28. července 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.července 2009

Usnesení č. 686/09 ke smlouvě o poskytnutí dotace na rekonstrukci rybníku Bylany
Rada města s o u h l a s í
se smlouvou číslo 08015486 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí na dotaci na rekonstrukci rybníku Bylany ve výši 1.461.845,30 Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.09


Usnesení č. 687/09 k povolení městského znaku - KOMPAKT spol. s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s použitím znaku města společnosti Kompakt spol. s r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.08.09


Usnesení č. 688/09 k rozšíření kamerového systému
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, Brno. Předmětem smlouvy je rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora o dva kamerové body. Cena díla nesmí přesáhnout částku 550.000,- Kč (včetně DPH).
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 689/09 k uzavření dohod o poskytnutí přístřeší (Neškaredice)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o poskytnutí přístřeší s paní Natašou Červeňákovou spočívající v přidělení obytného kontejneru č. 1 umístěného na pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Neškaredice, na dobu určitou od 24. 7. 2009 do 31. 1. 2010, za částku ve výši 1.500,-- Kč mě síčně

b) s uzavřením dohody o poskytnutí přístřeší s paní Lucií Červeňákovou spočívající v přidělení obytného kontejneru č. 2 umístěného na pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Neškaredice, na dobu určitou od 24. 7. 2009 do 31. 1. 2010, za částku ve výši 1.500,-- Kč měsí čně

c) s uzavřením dohody o poskytnutí přístřeší s paní Margitou Červeňákovou a panem Václavem Červeňákem spočívající v přidělení obytného kontejneru č. 3 umístěného na pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Neškaredice, na dobu určitou od 24. 7. 2009 do 31. 1. 2010, za částku ve výši 1.500,-- Kč měsíčněZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 28. července 2009

Nahoru