27. října 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.října 2009

Usnesení č. 894/09 k prodeji části pozemku p.č. 3765 v k.ú. K.Hora (Kučerovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3765 - ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi manželům Františku a Jindřišce Kučerovým,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 895/09 k záměru darovat nemovitý majetek tvořící součást areálu nemocnice KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darovat nemovitý majetek tvořící areál nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora Středočeskému kraji dle návrhu darovací smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 234/09 ze dne 20. 10. 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 896/09 k záměru darovat nemovitý majetek tvořící součást areálu nemocnice KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darovat pozemek p.č. 678/1 a budovu č.p. 237, Žižkov na parcele p.č. 678/1 v k.ú. Kutná Hora tvořící součást areálu nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora Středočeskému kraji dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darov ací schválené usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 234/09 ze dne 20. 10. 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 897/09 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p. Filip)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3834/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Františku Filipovi, , Praha 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 898/09 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (man. Černí)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2448/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miroslavu a Jitce Černým, , Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 899/09 k prodeji části pozemku v Černínech (m. Maštalířovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Černíny manželům Miloslavu a Stanislavě Maštalířovým,, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 900/09 ke směně pozemků v Kutné Hoře (pí. Machková, Kostihová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 1522/2 o výměře 880 m2 ve vlastnictví Ing. Dagmar Kostihové,, Praha a Ing. Jitky Machkové,, Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora za stavební pozemek ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 901/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro čp. 66 KH) na pozemku p.č. PK 2579 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874 /8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 902/09 ke zřízení věcného břemene - UPC ČR
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 785/153 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 pro stavbu "UPC-přívodní optický kabe l Kutná Hora". Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 903/09 k zakoupení domu v Kutné Hoře (m. Doležálkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
1) se zakoupením domu (bez čp.) na pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora od manželů Milana a Anny Doležálkových, za kupní cenu 2.250.000,- Kč.
2) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OE č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky Rezervy Zastupitelstva ve výši 1.550.000,-- Kč a položky na výkup pozemku ve výši 700 000,-- Kč na položku nákup domu ve výši 2 250 000,-- Kč, dle důvodov é zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 904/09 k rozpočtovému opatření EO č. 29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky Rezerva Rady - informační výstražný systém na položku Technické služby opravy komunikace - ve výši 650 000,-- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 29.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 905/09 k uzavření dodatku se spol. Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy ke dni 30.11.2008 uzavřené mezi společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim a panem Vladimírem Hanzlem, Kutná Hora za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení na autobu sovém nádraží v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 2.2.2004 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim, týkajícího se uzavření podnáj emní smlouvy za účelem umístění a provozování stánku - 2 ks buněk rychlého občerstvení s vnitřním posezením na autobusovém nádraží v Kutné Hoře mezi společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim a panem Josefem Fejtk em, Nové Dvory na dobu určitou 1 rok.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 906/09 na prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora manželům Františku a Jozefíně Peštovým, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 11. 2009 do 30. 4. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 907/09 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.11.2009 do 31.12.2009 s tím, že pokud nebudou hrazen y měsíční platby za poskytnutí náhradního ubytování a splátky dle dohody o splátkách, nebude jim po 31.12.2009 dohoda o poskytnutí náhradního ubytování prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 908/09 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 21 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora, uzavřené s manželi Ing. Miroslavem Černým a Mgr. Jitkou Černou, týkající se stanovení výše nájemného v částce 10.242,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.12.2009 s doplněním o inflační doložku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 909/09 neprodloužení nájmu bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s panem Alešem Čermákem.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 910/09 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jaroslavu Drabešovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 572,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro pana Jana Littmana,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 36 880,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 911/09 k žádosti 6. pionýrské skupiny Kolín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci topného systému ve výši 50 000,- Kč 6.pionýrské skupině Kolín, Mnichovická 153, Kolín V.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 912/09 k žádosti společnosti FLEX-TEX CENTRAL STOCK, spol. s r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností FLEX-TEX CENTRAL STOCK, spol. s r.o. týkajícího se s nížení nájemného za období od 1.10.2009 do 31.12.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 913/09 k žádosti Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora a přízemí nemovitosti č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora, se sídlem Studentů 134, Kutná Hora na dobu určitou 11.11.2009 od 10.00 hod. do 15.00 hod. za účelem měření glykemie pro veřejnost.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.11.09


Usnesení č. 914/09 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/09 - Benešova 637
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 18.2.2005 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Lubošem Martínkem, bytem Kbel 95, Kolín ke dni 31.1.20 10

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.1.2010 v 10.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.01.10


Usnesení č. 915/09 k uzavření dohody o splácení dluhu pí Janová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na
částku 84.174,00 Kč pro paní Janu Janovou,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 916/09 k podnájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1.11.2009 do 1.11.2011 panu Česlavu Lipkovi, a Barboře Molinkové, ve smys lu § 719 Obč. zákoníku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 917/09 k VŘ č. SN 12/09 - pronájem čp. 670, Sedlecká ul.
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 12/09 pana Josefa Maturu, Kutná Hora

II. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul. v Kutné Hoře s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 918/09 k uzavarení smlouvy o výpůjčce - o.s. Kutnohorsko.cz
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - "Preghausu" v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kutnohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora ve dnech 11.12. 2009 a 12.12.2009 za účelem pořádání akce "Kutnohorský advent" včetně umístění 8 stánků na nádvoří Vlašského dvora (prodej občerstvení a tradičních vánočních výrobků).


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.09


Usnesení č. 919/09 k vyhlášení VŘ č. SN 18/09 - Tylova 388
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy ze dne 17.2.2003 o nájmu nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Maturou, Kutná Hora ke dni 31.1.2010

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/09 na pronájem nebytových prostorů - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 11.1.2010 v 10.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.01.10


Usnesení č. 920/09 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 850/09 ze dne 13.10.2009
b) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 921/09 k vyvěšení záměru na pronájem nebytu - Benešova 638
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnost v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 922/09 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 1 3 Čáslavská ul., Kutná Hora viz. situační plánek
b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora viz. situační plánek
c) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora viz. situační plánek
d) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora viz. situační plánek
e) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora viz. situační plánek
f) s vyvěšení záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora viz. situační plánek,
vše v platnosti od 1.1.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.11.09


Usnesení č. 923/09 ke zrušení části usnesení 732/09
Rada města r u š í
bod b) usnesení č. 732/09 ze dne 1.9.2009
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 924/09 k projednání bytové situace p. L. Husára
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul. čp. 443, Kutná Hora - Sedlec s paní Alenou Tokárovou a panem Ludvíkem Husárem, na dobu určitou 2 měsíce - tj. od 1.11.2009 do 31.12.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 925/09 k prodeji b.j. v rámci odbydlení objektu Uhelná 555
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej níže uvedených bytových jednotek stávajícím nájemníkům domu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora

I. bytová jednotka č. 2 v domě čp. 82 ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003, za minimální částku ve výši 708.240,- Kč

II. bytová jednotka č. 1 v domě čp. 85 ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003, za minimální částku ve výši 963.770,- Kč

III. bytová jednotka č. 2 v domě čp. 146 ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 759/28, 759/29, 759/30 a 759/31 v k.ú. Sedlec u Kutný Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005, za minimální částku ve výši 609.230,- Kč

IV. bytová jednotka č. 3 v domě čp. 179 ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za minimální částku ve výši 994.190,- Kč

V. bytová jednotka č. 1 v domě čp. 327 ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 608 a 609 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 14.3.2006 za minimální částku ve výši 756.480,- Kč

VI. bytová jednotka č. 4 v domě čp. 327 ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 608 a 609 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 14.3.2006 za minimální částku ve výši 640.420,- Kč.

VII. bytová jednotka č. 5 v domě čp. 586 ul. Puškinská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997, za minimální částku ve výši 654. 560,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.11.09


Usnesení č. 926/09 k vyvěšení záměru o výpůjčce nemovitosti č.p. 237 Vojtěšská
Rada města s o u h l a s í
vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitosti č.p. 237 část obce Žižkov na pozemku p.č. 678/1 v obci a k.ú. Kutná Hora a pozemku p.č. 678/1 - zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.11.09


Usnesení č. 927/09 k umístění kamenného schodu na Václavském nám. před čp. 252
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním kamenného schodu na chodníku na Václavském nám. v Kutné Hoře před vchodem do domu čp. 252 na pozemku č. 3758/1 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 928/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 12. 10. 2009
b) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 13.10.2009
c) zápis z komise architektů ze dne 14.10.2009.
d) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 12.10.2009
e) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 23.9.2009.
Usnesení č. 929/09 k regulaci dopravního režimu v Tyršově ul.
Rada města s o u h l a s í
s návrhem na instalaci třech zpomalovacích prahů lichoběžníkového tvaru na vozovce v Tyršově ul. v Kutné Hoře dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 930/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 95-106
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 95/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 950,--Kč na položku veřejná zeleň posudky, a to na
úkor položky veřejná zeleň - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b)předložený návrh OSM č. 96/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 130.000,--Kč na novou investiční položku Benešova
632-8 digitální měřiče tepla, a to na úkor položky byty havárie - viz
bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 97/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 30.000,--Kč na rozpočtovou položku Vítězná opravy,
a to na úkor položky ubytovna VHS služby - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 98/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 42.100,--Kč na rozpočtovou položku ubytovna
Vítězná - voda, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod č. 4
důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 99/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 200.000,--Kč na rozpočtovou položku ubytovna
Vítězná - el.energie, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod
č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 100/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 18.000,--Kč na rozpočtovou položku hala BIOS -
voda, a to na úkor položky nebyty vyúčtování - viz bod č. 6 důvodové
zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 101/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 80.000,--Kč na rozpočtovou položku hala BIOS plyn,
a to na úkor položky nebyty vyúčtování - viz bod č. 7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č. 102/09, kde dochází ke zřízení nové výdajové
položky příspěvek na rekonstrukci topení - 6.pionýrská skupina Kolín
ve výši 50.000,-- Kč, a to na úrok rozpočtové položky ubytovna VHS
služby - viz bod č. 8 důvodové zprávy.

i) předložený návrh OSM č. 103/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 100.000,--Kč na rozpočtovou položku TS veřejné
osvětlení opravy, a to na úkor položky TS veřejné osvětlení el.energie
- viz bod č. 9 důvodové zprávy.

j) předložený návrh OSM č. 104/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 200.000,--Kč na rozpočtovou položku byty služby,
dokumentace a revize, a to na úkor položky neprivat.byty vyúčtování -
viz bod č.10 důvodové zprávy.

k) předložený návrh OSM č. 105/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 340.000,--Kč na rozpočtovou položku svoz objemného
odpadu, a to na úkor položek ukládání uličních smetků (240.000,-Kč),
arsen příspěvek občanům (50.000,-Kč) a položky deratizace(50.000,--Kč)
viz bod č. 11 důvodové zprávy.

l) předložený návrh OSM č. 106/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 645.000,-- Kč na rozpočtovou položku komunální
odpad svoz, a to úkor položek tříděný odpad MVE (450.000,--Kč),
nebezpečný odpad (45.000,--Kč) a položky ukládání bioodpadků
(150.000,--Kč) - viz bod č. 12 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 931/09 k podání žaloby na vyklizení pokoje na ubytovně
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 108 na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, proti paní Nastě Čurejové a Jiřímu Krausovi, v případě, že nedojde ze strany paní Nasti Čurejové a pana Jiřího Krause k vyklizení a předání pokoje na ub ytovně do 16. 11. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 932/09 k výroční zprávě 2008 PO ZŠ Kremnická 98
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 za rok 2008.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2008/2009.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.11.09


Usnesení č. 933/09 k dokončení obnovy elektrorozvodů v král. audienční síni
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Dokončení obnovy elektrorozvodů včetně zhotovení hlavního přívodu a osazení rozvodnice v královské audienční síni" Vlašského dvora v Kutné Hoře s firmou Pavel Turek, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 180.416,- Kč včetn ě DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 934/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 53 (Průvodcovská služba)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 53 - úhrada nákladů vyplývající z komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o. ve výši 511.000,- Kč, a to z rezervy zastupitelstva města.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 935/09 k zápisu dozorčí rady Průvodcovské služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 15.10.2009.


Usnesení č. 936/09 k zápisu kulturní komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kulturní komise dne 13.10 .2009 a 17. 9. 2009

II. s o u h l a s í
s využitím parku pod Vlašským dvorem dle čl. 2 zápisu ze dne 13.10.2009

III. n e s o u h l a s í
s udělením čestného občanství PhDr. Dagmar Lieblové.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 937/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 54
Rada města I. s o u h l a s í
předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č.54 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu kultury - Mezinárodní spolupráce v kultuře v maximální výši do 45.000,- Kč a z rezervy RM - podíly k dotacím do rozpočtu školství v celkové výši 2.240,- Kč n a nákup defibrilátoru dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 54.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 938/09 k žádosti o zápůjčku znaku města
Rada města n e s o u h l a s í
s použití znaku města Kutná Hora společností Alter Ego - institut pro podporu vzdělanosti.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 939/09 ke zřízení vyhlídky (uzavření smlouvy o dílo)
Rada města s o u h l a ls í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Zřízení vyhlídky na pozemku parc. č. 8/2 k.ú. Kutná Hora" se stavební firmou DRAKS, Ing. Josef Hlavatý, Pod Vilami 857/9, 140 00 Praha 4 v celkové výši 482 270,- Kč bez DPH (není plátcem) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.11.09


Usnesení č. 940/09 k rozpočtovému opatření ORRÚP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ORRÚP č.1- přijetí dotace od Krajského úřadu na administraci Programu obnovy venkova ve výši 31 000,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleným tímto usnesením.


Zodpovídá : Ing..Zahradníček,Ing.Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 941/09 k rozpočtovému opažení INV č. 43 (využití starého koupaliště)
Rada města I. s o u h l a s í
a) S výsledkem poptávkového řízení na akci: "Studie využití prostoru starého koupaliště a ČSAD"

b) uzavřením smlouvy na zpracování "Studie využití prostoru starého koupaliště a ČSAD" s firmou Milota Kladno za cenu 243.950,- Kč vč. DPH

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.43 - přesun rozpočtových prostředků z položky " Park pod Vlašským dvorem " na položku "Klimeška - studie" ve výši 43.950,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing. Janál      Termín : 14.12.09


Usnesení č. 942/09 k rozpočtovému opataření INV č. 45
Rada města I. s c h v a l u j e
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.45 - přesun rozpočtových prostředků z položky " Park pod Vlašským dvorem " na položku "ZŠ Kamenná stezka - víceúčelové sportovní hřiště" ve výši 207.250,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.09


Usnesení č. 943/09 k poskytnutí fin. přísp. o.s. DIGNO, odborné poradenství
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení DIGNO (důstojnost) ve výši 49.000,- Kč na úhradu nákladů spojené s provozováním sociální služby - odborné poradenství.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 944/09 k rozpočtovému opatření MP č. 1-2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - navýšení finančních prostředků o přijatou neinvestiční účelovou dotaci z Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2009 ve výši 110.000,-- Kč na projekt "Pejsek-preventivně r esocializační program", dle důvodové zprávy I.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 - navýšení finančních prostředků o přijatou investiční účelovou dotaci z programu "Podpora prevence kriminality" na rozšíření kamerového systému města Kutná Hora ve výši 400 000 Kč, dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 1-2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 945/09 k nákupu motorového vozidla pro potřeby městské policie
Rada města s o u h l a s í
a) s nákupem osobního motorového vozidla Škoda Roomster pro potřeby městské policie Kutná Hora od firmy INPRO Čáslav s.r.o., jehož celková cena činí 296.915,- Kč včetně DPH

b) s odprodejem stávajícího osobního motorového vozidla Škoda Fábia Combi 1.2 12V dle znaleckého posudku č. 1714/031/039 zpracovaný Ing. Šubrtem za cenu 40.000,- Kč

c) s uvolněním finančních prostředků ve výši 256.915,- Kč z rozpočtu městské policie určených k nákupu osobního motorového vozidla Škoda Roomster.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 27. října 2009

Nahoru