28. listopadu 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.listopadu 2013

Usnesení č. 965/13 k podání žádosti o dotaci - zateplení objektu
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zadáním zpracování žádosti o dotaci a administraci dotace na
zateplení budovy bývalé družiny ZŠ Jana Palacha firmě CZECHIA GROUP
s.r.o. sídlo: Praha 10, Pod Altánem 9, neplátci DPH, za cenu
96.000,-Kč dle důvodové zprávy
b) se zadáním zpracování Energetického auditu a dokumentace ke stavebnímu
povolení firmě RELOCAR energy solution s.r.o. sídlem Baranova 642/30
Praha za cenu 112.530,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic MÚ Kutná Hora
s oběma uvedenými subjekty projednat, schválit a uzavřít SOD

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.11.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 28. listopadu 2013

Nahoru