28. listopadu 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.listopadu 2012

Usnesení č. 946/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 31.10.2012.
b) zápis ze 13. zasedání komise dopravní ze dne 14.11.2012
c) zápis ze 16. a 17. zasedání komise životního prostředí ze dne 15.10.2012 a 12.11.2012
d) zápis školské komise ze dne 5.11.2012
e) zápis komise pro socicální záležitosti ze dne 19.11.2012
f) zápis ze společného jednání komise cestovního ruchu a komise kulturní ze de 5.11.2012


Usnesení č. 947/12 k termínům rady a zastupitelstva města pro rok 2013
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené termíny jednání zastupitelstva v roce 2013.

II. s c h v a l u j e
upravený předložený návrh termínů jednání Rady města K. Hora v roce 2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 948/12 k doplnění komise památkové péče RM
Rada města j m e n u j e
Ing. Ivanu Vopálkovou, členku Rady města Kutná Hora členkou Komise památkové péče RM Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 949/12 k organizační změně na MÚ Kutná Hora od 1.12.2012
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.12.2012 změnu organizační struktury MÚ Kutná Hora spočívající v rozšíření činnosti odboru kancelář tajemníka o agendu Vztahů k veřejnosti.

II. s t a n o v í
s účinností od 1.12.2012 celkový počet pracovních úvazků Městského úřadu Kutná Hora na 169,5.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 950/12 ke zprávě k možnosti přesídlení barmských uprchlíků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zapojit se do programu, který je realizován Ministerstvem vnitra ČR se zaměřením na pomoc nejvíce ohroženým a pronásledovaným uprchlíkům v zahraničí, jejichž situace není řešitelná bez pomoci a přemístění do třetího státu.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 951/12 ke změně v dozorčí radě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
navrhnout Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Ing. Jaroslava Suka, Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 952/12 k návrhu rozpočtu města na rok 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravený rozpočet na rok 2013.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 953/12 k rozpočtovému opatření EO č. 41-43
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 41, kterým dochází k přesunu nepoužité účelové rezervy na řešení krizových situací vytvořené podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona ve výši 100 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 42, kterým dochází k navýšení investičních prostředků na obnovu kamerového systému pro Městskou policii ve výši 498.216 Kč. Toto navýšení bude kryto z vybraných pokut Městskou policií v roce 2012 dle důvodové zprávy č. 2
3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 43, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu poskytnutí investičního příspěvku pro středisko Kutná Hora Svazu skautů a skautek ČR Junák na rekonstrukci základny ve výši 100.000 Kč. Toto navýšení bude kryto z vybraných pokut Městskou policií v roce 2012 dle důvodové zprávy č. 3

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 954/12 k odkoupení pozemků v k.ú. Sedlec od spol. České dráhy, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 616 o výměře 163 m2 a části pozemku p.č. 812/4 o výměře 3.179 m2 (dle GP č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 1.110.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 955/12 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (man. Gottfriedovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 4817 (dle GP č. 3208-42/2012 pozemky p.č. 4817/2,3,4) o výměře 83 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Václavu a Kateřině Gottfriedovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 6/13 ze dne 9. 1. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 956/12 k prodeji pozemků v Kutné Hoře (p. Beneš)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku pp.č. 3888/2 o výměře 84 m2, části pozemkové parcely č. 3888/1 o výměře 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3889 o výměře 1 m2, včetně studny na pozemku pp.č. 3888/2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Benešovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 32.070,- Kč. Tyto části pozemkových parcel č. 3888/1 a č. 3889 byly zaměřeny geometrickým plánem č. 3197-47/2012 geodeta Ing. Jaroslava Dvořáka ze dne 16.5. 2012 a část pozemkové parcely č. 3888/1 o výměře 15 m2 byla tímto geometrickým plánem označena jako nově vzniklá pozemková parcela ppč. 3888/3 a dále část pozemkové parcely č. 3889 byla tímto geometrickým plánem označena jako díl "a" o výměře 1 m2. S tím, že zároveň bude uzavřena dohoda s panem Jiřím Benešem st., Kutná Hora 3 o vzdání se jakýchkoliv nároků vůči Městu Kutná Hora z důvodu původní kupní smlouvy a souvisejících soudních sporů.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 957/12 k ukončení smlouvy o nájmu části nemovitosti - Uhelná 555, KH
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 555 Uhelná ul., Kutná Hora ze dne 30.6.2006 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Romanem Čermákem, obchodní jméno Roman Čermák - RAMZES, se sídlem Seifertovy sady 38, Kutná Hora, výpovědí ze strany Města Kutná Hora.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 958/12 k ukončení smlouvy o nájmu části nemovitosti - Uhelná 555, KH
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 555 Uhelná ul., Kutná Hora ze dne 30.6.2006 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením KHnet.info, o.s., se sídlem Studentů 133, Kutná Hora, výpovědí ze strany Města Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 959/12 k prominutí poplatku z prodlení (L.Svobodová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Svobodovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 10.416,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 960/12 na prodloužení užívání přístřeší (H.Peštová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 12. 2012 do 31. 5. 2013.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 961/12 k neprodloužení nájemní smlouvy (R. Červeňák)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Radkem Červeňákem od 1. 12. 2012.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře proti panu Radku Červeňákovi,Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany pana Radka Červeňáka k vyklizení a předání bytu do 31. 12. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 962/12 k uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí - KH TEBIS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením upravené předložené smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 963/12 k ukončení VŘ na prodej bytu č. 918/6, ul. Růžová
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 45/12 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích p.č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.
Usnesení č. 964/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu Benešova 649
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 43/12 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk (53,50 m2) v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře.
Na 1. místě se umístila p. Marie Kořínková
Na 2. místě se umístila p. Zdeňka Kučerová
Na 3. místě se umístila p. Tereza Blažková-Liszková

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 2+kk (53,50 m2) v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Marií Kořínkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.410,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 43/12.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 965/12 k uzavření dodatku č. 2 - Benzina s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu části pozemku par.č. 688/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BENZINA, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, spočívající ve změně doby nájmu na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 966/12 k uzavření NS a výpůjčky pozemku - MVE PLUS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené nájemní smlouvy k vybavení sběrného dvora 10 velkoobjemnými kontejnery a 3 mobilními buňkami pro zajištění provozu Sběrného dvora města Kutná Hora, Zelenkova 644, 284 01 Kutná Hora, která se uzavírá mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, s účinností smlouvy od 1.1.2013 do 31.12.2013.

b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 3087/1 o výměře cca 6 183 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem provozování koutku pro zvířata, s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 967/12 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2013, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 968/12 k návrhu odpovědi Společenství vlastníků pro dům 576 v Nádražní ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s odpovědí odboru správy majetku Společenství vlastníků pro dům 576 v Nádražní ulici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 969/12 k postupu ve věci dokončení komunikací v lokalitě Ke Trojici
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o stavu nedokončených komunikací v lokalitě "Ke Trojici", včetně návrhu dalšího postupu řešení.


Usnesení č. 970/12 k úpravě dopravního značení v městské části Sedlec
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním dopravního značení zamezující vjezdu autobusů do některých ulic v Sedlci, do doby koncepčního řešení této lokality.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 971/12 k zápisu DR spol. MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konané dne 5.11.2012.


Usnesení č. 972/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - OS Denemark
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 665/46 a pozemku
parc.č. 665/21 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře cca 1 050 m2, Občanskému sdružení Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, za účelem rozšíření hřbitova pro zvířata.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.01.13


Usnesení č. 973/12 k zápisu DR společnosti KH Tebis, s.r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 10 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 26. 11. 2012

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu majetku v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS, s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora

b) s cenou tepelné energie na rok 2013, která činí 520,- Kč bez DPH za 1GJ

c) s vyplacením odměny jednateli společnosti K. Koubskému za období 3Q roku 2012 ve výši 20% souhrnu tří základních měsíčních platů

Rada města Kutná Hora u k l á d á
odboru správy majetku zajistit zpracování plánu obnovy městského tepelného hospodářství na desetileté období.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, K.Koubský      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 974/12 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 25 - 29
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.25/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka bytové domy - vložkování komínů ve výši 99.500,-- Kč, a to na úkor položek byty - znalecké posudky (19.500,-- Kč) a položky byty - daň z převodu (80.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.26/12, kterým se zřizuje nová výdajová položka voda - zalévání parku u Barbory ve výši 47.900,-- Kč, a to na úkor výdajových položek ZS - voda (30.000,-- Kč), ubytovna Vítězná - voda (16.000,--Kč) a položky nebyt.prostory-teplo (1.900,-- Kč).

c) Předložený návrh OSM - OSN č.27/12, kterým se zřizuje nová výdajová položka psí útulek - voda ve výši 90,-- Kč, a to na úkor položky nebyt.prostory - teplo.

d) předložený návrh OSM - OSN č. 28/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z výdajové rozpočtové položky neprivat.byty fond oprav ve výši 41.000,-- Kč na posílení výdajové rozpočtové položky vnitřní správy drobný hmotný majetek.

e) předložený návrh OSM - OSN č. 29/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků v celkové výši 210.000,-- Kč na posílení výdajových položek ubytovna Trebišovská - služby (10.000,--Kč), Vlašský dvůr - služby (10.000,--Kč), Vlašský dvůr - opravy (20.000,--Kč), společné prostory-služby, revize (100.000,--Kč), společné prostory - opravy (30.000,--Kč), zeleň vnitrobloky (10.000,--Kč), DPS - služby, revize (10.000,--Kč) a položky DPS - opravy (20.000,-- Kč), a to na úkor položek byty - teplo (100.000,-- Kč) a položky byty - služby, revize (110.000,--Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 975/12 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 21-22
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 21/12, kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky Komunikace - opravy ve výši 50.000,--Kč a to na úkor výdajové položky Rozpočtová rezerva a Úrok ČS kontokorent.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 22/12, kterým dochází k navýšení těchto příjmových rozpočtových položek: Odtahy vraků ve výši 2.200,--Kč, Parkování SMS-služby ve výši 3.670,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-komunikace ve výši 5.860,--Kč, Přijaté náhrady-soudní řízení ve výši 11.890,-- Kč, Podíl na zisku reklamních ploch r.2011 ve výši 19.320,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-dopr.značka ve výši 1.710,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-škola ve výši 8.940,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-osvětlení ve výši 9.120,--Kč, Prodej dřeva ve výši 1.550,--Kč, EKOLAMP-příjem za tříděné odpady ve výši 4.000,--Kč a Příjem - provoz útulku r.2011 ve výši 10.970,--Kč a zároveň k navýšení výdajových rozpočtových položek: Parkovací automaty-opravy ve výši 31.310,--Kč a Odpad: komunální - svoz ve výši 47.920,--Kč. Jedná se o přesun rozpočtových položek ve výši 79.230,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 976/12 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 23/12, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Záchytná stanice pro psy-opravy starých kotců ve výši 134.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Byty - teplo.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 977/12 k uzavření smlouvy o dílo na akci Restaurování sochy mouřenína
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na uzavření smlouvy o dílo na akci "Restaurování mouřenína - původně součástí sousoší sv. Františka Xaverského a sochy anděla - původně součástí sousoší sv. Floriána" s Univerzitou Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 79.200,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 978/12 k vydání změny č. 29 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 29 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 979/12 ke Smlouvě o půjčce č. 6/02 - FRB (pí Renáčová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce č.6/02 (úprava splátkového kalendáře) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 980/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 981/12 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby K.Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 3.čtvrtletí 2012 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 982/12 k rozpočtovému opatřední OSZ č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční dotace Pečovatelské služby na položku investiční ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 983/12 k odměňování manažerů prac. skupin Komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci pro rok 2013.Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.12.13


Usnesení č. 984/12 k rozpočtovému opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v al u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 29.350,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 985/12 k uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vidice
Rada města I. k o n s t a t u j e ,
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky za orgán obce Vidice a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí.

Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 28.11.12


Usnesení č. 986/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 28. 11. 2012
Usnesení č. 987/12 k doplnění komise pro sociální záležitosti
Rada města j m e n u j e
pana RNDr.Roberta Otrubu, Kutná Hora členem komise pro sociální záležitosti.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 28. listopadu 2012

Nahoru