28. května 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.května 2015

Usnesení č. 545/15 k poskytnutí příspěvku MLaR pro KH Tour
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.,

s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč pro KH Tour Kutná Hora na pořádání Českého poháru horských kol.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 546/15 ke zveřejnění záměru - areál bývalé cihelny v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství (areál bývalé cihelny), tj. pozemku p.č. 595/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 595/2, pozemku p.č. 597/1, pozemku p.č. 597/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/27, pozemku p.č. 599/1, pozemku p.č. 599/2, pozemku p.č. 747/20, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/21, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/71, pozemku p.č. 747/85, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č. 759, jehož součástí je stavba bez čp/če vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné ve výši 50.000 Kč za účelem provozování činnosti společnosti.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.15Bc. Martin Starý , v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 28. května 2015

Nahoru