28. června 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.června 2006

Usnesení č. 616/06 k výroční zprávě spol. Průvodcovská služba
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská
služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, za rok 2005
b) rozdělení zisku za rok 2005 dle doporučení dozorčí rady společnosti
c) výplatu roční prémie za rok 2005 pro jednatelku společnosti ve výši 85%

II. u k l á d á
jednatelce společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2005 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 617/06 k výroční zprávě spol. MLaR K.Hora.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky K.Hora s.r.o.
a) výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol.
s.r.o. za rok 2005

b) rozdělení zisku společnosti za rok 2005 následovně:
disponibilní zisk ve výši 14.082,47 Kč přeúčtovat na účet 428 -
nerozdělený zisk minulých let.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 618/06 k výroční zprávě spol. KH Tebis
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o.
a) výroční zprávu společnosti KH Tebis Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok
2005

b) rozdělení zisku společnosti za rok 2005 následovně:
80.000,-- Kč zákonný rezervní fond
300.000,-- Kč sociální fond (účet 427 00)
544.072,83 Kč ostatní, investiční fond


Zodpovídá : Ing.Gajdoš, jednatel spol.      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 619/06 k uplatnění nároku na zaplacení bezdůvodného obohacení
Rada města s o u h l a s í
s uplatněním nároku na zaplacení bezdůvodného obohacení, případně náhrady škody proti pí Elišce Kocourkové, Kutná Hora v souvislosti s užíváním bytu č. 1 v domě čp. 327 ve Fučíkově ul. v Kutné Hoře za období od 1.7.2005 do doby předání bytu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 620/06 k žádosti o povolení filmování - OKKO PRODUCTION s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením filmu "LA DAME D´IZIEU" v Kutné Hoře (exteriér Havlíčkovo náměstí a část ul. 28. října a intriér bytu č. 1 v domě čp. 146 Lierova ul.) společností OKKO PRODUCTION, s.r.o. se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5 za 290.000,- Kč (včetně pevn ých částek dle ceníku a poplatku za zábor veřejného prostranství) v termínu od 13.7.2006 do 16.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 621/06 k výroční zprávě spol. Technické služby K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Technické služby
Kutná Hora s.r.o. za rok 2005
b) rozdělení zisku za rok 2005 dle doporučení dozorčí rady společnosti
takto: Zisk po zdanění 715.390,72 Kč
Zákonný rezervní fond 35.769,54 Kč
Nerozdělený zisk minulých let 679.621,18 Kč

Zodpovídá : Ing. Železný, jednatel spol.      Termín : 31.07.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 28. června 2006

Nahoru