27. září 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.září 2013

Usnesení č. 777/13 k uzavření dodatku - TJ Viktoria Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti - stavby kabin na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Viktoria Sedlec, se sídlem Na Chmelnici, Kutná Hora - Sedlec, týkající se změny doby trvání smluvního vztahu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou do 31.12.2028.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 27. září 2013

Nahoru