27. listopadu 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.listopadu 2019

Usnesení č. 871/19 k návrhu termínů jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2020
Rada města

I. s c h v a l u j e   předložené termíny svých zasedání na rok 2020,
II. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města  s c h v á l i t  navržené termíny jednání ZM pro rok 2020.
  
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 17.12.19
  
Usnesení č. 872/19 ke smlouvě darovací s Foxconn European Manufacruring Services s.r.o.
Rada města

I. s o u h l a s í   s uzavřením předložené darovací smlouvy, kterou Město Kutná Hora přijme finanční prostředky ve výši 450.000 Kč na projekt vybudování výklopného podzemního rozvaděče a příslušných rozvodů na Palackého náměstí v Kutné Hoře od společnosti Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem Pardubice, U Zámečku 27,
 II. s c h v a l u j e  rozpočtové opatření INV - TO č. 12/19, kterým dojde k zapojení účelově určeného daru ve výši 450.000 Kč do příjmů i výdajů na realizaci projektu Elektrifikace Palackého náměstí dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Kloudová,Bulánková,Bodišová      Termín : 15.12.19
 
Usnesení č. 873/19 ke změně organizační struktury OPPŠK
Rada města  s o u h l a s í  se změnou usnesení RM č. 585/19, a to s odložením záměru organizační změny v organizační struktuře Městského úřadu v Kutné Hoře - rozdělení stávajícího odboru památkové péče, školství a kultury na dva samostatné odbory, na termín účinnosti od 1. 1. 2021.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.12.19
  
Usnesení č. 874/19 k žádosti o pronájem královské audienční síně
Rada města  s o u h l a s í   s pronájmem královské audienční síně ve Vlašském dvoře dne 26. 6. 2020 od 11:00 do 12:00 hod. pro setkání absolventů Střední průmyslové školy v Kutné hoře, r. 1961 - 1965 - třída E4 elektroenergetika s tím, že cena za využití prostor audienční síně bude za poplatek 1.000 Kč/hod + DPH dle stanoveného ceníku.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.19
 
Usnesení č. 875/19 k žádosti o použití znaku města Kutná Hora
Rada města  s o u h l a s í  s dlouhodobým nekomerčním použitím znaku města Kutná Hora pro sportovní družstvo HZS Středočeského kraje ÚO Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.19
 
Usnesení č. 876/19 k PŘ malého rozsahu na služby "Procesní řízení"
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Procesní řízení", se základním hodnotícím kritériem - nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,
b) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Pavlína Daňková Mgr. Věra Klimentová
Mgr. Adéla Kloudová Tomáš Hobl.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.01.20
 
Usnesení č. 877/19 ke sdělení komise dopravní
Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í  zánik členství Václava Holuba v dopravní komisi.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.19
 
Usnesení č. 878/19 k projednání rozpočtu na rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t návrh rozpočtu na rok 2020 v tomto členění:
příjmy celkem 539.655.650 Kč
provozní výdaje 411.334.000 Kč
investiční výdaje 136.501.650 Kč
financování 8.180.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.12.19
 
Usnesení č. 879/19 ke zvýšení místních poplatků
Rada města  d o p o r u č u j e  správci poplatků včas nezaplacené a neodvedené místní poplatky zvýšit o 100%.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 880/19 k rozpočtovému opatření KT č. 20
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) kompletní přeprogramování stávající aplikace Byty od firmy Geovap dle požadavků evidence přijatých plateb od nájemníků,
b) související rozpočtové opatření KT č. 20/19, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku nákup služeb na pokrytí tohoto rozšíření dle nabídnuté ceny ve výši 605.000 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á oddělení informatiky uzavřít smlouvu s firmou GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Čermák      Termín : 20.12.19
 
Usnesení č. 881/19 k záměru na výpůjčku pozemků v k. ú. Kaňk (ŘSD)
Rada města  s c h v a l u j e  zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p. č. 730/3 v k. ú. Kaňk o výměře cca 575 m2.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20
 
Usnesení č. 882/19 k umístění kontrolního stanoviště na nádvoří Vlašského dvora (SOBSA)
Rada města  s c h v a l u j e  umístění kontrolního stanoviště dne 30. 11. 2019 v době od 17.00 hod. do 19.00 hod. na nádvoří Vlašského dvora, Havlíčkovo náměstí č. p. 552/1, Kutná Hora, pro Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí, IČ: 00552046, se sídlem Litvínovská 519/38, Prosek, Praha, z důvodu pořádání adventní hry v orientačním běhu nebo chůzi "Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák".

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19
 
Usnesení č. 883/19 k nájemní sml. v objektu č. p. 343, ul. Masarykova, KH (p. Prchal)
Rada města s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Pavlem Prchalem, IČO 16531680, se sídlem Zbraslavice 155, jako nájemcem, o nájmu prostor sloužících podnikání (2 místnosti) v objektu č. p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 2448/1 v k. ú. Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 9.600 Kč za účelem skladování.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.19
 
Usnesení č. 884/19 ke sml. o výpůjčce movitých věcí (Průvodcovská služba KH, p. o.)
Rada města s c h v a l u j e  uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí č. SoV - 6/OSM/LEH/2018 umístěných v prostorech budovy č. p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, jako vypůjčitelem, týkající se vyjmutí movitých věcí z předmětu výpůjčky.
 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 885/19 k nájemní smlouvě - Havlíčkovo nám. 552/1, KH (p. Boris Buňka)
Rada města s c h v a l u j e  uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 19. 8. 2005, ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu prostor sloužících podnikání v č. p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, bytem Kutná Hora, jako nájemcem, týkající se vyjmutí výtahové šachty o velikosti 2 m2 z předmětu nájmu a snížení nájemného ze současných 71.392 Kč na 70.792 Kč s účinností od 1. 12. 2019.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.19
 
Usnesení č. 886/19 k VŘ č. SN 21/19 na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města

I. r u š í
své usnesení č. 840/19 ze dne 13. 11. 2019 týkající se uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 21/19 na pronájem bytu ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Petrem Novákem, z důvodu jeho odstoupení od uzavření nájemní smlouvy,

II. n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 21/19 na pronájem bytu ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Boženou Červeňákovou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky,

III. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/19 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č. p. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 1. 2020 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20
 
Usnesení č. 887/19 k vyhlášení VŘ č. SN 25/19 na pronájem bytu (ul. Mincířská)
Rada města  s c h v a l u j e  vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/19 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu č. p. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 1. 2020 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20
 
Usnesení č. 888/19 k bezúplatnému nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2150 o výměře 48 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.12.19
 
Usnesení č. 889/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (ŘSD ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 730/4 (ostatní plocha, silnice) o výměře 800 m2, zaměřený geometrickým plánem č.572-16/2019, oddělený z pozemku p. č. 730/3 (orná půda) o výměře 4.653 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk, do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za kupní cenu ve výši 254.720 Kč, za účelem stavby okružní křižovatky Kaňk - "I/38 odstranění dopravních závad okružní křižovatka Kaňk".

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.12.19
 
Usnesení č. 890/19 ke smluvnímu zřízení práva stavby v k. ú. K. Hora (TJ SPARTA KH)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t smluvní zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3337/1 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 15.753 m2 v k. ú. Kutná Hora pro spolek TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., oddíl volejbalu, IČ: 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.12.19
 
Usnesení č. 891/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024743 Kutná Hora, Hrnčířská, čp. 3233/15) na pozemku p. č. 3678/2 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm bez DPH,
b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024583 Kutná Hora, Hrnčířská, čp. 3233/17-18) na pozemcích p. č. 3678/2 a p. č. 3678/18, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm bez DPH.
c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025314/VB01 Kutná Hora, Žižkov, ppč. 1118/5 - knn) na pozemku p. č. 3823/2 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm a dále 1.000 Kč za umístění skříně, vše bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20
 
Usnesení č. 892/19 k návrhu VPS pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s o u h l a s i t s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace "Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2020 v rozsahu předložené žádosti.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.12.19
 
Usnesení č. 893/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města

I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2019,

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.19
 
Usnesení č. 894/19 ke jmenování konzultantky zápisů kroniky města
Rada města j m e n u j e  paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města pro rok 2020.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 895/19 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í  s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2020 s panem PhDr. Lukášem Provazem.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 896/19 k ZUŠ Kutná Hora - VŘ na zakázku malého rozsahu
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í  oznámení Základní umělecké školy Kutná Hora o vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu uzavřenou výzvou s uveřejněním smlouvy na pořízení ICT techniky za 530 000 Kč bez DPH s finančním zajištěním z projektu Šablony II.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.12.19
 
Usnesení č. 897/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 43 - 44 SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 644.286,60 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné finanční zajištění rekonstrukce zpevněné plochy s novým multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 1.197.066 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v 3. podlaží pavilonu U2.

Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 15.12.19
 
Usnesení č. 898/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 45 - SRP 2867
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 150.000 Kč o nařízený odvod z investičního fondu Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, na zajištění obnovy vybavení školy.

Zodpovídá : Ing. Bulánková,Mgr.Seifert      Termín : 17.12.19
 
Usnesení č. 899/19 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.12.19
 
Usnesení č. 900/19 k zápisu školské komise
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í  zápis školské komise ze dne 21. 10. 2019.
 
Usnesení č. 901/19 k PŘ na zakázku "Obnova hudebního altánku v parku pod Vl.dvorem"
Rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem" pozemek parc. č. 3, Kutná Hora, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 11. 2019. Jako jediná předložená nabídka zadavateli je nabídka dodavatele LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. Svrkyně 35, 252 64 Velké Přílepy,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., Svrkyně 35 252 64 Velké Přílepy, za cenu ve výši 1.083.535,50 Kč včetně DPH a 15% rezervy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.12.19
 
Usnesení č. 902/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 46 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 200.000 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, a poskytnuté jako ocenění projektu z oblasti jazykového vzdělávání - udělena Evropská jazyková cena Label 2019.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 10.12.19
 
Usnesení č. 903/19 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města

I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti (stavební parcele) na území Města Kutná Hora,

II. s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku.

Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 904/19 Vyhlášení výběrového řízení v roce 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města

I. v z í t  n a  v ě d o m í informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2019,

II. s c h v á l i t zahájení výběrového řízení pro rok 2020 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2020,

III. s o u h l a s i t s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. Věra Klimentová      Termín : 30.06.20
 
Usnesení č. 905/19 k rozpočtovému opatření OI č. 08 - 09
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 08, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace "Sportovní hala Klimeška - III. etapa" ve výši 16.914.918 Kč,
b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Investiční rozpočtová rezerva" na položku "Oprava komunikace Rudní" ve výši 1.840.651 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.12.19
 
Usnesení č. 906/19 k dimenzi potrubí mezi objekty Sportovců čp. 9 a 193 (rok 2008)
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í  informativní zprávu k dimenzi vybudovaného potrubí mezi objekty Sportovců č. p. 9 a č. p. 193 z roku 2008.
 
Usnesení č. 907/19 k prodloužení DPČ pro akci Revitalizace Vlašského Dvora
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení doposud platných Dohod o pracovní činnosti pro akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000339 do termínu 30. 9. 2020 pro pracovníky
a) PhDr. Hubáček Ondřej projektový manažer
b) Ing. Pápol Tomáš ekonomický manažer
c) Bc. Nedvědová Aneta technický gestor
d) Bc. Nedvědová Aneta programový manažer,

II. u k l á d á
provést všechny administrativní kroky potřebné k prodloužení platných DPČ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.19
 
Usnesení č. 908/19 k prodloužení DPČ pro akci Revitalizace Sankturinovského domu
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení doposud platných Dohod o pracovní činnosti pro akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře do termínu 30. 9. 2020 pro pracovníky
a) PhDr. Hubáček Ondřej dotační manažer
b) Ing. Pápol Tomáš ekonomický manažer
c) PhDr. Lenka Opletalová administrátor projektu,

II. u k l á d á
provést všechny administrativní kroky potřebné k prodloužení platných DPČ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.19
 
Usnesení č. 909/19 k dodatku č. 2 sml. o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vl. dvůr - park"
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci "Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu‚ Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČ: 27195783, na prodloužení lhůty pro provedení díla dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 na akci "Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu‚ Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČ: 27195783, dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 910/19 k dodávce basketbalových košů pro Sport. halu Klimeška
Rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek průzkumu trhu na dodávku basketbalových košů pro sportovní halu - tréninkovou halu Klimeška, Kutná Hora. Dodavatel SPORT LX s.r.o., 284 01 Přítoky 82, za nabídkovou cenou 554.083,70 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na dodávku basketbalových košů s dodavatelem SPORT LX s.r.o., 284 01 Přítoky 82, za nabídkovou cenu 554.083,70 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 911/19 k dodatku č. 7 sml. o dílo na akci "Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 7 smlouvy o dílo na akci "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a. s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, za cenu -61.928,10 Kč bez DPH, tj. -74.933Kč s DPH dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 7 smlouvy o dílo na akci "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a. s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, za cenu -61.928,10 Kč bez DPH, tj. -74.933 Kč s DPH dle důvodové zprávy.
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.19
 
Usnesení č. 912/19 k údržbě parku pod Vlašským dvorem pro rok 2020
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na provedení služby s názvem "Údržba parku pod Vlašským dvorem" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nejvýše přípustnou cenu 580.000 Kč včetně DPH,
b) s uzavřením přiložené smlouvy o provádění údržby parku pod Vlašským dvorem pro rok 2020.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 913/19 k dodatku Smlouvy k údržbě parku pod Vlašským dvorem pro r. 2019
Rada města s o u h l a s í  s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění údržby parku pod Vlašským dvorem pro rok 2019 s firmou Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, 284 01.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 06.12.19
 
Usnesení č. 914/19 k OZV č.7/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2019, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19
 
Usnesení č. 915/19 k návrhu schválení Smlouvy o dílo a navýšení separace odpadů
Rada města s o u h l a s í  s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci "Navýšení separace odpadů v Kutné Hoře" se společností MOLATRADE s.r.o., se sídlem Osek nad Bečvou 207.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 916/19 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (Královského stříbření K. Hory)
Rada města I. s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře za účelem uspořádání XXIX. ročníku Královského stříbření Kutné Hory v termínu 15 - 23. 6. 2020,

II. u k l á d á
Technickému oddělení odboru investic uzavřít smlouvu o výpůjčce parku pod Vlašským dvorem pro uspořádání XXIX. ročníku Královského stříbření Kutné Hory v termínu 15 - 23. 6. 2020 mezi firmou FIRST UNIT, s.r.o., se sídlem U mezníku 142, Praha 10 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 917/19 k návrhu odměny ředitelce PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za hospodaření v roce 2019.

Zodpovídá : Ing. J. Kuklová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 918/19 k VŘ na veřejnou zakázku "Nákup osobního motorového vozidla"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 18. 11. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie",

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie" s dodavatelem, který jako jediný podal nabídku, a to UNIKOM, a. s., Hrnčířská 193, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46355821, za cenu 384.215 Kč bez DPH, tj. 464.900 Kč včetně DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v bodu II.

Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 919/19 k odměně pro ředitelku PO Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
udělení odměny ředitelce průvodcovské služby Ing. Andree Kapounkové.

Zodpovídá : Ing. A. Kapounková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 920/19 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 7. 11. 2019.


Usnesení č. 921/19 k VŘ na architekta města Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výsledky výběrového řízení na městského architekta, jehož vítězem se stal Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 27. listopadu 2019

Nahoru