27. srpna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.srpna 2014

Usnesení č. 687/14 k rozpočtovému opatření KAN č. 9 - 10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KAN č. 9 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v roce 2014 až do výše 129 000 Kč dle důvodové zprávy 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KAN č. 10 navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí roku 2014 ve výši 2 066 872 Kč dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 688/14 k rozpočtovému opatření KAN č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KAN č. 11 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí finančního vypořádání dotace roku 2013 související s agendou sociálně právní ochrany dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 981 334,65 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 689/14 k vyřazovanému majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.8.2013 do 31.7.2014.


Usnesení č. 690/14 k zápisu komise pro rozvoj IT
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 30.6.2014.


Usnesení č. 691/14 k vyhlášce č. 2/2014 o změně vyhlášky č. 3/2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 2/2014 o změně vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 692/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 18 - 25
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 18, přesun rozpočtových prostředků z Rozpočtové rezervy na pokrytí zvýšených nákladů na vydání Městského magazínu ve výši 98.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 19, přesun rozpočtových prostředků z Rozpočtové rezervy ve výši 30.000 Kč na podporu realizace doku-dramatu s pracovním názvem Johana z Rožmitála - česká královna, která bude natáčena ve Vlašském dvoře dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 20, přesun rozpočtových prostředků z Rozpočtové rezervy na podporu handicapované sportovkyně Věry Závorkové žijící v Kutné Hoře, Kaňk ve výši 20.000 Kč dle důvodové zprávy č.3

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit
4. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 21, navýšení kapitálových příjmů prodej bytů ve výši 900.000 Kč, kterým bude kryta mimořádná dotace na činnost a zabezpečení režijních nákladů A mužstva Sparta Kutná Hora pro podzimní část divizní soutěže ročníku 2014/2015 ve výši 900.000,--Kč dle důvodové zprávy č. 4

5. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 22, navýšení kapitálových příjmů prodej bytů ve výši 397.600 Kč, kterým bude kryta realizace projektu v rámci výzvy IOP 22, který má za cíl sjednotit HW a SW úřadu dle důvodové zprávy č. 5

6. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23, navýšení kapitálových příjmů prodej bytů ve výši 70.000 Kč, kterým bude kryt investiční příspěvek pro ZŠ Jana Palacha na montáž odlučovače tuků dle důvodové zprávy č. 6

7. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 24, navýšení kapitálových příjmů prodej bytů ve výši 110.000 Kč, kterým bude kryt požadavek na poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení Cesta životem bez bariér dle důvodové zprávy č. 7

8. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 25, navýšení již uskutečněných příjmů prodej bytů ve zbývající výši 522.400 Kč, příjem od FÚ za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1.116.897 Kč, přijaté transfery od obcí za projednávání přestupků ve výši 48.420 Kč a dosud vybrané pokuty ve výši 592.790 Kč o tyto částky bude navýšena Rozpočtová rezerva dle důvodové zprávy č. 8

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 693/14 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Sedlec u KH od ČR - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 404/30 o výměře 17 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 694/14 k bezúplat. převodu nemovitých věcí nemocnice Středočeskému kraji
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatný převod pozemku:
1) p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237,
2) p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 s tím, že:
- u pozemku pod bodem 1) po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem tvořícím areál nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora, převedeným městem Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje darovací smlouvou č. j. 178377/2009/KUSK - ev. č. 4652/MJT/2009, vloženou pod čj. V-5529/2009 s právními účinky vkladu ke dni 31. 12. 2009 do katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora pro obec a k. ú. Kutná Hora není obdarovaný bez předchozího písemného souhlasu dárce oprávněn předmět daru zcizit či zatížit zástavním nebo předkupním právem. Rozhodne - li se v této době obdarovaný k tomuto kroku, je povinen předmět daru nejprve písemně nabídnout zpět dárci k bezúplatnému převodu.
- u pozemku pod bodem 2) po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k předmětu daru není obdarovaný bez předchozího písemného souhlasu dárce oprávněn předmět daru zcizit či zatížit zástavním nebo předkupním právem. Rozhodne - li se v této době obdarovaný k tomuto kroku, je povinen předmět daru nejprve písemně nabídnout zpět dárci k bezúplatnému převodu.
- obdarovaný se zavazuje využívat předmět daru pro provoz nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči v obdobném rozsahu, jaká je poskytována ke dni převzetí daru. Dárce si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat, zda obdarovaný plní tuto sjednanou podmínku a obdarovaný se zavazuje poskytnout dárci při této kontrole součinnost. V případě bezdůvodného nesplnění této podmínky je dárce oprávněn domáhat se vrácení předmětu daru.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 695/14 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Zahradník)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3404/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Václavu Zahradníkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 696/14 k prodeji pozemku u rybníka Katlov (p. Vágner)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření, připomínky a nabídky k záměru č. 473/14.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1205 o výměře 6.864 m2 v k.ú. Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 697/14 k využití zákonného předkupního práva na stavbu vodojemu (DIAMO, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s využitím zákonného předkupního práva na odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku p.č. 662/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od ČR - DIAMO, s.p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 698/14 k prodeji části areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1931/1 o výměře cca 1.600 m2, jehož součástí je část stavby č.p. 11, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 699/14 k ukončení VŘ č. M 6/14 a vyhlášení VŘ č. M 7/14 (Lorecká ul. čp. 75)
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 6/14 na prodej pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75, v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 7/14 na prodej pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75, v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 700/14 k vyhodnocení VŘ č. M 5/14 (Komenského nám. č.p. 42)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora manželům panu Pavlu Ciklerovi, Praha 2 a paní Jitce Ciklerové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 3.801.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 701/14 k ukončení VŘ č. M 3/14
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 3/14 na prodej pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je dům čp. 379 a dále stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.14


Usnesení č. 702/14 k odkupu lesních pozemků v k.ú. Kutná Hora (Lesy ČR, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit své usnesení č. 120/13 ze dne 25.6. 2013

II. souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 3990/6 o výměře 34 m2 a p.č. 3991/4 o výměře 937 m2, včetně lesních porostů a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 19.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 703/14 ke zrušení usnesení ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora z r u š i t
a) své usnesení č. 147/12 ze dne 11.9. 2012.
b) své usnesení č. 226/13 ze dne 17.12. 2013.


Usnesení č. 704/14 k prodeji pozemku v k.ú. Štipoklasy u Černín (spol. PADIDIVER s.r.o.)
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení
objednat vyhotovení geometrického plánu na část pozemku p.č. 249 v k.ú. Štipoklasy u Černín za účelem oddělení vodní plochy od lesního porostu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 705/14 k uzavření kupní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení rady města č. 666/14 ze dne 30. 7. 2014 týkající se uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a společností Eko-ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova 104, Nové Dvory na odkoupení obytné buňky CL 01 umístěné v areálu Technických služeb Kutná Hora, spol. s.r.o. za zůstatkovou účetní cenu ve výši 44.365,- Kč.

b) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Eko-ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova 104, Nové Dvory, týkající se obytné buňky CL 01 umístěné v areálu Technických služeb Kutná Hora, spol. s r.o. za cenu ve výši 25.000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 706/14 k žádosti o výpůjčku prostor Vlašského dvora - Junák
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytového prostoru - Preghausu v budově č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Junákem - svazem skautů a skautek ČR, středisko Kutná Hora, se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 940 dne 26.9.2014 v době od 19.00 hod. do 21.00 hod. pro účely zahájení celorepublikového kola ZVAS 2014, Závodu vlčat a světlušek. Elektrickou energii bude hradi Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.09.14


Usnesení č. 707/14 k zapsání bytu jako provozovny
Rada města s o u h l a s í
s uvedením a zapsáním bytu č. 4 v čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře do živnostenského rejstříku jako provozovny na dobu určitou 6 měsíců - tj. do 28. 2. 2015, na základě žádosti paní Lucie Zichové, která je nájemcem uvedeného bytu na dobu určitou do 29. 2. 2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 708/14 ke změně užívání kuchyně v bytě
Rada města s o u h l a s í
se změnou užívání kuchyně na výrobnu sushi v bytě č. 3 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé David a Dana Mojžíšovi na základě nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 3. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 709/14 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 710/14 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o výpůjčce ze dne 19.8.2013 o užívání nebytových prostor a movitých věcí v domě č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a AUTOKLUBEM KUTNÁ HORA v AČR, se sídlem Potoční č.p. 190, Kutná Hora dohodou ke dni 31.10.2014

b) s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 190 Potoční ul. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a nově vznikajícím spolkem Klub motoristů Kutná Hora, z.s., jehož jménem jedná před vznikem spolku zakladatel pan MUDr. Jiří Plaček, Kutná Hora

c)s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Klub motoristů Kutná Hora, z.s. v domě č.p. 190 v Potoční ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.14


Usnesení č. 711/14 k prominutí sankce
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro nájemce Česká pošta, s.p. v objektu Zámecká 167, Kutná Hora ve výši 50% z částky 168,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jitku Hanzelovou, Kutná Hora ve výši 95 % z částky 3.643,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 712/14 k žádosti Klubu rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 619/14 ze dne 9.7.2014

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 6.9.2014 v době od 18.00 hod. do 24.00 hod. pro setkání členů klubu a jejich hostů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.14


Usnesení č. 713/14 k uzavření dohody o splácení dluhu (Kopečtí)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 86.083,00 Kč pro manžele Jitku a Jaroslava Kopeckých, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 714/14 k uzavření dohody o splácení dluhu (Blanka a Jiří Táborský)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 16.884,00 Kč pro manžele Blanku a Jiřího Táborských,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 715/14 k vyvěšení záměru - Malín č.p. 378
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytového prostoru - 1 místnosti v I. patře domu č.p. 378 U Beránky v Kutné Hoře pro Občanské sdružení rodičů Malín, se sídlem U Beránky243, Kutná Hora - Malín

II. b e r e n a v ě d o m í
že Osadní výbor Malín nebude dále poskytovat k užívání dvě místnosti v I. patře domu č.p. 378 U Beránky v Kutné Hoře Občanskému sdružení rodičů Malín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.09.14


Usnesení č. 716/14 k vyhlášení VŘ č. SN 27/14 - Benešova 649
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lenkou Novákovou,Kutná Hora dohodou ke dni 30.9.2014

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/14 na pronájem nebytových prostorů v domě č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 30.9.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 717/14 k vyhlášení VŘ č. SN 28/14 - Benešova 648
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lenkou Novákovou, Kutná Hora a paní Marií Hrbkovou, Kutná Hora dohodou ke dni 30.9.2014

II. s o u h l a s í

s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/14 na pronájem nebytových prostorů v domě č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 1.10.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 718/14 k uzavření NS - pozemek p.č. 3463/8 a části p.č. 3463/9 v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 3463/8 a části pozemku p.č. 3463/9 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, zastoupeným Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 719/14 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 19. 8. 2014

II. s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 11 v čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s panem Gabrielem Kováčem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 720/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 29/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 29/14 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 9. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 721/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 30/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/14 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 9. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 722/14 na vyhlášení výběrového řízení č. SN 31/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/14 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+1 ve 3. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 9. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 723/14 na vyhlášení výběrového řízení č. SN 32/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/14 na pronájem bytu č. 17 o velikosti 2+kk v 6. podlaží domu čp. 135, ul. Studentů v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 9. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 724/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 33/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/14 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 9. 2014 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 725/14 na ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s manželi Lucií a Jiřím Flekalovými, k bytu č. 8 v čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře dohodou ke dni 30. 11. 2014.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města s o u h l a s i t s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 2. 2002, mezi Městem Kutná Hora a manželi Lucií a Jiřím Flekalovými, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2002. Město Kutná Hora vrátí manželům Flekalovým částku ve výši 638.226,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 726/14 k uzavření NS - parkování autobusu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o pronájmu parkovacího místa - části pozemku p.č. 4128/334 v k.ú. Kutná Hora mezi společností CROSS TRANS SERVICE KUTNÁ HORA, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 200, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora za účelem parkování autobusu k poskytování sociálních služeb.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 727/14 k uzavření NS - kiosek na zimním stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a denní místnosti včetně soc. zařízení v I. patře nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora (hlavní budova zimního stadionu) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností B-CENTRUM,s.r.o., se sídlem Kolínská 62, Sokoleč, PSČ 290 01, za účelem provozování občerstvení s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.3.2015 za měsíční nájemné ve výši 350,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši a paušál za energie ve výši 1.453,- Kč za měsíc + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 728/14 k žádosti příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v pravé části domu č.p. 145 Jana Palacha, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Halvíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Mateřské školy Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora na dobu určitou s účinností od 1.9.2014 do 31.12.2014 s tím, že náklady na spotřebované energie bude hradit příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 824/14 dne 24. 9. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.14


Usnesení č. 729/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 570/14 a č. 574/13.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 730/14 k ukončení Dohody o zprostředkování filmového natáčení v KH
Rada města s o u h l a s í
s ukončením Dohody o zprostředkování filmového natáčení v Kutné Hoře ze dne 31.10.2013 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora dohodou ke dni 31.8.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.14


Usnesení č. 731/14 ke zveřejnění záměrů - Zámecká 167, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v 1. a 2. patře a v přízemí vlevo nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora společnosti GIVA s.r.o. za účelem provozování prodejny, výroby reklamních a upomínkových předmětů, na dobu určitou
do 31.3.2044.

b) se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 641 o výměře
cca 25 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, společnosti GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, za účelem umístění prodejny suvenýrů, na dobu určitou do 31.3.2044.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.09.14


Usnesení č. 732/14 k ukončení nájemní smlouvy - I. Havrdová
Rada města s o u h l a s í
s výpovědí z nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 3998/7 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 19.4.1996, pro zahrádkářské účely bez výsadby nových trvalých porostů, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ivou Havrdovou, . Smlouva je vypovězena z důvodu prodlení s placením nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 733/14 uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce - SKP Olympia
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku
p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je travnaté hřiště mezi Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, za účelem souhlasu s provedením rekonstrukce vnitřní travnaté plochy stávajícího atletického oválu ve sportovním areálu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 734/14 k uzavření dodatku k NS na pronájem části pozemků - BILLA
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.5 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemků par.č. 920 a par.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BILLA, spol. s r.o. se sídlem Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, za účelem umístění dvou reklamních poutačů, na dobu určitou do 31.5.2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 735/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - Piskačovi, Budajovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2546/1 o výměře 920 m2 v k.ú. Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Robertem a Janou Budajovými, manželi Milanem a Marii Piskačovými a panem Michalem Piskačem, k zahrádkářským účelům, za nájemné 3 Kč/m2/rok, s účinností od 1.10.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.10.14


Usnesení č. 736/14 k žádosti paní Mgr. Ivy Kupecké z Trocnovské ulice v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na dopis paní Mgr. Ivě Kupecké, ve věci žádosti úpravy komunikace a kanalizačního řadu v okolí jejího domu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.14


Usnesení č. 737/14 k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku - P. Hruška
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora panem Pavlem Hruškou, , k zahrádkářským účelům,za nájemné 3 Kč/m2/rok, s účinností od 1.10.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.10.14


Usnesení č. 738/14 uzavření dohody s MVE PLUS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením "Dohody" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, kterou se společnost MVE PLUS s.r.o. zavazuje plnit za Město Kutná Hora závazky vyplývající ze Smlouvy, včetně jejího Dodatku č. 1, o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterou Město Kutná Hora uzavřelo dne 31.5. 2014 se společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 739/14 ke sml. o bezplat. převodu majetku - ČKD - venkovní fitness
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o bezplatném převodu majetku řešící přijetí posilovacích prvků venkovního fitness do majetku Města Kutná Hora na pozemku parc.č. 2781 v k.ú. Kutná Hora od společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Karlov 197, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 740/14 k inf. zprávě - návrh sml. na zabezpečení veřejně prospěš. služeb
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o přípravě návrhu smluv se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, v souladu s §18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení č. 430/14 ze dne 14. května 2014 týkající se přípravy návrhu nových smluv se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, v souladu s §18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17
 
 
Usnesení č. 741/14 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 22 - 23/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 22/14, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Zámecká 167 - okna, dveře ve výši 1.500.000,-- Kč, a to na úkor položek -Vocelova 613 - střecha (839.900,-- Kč), byty plyn (400.000,-- Kč) a byty vyúčtování (260.100,--Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.23/14, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory - opravy o částku 150.000,-- Kč, a to na úkor položky kino - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 742/14 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č. 16-19
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 16/14, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště - materiál ve výši 5.000,--Kč, a to na úkor Kom.služby-materiál ve výši 5.000,--Kč

b) předložený návrh OSM - TO č. 17/14, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště - služby ve výši 3.990,--Kč, a to na úkor výdajové investiční rozpočtové položky Dětské hřiště Perštejnec - DHM ve výši 3.990,-- Kč.

c) předložený návrh OSM - TO č. 18/14, kterým dochází k navýšení výdajové investiční rozpočtové položky Komunikace - Na Plácku ve výši 73.810,--Kč (správcem rozpočtové položky je OSM-TO), a to na úkor výdajové investiční rozpočtové položky Komunikace Na Plácku (správcem rozpočtové položky je investiční odbor) ve výši 73.810,--Kč

d) předložený návrh OSM - TO č. 19/14, kterým dochází k vytvoření nové výdajové investiční rozpočtové položky Schody u garáží - Potoční ve výši 20.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 20.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 743/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPŠ č. 9 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2014 na obnovu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře v celkové výši 900.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 744/14 k informaci k opravě hrobů na hřbitově Česká ulice v Kutné Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci k opravě hrobů zapsaných jako kulturní památky na hřbitově v České ulici v Kutné Hoře.


Usnesení č. 745/14 ke jmenování členů školské rady ZŠ Kamenná stezka 40
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení činnosti pana Ing. arch. Martina Kremly ve školské radě Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 k 31. 8. 2014.

II. j m e n u j e
v souladu s ustanoveními § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) paní Mgr. Jaroslavu Cempírkovou a paní Miladu Nechojdomovou členkami školské rady Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 s účinností od 1. 9. 2014.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 746/14 k žádosti Obce Zbraslavice - příspěvek na konvektomat
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy s Obcí Zbraslavice na poskytnutí finančního investičního daru na nákup konvektomatu pro PO Školní jídelna Zbraslavice dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.09.14


Usnesení č. 747/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 748/14 k pořízení změny č. 55 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 55 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Hlouška na pozemcích parcelní č. 2352, 2353/12 a 2353/13 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 749/14 k rozpočtovému opatření INV č. 29 - 41
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "Spojnice Kudrnova - Jarošova" ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "MŠ Pohádka" ve výši 262.433,- Kč dle důvodové zprávy
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "Veřejné osvětlení křižovatky U Podlipných" ve výši 417.903,- Kč dle důvodové zprávy
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "Semafor U Podlipných" ve výši 76.185,- Kč dle důvodové zprávy
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "Okružní křižovatka Karlov" ve výši 68.992,- Kč dle důvodové zprávy
f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "Komunikace Ke Trojici" ve výši 343.725,- Kč dle důvodové zprávy
g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "Sídliště Šipší 1b etapa" ve výši 585.157,- Kč dle důvodové zprávy
h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Plácku" na položku "Školní jídelna ZŠ TGM - vzduchotechnika" ve výši 176.692,- Kč dle důvodové zprávy
i) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "MŠ Malín" ve výši 120.825,- Kč dle důvodové zprávy
j) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "MTD malá scéna" ve výši 33.570,- Kč dle důvodové zprávy
k) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 39 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "Sportovní hala Kamenná stezka" ve výši 58.750,- Kč dle důvodové zprávy
l) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 40 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Centrum sociálních služeb - investiční" na položku "Centrum sociálních služeb - neinvestiční" ve výši 193.322,- Kč dle důvodové zprávy
m) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "Radnická 178, K.Hora - statické posouzení" ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 750/14 k rozpočtovému opatření INV č. 42 - 43
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 42, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Azylový dům" o 370.060,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 43, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Snížení energetické náročnosti DPS Kutná Hora" o 1.448.484,55 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 751/14 k uzavření dodatku sml. o dílo - rekonstrukce kom. Kudrnova-Jarošova
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře, ulice Kudrnova - Jarošova" s dodavatelem STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 509.617,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.09.14


Usnesení č. 752/14 k uzavření dodatku ke sml.- Vybudování parkoviště u MTD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatkuč.2. ke smlouvě o dílo na akci "Vybudování parkoviště na Masarykově ulici v Kutné Hoře u Tylova Divadla" s dodavatelem Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 24.961,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 753/14 k uzavření dodatku ke sml.- rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku Smlouvy o dílo na akci: Rozšíření kapacity MŠ Pohádka, s dodavatelem - firmou K+T - stavební a montážní práce, Kutná Hora, o navýšení původně sjednané ceny o částku 84.482,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 754/14 k rozpočtovému opatření INV č. 44
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 44 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Jez u Wagenknechtova mlýna" ve výši 183.920,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 755/14 k rozpočtovému opatření INV č. 45
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 45 - navýšení rozpočtu o příjmy za prodej plynovodní přípojky Malín na základě usnesení ZM č. 160/14 a současně dojde k navýšení položky rozpočtu "Podíly k dotacím" o 34.241,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 756/14 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č. 5 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. 1138/2014 na realizaci projektu "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora" ve výši 645.128,86 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 757/14 k mimořádné odměně za rok 2013 ředitelce Pečovatelské služby
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu za rok 2013 ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 758/14 k rozpočtovému opatření OSZ č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 513.600,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 6.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 759/14 k rozpočtovému opatření OSZ č. 7
Rada města I. s c hv a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 24.000 Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 760/14 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora 2.Q. 2014
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2.čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 761/14 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z provozních výdajů Klub důchodců - plyn, voda, el. energie a navýšení dotace Klubu důchodců na rok 2014 o částku 13.142,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 762/14 k rozpočtovému opatření POL č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Vzdělávací program Sanace rodiny a rodinné konference" ve výši 22.000, Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 763/14 ke jmenování výběrové komise poptávky - rozšíření kamer.systému města
Rada města s o u h l a s í
a) se jmenováním předsedy a členů výběrové komise ve složení: Ing. Ladislav Čermák IT MÚ - předseda komise, členové komise - Ing. Jiří Franc místostarosta MÚ, Ing. Václav Mareček MP, Oldřich Kubový MP, Boris Doubrava MP.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na rozšíření městského kamerového systému o dva kamerové body s firmou, která podala nabídku s nejnižší cenou. Cena dodávky nesmí přesáhnout vysoutěženou částku.
Zodpovídá : Ing. Mareček, RNDr. Šanc      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 764/14 ke změnám bezpečnostních pracovníků - asistent prevence kriminality
Rada města s c h v a l u j e
a) u Městské policie KH s účinností od 1. 10. 2014 - po dobu trvání dotací z projektu - max. však do 30. 9. 2015, vytvoření jednoho pracovního místa na pracovní pozici "Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality" - v rámci plně dotovaného projektu pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji od ÚP.

b) u Městské policie KH zrušení 3 pracovních pozic asistent prevence kriminality ke dni 30. 9. 2014.

c) u Městské policie KH s účinností od 1. 11. 2014 - po dobu trvání dotací SÚPM od ÚP - max. však do 31. 10. 2015, vytvoření 4 plně dotovaných společensky účelných pracovních míst na pracovní pozice "Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality".

d) zrušení 1 pracovní pozice asistent prevence kriminality ke dni 31. 12. 2014.

e) u Městské policie KH s účinností od 1. 1. 2015 - po dobu trvání dotací z projektu - max. však do 31. 12. 2015 vytvoření jednoho pracovního místa na pracovní pozici "Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality" v rámci plně dotovaného projektu Prevence kriminality na rok 2015 MVČR.
Zodpovídá : Ing. Mareček, Mgr.Smetáček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 765/14 k rozpočtovému opatření OK č. 12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 12 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí dotace od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na projekt "Městská knihovna Kutná Hora - nákup serveru NCIP systému Clavius" ve výši 47.000,-- Kč a projekt "Městská knihovna Kutná Hora - upgrade z formátu UNIMARC na MARC 21" ve výši 58.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 12.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 766/14 k zápisu z jednání dozorčí rady Průvodcovské služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 11. 8. 2014

II. s c h v a l u j e
a) výplatu odměny jednatelce za II. čtvrtletí 2014
b) výplatu odměn členům DR za I. pololetí 2014 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.09.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 27. srpna 2014

Nahoru