27. února 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.února 2007

Usnesení č. 155/07 k návrhu obecně závazné vyhlášky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 156/07 k poplatku za kopírování dokumentů
Rada města I. s c h v a l u j e
poplatek za kopírování :
1 strana A4 - 3,- Kč ; A3 - 4,- Kč
1 list (2 strany) A4 - 4,- Kč ; A3 - 6,- Kč

II. u k l á d á
kanceláři tajemníka MÚ
zveřejnit výši poplatku na internetových stránkách MÚ Kutná Hora a ve všech jeho budovách.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 157/07 k odkoupení movitého majetku od ČR - ÚP K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odkoupit od ČR, Úřad práce v Kutné Hoře inventář - movitý majetek dle
znaleckého posudku č. 2381/11/2007 vypracovaného znalcem Václavem
Šaníkem - za kupní cenu 331.588,- Kč.
b) uložit ekonomickému odboru zapracovat požadavek na krytí nákupu
movitého majetku do nejbližší změny rozpočtu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 158/07 ke stanovení termínů pro civilní občanské obřady
Rada města I. n e s o u h l a s í
s pronájmem velké zasedací síně Vlašského dvora dne 7.7.2007 v odpoledních hodinách dle žádosti J.Levé.

II. s t a n o v í
termíny pro civilní občanské obřady - každý první pátek v měsíci, pokud tento není státem uznaným svátkem, v "zeleném salonku" v přízemí Vlašského dvora v době mezi 10:00 a 14:00 hodinou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 159/07 ke změnám členů komisí RM
Rada města o d v o l á v á
a) paní Jitku Gregorovou, vedoucí oddělení SN z funkce členky komise
bytové
b) paní Leonu Krulišovou, pracovnici OPPŠKTV z funkce tajemníka komise
pro TV a sport
c) pana Ivo Šalátka, starostu města z funkce člena komise pro rozvoj
turistického ruchu
d) paní Libuši Opatrnou, vedoucí ORRÚPI z funkce členky komise pro
rozvoj a investiční aktivity města
e) pana Mgr. Pavla Ladru, pracovníka OPPŠKTV z funkce člena komise
kulturní

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 160/07 k volbě přísedících Okresního soudu v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přísedícími Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2007 - 2011 :
paní Helenu Zimovou, Kutná Hora
paní Jitku Kubicovou,Kutná Hora
paní Ivu Kubicovou, Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 161/07 k povolení fotografování ve Vlašském dvoře
Rada města s o u h l a s í
s fotografováním kaple sv. Václava a obřadní síně ve Vlašském dvoře pro obrazovou dokumentaci k bakalářské diplomové práci "František Urban a fresková výmalba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě" dle žádosti Alžběty Hrnčiříkové, Malešov.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 02.03.07


Usnesení č. 162/07 k účasti v projektu partnerského města
Rada města s c h v a l u j e
účast Města Kutná Hora v projektu "Mládežnická iniciativa 2007" partnerského italského města Fidenza s tím, že město bude reprezentovat tým SK Sparta ČKD Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 02.03.07


Usnesení č. 163/07 k zápisu z majetkové komise
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.2.2007

II. j m e n u j e
pana Ing. Miroslava Jurka, Kutná Hora do funkce předsedy majetkové komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 164/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (vedení kabelu NN) na pozemcích p.č. 4820, 4816, 4000/1, 3998/10 a 4793 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Tepl ická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 165/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (vedení kabelu NN) na pozemcích p.č. 3885, 3884/1, 4283/38 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, D ěčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 166/07 k prodeji pozemku pod garáží v K.Hoře (m. Vyčítalovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 892/43 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Martina a Gabriely Vyčítalových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.04.07


Usnesení č. 167/07 k prodeji pozemků ve Štipoklasech formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 45, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a p.č.369 o celkové výměře 6.179 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 168/07 k vybudování studny na části pozemku v Černínách (m.Šandovi)
Rada města s o u h l a s í
s vybudováním studny - vrtu na části pozemku p.č. 419/1 v k.ú. Černíny (pronajaté manželům Ivě a Borisi Šandovým) s podmínkou, že nebudou poškozeny okolní porosty a sediment a ostatní materiál nebude uložen na pozemcích města. Toto usnesení nenahrazuje r ozhodnutí odboru životního prostředí a stavebního úřadu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 169/07 k odkoupení části pozemku v Kutné Hoře (p. Filip)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 1527 o výměře cca 1.300 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Františka Filipa, Praha 4 za kupní cenu 2.000,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 170/07 k odkoupení budovy "autoškoly" v Kutné Hoře (Svaz modelářů ČR)
Rada města p o v ě ř u j e
majetkové oddělení dalším jednáním se Svazem modelářů ČR o kupní ceně za nemovitost čp. 465 s pozemky p.č. 1524/1,2,3,4,5,6 (včetně staveb) v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 171/07 k prodeji 6 regálů z nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s prodejem 6 ks kovových regálů:
3 ks - panu Martinu Černíkovi, Kutná Hora - Sedlec za kupní cenu 150,- Kč
3 ks - firmě Stavonel spol. s r. o., Kutná Hora za kupní cenu 150,- Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.07


Usnesení č. 172/07 k věcnému břemeni pro portál elektronického mýtného
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na vedení a provozování kabelu nn přípojky pro napájení portálu elektronického mýtného č. 2322, na pozemku p.č.1944 v k.ú. Nové Dvory v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch Ministerstva dopravy ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 173/07 k záměru na prodej pozemku Na Kavkách - SVJ
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 620/1 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků jednotek, Na Kavkách 373-375, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.04.07


Usnesení č. 174/07 k fondu "Barbora"
Rada města r u š í
své usnesení č.99/07 ze dne 30.1.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 175/07 k využití finančních prostředků z výtěžku za provoz VHP -rok 2006
Rada města s c h v a l u j e
účelové využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2006, odváděné v roce 2007, ve výši 1.500.000,-Kč takto:
250.000,- na dětské hřiště
750.000,- příspěvky sportovním organizacím
500.000,- na veřejnou zeleň
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 176/07 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2007 s uplatněním 100%ního zvýšení včas nezaplaceného (neodvedeného) místního poplatku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 177/07 k zápisu Dozorčí rady společnosti MLaR Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 34. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. ze dne 25.ledna 2007


Usnesení č. 178/07 k záměru na pronájem venkovních bazénů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem venkovních bazénů na části pozemků p.č.3337/01 a p.č. 3338 v k.ú. Kutná Hora včetně movitých věcí a technologie
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.07


Usnesení č. 179/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Luboše Stočka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 23 814,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 180/07 k uzavření dodatku
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.2 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TOP CONFIDENCE INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora k mandátní smlouvě ze dne 20.4.2006, týkající se navýšení paušální odměny za vyk lizení a předání bytu na částku 30 000,00 Kč + DPH za předaný byt.

II. s o u h l a s í
s navýšením odměny na 25% + DPH z vymožené předané pohledávky
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 181/07 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku k nájemní smlouvě na byt č.1 v čp. 107, ul. Mincířská, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Radek Hubička, upravující změnu vyplývající z čl. I, odst. 2 nájemní smlouvy, s účinností od 1.3.2007.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku k nájemní smlouvě na byt č.4 v čp. 107, ul. Mincířská, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Pavel Král, upravující změnu vyplývající z čl.I, odst. 2 nájemní smlouvy, s účinností od 1.3.2007


Zrušeno usnesením RM č. 795/07 dne 11.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 182/07 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 638,
ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Ludmilou a Jaroslavem Paluskovými,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.3.2007 do 29.2.2008.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 555,
ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Jiřím a Monikou Dolejšími,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.3.2007 do 28.2.2009

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 170,
ul. Šultysova, Kutná Hora s paní Darinou Kulhánkovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.3.2007 do
28.2.2009

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71,
ul. Táborská, Kutná Hora s paní Markétou Flosovou,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.3.2007 do 31.8.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 183/07 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora panu Miloslavu Piskačovi, Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.3.2007 do 31.8.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 184/07 k informativní zprávě
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti čp. 804 Ku Ptáku, Kutná Hora

b) s vymáháním na současném uživateli nemovitosti čp. 804 Ku Ptáku, Kutná
Hora nájemného zpětně za 2 roky
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Mgr.Zahradníčková      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 185/07 k provádění oprav v objektu Čáslavská 1-3 v Kutné Hoře
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku provádět pouze nejnutnější nebo havarijní opravy v objektu Čáslavská čp. 1-3 v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 186/07 k odprodeji b.j. č.1 v domě čp. 90 ul. Ortenova v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.1 v domě čp. 90, ul. Ortenova v Kutné Hoře panu Josefu Vavřinovi, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.04.07


Usnesení č. 187/07 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 31/06
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 31/06 na prodej volné městské nebytové jednotky č. 101 v domě čp. 123, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej volného městského nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 123, ul. Jana Zajíce včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52, a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za kupní cenu ve výši 83.420,-Kč


Zrušeno usnesením RM č. 511/07 ze dne 5.6.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 188/07 k uzavření nájemní smlouvy - pan Novotný
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů (dvě místnosti a sociální zařízení) v přízemí nemovitosti čp. 1 Kaňk, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Novotným Kutná Hora za nájemné ve výš i 150,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 189/07 k uzavření nájemní smlouvy - plastiky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu plastik umístěných na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora (jako nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Andrejem Némethem (jako pronajímatel), Kutná Hora na dobu určitou od 1 .3.2007 do 31.12.2007 za nájemné ve výši 1.000,-Kč/měsíc
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 190/07 k zápisu z bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise konané dne 15.2.2007


Usnesení č. 191/07 k poskytnutí přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím přístřeší panu Zdeňku Loudovi, Kutná Hora, na ubytovně města v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.4.2007 do 30.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 192/07 k projektové dokumentaci řešící osvětlení přechodů pro chodce
Rada města s o u h l a s í
a)se zpracováním projektových dokumentací řešících osvětlení následujících
přechodů pro chodce:
1. v ulici Benešova - před MŠ "Adlerka"
2. u křižovatky ulic Benešova - Ostašova (před Elektro Melecha)
3. u budovy Městského úřadu (Lidka)
4. u křižovatky ulic Benešova - Stroupežnického
5. ulice Benešova - u křižovatky s Masarykovou (Na Špici)
6. ulice Masarykova - u křižovatky s ul. Benešovou
7. ulice Štefánikova - u Krupičků

b) s podáním žádosti o dotaci na akci "zvýraznění přechodů pro chodce"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 193/07 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - J. Horký
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Jaromíru Horkému, za účelem pořádání kulturní akce - rockového koncertu dne 18. srpna 2007. Samotná akce proběhne od 15:00 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.07


Usnesení č. 194/07 ke změně výpůjčky parku pod Vlašským dvorem - ZŠ Žižkov
Rada města I. r u š í
své usnesení č.117/07 ze dne 30.1.2007

II. s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem Základní škole Žižkov, se sídlem Kremnická 98, Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce (Den dětí) na dny 18. května a 19. května 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 195/07 k uzavření dodatku k NS na pozemky v k.ú. Perštejnec a K. Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Městskými lesy a rybníky s.r.o., Opatovice I. 43, týkající se nájmu pozemků dle PK p.č. 2131/3 v k.ú. Perštejnec a 1901 v k.ú. Kutná Hora n a dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 196/07 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem chodníku v ulici Zámecká
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - chodník v ulici Zámecká, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou ProCafé, s.r.o., se sídlem Kutnohorská 54, Kolín 1 na dobu určitou do 31.12.2016

Zrušeno usnesením RM č. 320/07 ze dne 3.4.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.07


Usnesení č. 197/07 k výpůjčce parku pd Vlašským dvorem - Philip Morris ČR, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře firmě Philip Morris ČR a.s., závod Kutná Hora, Vítězná 1, Kutná Hora za účelem pořádání akce pro zaměstnance dne 16. června 2007. Samotná akce proběhne od 8:00 hod do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 198/07 k pojmenování nové části ulice v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přidělit název ulice "Liliová" části nově vznikající ulice, která je pokračováním stávající ulice Liliové za křížením s ulicí Do Polí v městské části Žižkov
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 199/07 k převzetí dešťové kanalizace v Neškaredicích do majetku města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
převzít do majetku města Kutné Hory dešťovou kanalizaci na pozemcích p.č.137/2 a 144 v k.ú. Neškaredice
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 200/07 k udělení výjimek pro vjezd pěší zóny v Barborské ulici
Rada města u d ě l u j e
v souladu se svým usnesením č. 46/07 ze dne 16.1.2007 výjimku umožňující vjezd do pěší zóny v Barborské ulici v Kutné Hoře následujícím žadatelům:
1. JUDr. Lubomír Talanda, , K.Hora - provozovatel hotelu
2. Antikvariát Felix Jenewein - Aleš Brzobohatý, , K.Hora
3. alexandra Matějková, , K.Hora
4. Tomáš Sapák, , K.Hora
5. České muzeum stříbra v Kutné Hoře
6. Tomáš Mertl, , K.Hora
7. Ing. Petr Jankovec, Ing. Květoslava Janovcová,, K.Hora
8. Ing. Libor Dvořák, , K.Hora
9. Karel Vodseďálek, , K.Hora
10. Mgr.Zbyněk Rudolf, K. Hora
11. Vít a Pavla Marie Kadeřábkovi,K. Hora
12. Kateřina Šobrová K. Hora - provozovna
13. Mgr. Jindřich Kozák, K. Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 201/07 k zápisu komise pro dopravu a dopravní systémy
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z 1. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 21. února 2007.

II. j m e n u j e
pana Ing. Františka Záleského, , Kutná Hora do funkce předsedy komise pro dopravu a dopravní systémy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 202/07 k provozování smuteční obřadní síně v K.Hoře
Rada města I. n e s o u h l a s í
s pronájmem smuteční obřadní síně na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
a) provést nejnutnější opravy smuteční obřadní síně spočívající zejména ve
statickém zajištění objeku, výměny chlazení a nové plynové přípojky včetně
rozvodů topení
b) uzavřít s účinností od 1.5.2007 smlouvu na provozování smuteční obřadní
síně na základě výsledků poptávkového řízení
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 203/07 k odstranění přístavby školní družiny při ZŠ Žižkov
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory
1) vyjmout ze zřizovací listiny Základní školy Kutná Hory, Kremnická 98 -
příspěvkové organizace, ze dne 17.7.2001 z Čl. V, odst. 1., objekt -
přístavbu školní družiny umístěnou na pozemku p.č.255/4 v k.ú. Kutná Hora.
2) souhlasit s odstraněním stavvby - přístavba školní družiny při ZŠ Kutná
Hora, Kremnická 98, umístěné na pozemku p.č.255/4 v k.ú. Kutná Hora
3) uložit Oboru správy majetku vypsání poptávkového řízení na likvidaci
nadzemní části přístavby školní družiny při ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98,
umístěné na pozemku p.č.255/4 v k.ú. Kutná Hora za odvoz materiálu
Zodpovídá : Suchánek,Zahradníčková      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 204/07 k uzavření smluv na odvoz, zajištění využití a zneškodnění odpadu
Rada města d o p o r u č u j e
statutárnímu zástupci města
a) uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na plnění zakázky "Odvoz a zajištění
využití a zneškodnění biologicky rozložitelného odpadu kategorie
20 02 01" s firmou ZERS spo. s r.o., Želivského 590, 284 01 Kutná Hora
b) uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na plnění zakázky "Odvoz a zajištění
využití a zneškodnění uličních smetků - odpadu kategorie 20 02 01" s
firmou ZERS spol. s r.o., Želivského 590, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 205/07 k zápisu DR spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 01/07 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 5. února 2007


Usnesení č. 206/07 k návrhu 3. změny rozpočtu města Kutná Hora na rok 2007
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit 3. změnu rozpočtu s celkovou úpravou:
35 455 210,00 Kč v příjmové části rozpočtu,
63 330,00 Kč ve financování a
35 518 540,00 Kč ve výdajové části rozpočtu dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 207/07 k dotaci na výstavbu klubovny (kynologické cvičiště "Na Rovinách")
Rada města n e s o u h l a s í
s přidělením finančního příspěvku ve výši 800.000,-Kč na výstavbu klubovny Základní kynologické organizace 089 Kutná Hora "Na Rovinách"
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 208/07 ke zpětvzetí žaloby - Geosan Group a.s.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko JUDr. Bedřicha Prokopa ze dne 18.12.2006 a JUDr. Karla Novotného ze dne 9.1.2007 ve věci stanoviska k postupu při zpětvzetí žaloby proti firmě Geosan Group a.s., U Nemocnice 430, Kolín III

II. s o u h l a s í
s dokončením znaleckého posudku přístavby a rekonstrukce Nemocnice s ambulantní částí v Kutné Hoře tak, že již dále nebude pokračováno v soudním sporu s firmou Geosan Groůup a.s., U Nemocnice 430, Kolín III
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 209/07 k příspěvku na výstavbu kanal. přípojky (Červený,Volenc,Čureja)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 210/07 k rozdělení grantových příspěvků v oblasti kultury
Rada města s o u h l a s í
s provedenou změnou rozdělení příspěvků z příspěvkového programu (granty) pro oblast kultury pro 1.pololetí 2007 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 211/07 ke komisi pro školství
Rada města I. u s t a v u j e
komisi pro školství

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro školství:
Mgr. Jana Procházková, K.Hora
Pechancová Jitka, K.Hora
Mgr. Blahníková Zdeňka, K.Hora
Mgr. Ptáček Karel, K.Hora
Mgr. Štická Libuše, K.Hora
Mgr. Tuček Vladislav, K.Hora
Mgr. Ptáčková Marie, K.Hora
Kloudová Irena, 286 01, Čáslav
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.03.07


Usnesení č. 212/07 ke konkurznímu řízení do funkce ředitele ZŠ K.H., Kremnická 98
Rada města I. o d v o l á v á
ředitele Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98, pana Mgr. Vladislava Tučka na základě jeho žádosti o uvolnění z funkce ředitele z důvodu odchodu do starobního důchodu ke dni 31.7.2007.

II. r u š í
usnesení RM č.139/07 část I., písmeno a) ze dne 13.2.2007 - jmenování konkurzní komise

III. j m e n u j e
do konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele,-ky příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, dle vyhl. č. 54/2005 Sb., §2, odst.3:
pana MVDr. Václava Vančuru, místostarostu
pana Mgr. Karla Ptáčka, ředitele ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
pana Mgr. Miroslava Roudného, ředitele ZŠ K.Hora, J.Palacha 166
jednoho člena určeného vedoucím odboru školství Krajského úřadu Stř. kraje
jednoho člena určeného z České školní inspekce
jednoho pedagogického pracovníka ZŠ K.Hora, Kremnická 98-určeného základní školou
jednoho člena školské rady ZŠ K.Hora, Kremnická 98-určeného školskou radou
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 213/07 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro TV a sport ze dne 14.2.2007.

II. j m e n u j e
pana Mgr. Karla Ptáčka, v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, předsedou Komise pro TV a sport RM Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.03.07


Usnesení č. 214/07 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 15.2.2007.

II. j m e n u j e
paní Ing. Marii Štorkovou, v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, předsedkyní Komise pro sociální záležitosti RM Kutná Hora
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.04.07


Usnesení č. 215/07 k ustanovení pracovní skupiny
Rada města I. u s t a v u j e
pracovní skupinu pro přípravu návrhu na žádosti o získání finančních prostředků z EU ve složení: V.Vančura, T.Benada, O.Seifert, J.Janál, I.Vopálková, D.Civišová, D.Fundová

II. u k l á d á
pracovní skupině pravidelně informovat každou RM a ZM o pokračujících přípravách žádostí o finanční prostředky EU.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,Ing.T.Benada      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 216/07 k informaci o hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za měsíc leden 2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o hospodaření nemocnice k 31.1.2007 v porovnání s plánem pro rok 2007


Usnesení č. 217/07 ke jmenování pracovní skupiny k vyhodnocení poptávkového řízení
Rada města j m e n u j e
Ing. Tomáše Benadu, Tomáše Hobla, Bc. Václava Marečka, Oldřicha Kubového jako členy pracovní skupiny k vyhodnocení poptávkového řízení "Laserový mobilní měřič rychlosti pro město Kutná Hora". Dále jmenuje dva náhradníky pracovní skupiny a to pana Ing. Ri charda Zahradníčka, Bc. Vladimíra Rudolfa.
Zodpovídá : Bc. Václav Mareček      Termín : 09.03.07


Usnesení č. 218/07 k záměru půjčky na rozvoj společnosti
Rada města s o u h l a s í
se záměrem poskytnout půjčku spol. KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. na rozvoj společnosti ve výši cca 13 mil.Kč


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 27. února 2007

Nahoru