28. června 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.června 2017

Usnesení č. 469/17 k dohodě o umístění zvonu na nádvoří Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
předloženou dohodu mezi Městem Kutná Hora a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora o umístění nového zvonu Jakub Maria na nádvoří Vlašského dvora na dobu určitou od 21.7.2017 do 7.10.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.17


Usnesení č. 470/17 ke zvýšení platů ředitelům příspěvkových organizací města
Rada města s c h v a l u j e
na základě nařízení Vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., předložené měsíční platy ředitelů příspěvkových organizací Města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 471/17 k darovací smlouvě - movité věci pro SDH Neškaredice
Rada města s c h v a l u j e
předloženou darovací smlouvu mezi panem M. Hniličkou, Kutná Hora jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 472/17 k upřesnění plánovaných zahraničních cest v r.2017
Rada města b e r e n a v ě d o m í
upřesnění plánovaných zahraničních cest v roce 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 473/17 k volbě přísedící Okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit slečnu Mgr. Bc. Alenu Šorčíkovou, 284 01 Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2017-2021.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 474/17 k rozpočtovému opatření EKO č.20-22
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 20 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 534 600 Kč z důvodu přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na zpracování Územního plánu Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky na neinvestiční ve výši 432 575 Kč dle studie proveditelnosti projektu: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 2

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 22 - navýšení rozpočtových příjmů o 1 040 267,25 Kč - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 15.6.2017 - tyto příjmy budou použity na odvod DPH, spoluúčast k dotaci "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk" a navýšení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 3 

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 475/17 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2018
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2018
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 476/17 k výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - investiční úvěr
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky na služby: "Poskytnutí investičního úvěru" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 6. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Česká spořitelna, a.s.

b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru s poskytovatelem Česká spořitelna, a.s. za cenu 13.878.128,60,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 477/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2016. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 14 240 930 Kč dle důvodové zprávy 1. 

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 478/17 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 21. 6. 2017

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č.p. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Ivanou Melicharovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v č.p. 78, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Terezou Tihlaříkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Evou Tyrnerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Martinem Kopeckým na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 479/17 k záměru na pronájem pozemku v k.ú.KH - Společenství vlastníků bytů
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2470/2 o výměře 1.221 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 480/17 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú.KH - spol.PMP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1073 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 481/17 k ukončení zveřejnění záměrů na propachtování části pozemků v k.ú.KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) ukončení zveřejnění záměrů č. 120/17 a č. 121/17 na propachtování části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 v k.ú. Kutná Hora.

b) připomínku paní Ilony Chlubnové,Kutná Hora a paní Jitky Růžičkové,Kutná Hora k výše uvedeným záměrům.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 482/17 k vyhlášení VŘ č.SN 17/17 na pronájem bytu - ul.Barborská č.p.34
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 8. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 483/17 k vyhlášení VŘ č.SN 18/17 na pronájem bytu - ul.Masarykova č.p.343
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/17 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 4+1 ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 8. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 484/17 k vyhlášení VŘ č.SN 19/17 na pronájem bytu - Benešova ul. č.p.648
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/17 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk ve 3. podlaží domu č.p. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 8. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 485/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 14/17 na pronájem bytu - ul.Tylova č.p.388
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 14/17 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 388, ul. Tylova v Kutné Hoře: 
Na 1. místě se umístil p. Hála Vendelín
Na 2. místě se umístila pí Kurnysh Natallia

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 388, ul. Tylova v Kutné Hoře s panem Vendelínem Hálou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 486/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 15/17 na pronájem bytu - ul.Kollárova č.p.590
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 15/17 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č.p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře s paní Ing. arch. Terezou Komárkovou, Krupá , za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 15/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 487/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 13/17 na pronájem bytu - ul.Česká č.p.242
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/17 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 (56,71 m2) v 1. podlaží domu č.p. 242, ul. Česká v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+1 (56,71 m2) v 1. podlaží domu č.p. 242, ul. Česká v Kutné Hoře s paní Silviou Vajglovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.652,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 13/17.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 488/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 16/17 na pronájem prostor k podnikání
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 16/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p. 170, Šultysova ul., Kutná Hora pana Ing. arch. Dušana Valockého, IČO 15191915,602 00 Brno.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p. 170, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1070 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 16/17 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 489/17 k neprodloužení nájemní smlouvy - Benešova ul. č.p.649, KH
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře manželům Janě a Jaroslavu Dudlovým po datu 31. 7. 2017.

II. s c h v a l u j e
podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 v č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře proti manželům Janě a Jaroslavu Dudlovým,Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany manželů Dudlových k vyklizení předmětného bytu do 31. 7. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 490/17 k prodloužení náhradního ubytování - man.Čurejovi
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 491/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú.KH - Club Deportivo KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 4274/1 o výměře cca 2.800 m2 a pozemku p.č. 4274/2 o výměře 44 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Club Deportivo Kutná Hora, IČO 26554810, se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.7.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 200,-- Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 492/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora na dobu určitou dne 1.9.2017 v době od 19.00 hod. do 21.30 hod. za účelem konání koncertní revue orchestru Jaroslava Ježka pod názvem "Kavárna Tmavomodrý svět". Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 493/17 k uzavření dohody o uznání dluhu a splát. kalendáři - p.Mistoler
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři mezi Městem Kutná Hora a panem Josefem Mistolerem,Kutná Hora, zastoupeném opatrovníkem Městem Kutná Hora, na úhradu nákladů za vyklizení bytu č.1, č.p. 634 ul. Benešova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 494/17 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky - pí Makulová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2016 spojené s užíváním bytu č. 3, ul. Štefánikova č.p. 555 v Kutné Hoře dle žádosti paní Evy Makulové,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.485,- Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč počínaje měsícem červen 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 495/17 k uznání závazku, dohoda o náhradě škody
Rada města s c h v a l u j e
a) uznání závazku a uzavření dohody o náhradě škody ve výši 4.000,-Kč dle žádosti manželů Kalejových,Kutná Hora.

b) uznání závazku a uzavření dohody o náhradě škody ve výši 4.000,-Kč dle žádosti paní Margity Mančové,Kutná Hora.

c) uznání závazku a uzavření dohody o náhradě škody ve výši 4.000,-Kč dle žádosti paní Gabriely Vejborné,Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 496/17 k zahájení poptávkového řízení - staveb.úpravy bytu, Vocelova 613
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora".
 
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 497/17 k vyhodnocení poptávkového řízení - stavební úpravy bytu Kollárova
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č.3, Kollárova 590, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.6. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO: 45144788, Benešova 316, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO: 45144788, Benešova 316, Kutná Hora za cenu 1.080.405,25 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 498/17 k vyhodnocení poptáv.řízení-vnitřní kanalizace a vodovod TJ Sokol Malín
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vnitřní kanalizace a vodovod pro objekty hřiště TJ Sokol Malín" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.6. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Tomáš Krejčí, IČO: 13725777, se sídlem Kaňk 42, Kutná Hora.

b) předložený návrh OSM č.16/17, kterým se navyšuje výdajová položka TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka o částku ve výši 371.201,-- Kč, a to na úkor výdajové investiční položky plovárna - odbavovací systém.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Tomáš Krejčí, IČO: 13725777, se sídlem Kaňk 42, Kutná Hora za cenu 745.563,95 Kč včetně DPH.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. b) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Šorčíková,Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 499/17 k vyhodnocení poptáv.řízení - chlazení kanceláří, Radnická 178
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Městský úřad Kutná Hora - chlazení vybraných kanceláří, Radnická 178, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.6.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Jiří Secký, IČO 74249801, 285 32 Hlízov 195.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Jiří Secký, IČO 74249801, 285 32 Hlízov 195, za cenu 1.049.445,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 500/17 k prodeji pozemku v k.ú.KH - p.Kavalír
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) neschválit prodej pozemku p.č. 1768/1 o výměře 786 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jakubu Kavalírovi, Kutná Hora.

b) nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1768/1 nebo jeho části v k.ú. Kutná Hora do doby vydání nového Územního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 501/17 k záměru na směnu pozemků v KH - p.Procházka
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit pozemky p.č. 4172/11 o výměře 11 m2, p.č. 4172/16 o výměře 62 m2, část pozemku p.č. 4172/13 o výměře 401 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4172/13) a část pozemku p.č. 4172/15 o výměře 77 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4172/15), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4163/30 o výměře 320 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4163/68), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví p. Jiřího Procházky, 286 01 Červené Janovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 502/17 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Kremnická 906, č. stavby 7700100985" na pozemku p.č. 4517/6 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 503/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021217/1, Kutná Hora, nám. Národního odboje čp. 59 - knn) na pozemku p.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 504/17 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 14.6.2017


Usnesení č. 505/17 k poskytnutí finančních prostředků z Fondu regenerace města KH
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 4 590,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2017 panu Petrovi Maznovi, 140 00 Praha tak, jak je uvedeno v předložené důvodové zprávě.

b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodná zařízení na rok 2017 s panem Petrem Maznou, 140 00 Praha na částku ve výši 4 590,- Kč dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 506/17 ke změně rozdělení finan.prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí předloženou změnu rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2017 v celkové výši 2.325.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 507/17 ke grantům - malé projekty - oblast č.2 - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 9.6.2017 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.07.17


Usnesení č. 508/17 k převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR v laser-run
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity města nad Mistrovstvím České republiky v laser-run dne 16.9. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.07.17


Usnesení č. 509/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.20
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2017 na akci "Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích" na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora v celkové výši 200.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 20.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 510/17 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5.000,- Kč) v oblasti kultury dle předložené důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.17


Usnesení č. 511/17 k rozpočtovému opatření č.21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 21 - navýšení kapitoly Městská knihovna - příspěvek ve výši 180.009,- Kč z důvodu zákonné povinnosti zvýšení mezd z rozpočtové rezervy, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 21
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 512/17 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5.000,- Kč) v oblasti kultury dle předložené důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.17


Usnesení č. 513/17 k rekonstrukci ulice Na Náměti RDS
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu s Ing. Jiřím Kuličem na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby RDS- Rekonstrukce ulice Na Náměti Kutná Hora - včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro VŘ na dodavatele za cenu 39.000,- Kč dle předložené důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Kuličem na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby RDS - Rekonstrukce ulice Na Náměti Kutná Hora - včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro VŘ na dodavatele za cenu 39.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.17


Usnesení č. 514/17 k uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci - Hala Klimeška
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1189/15 ze dne 16.12.2015

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na Zpracování žádosti o dotaci pro rok 2016 a 2017 a související poradenství a zpracování závěrečného vyhodnocení akce s firmou K & P Systém spol.s.r.o. dříve firma Kurucz & Partners spol.s.r.o., IČO 03580512 pro akci Sportovní hala Klimeška Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.17


Usnesení č. 515/17 k výsledku zadáv.řízení - rekonstrukce ul.Česká
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora " ze dne 17. 5.2017 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 122, odst. 1 a odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), nabídka dodavatele: Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 25953818 s nabídkovou cenou 9.029.732,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 po předložení dokladů dodavatelem dle ust. § 122, odst. 3 zákona a po splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 516/17 k vyčištění vytěžené dlažby z Mincovní ul. pro komunikaci v ul.Česká
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 52.030,-Kč včetně DPH společností DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín na vyčištění vytěžené dlažby z ulice Mincovní pro použití na komunikaci v ulici Česká

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na na vyčištění vytěžené dlažby z ulice Mincovní pro použití na komunikaci v ulici Česká se společností DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín, za cenu 52.030,-Kč včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 517/17 k zápisu č.4/17 z jednání DR spol. KH TEBIS, spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 13. 6. 2017


Usnesení č. 518/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č.5/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 5/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Tebis - kamerový systém ve výši 171.851,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Tebis - opravy ve výši 171.851,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 519/17 k zápisu z jednání komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 17. zasedání komise dopravní ze dne 7.6.2017


Usnesení č. 520/17 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a část Barborská ul. Clubu Deportivo
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) Občanskému sdružení "Club Deportivo Kutná Hora, spolek", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 11.- 12.8.2017. Samotná akce proběhne dne 12. srpna 2017. Náklady na energie bude hradit žadatel.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.08.17


Usnesení č. 521/17 k vyhrazeným parkovacím místům před objektem spol.Philip Morris ČR
Rada města s o u h l a s í
s placeným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení dvou trvalých parkovacích míst na místní komunikaci v části ulice Vítězná v Kutné Hoře - Sedlec pro společnost "Philip Morris ČR, a.s.", na dobu určitou do 31.12.2021.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 522/17 k výroční zprávě a zápisu DR MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2016
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 972 751,39 Kč dle doporučení dozorčí rady:

Převedení ve prospěch sociálního fondu 94.113,39 Kč
Převedení na doplnění základního rezervního fondu na účet 42110 48.638,00 Kč
Převedení na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 380.000 Kč
Vyplacení podílu na zisku společníkovi 450.000 Kč 

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2016 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o dílo s Biskupstvím plzeňským na výkon OLH s cílem získávání dalších zakázek pro společnost
b) s uzavřením smluv na poskytnutí dotací na akce
- Odbahnění a oprava rybníka Pijovky (rozpočet 5,2mil, dotace 80%)
- Lesopark Rovina (2mil, dotace 100%)
- zřizování oplocenek (80tis.,dotace 50%)
c) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2016 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele
d) s udělením odměny jednateli společnosti za I.Q 2017 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 80/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti ze dne 15. 6. 2017 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.07.17


Usnesení č. 523/17 k uzavření Dodatku č.3 ke Sml. o zajištění zpět.odběru elektrozařízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 29. 7. 2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 524/17 k plátnu města - STREET ART FESTIVAL KH 2017
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výmalbu na trafostanici na pozemku parc.č. 2163 k.ú. Kutná Hora, výměník na pozemku parc.č. 2165/7 k.ú. Kutná Hora a horolezeckou stěnu na pozemku parc.č. 785/189 k.ú. Kutná Hora při plánované akci "PLÁTNA MĚSTA - STREET ART FESTIVAL KUTNÁ HORA 2017" v termínu 6. 8. 2017 - 12. 8. 2017.


Usnesení č. 525/17 k přijetí daru - mechanický vozík
Rada města s o u h l a s í
s přijetím daru, mechanického vozíku v hodnotě 9.000,- Kč od dárce firmy DMA, s.r.o. na základě předloženého návrhu darovací smlouvy. Obdarovaná strana dar použije ke zlepšení bezbariérové dostupnosti služeb Městského úřadu Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 526/17 k odměně ředitelce Pečovatelské služby KH
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora za první pololetí roku 2017 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 527/17 k souhlasu s přijetím dotace - OPZ výzva č.63 Plánování soc.služeb
Rada města I. s o u h l a s í
s realizací projektu Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora", reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582 z Operačního programu Zaměstnanost v souladu s žádostí o podporu

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s realizací projektu Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora", reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582 z Operačního programu Zaměstnanost v souladu s žádostí o podporu

b) s přijetím dotace ve výši 1 649.500,- Kč určené k realizaci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora", reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582 z Operačního programu Zaměstnanost

c) s 5% finanční spoluúčastí Města Kutná Hora na tomto projektu v celkové výši 82.475,- Kč.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 528/17 k vytvoření pracovního místa - administrativní pracovník
Rada města s c h v a l u j e
u Městské policie KH s účinností od 01. 09. 2017 vytvoření 1 pracovního místa na pracovní pozici "Administrativní pracovník zařazený u obecní policie".
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 529/17 k zápisu z jednání DR spol.Průvodcovská služba KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 14. 6. 2017 ve všech bodech.

II. s o u h l a s í
a) s narovnáním vztahů mezi Městem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.: veškeré činnosti, které společnost pro Město provádí, budou fakturovány.

b) s vyplacením roční pohyblivé složky mzdy dle smlouvy za rok 2016 v plné výši jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 530/17 k výroční zprávě spol.Průvodcovská služba KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu s řádnou účetní uzávěrkou a zprávou o vztazích společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2016, vč. všech příloh a zprávy auditora.

b) návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2016 ve výši 624 422,09 Kč zúčtovat ve prospěch účtu 429-neuhrazená zpráta minulých let dle doporučení daňového poradce Ing. Jiřího Vopatřila

II. u k l á d á
jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi zaslat výroční zprávu za rok 2016 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 531/17 k přehledu frekvence cestujících při provozu náhrad.autobus.dopravy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
počty cestujících na jednotlivých spojích při provozování jízdního řádu č. 245010 Malín - Kutná Hora firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. za období od 1.4. do 31.5.2017

II. s o u h l a s í
s navýšením finančních prostředků na zajištění provozování autobusové obslužnosti MAD v Kutné Hoře o 1 703 580,- Kč a navýšení financování spojů 2 a 3 na lince č.240015 Kutná Hora - Zbraslavice o 3 145,- Kč pro rok 2017.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 532/17 k pojištění majetku a odpovědnosti Města Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k pojištění majetku a odpovědnosti Města Kutná Hora.


Usnesení č. 533/17 ke stížnosti na nedodržování veřejného pořádku
Rada města u k l á d á
Městské policii
zvýšit dohled a přijmout další opatření k zajištění pořádku v lokalitě ul. Šultysova a Husova.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : . .


Usnesení č. 534/17 k prodloužení spolupráce na projektu IROP
Rada města s o u h l a s í
s pokračováním projektu IROP se společností ARRIVA Východní Čechy a.s. na základě přijatého usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 110/16 ze dne 7. 6. 2016.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 28.06.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 28. června 2017

Nahoru