27. května 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.května 2020

Usnesení č. 330/20 k programu rady města 27. 5. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 27. 5. 2020 a ověřovatele zápisu Bc. Štěpána Drtinu a RNDr. Ivo Šance, CSc.
 
  
Usnesení č. 331/20 k pověření členů ZM k oddávání
Rada města I. p o v ě ř u j e
v souladu s ust. § 658 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 11a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zastupitele města Kutná Hora Ing. Tomáše Havlíčka, MBA, a Martina Suchánka,

II. s t a n o v u j e,
že pověření členové zastupitelstva města Kutná Hora, uvedení v bodě I. tohoto usnesení, můžou podle § 108 odst. 1, 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a při dalších občanských obřadech.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 332/20 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 23. 4. 2020.


Usnesení č. 333/20 k poptávkovému řízení pro projekt na rozhlas města
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro projekt "Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Ing. Vladimír Pavlík, IČ: 76389570, se sídlem Najdrova 2183, Roztoky za cenu 217.921 Kč,
b) uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele s vítězem poptávkového řízení: Ing. Vladimír Pavlík, IČ: 76389570, se sídlem Najdrova 2183, Roztoky, za cenu 217.921 Kč vč. DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 334/20 k informativní zprávě ke změně pracovní pozice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
změnu pracovní pozice Odboru správy majetku MěÚ KH, úseku sportovní haly Klimeška, z "Uklízečka" na "Správce sportovní haly".
Zodpovídá : T. Hobl, tajemník MěÚ      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 335/20 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2019
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2019,

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2019.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 336/20 k vyhlášení VŘ č. SN 11/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/20 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+kk v 1. podlaží domu č. p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 6. 2020 v 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 337/20 k vyhlášení VŘ č. SN 12/20 na pronájem bytu (ul. Vocelova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 12/20 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 (51,10 m2) ve 3. podlaží domu č. p. 613, ul. Vocelova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 8. 2020 v 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 338/20 k vyhlášení VŘ č. SN 13/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/20 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 3. podlaží domu č. p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 8. 2020 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 339/20 k vyhlášení VŘ č. SN 14/20 na pronájem prostor (ul. Čáslavská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/20 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v budově č. p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3340 v k. ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 2. 7. 2020 v 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 340/20 k ukončení záměru č. 336/20 na pronájem prostor (ul. U Beránky)
Rada města I. u k o n č u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.08.20


Usnesení č. 341/20 k uzavření NS na pronájem nebytových prostor (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - 4 místností včetně sociálního zařízení v suterénu budovy č. p. 632, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2165/9 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Život Plus, z. ú., IČO 04616685, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, jako nájemcem za účelem poskytování sociálních služeb na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 39.000 Kč s tím, že nájemné pro rok 2020 činí 20.082 Kč
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.06.20


Usnesení č. 342/20 k zadání PD na rekonstrukci 4 BJ (ul. Školní)
Rada města s c h v a l u j e
přímé zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce 4 BJ v bytovém domě Školní 401, Kutná Hora" projekční kanceláři Ing. Zuzana Hádková - Kutnohorská stavební projekce, Partyzánská 313, Kutná Hora, IČ 41427769.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 343/20 k uzavření dodatků NS a sml. o výpůjčce nebytových prostor
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce nebytových prostor a prostor sloužících podnikání, které mají uzavřenou platnou smlouvu s Městem Kutná Hora na nemovitost ke dni vyhlášení nouzového stavu v České republice 12. 3. 2020 a služby hradí paušální platbou. Uzavřením dodatků budou sníženy platby za služby za rok 2020 o dvě dvanáctiny ročního předpisu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 344/20 k výsledku VZMR odstranění vzdušné vlhkosti střešní konstrukce ZS
Rada města r u š í
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora" z následujícíh důvodů:
- byla doručena informativní nabídka v průběhu výběrového řízení, navrhující odlišnou technologii na odstranění vzdušné vlhkosti,
- nejnižší cenová nabídka překračuje o více než 20% předpokládané náklady.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.05.20


Usnesení č. 345/20 k zahájení VZMR na dodávku sestavy kontejnerů (areál Cihelny)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: "Sestava obytných kontejnerů pro přespání osob bez domova a nízkoprahové denní centrum",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Ing. Josef Viktora, Mgr. Bc. Vít Šnajdr
2. Ing. Ota Morawski Jiří Přenosil
3. Bc. Jitka Gregorová Jana Řeřábková,
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.06.20


Usnesení č. 346/20 k uzavření NS na pronájem bytu č. 15 (ul. Vojtěšská)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s paní Aikerim Lamasheva, . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 6. 2020 se stanovením nájemného ve výši 1.202 Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 347/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 8/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 8/20, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky IC - SD - služby o částku 20.000 Kč, a to na úkor položky společné prostory - opravy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 348/20 k vyhlášení VŘ č. M 3/20 na prodej pozemku (Neškaredice)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 3/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 410.327,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 349/20 k vyhlášení VŘ č. M 4/20 na prodej pozemku (Neškaredice)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 4/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 410.827,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 350/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 05/20 na pronájem prostor (ul. Jana Palacha)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 05/20 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora
Na 1. místě se umístil: Sparta Kutná Hora, z.s.
Na 2. místě se umístil: Rodinné centrum Kohoutkov, z.s.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4122/3 v k.ú. Kutná Hora, s uchazečem uvedeným na 1. místě v bodě I. tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 351/20 k účetní závěrce za rok 2019 PO škol a školského zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2019 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01Kutná Hora
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
PO Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora,
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací škol a školského zařízení, rozdělení do peněžních fondů organizací:
Hospodářský výsledek z jiné činnosti (zisk z hospodářské činnosti) převést:
1) do rezervního fondu příspěvkové organizace v této výši:
Základní škola J. Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora: 111,80 Kč
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora: 51.049,60 Kč
Základní škola T. G. M. Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora: 47.902,33 Kč
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora: 63.976,74 Kč Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora: 16.270,16 Kč
Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora: 470,68 Kč
2) do fondu odměn příspěvkové organizace v této výši:
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora: 62.000,00 Kč Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora: 65.076,00 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 352/20 k nadačním příspěvkům pro ZŠ v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
a) přijetí nadačního příspěvku ve výši 59.500 Kč příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3,
b) přijetí nadačního příspěvku ve výši 8.500 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3,
c) přijetí nadačního příspěvku ve výši 50.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3,
s tím, že finanční prostředky jsou účelově určeny na zajištění aktivit souvisejících s řešením letošní mimořádné situace a zajištěním distanční výuky žáků základních škol.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 353/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2019 ve výši 477.682 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.06.20


Usnesení č. 354/20 k poptávkovému řízení na VZ - PD "Parkoviště autobusů Sedlec"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "DPS Parkoviště autobusů Sedlec v Kutné Hoře". Jako nejvhodnější byla pro zadavatele vyhodnocena komisí nabídka dodavatele: Gregor-projekt invest, s.r.o., Počítky 18, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01,

II. u k l á d á
Odboru investic připravit podklady k uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Gregor-projekt invest, s.r.o., Počítky 18, Žďár nad Sázavou, 591 01 za nabídkovou cenu 253.000 Kč bez DPH včetně inženýrské činnosti.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 355/20 k VŘ na dodavatele archeologického výzkumu (býv. ZŠ J.A.Komenského)
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru dodavatele na provedení prací Záchranného archeologického výzkumu v rámci akce rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře s tím, že nejvýhodnější nabídku podala firma Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ: 28458681, se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1,

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s výše jmenovanou firmou smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 356/20 k žádosti o vyhrazení parkovacího místa v ul. Čelakovského
Rada města s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho zpoplatněného parkovacího místa v Čelakovského ulici v Kutné Hoře pro společnost EXTEC GROUP s.r.o., se sídlem Čelakovského č. p. 412, 28401 Kutná Hora na dobu určitou do 30. 6. 2021.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 357/20 k použití Fondu rozvoje tepelného hospodařství
Rada města s c h v a l u j e
použití Fondu rozvoje tepleného hospodářství na zpracování realizační PD "Měření spotřeby el. energie v soustavě 22kV kotelny Šipší" ve výši 64.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing. Janál      Termín : 06.06.20


Usnesení č. 358/20 k uzavření Smlouvy kupní na prodej pozemků ul. V Zákoutí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t uzavření Smlouvy kupní řešící prodej pozemků parc. č. 1987/11, 3176/30, 3176/47, 3176/9, 3176/65 (nově vzniklý pozemek oddělen z 3176/9) 3176/8, 3176/62, 3177/3, 3178/12, 3178/13, 3178/10 a 3178/11, 1987/5, 4516/1 a 4516/2 vše v k. ú. Kutná Hora a infrastruktury v ulici V Zákoutí v Kutné Hoře - Karlově.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 359/20 k OZV Města Kutná Hora č. 2/2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 2/2020, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 16.06.20


Usnesení č. 360/20 k uspořádání Sedlecké pouti v roce 2020
Rada města s c h v a l u j e
termín pořádání Sedlecké poutě v termínu 4. - 6. 7. 2020 za podmínky, že pořadatel dodrží veškerá platná opatření.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 361/20 k zápisu z mim. jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z mimořádného zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 6. 5. 2020.


Usnesení č. 362/20 k účetní závěrce a zprávě o hospodaření PS KH za rok 2019
Rada města I. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora za rok 2019,
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace, rozdělení takto: Zisk z hlavní a jiné činnosti ve výši 419.693,34 Kč rozdělit do Rezervního fondu ve výši 335.754,34 Kč a Fondu odměn 83.939 Kč,

II. b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za rok 2019.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 363/20 k vyplacení odměny ředitelce PS KH
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 364/20 ke zpracování ÚSES pro ORP Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále zákon),
b) zahájení zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněním výzvy k podání nabídek - se základním hodnotícím kritériem - nejnižší celková nabídková cena bez DPH,
c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
Ing. Adéla Jiránková Ing. Vladimír Kocián
Ing. Pavlína Daňková Ing. Pavlína Daňková
Mgr. Věra Klimentová Mgr. Věra Klimentová
Ing. Jakub Ruml (M.C.TRITON,spol. s.r.o.) Ing. Jana Krupičková (M.C.TRITON,spol. s.r.o.)

Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 365/20 k marketingovému plánu 2020 Oddělení cestovního ruchu a marketingu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Marketingový plán pro rok 2020 Oddělení cestovního ruchu a marketingu.


Usnesení č. 366/20 ke jmenování člena Komise pro strateg.plán. a rozvoj města a Komise CR
Rada města j m e n u j e
nového člena Komise pro strategické plánování a rozvoj města a Komise cestovního ruchu pana Martina Suchánka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 367/20 k aktualizaci Rámcové smlouvy s TS KH s.r.o.
Rada města p o v ě ř u j e
tajemníka úřadu, aby ve spolupráci s jednatelem Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o., vedoucí technického oddělení odboru investic, předsedou dozorčí rady společnosti a vedoucí ekonomického odboru zajistil Radě města předložení
a) návrhu aktualizace Rámcové smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře z 21. 11. 2017 včetně jednotlivých příloh a ceníku,
b) posouzení formy další existence Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o.

Zodpovídá : Ing. M. Suchánek, tajemník MěÚ      Termín : 15.09.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 27. května 2020

Nahoru