28. ledna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.ledna 2015

Usnesení č. 78/15 k příspěvkovému programu(granty)- rozdělení prostředků pro rok 2015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2015 v kategoriích velkých a středních grantů dle pozměněné důvodové zprávy
b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2015 v kategorii Calendarium Cuthna dle pozměněné důvodové zprávy
c) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 11.02.15


Usnesení č. 79/15 k rozpočtové změně KUL č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 1 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly 2040 ve výši 50 000 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 80/15 ke jmenování dozorčí rady spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o.

I. j m e n u j e
pány Radima Fedoroviče, Martina Suchánka, Vladimíra Gajdoše, Jiřího Beránka a Zděnka Jiráska do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
jednateli společnosti panu Karlu Koubskému provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.


Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 20.02.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 28. ledna 2015

Nahoru