28. května 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.května 2014

Usnesení č. 445/14 k rozpočtovému opatření KT č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v roce 2014 až do výše 172.000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.14


Usnesení č. 446/14 k rozpočtovému opatření KT č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 438.800 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.14


Usnesení č. 447/14 k převodu závazku udržitelnosti projektů ROP na Město Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
převzetí závazků vyplývajících z udržitelnosti projektů
1. Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí (registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00372)
2. Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí (registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00374)
3. Destinace Kutná Hora a okolí - jeden den nestačí (registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/57.01123) na Město Kutná Hora s účinností od 1. 7. 2014.

Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 01.07.14


Usnesení č. 448/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - kterým dochází k zapojení neinvestičního transferu od dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko na vydání Magazínu Kutnohorských listů ve výši 52.000 Kč dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 449/14 k přijetí daru
Rada města s o u h l a s í
s přijetím investičního daru od firmy "Radek Herold - HEROLD" ve výši 10.000 Kč na vybudování kruhového objezdu na Karlově dle důvodové zprávy.

Zrušeno usnesením RM č. 858/14 dne 8.10.2014
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 450/14 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Sv. Kateřina (p. Forman)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 148 o výměře 27 m2 a části pozemku dle PK p.č. 1309/1 o výměře 37 m2 (dle GP č. 164-30/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. st. 148 o výměře 64 m2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše dle žádosti pana Zdenka Formana, Pardubice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 451/14 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Sv. Kateřina (pí Vaníčková)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. st. 150 o výměře 26 m2 a části pozemku dle PK p.č. 1309/1 o výměře 17 m2 (dle GP č. 164-30/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. st. 150 o výměře 43 m2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše dle žádosti paní Věry Vaníčkové, Staré Hradiště.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 452/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, Na Brunclíku, pro p.č. 3043/2) na pozemcích p.č. 3682/2 a p.č. 3087/7 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 10,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 453/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, Ku Ptáku, pro p.č. 954/2) na pozemku p.č. 3821/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 454/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Darinu a Romana Kalejovy, Kutná Hora ve výši 70 % z částky 20 266,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.14


Usnesení č. 455/14 k ukončení poptávky na opravu střechy Česká 793
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava střechy - obřadní síň, hřbitov U Všech Svatých, Česká 793, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KDK eko IZOL-CZ s.r.o., Dubice 39, 470 01 Česká Lípa, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 456/14 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 457/14 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - areálu zimního stadionu mezi
Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a SKP Olympia - oddíl
florbalu, Střelecká 617, Kutná Hora, na akci "Městské olympijské hry mládeže 2014 - florbalový turnaj" ve dnech 13.6.2014 až 19.6.2014 za částku ve výši 10.230,- Kč + 15 % DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.14


Usnesení č. 458/14 k zahájení poptávkového řízení na stavební úpravy minigalerie MTD
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Setkávání u Tyla - divadelní minigalerie"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
2. Bc. Jitka Gregorová Jana Pospíšilová
3. RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
4. Ing. Ota Morawski
5. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 459/14 k zahájení poptávkového řízení na obnovu restaurace U Havíře
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obnova restaurace a vinárny" U Havíře, Šultysova 154-155, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka
4. Ivan Sova
5. Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 460/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 376/14
b) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.14


Usnesení č. 461/14 k žádosti GFJ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora na dobu určitou dne 30.5.2014 za účelem pořádání akce 4. Muzejní noc GFJ.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 462/14 k vyvěšení záměru darovat majetek Středočeskému kraji
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darovat Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha oplocení NsAČ, dešťovou kanalizaci, základ pod nádrž na kapalný kyslík, plechovou garáž, spojovací tunel, rozvody topení, plynovod, rozvody, splaškovou kanalizaci, parkoviště před hlavní budovou, pojízdné komunikace, chodníky, rozvody vody, heliport, sochu před poliklinikou a plastiku ve vestibulu polikliniky, vše umístěné v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 463/14 ke sml.o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-KOM)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, s účinností od 1.7.2014 s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

b) s návrhem na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, kterým se pověřuje společnost MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav poskytováním informací o zpětném odběru a využití odpadů z obalů pro Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 464/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy z 24.a 25. zasedání komise životního prostředí ze dne 7. 4. 2014 a 5. 5. 2014
b) zápis ze školské komise ze dne 12. 5. 2014
c) bere na vědomí zápis z komise pro městská sídliště ze dne 12.5.2014
d) zápis z jednání kulturní komise dne 12. 5. 2014


Usnesení č. 465/14 k zahájení poptávky na akci OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PODÉL VRCHLICE
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci financované z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 "OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PODÉL VRCHLICE - park Pod Vlašským dvorem parc.č.4, 184 k.ú. Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

a) souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise: náhradník člena komise:
Ing.Franc Jiří Mgr. Dana Vepřková
Mgr.Seifert Ondřej Jelínková Jana
Trávníček Jan Ing. Janál Jiří
Ing.Štolbová Lucie Vepřek Dobroslav
Pospíšilová Jana Marhanová Božena

b)s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 466/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 13 - 14
Rada města s c h v a l u je
a) předložený návrh OSM - OSN č.13/14, kterým se zřizuje nová výdajová položka MTD - minigalerie ve výši 1.144.340,-- Kč, a to na úkor investiční položky MTD I.patro (594.340,-- Kč) a položky rezerva města (550.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.14/14, kterým se navyšuje rozpočtová položka pojistné události ZŠ, MŠ o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 467/14 k vyhodnocení poptávky "Dokončení opravy Vojtěšského akvaduktu"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Dokončení opravy havárie zřícené části Vojtěšského akvaduktu" na pozemku parc. č. 3915, k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Dokončení opravy havárie zřícené části Vojtěšského akvaduktu" na pozemku parc. č. 3915, k.ú. Kutná Hora s firmou REAL KOLÍN s.r.o., V Olšinkách 1285, 280 00 Kolín 5 v celkové výši 3.266.322,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.06.14


Usnesení č. 468/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého a doplněného seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 469/14 k pořízení nového územního plánu pro město Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zahájením přípravných prací pořizovatele a zpracováním konceptu zadání pro nový územní plán města Kutné Hory (§ 6, odst. (5) staveb. zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 470/14 k vyhodnocení nabídky "Propojení okrsků BK4 a BK10, Kutná Hora"
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "Vykonání práce koordinátora BOZP na akci Propojení okrsků BK4 a BK10, Kutná Hora" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče Ing. Jaroslav Dolejší, 286 01 Čáslav.

b) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "vykonání práce TDI na akci Propojení okrsků BK4 a BK10, Kutná Hora" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Evžen Geyer - STAVEX, V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Ing. Jaroslav Dolejší, 286 01 Čáslav, za cenu 61.446,00 Kč včetně DPH.

b) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Evžen Geyer - STAVEX, V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10, za cenu 131.100,00Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 471/14 k rozpočtovému opatření INV č. 19 - 25
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky odboru správy majetku "Byty" na položku odboru investic "DPS U Havírny - provoz" ve výši 14.334,68 Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "ZŠ J.Palacha - vyhodnocení" ve výši 24.200,- Kč dle důvodové zprávy
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Ulice Uhelná - park - investiční" na položku "Ulice Uhelná - park - neinvestiční" ve výši 48.887,- Kč dle důvodové zprávy
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Oprava povrchu Puškinská - Zelenkova" ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Sanační práce knihovna" ve výši 95.000,- Kč dle důvodové zprávy
f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Sportovní hala Kamenná stezka" ve výši 62.500,- Kč dle důvodové zprávy
g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na položku "Ulice Havířská" ve výši 1.900.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 472/14 k zahájení zakázky "Centrum sociálních služeb - vnitřní vybavení"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Centrum sociálních služeb Kutná Hora - dodávka vnitřního vybavení"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. RNDr. Dagmar Civišová, CSc. Antonín Novák
3. Ing. Jiří Janál Ing. Josef Bárta
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 473/14 k projektu pro provedení stavby -park Uhelná,Slavíkova
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním projektu pro provedení stavby na akci "Park Uhelná-Slavíkova" Ing.arch Jarmile Cetkovské za nabídnutou cenu 135.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.14


Usnesení č. 474/14 k výsledku zákazky "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: "Výběr dodavatelů služeb sociální integrace" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.8.2013. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatele je, v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro 1. část veřejné zakázky s názvem: "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" nabídka uchazeče s nejvyšším počtem dosažených bodů a to uchazeče: Prostor o.s.

b) s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sociální integrace na 1. část výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem Prostor o.s., Kutnohorská 17, 280 02 Kolín IČ: 26594633 za cenu 2.139.400,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 01.10.14


Usnesení č. 475/14 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2014 v rámci 2. kola
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s účastí Města Kutná Hora v "Programu prevence kriminality pro
rok 2014 v rámci druhého kola"

b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navržených projektů.
Zodpovídá : Ing. Mareček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 476/14 k rozpočtovému opatření POL č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 na projekt "Kutná Hora - Asistent prevence kriminality" ve výši 232.000 Kč a projekt "Kutná Hora - Učíme se spolu" ve výši 57.000 Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 477/14 k uspořádání obecního referenda
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
připravit místní referendum na téma "Budoucnost výherních hracích přístrojů a automatů v Kutné Hoře".

Zrušeno usnesením č. 535/14 ze dne 11. 6. 2014.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 24.06.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 28. května 2014

Nahoru