2018.

Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 31.12.18Ing. Josef Viktora, v.r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v.r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 28. listopadu 2018

Nahoru