27. ledna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.ledna 2021

Usnesení č. 31/21 k programu jednání Rady města 27. 1. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 27. 1. 2021 a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Kuklu a RNDr. Ivo Šance, CSc.
  
 
Usnesení č. 32/21 k vyvěšování tibetské vlajky
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení tibetské vlajky v termínu 10. 3. 2021 v rámci celosvětové akce "Vlajka pro Tibet" na budově úřadu ve Vlašském dvoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 33/21 k Otevřenému dopisu OsV Sedlec ke stěhování Oblastní charity KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v z í t n a v ě d o m í Otevřený dopis vedení města Kutná Hora, radě města a zastupitelstvu města Kutná Hora, kterým členové osadního výboru Sedlec požádali o okamžité zastavení všech přípravných činností a jednání, které probíhají v souvislosti s plánovaným přesunem zájmů Oblastní charity Kutná Hora do areálu bývalé Cihelny v Sedlci.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 34/21 k žádosti MpL o omluvu
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 8/21 ze dne 13. 1. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 35/21 k informaci k úkolu z usnesení RM č. 5/21
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informace k plnění usnesení RM č. 5/21 ze dne 13. 1. 2021.


Usnesení č. 36/21 k návrhu na organizační změnu odboru kanceláře tajemníka
Rada města I. p ř e v á d í
s účinností od 1. 3. 2021 pracovní pozici referent všeobecné správy vnitřních věcí státu - referent společné státní správy a samosprávy z úseku vnitřní správy v odboru kancelář tajemníka do oddělení zastupitelských orgánů v odboru kancelář tajemníka,

II. r u š í
ke dni 28. 2. 2021 pracovní pozici asistent (neúředník) v oddělení zastupitelských orgánů v odboru kancelář tajemníka,

III. z ř i z u j e
s účinností od 1. 3. 2021 pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy (úředník) v oddělení zastupitelských orgánů v odboru kancelář tajemníka,

IV. u k l á d á
oddělení interního auditu zapracovat změny uvedené v bodě I. tohoto usnesení do Organizačního řádu MěÚ Kutná Hora a předložit RM upravený organizační řád ke schválení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Tvrdík      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 37/21 k zápisu z jednání Komise bytové ze dne 11. 1. 2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 11. 1. 2021,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Martou Bílkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Evou Fojtyikovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 38/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 25/20 na pronájem bytu (ul. Sedlecká)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 25/20 na pronájem bytu , v ul. Sedlecká v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. - bod II. byl zrušen usnesením RM č. 75/21 ze dne 10. 2. 2021.Usnesení č. 39/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 26/20 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/20 na pronájem bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Klárou Spodniakovou, za nájemné ve výši 2.708 Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení č. SN 26/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 40/21 ke změně splatnosti pohledávky (Kutnohorská bobová dráha)
Rada města s c h v a l u j e
změnu splatnosti předpisu nájemného za rok 2021, který je spojený s užíváním pozemků v k. ú. Kutná Hora dle nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2007 a ve znění dodatků č. 1 - 9, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Kutnohorská bobová dráha s.r.o., se sídlem Jabloňová 292/30, Praha, IČO: 26061066. Pohledávka bude uhrazena do 30. 6. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 41/21 k záměru pronajmout část pozemku (p. Neumann)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1522/1 v k. ú. Kutná Hora o celkové výměře cca 700 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.02.21


Usnesení č. 42/21 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Havlovic)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 4004/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 1.632 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 43/21 k úpravě nájemného o míru inflace
Rada města I. n e s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro rok 2021 o míru inflace v roce 2020 u nájemních smluv na pronájem bytů, nebytových prostor, prostor sloužících podnikání, nájemních a pachtovních smluv na pozemky,

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2022 sdělení o míře inflace za rok 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.22


Usnesení č. 44/21 k prominutí plateb za náhradní ubytování
Rada města I. s c h v a l u j e
prominutí plateb za provizorní ubytování pro osoby z požárem zničené ubytovny čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec ve sportovní hale Klimeška, a to pro rodinu paní Evy Peštové, , a pana Emila Pešty, , v hodnotě 14.400 Kč, pro rodinu paní Moniky Ferencové, , a pana Mariana Ference ,, v hodnotě 12.000 Kč, pro pana Martina Siváka, , v hodnotě 2.400 Kč a pana Stanislava Masnicu, , v hodnotě 4.800 Kč,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prominutí plateb za provizorní ubytování pro osoby z požárem zničené ubytovny čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec ve sportovní hale Klimeška, a to pro rodinu paní Evy Sivákové, , v hodnotě 31.600 Kč, pro rodinu paní Stanislavy Vlasákové, , v hodnotě 41.600 Kč, pro rodinu manželů Růženy Čurejové, , a Jana Čureji, , v hodnotě 26.000 Kč a pro rodinu paní Evy Kollerové, , v hodnotě 20.800 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 45/21 k zahájení veřejné zakázky - stavební úpravy Školní 401, KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401",
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53 odst. 6 zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
Bc. Jitka Gregorová Jiří Přenosil
Pavel Procházka Jana Řeřábková

b) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Josef Bárta, společně s jednou osobou zadavatele otevřel elektronicky podané nabídky, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 46/21 k žádosti p. Buňky
Rada města n e s c h v a l u j e
snížení nájemného pro rok 2021 o 50% ročního nájemného u nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou jako nájemcem, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 47/21 k vyhlášení VŘ č. SN 02/21 - veřejné WC
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 02/21 na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu bez čp/če, který se nachází na p. č. 1290 v k. ú. Kutná Hora (Libušina ul.), v objektu bez čp/če, který se nachází na p. č. 2 (Pacákovy sady) v k. ú. Kutná Hora, v objektu bez čp/če, který se nachází na p. č. 4 (park Pod Vlašským dvorem) v k. ú. Kutná Hora, v objektu bez čp/če, který se nachází na p. č. 1506/10 (autobusové nádraží ul. Waldhauserova) v k. ú. Kutná Hora a v objektu č. p. 285, který se nachází na p. č. 404/25 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 2. 3. 2021 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 48/21 k žádosti spol. Kutnohorsko.cz, o.p.s.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smluvního vztahu mezi spol. Kutnohorsko.cz, o.p.s., IČO 26564921, se sídlem V zátiší 437, Kutná Hora a paní Andreou Langrovou, Kutná Hora týkajícího se zajišťování provozu občerstvení v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p. č. 1291/2 v k. ú. Kutná Hora,

II. s c h v a l u j e
uzavření smluvního vztahu mezi spol. Kutnohorsko.cz, o.p.s., IČO 26564921, se sídlem V zátiší 437, Kutná Hora a paní Andreou Myškovou, týkajícího se zajišťování provozu občerstvení v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p. č. 1291/2 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.02.21


ZRUŠENO - Usnesení č. 49/21 k žádosti p. Kléra - využití Preghausu
Rada města s c h v a l u j e
využití nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, Uměleckou agenturou-Petr Klér, IČO 12360830, se sídlem U Kola 454, Kutná Hora - Sedlec dne 28. 2. 2021 v době od 14.00 hod. do 17.00 hod. za účelem natočení klipu k písni skupiny KH Band, za celkovou částku 1.000 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.02.21

Zrušeno usnesením RM č. 147/21 ze dne 10. 3. 2021.


Usnesení č. 50/21 k ukončení VŘ č. M5/20, vyhlášení č. M1/21 - prodej části pozemku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 5/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1) v k. ú. Neškaredice z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/21 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 410.327,50 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 51/21 k ukončení VŘ č. M 6/20, vyhlášení č. M 2/21 - prodej části pozemku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 6/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5) v k. ú. Neškaredice z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/21 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 410.827,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 52/21 ke zřízení věcného břemene - vedení VO v Kutné Hoře (SŽ, s. o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora, Puškinská - napájení veřejného osvětlení cyklostezky Vrchlice" na pozemku p. č. 2722/6 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví České republiky, ve správě Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle Ceníku Správy železnic, státní organizace s tím, že záloha činí 10.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 53/21 k zápisu z jednání Komise majetkové ze dne 20. 1. 2021.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 20. 1. 2021.


Usnesení č. 54/21 k dotačnímu programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) výběr projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Velké kulturní projekty Města Kutná Hora pro rok 2021 následovně:
7 Friday Week s.r.o. (Kulturní program Bar 22 pro rok 2021) - 74.600 Kč
Přátelé akordeonu z.s. (Kutnohorský týden akordeonu) - 77.000 Kč
Lukáš Kladívko (Město=Galerie 2021) - 77.800 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z. s. (Kaňkovský masopust 2021) - 10.500 Kč Zenárna, z.s. (Zažít město jinak 2021) - 21.400 Kč
Hana Bendová (PARK U TŘÍ PÁVŮ 2021) - 59.000 Kč
Divadlo X10 z. s. (X10 Kutná Hora a Divadelní festival Kutná Hora 2021) - 73.600 Kč
Cesta životem bez bariér, z.s. (XV. Benefiční ples) - 32.600 Kč
Spolek pro obnovu vinařství na Kutnohorsku (Gastrofestival v Kutné Hoře) - 24.900 Kč
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (Připomínka židovské kultury v Kutné Hoře) - 37.200 Kč
Sdružení Kocábka, spolek (Kutnohorská Kocábka) - 34.900 Kč Pavel Bečán (Hora plná hudby 2021) - 65.800 Kč
Kultura do města, z.s. (Kutnohorské hudební léto 2021) - 51.300 Kč
Klub rodáků a přátel Kutné Hory-K. Hora v Praze, z.s (Ortenova K. Hora 2021) - 65.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 55/21 k VPS o poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2021 - KULTURA
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložených veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2021 v oblasti KULTURA pro:
Kutnohorský komorní orchestr, z. s. - 30.000 Kč,
USPS Tyl Kutná Hora, z. s. - 29.000 Kč,
Ochotnický spolek TYL, z. s. - 30.000 Kč,
Pionýr, z. s.- 6. pionýrská skupina Kolín - 27.000 Kč,
Kultura do města, z. s. - 29.000 Kč,
Kutnohhorsko.cz, o. p. s. - 27.000 Kč,
Společnost Modrý svět, z. s. - 29.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 56/21 k žádosti o příspěvek z "Havarijního programu" na r. 2021
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z "Havarijního programu" Ministerstva kultury ČR na rok 2021 na akci "Oprava ohradní zdi mezi starou a novou částí hřbitova Všech Svatých, Česká ulice" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 57/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2.611.000 Kč z důvodu přijetí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven pro rok 2021".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 58/21 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu Ing. Romanu Bruknerovi na výstavbu kanalizační přípojky k stavební parcele č. 997/3, k. ú. Kutná Hora a PhDr. Zdeňku Beranovi na výstavbu kanalizační přípojky k stavební parcele č. 511/1 k. ú. Kaňk,

b) uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 59/21 k BOZP akce "Kutná Hora, Masarykova ul. - rekonstrukce chodníků"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení na provádění prací koordinátora BOZP pro akci: Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků - dodavatel Ing. Jaroslav Zákostelecký, Geoindustrie s.r.o., IČ: 62242911, Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, za nabídkovou cenu 295 Kč /hodinu,

b) uzavření příkazní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku dle bodu a).
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 60/21 k BOZP akce "Sankturinovský Dům"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení na provádění výkonu funkce koordinátora BOZP pro akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře,

b) uzavření smlouvy se společností, která podala nejnižší nabídku SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou, 383 288 02 Nymburk, za částku ve výši 130.350 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 61/21 k VŘ stavební práce akce "Sankturinovský Dům"
Rada města s c h v a l u j e
a) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele jako výsledek zjednodušeného podlimitního VŘ na provádění stavebních prací pro akci: "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře", kdy nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno,

b) uzavření smlouvy o dílo dle bodu a).
  
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 62/21 k uzavření SoD - Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení - 2021"se společnosti DATmoLUX a.s., se sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 63/21 k vydání parkovacího průkazu - osvobození od platby
Rada města s c h v a l u j e
vydání bezplatného parkovacího průkazu paní Zdeňce Líbalové na dobu 2 let.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 29.01.21


Usnesení č. 64/21 k dodateku č. 12 Rámcové smlouvy s TS KH
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou přílohu na rok 2021 jako Dodatek č. 12 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 01.03.21


Usnesení č. 65/21 k zápisu korespondenční Dozorčí rady MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z korespondenční Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 66/21 k poptávkovému řízení na VZMR: Pasportizace soustavy CZT
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Pasportizace soustavy CZT v Kutné Hoře (vyhodnocení současného technického stavu)",

b) pro toto poptávkové řízení kritérium - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH,

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen hodnotící komise náhradník člena hodnotící komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Andrea Bodišová Ing. Jiří Janál
3. Božena Marhanová Bc. Kateřina Hladíková
4. Bohuslav Procházka Ing. Robin Jiráň
5. Antonín Drahokoupil Ing. Tomáš Pilc.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 20.02.21


Usnesení č. 67/21 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
předložený Organizační řád Městského úřadu Kutná Hora včetně Příloh č. 1-3 účinný od 1. 2. 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 01.02.21
  
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 27. ledna 2021

Nahoru