27. listopadu 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.listopadu 2007

Usnesení č.1048/07 ke spolupráci s AŽD Praha
Rada města s o u h l a s í
s budoucí spoluprací s firmou AŽD Praha s.r.o, se sídlem Žirovnická 2/3146, Praha 10 na revitalizaci nádraží města Kutná Hora.

Zrušeno usnesením č. 3/12 ze dne 11.01.2012.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1049/07 k rozpočtovému výhledu 2008-2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
projednat, případně schválit předložený návrh rozpočtového výhledu 2008-2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1050/07 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 930/07 ze dne 30.10.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1051/07 k prodeji pozemku p.č. 4201/1 v k.ú. K.Hora - Baiochella s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4201/1 v k.ú. Kutná Hora společnosti Baiochella s.r.o., Fáblova 404, Pardubice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.08


Usnesení č.1052/07 k prodeji části pozemku v Bernardově (m. Pavlovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku dle PK p.č. 499 o výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Bernardov manželům Janu a Lence Pavlovým, Kutná Hora za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1053/07 k prodjei pozeku v K.Hoře (. Pipek)
Rada města I. r u š í
své usnsesení č. 927/07 ze dne 30.10.2007.

II. d o p or u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s prodejem pozemku p.č. 688/4 o výměře 297 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Pipkovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1054/07 k prodeji pozemku pod garáží v K.Hoře (p. Kotán)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č 2476/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Dalibora Kotána, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.01.08


Usnesení č.1055/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře (p. Polívka)
Rada města s o u l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 857 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Karla Polívky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.01.08


Usnesení č.1056/07 k prodeji pozemků na Kaňku (m. Dobřichovští)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 205/1,2,3 o celkové výměře 1.660 m2 v k.ú. Kaňk manželům Liboru a Andree Dobřichovským, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.02.08


Usnesení č.1057/07 k prodeji a darování pozemků v K.Hoře (m. Pospíšilovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t
a) s prodejem pozemků p.č. 4314, p.č. 4315/1 a p.č. 4315/13 o celkové
výměře 8.887 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům JUDr. Vladimíru a PhDr. Ivě
Pospíšilovým,Praha 8 za kupní cenu celkem
95.450,-- Kč.
b) s přijetím daru pozemku p.č. 4331/5 o výměře 595 m2 v k.ú. Kutná Hora
od pana JUDr. Vladimíra Pospíšila,

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1058/07 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro každého vlastníka pozemku p.č 4511 v k.ú. Kutná Hora spočívajícím v provádění pravidelné údžby zeleně na opěrné zdi pozemku p.č. 4511 v k.ú. Kutná Hora tak, aby socha sv. Jana Křtile na dílu "a" pozemku p.č. 3726 v k.ú. Kutná Hora neobrůstala pnoucími se rostlinami. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1059/07 k jednacímu řádu majetkové komise
Rada města s c h v a l u j e
upravený jednací řád Majetkové komise Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.12.07


Usnesení č.1060/07 k věcnému břemeni pro Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. KN 2434, 3857/5, 3849 a PK 2602 a 2769/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlouvkou 266/2, Praha 4 - Michle pro stavbu "Kutná Hora, Benešova BD, ÚPS, příp.". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1061/07 ke směně nemovitostí v K.Hoře (LITIS a.s.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu nemovitosti čp. 208 s pozemkem p.č. 2930/2 o výměře 238 m2 a pozemku p.č. 2930/1 o výměře 9.712 m2 (se stavbou) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví firmy LITIS a.s. Praha za pozemek dle PK p.č. 1928 o výměře 46.599 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora s tím, že rozdíl v ceně bude firmou LITIS a.s. Praha doplacen.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.01.08


Usnesení č.1062/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 41
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 41 - přesun investičního příspěvku pro PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na rekonstrukci střechy Benešova 149/I z rozpočtových prostředků na úhradu opravy havarijního stavu střechy Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I ve výši 580.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. d o p o r u č u j e
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 41.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1063/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 42
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 42 - snížení rozpočtových prostředků na položce úroky z úvěrů ve výši 220.000,-- Kč a navýšení provozního příspěvku Městské knihovně Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. d o p o r u č u j e
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 42.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr. Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1064/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 43-44
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 43 - navýšení
rozpočtových prostředků u položky "Obnova střešního pláště na domě čp.
42 Komenského náměstí" o částku 51.000,-- Kč na úkor položky
"dokumentace, posudky" dle důvodové zprávy č. 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 44 - navýšení
rozpočtových prostředků u položky "památky služby" o částku 80.000,--
Kč na úkor položky "dokumentace, posudky" dle důvodové zprávy č. 2.

II. d o p o r u č u j e
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření OPKŠ č. 43-44.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1065/07 k rozpočtovému opatření INV č. 19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 19, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Školní družina, Kremnická 98, Kutná Hora" o 2.000.000,-- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření INV č. 19.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing. Janál      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1066/07 k rozpočtovému opatření INV č. 20-26
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 20,
rozpočet na akci "opěrná zeď U Prachárny" ve výši 305.000,-- Kč na
úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle důvodové zprávy č. 1.
b) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 21,
rozpočet na akci "dokončení asfaltování v ulici Vajdova" ve výši
216.000,-- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle
důvodové zprávy č.2.
c) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 22,
rozpočet na akci "připojení pramenu Vojtěch na venkovní bazény" ve
výši 95.500,-- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle
důvodové zprávy č.3.
d) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 23,
rozpočet na akci "Tylovo divadlo - výměna vadných dešťových svodů" ve
výši 74.000,-- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle
důvodové zprávy č.4.
e) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 24,
kterým se navyšuje rozpočet na akci "škvárové hřiště Sparta" o
21.000,-- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle
důvodové zprávy č.5.
f) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 25
rozpočet na akci "kolumbárium" ve výši 40.000,-- Kč na úkor položky
"Přílohy k žádostem o dotace", dle důvodové zprávy č.6.
g) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 26,
rozpočet na akci "Hrádek - rekonstrukce WC" ve výši 400.000,-- Kč na
úkor položky opěrná zeď Kouřimská, dle důvodové zprávy č.7.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření INV č. 20 - 26.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr. Janál      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1067/07 k rozpočtovému opatření KT č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů pro zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 50.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 6.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.12.07


Usnesení č.1068/07 k prominutí poplatku z prodlení (p.Brunclík)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro Pavla Brunclíka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 5.010,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1069/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/07
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 18/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č.101 v domě čp. 178 v ul. Opletalova (stav. p.č. 785/90, 785/91, 785/92,785/93 a 785/133) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/07 na prodej volného městského nebytového prostoru č.101 v domě čp. 178 ul. Opletalova, včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92,785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech".
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 14.1. 2008 v 16:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1070/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 17/07
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 v ul. Šandova (stav. p.č. 795/28, 795/29, 795/30, 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/07 na prodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 ul. Šandova, včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30, 795/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech".
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 16.1. 2008 v 16:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1071/07 k výpůjčce kostela sv. J. Nepomuckého
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti - kostela svatého Jana Nepomuckého v Kutné Hoře včetně pozemků p.č. 1047 a 1048 včetně veškerého vnitřního vybavení kostela mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1072/07 ke sml. o poskytnutí ubytování (M.Danihelová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul.Trebišovská, čp.609, Kutná Hora s paní Monikou Danihelovou, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.12.2007-29.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1073/07 k výpovědi z nájmu bytu (H.Peštová)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.10 ve druhém podlaží domu čp.1-3, ul.Čáslavská v Kutné Hoře nájemci paní Heleně Peštové z důvodů dle § 711, odst.2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1074/07 k výpovědi z nájmu nebyt.prostoru (T.Panasová)
Rada města s o u h l a s í
s podáním výpovědi ze strany Města Kutná Hora z nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v ul.Sedlecká čp.652, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a paní Terezou Panasovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1075/07 k zahájení 3.vlny privatizace
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s 3.vlnou privatizace bytových jednotek a nebytových prostorů v majetku Města Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 542/08 ze dne 3.6.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1076/07 k prodloužení nájem.sml. (p.Vomel)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.31, ul.Vojtěšská, Kutná Hora panu Luboši Vomelovi,na dobu určitou 2 roky, tj.od 1.12.2007 do 30.11.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1077/07 k uzavřením nájem.smlouvy (V.Čáp)
Rada města n e s o u h l a s í
s obnovením nájemního vztahu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.1 v čp.304, ul.Pod Valy, Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Vladimírem Čápem,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1078/07 k prodloužení nájem. sml.k bytu (m. Mančovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.1 v čp.69 Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marianem Dimitrovem Mančovými, na dobu určitou 3 měsíce tj.od 1.12. do 29.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č.1079/07 k ukončení nájem. smluv
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s manželi Václavou a Josefem Veselými, k bytu č.22 v čp.647, ul.Benešova v Kutné Hoře ke dni 31.12.2007.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouy se slečnou Veronikou Polovou, k bytu č.22 v čp.647, ul.Benešova v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinností od 1.1.2008 do 28.2.2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 28,29 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 5.11.2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Václavou Kolečkářovou, provdanou Veselou, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl.VI.smlouvy uzavřené dne 5.11.2001. Město Kutná Hora vrátí paní Václavě Veselé částku ve výši 159.114,-Kč, uhrazenou ke dni 20.10.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1080/07 ke smlouvě - Centrum pro zdrav.post.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostor v nemovitosti čp.670, ul.Sedlecká, Kutná Hora mezi Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká 670, Kutná Hora a Národní radou osob se zdravotním postižením České replubliky, se sídlem Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 z důvodu rozšíření poskytování služeb zdravotně postižným občanům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1081/07 k ročnímu vyúčtování služeb
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby roční vyúčtování služeb roku 2007 za bytové a nebytové prostory bylo provedeno pracovníky odboru správy majetku - oddělení správy nemovitostí dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.08


Usnesení č.1082/07 k neužívání bytu nájemcem (pí Šancová)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o šetření podnětu nájemníků z domu čp.987 ul.U Lesa, Kutná Hora o pronajímání bytu paní Šancovou.

II. s o u h l a s í
s vyzváním paní Lenky Šancové, nájemce bytu č.12 v čp.987, ul.U Lesa v Kutné Hoře, k vyklizení a předání bytu zpět Městu Kutná Hora ke dni 15.12.2007.

III. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.12 v čp.987, ul.U Lesa s paní Lenkou Šancovou po datu 31.10.2008 v případě, že ze strany paní Lenky Šancové nedojde k vyklizení a předání bytu zpět Městu Kutná Hora do 15.12.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č.1083/07 k zajištění Sedlecké pouti 2008
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovbo nám.552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou,Praha 9, IČO 47138289, v termínu od 17.3.2008 do 27.3.2008 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 415.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.03.08


Usnesení č.1084/07 k zápisu Komise pro dopravu...
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 6.zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 31.10.2007.

II. u k l á d á
a) odboru správy majetku nepovolovat nová vyhrazená parkovací místa na území města Kutné Hory s výjimkou případů, kdy byla existence vyhrazeného parkovacího místa podmínkou kolaudace objektu nebo provozovny a parkovacích míst pro džitele průkazů ZTP. Již vydaná povolení na placená vyhrazená parkovací místa nebudou po skončení jejich doby platnosti obnovena.

b) odboru správy majetku navrhnout úpravu systému vyhrazeného parkování a výše poplatků za vyhrazená parkovací stání formou novely Obecně závazné vyhlášky města Kutná hora č.14/2004.

Bod II. b) zrušen usnesením RM č. 1154/08 ze dne 16.12.2008.

Zrušeno usnesením RM č. 732/15 ze dne 29. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1085/07 ke sml. s VHS Vrchlice-Maleč,a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o podmínkách zřízení stavby "Přivaděč ÚV Trojice-ČKD-Čáslav" a jejím provozu mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1086/07 k pojmenování ulice v K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nový název ulice "Zelenkova" dosud bezejmenné ulici v městské části Hlouška, kolmo odbočující z ul.Masarykovy směrem k Vrchlici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č.1087/07 k uspořádání vánočního trhu
Rada města s o u h l a s í
s tím, že firma České trhy, Radek Aleš, Lašitov 27, Plzeň, uspořádá na Palackého náměstí v Kutné Hoře dne 11.12.2007 vánoční trh s podmínkou, že za zábor veřejného prostranství zaplatí městu Kutná Hora částku
20 000,-Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 1107/07 ze dne 28.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1088/07 k opravě hodinového stroje
Rada města s o u h l a s í
s úhradou opravy hodinového stroje a ručkových rozvodů na kostele sv.Matky Boží Na Náměti do částky 20 000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1089/07 k rozpočt.opatření OSM č.100-106/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.100/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu nákupu stromků a keřů ve výši 25.090,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky údržba stromy havárie - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) ) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 101/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu doplacení opravy chodníku v Zámecké ulici v Sedlci ve výši 40.870,-- Kč, a to na úkor položky komunikace opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.102/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady faktury VALUE ADDED, a.s. ve výši 31 420,-- Kč, a to na úkor položky měřicí zařízení tepla - poliklinika - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.103/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady propojení přepouštěcího ventilu s kanalizací v MŠ Benešova ve výši 4.800,-- Kč, a to na úkor položky SIPO - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.104/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů úhrady opravy hodinového stroje a ručkových rozvodů na kostele sv.Matky Boží na Náměti ve výši 19.320,-- Kč, a to na úkor položky nebezpečné odpady - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.105/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady obnovy dopravního značení a úhrady nových informačních tabulí (informační systém), a to na úkor rozpočtové položky informační tabule materiál - viz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem OSM č.106/07, kterým se navyšuje výdajová položka vrácení záloh za byty v Benešově ulici (čp. 647) v celkovém objemu 133.750,-- Kč s následným navýšením příjmové položky prodej bytů VŘ o tutéž částku - viz bod č.7 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1090/07 ke stížnosti obyvatel ul.V Zátiší
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým upraveným textem odpovědi na stížnost skupiny obyvatel ul.V Zátiší

II. u k l á d á
odboru správy majetku zajistit v roce 2008 vybudování chodníků v ulici V Zátiší.

Zrušeno usnesením RM č. 550/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č.1091/07 k dotacím pro Nemocnici K.H.
Rada města s c h v a l u j e
realizaci usnesení Rady města č.368/07, ze dne 17.4.2007 k poskytování provozních dotací Nemocnici K.H.


Usnesení č.1092/07 ke sml.o výkonu funkce jednatele (TS)
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o. předloženou smlouvu o výkonu funkce jednatele této společnosti, a to s účinností od 1.1.2008 a ukládá jednateli provést všechny potřebné úkony související s uzavřením této smlouvy
Zodpovídá : I.Šalátek, Ing.Železný      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1093/07 ke sml.o výkonu funkce jednatele (Průvod. služba)
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o., schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce jednatele této společnosti, a to s účinností od 1.1.2008 a ukládá jednateli provést všechny potřebné úkony související s uzavřením této smlouvy
Zodpovídá : I.Šalátek,Vopálková      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1094/07 ke sml.o výkonu funkce jednatele (MLaR)
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o., schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce jednatele této společnosti, a to s účinností od 1.1.2008 a ukládá jednateli provést všechny potřebné úkony související s uzavřením této smlouvy
Zodpovídá : I.Šalátek, Ing. Peroutka      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1095/07 ke sml.o výkonu funkce jednatele (KH Tebis)
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o., schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce jednatele této společnosti, a to s účinností od 1.1.2008 a ukládá jednateli provést všechny potřebné úkony související s uzavřením této smlouvy
Zodpovídá : I.Šalátek, Ing.Gajdoš      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1096/07 k mimořádným odměnám ředitelům školských PO
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům níže uvedených škol a školských zařízení ve výši dle pozměňující předložené důvodové zprávy:
ZŠ Jana Palacha - ředitel Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora - ředitel Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka - ředitelka Mgr. Lída Jůnová
ZŠ Kremnická - ředitelka PaedDr.Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora - ředitelka Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka - ředitelka Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora - ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora - ředitelka Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1097/07 ke koncertu v rámci Kmochova Kolína
Rada města s o u h l a s í
s konáním koncertů dechových hudeb v rámci Kmochova Kolína na Palackého náměstí (13.,14.6.2008) a s příspěvkem ve výši 10 000,-Kč z rozpočtu odboru PPKŠT na konání těchto koncertů
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.08


Usnesení č.1098/07 k odměnám komisí RM a výborů ZM
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh odměn členům výborů ZM za rok 2007

II. s c h v a l u j e
předložený návrh odměn předsedům a členům komisí RM za rok 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1099/07 k požárnímu řádu Města K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č.2/2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1100/07 k zásadám územ.rozvoje Středočes.kraje
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zahájení prací na pořízení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (pořizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje)

II. u k l á d á
vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování uplatnit u pořizovatele případné požadavky Rady města k projednávanému zadání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 10.12.07


Usnesení č.1101/07 k výstavbě kanal.přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,-Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1102/07 k zápisu komise pro rev.sídl.Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 19.11.2007

II. u k l á d á
projednat s KÚ Středočeského kraje možnost vybudování okružní křižovatky Hrnčířská X Čechova X Ortenova na základě studie spol.Highway Design, s.r.o., Hradec Králové
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1103/07 k půjčkám z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2007

II. schválit zahájení výběrového řízení pro rok 2008 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2008

III. souhlasit s kriteriem pro výběrové řízení:
kód 01 : obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04 : celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
kód 10 : výměna oken
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1104/07 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 8.jednání komise životního prostředí ze dne 5.listopadu 2007
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.11.2007
c) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM
ze dne 16.listopadu 2007
d) zápis z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 14.11.2007


Usnesení č.1105/07 k mimořádné odměně ředitelce PO Pečovatelská služba
Rada města s c h v a l u j e
přednesený návrh odměny ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora, Ing. Marii Štorkové za vykonanou práci nad rámec svých povinností ve výši dle přednesené důvodové zprávy.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.12.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 27. listopadu 2007

Nahoru