27. května 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.května 2015

Usnesení č. 487/15 k rozpočtovému opatření KT č. 3-4
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - přesun rozpočtových výdajů na úhradu pojistného a finančních spoluúčastí z Oddělení vnitřní správy Kanceláře tajemníka na Oddělení správy nemovitostní Odboru správy majetku z důvodu změn kompetencí ve výši 950 000 Kč dle důvodové zprávy 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - přesun rozpočtových výdajů z položky "Finanční zabezpečení krizových opatření" a "Služby pen. ústavů - pojistné" na položky "Požární ochrana - dobrovolná část - opravy a údržba" ve výši 100 000 Kč dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 488/15 k výběrovému řízení na jednatele KH Tebis
Rada města I. v y h l a š u j e
výběrové řízení na jednatele společnosti KH Tebis s.r.o., se sídlem v Kutné Hoře, IČ 47542713

II. j m e n u j e
komisi pro výběr jednatele ve složení: pánové Fedorovič, Drahokoupil, Šanc, Viktora a paní Lehetová
náhradníci: pan Hlavatý a Jirásek
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 489/15 k "Fondu cestovního ruchu"
Rada města u k l á d á
ve smyslu §102 odst.2, písm. c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích jednateli společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. PaedDr. Robertu Lukáškovi připravit návrh změny statutu "Fondu cestovního ruchu".
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 490/15 k záměru na směnu části pozemků v k.ú. Kutná Hora (Spálený mlýn)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na směnu části pozemků p.č. 4381/4 o výměře cca 80 m2 a p.č. 4389/3 o výměře cca 40 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. 4380/1 o výměře cca 100 m2, p.č. 4381/3 o výměře cca 65 m2 a p.č. 4389/6 o výměře cca 10 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5 (id. 7/8) a paní Dany Kociánové, 284 01 Kutná Hora (id. 1/8).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 491/15 k darování pozemků na kruhové křižovatce v k.ú. Kaňk (Středoč. kraj)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 472-25/2012 ze dne 19. 12. 2012:
díl "d1" o výměře 65 m2, oddělený z parcely č. 565/2 a sloučený do parcely č. 739/19,
díl "c2" o výměře 690 m2, oddělený z parcely č. 637 a sloučený do parcely č. 739/19,
díl "h5" o výměře 102 m2, oddělený z parcely č. 646/1 a sloučený do parcely č. 739/19,
díl "g2" o výměře 114 m2, oddělený z parcely č. 565/1 a sloučený do parcely č. 757/11,
díl "d2" o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 565/2 a sloučený do parcely č. 757/11,
díl "f1" o výměře 98 m2, oddělený z parcely č. 566 a sloučený do parcely č. 757/11,
díl "c5" o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 637 a sloučený do parcely č. 757/11,
vše v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 492/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jarošová, p. Němeček)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 140,- Kč/m2 pozemku + 1.000,- Kč (1/2 znalečného).

b) prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Mgr. Evě Jarošové,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 140,- Kč/m2 pozemku + 1.000,- Kč (1/2 znalečného).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 493/15 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Tvrdík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit
prodej části pozemku p.č. 3993/1 o výměře cca 270 m2 a p.č. 3994/5 o výměře cca 810 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Tvrdíkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 494/15 k dodatku č. 13 k nájemní smlouvě se spol. Městské lesy a rybníky
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 13, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I č.p. 43, 286 01 Čáslav jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 495/15 k prodeji areálu pivovaru Lorec v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
předloženou odpověď na dopis "Námitky proti podmínkám výběrového řízení č. M 1/15" podaný spol. Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o. dne 11.5. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 496/15 k uzavření Dodatku č.2 - Oblastní charita KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkajícího se prodloužení smluvního vztahu z 31.5.2015 do 30.9.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 497/15 k uzavření Dodatku č.2 - Prostor plus o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Prostorem plus o.p.s., se sídlem Na Pustině 1068, Kolín týkajícího se prodloužení smluvního vztahu z 31.5.2015 do 30.9.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 498/15 k uzavření darovací smlouvy - Denemark, spolek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora (obdarovaným) a spolkem Denemark, Masarykova 581, 284 01 Kutná Hora (dárcem), týkající se mobiliáře umístěného na turisticko-naučných stezkách. Jedná se o 25 ks informačních tabulí na zdech, 19 ks informačních tabulí na obručích, 3 ks informačních tabulí na skále, 2 ks informačních tabulí na plotech, 1 ks informační tabule na zábradlí, 1 ks informační tabule na sloupu, 23 ks stojanů jednoduchých, 8 ks stojanů dvojitých a 19 kusů laviček.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.16
Zrušeno usnesením č. 237/16 ze dne 30. 3. 2016.
 
Usnesení č. 499/15 k žádosti o ukončení exekuce - pí Tomková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s ukončením exekuce č.j. 070 Ex 1133/09 a uzavřením dohody o splácení dluhu nebo s prominutím další sankce z prodlení proti Věře Tomkové.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 500/15 k prominutí sankce z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím sankce z prodlení pro pana Jaroslava Helcla,Kutná Hora ve výši 95 % z částky 794,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 501/15 k vyvěšení VŘ na pronájem nebyt prostor - Malín č.p.167
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení na pronájem nebytových prostor vlevo v přízemí budovy č.p. 167 Malín, Kutná Hora za minimální nájem 60.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 502/15 k uzavření smlouvy o výpůjčce - o.s.Rodinné centrum Špalíček
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - 1 místnosti v budově č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a o.s. Rodinné centrum Špalíček, se sídlem Jana Palacha 144, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem zřízení a provozování dětského koutku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 503/15 k žádosti Domu dětí a mládeže Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora týkajícího se prodloužení nájemního vztahu z 31.5.2015 na 31.5.2017

II. n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u nájemní smlouvy ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 504/15 k žádosti společnosti TRANS spol. s r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 505/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 13. 5. 2015

II. o d v o l á v á
pana Lukáše Průchu a pana Stanislava Pauše z funkce člena bytové komise z důvodu opakované neúčasti na jednáních komise.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 506/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 18/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 6. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 507/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 20/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/15 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 6. 2015 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 508/15 k vyhodnocení výběrového řízení č.SN 12/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 12/15 na pronájem bytu č. 7
o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Janou Novákovou Maksymovou a Petrem Novákem,Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.534,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 12/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 509/15 k vyhodnocení výběrového řízení č.SN 13/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/15 na pronájem bytu č. 2
o velikosti 3+1 (77,02 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1 (77,02 m2)
v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Evou Reinertovou,Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.526,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 13/15.

Bod II. zrušen usnesením č. 620/15 ze dne 24. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 510/15 k vyhodnocení výběrového řízení č.SN 14/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 14/15 na pronájem bytu č. 5
o velikosti 2+1 (56,33 m2) ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (56,33 m2)
ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Věrou Hartovou, Žehušice, za nájemné ve výši 2.620,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 511/15 k vydání závazného stanoviska
Rada města s o u h l a s í
ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi s vydáním závazného stanoviska obce pro tyto osoby:

1. Čurejová Růžena, nar. 1960,Kutná Hora
2. Dubská Ilona, nar. 1963,Kutná Hora
3. Horvathová Veronika, nar. 1982,Kutná Hora
4. Jícha Zdeněk, nar. 1944,Kutná Hora
5. Kavúrová Jana, nar. 1987,Kutná Hora
6. Lagronová Vlasta, nar. 1982,Kutná Hora
7. Pech Petr, nar. 1957,Kutná Hora
8. Pompová Daniela, nar. 1966,Kutná Hora
9. Seman Pavel, nar. 1972,Kutná Hora
10. Šafránková Monika, nar. 1977,Kutná Hora
11. Šlechtová Helena, nar. 1973,Kutná Hora
12. Vejborná Gabriela, nar. 1979,Kutná Hora
13. Čurejová Božena, nar. 1966,Kutná Hora
14. Ferencová Monika, nar. 1982,Kutná Hora
15. Horvathová Marie, nar. 1980,Kutná Hora
16. Kavúrová Věra, nar. 1962,Kutná Hora
17. Pompová Darina, nar. 1972,Kutná Hora
18. Siváková Kamila, nar. 1985,Kutná Hora
19. Siváková Marta, nar. 1972,Kutná Hora
20. Dubská Anna, nar. 1959,Kutná Hora
21. Mistoler František, nar. 1962,Kutná Hora
22. Nečas Roman, nar. 1979,Kutná Hora
23. Berkyová Anna, nar. 1963,Kutná Hora
24. Komárek Zbyněk, nar. 1955,Kutná Hora
25. Koudelka Zdeněk, nar. 1955,Kutná Hora
26. Kulhavá Iva, nar. 1961,Kutná Hora
27. Sabó Alexandr, nar. 1975,Kutná Hora
28. Svárovská Zdeňka, nar. 1962,Kutná Hora
29. Kiss Lukáš, nar. 1986,Kutná Hora
30. Čureja František, nar. 1984,Kutná Hora
31. Ptačovský František, nar. 1968,Kutná Hora
32. Mačová Květa, nar. 1957, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 512/15 k ukončení poptáv.řízení na odbornou údržbu UMT-3G
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"Odborná údržba UMT-3G, ulice Jana Palacha, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s vystavením objednávky firmě Sport technik bohemia, s.r.o., Sokolovská 40, 180 00 Praha 8, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 513/15 k ukončení poptáv.řízení na hydroizolaci štítové stěny
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "hydroizolace štítové stěny, Sedlecká 652, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s vystavením objednávky firmě Technické služby, s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 514/15 k podnájmu bytu
Rada města n e s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 515/15 k pověření odboru správy majetku
Rada města p o v ě ř u j e
s účinností od 28. 5. 2015 odbor správy majetku k vydávání souhlasu Města Kutná Hora ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi formou vydání závazného stanoviska Města Kutná Hora pro osoby, které mají trvalý pobyt v katastrálním území města Kutná Hora s tím, že rada města je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 516/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 16/15 - pronájem nebyt.prostoru
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 16/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora společnost Rodinný pivovar Benada s.r.o., se sídlem Miskovice - Bylany 68

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 16/15 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 517/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 15/15 - pronájem nebyt.prostor
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 15/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora pana Jana Němečka, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 15/15 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.08.15


Usnesení č. 518/15 k uzavření dodatku č.1 - parkování autobusu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 o pronájmu parkovacího místa - části pozemku p.č. 4128/334 v k.ú. Kutná Hora mezi společností CROSS TRANS SERVICE KUTNÁ HORA, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 200, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora za účelem parkování autobusu k poskytování sociálních služeb.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 519/15 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 520/15 ke snížení nájemného u nebytových prostorů, nemovitostí a pozemků
Rada města s o u h l a s í
a) se snížením nájemného o 10 % na dobu 1 roku, tj. od 1.7.2015 do 30.6.2016 u nájemních smluv na nebytové prostory, nemovitosti a pozemky uvedené v předloženém seznamu, který je přílohou tohoto materiálu, z důvodu podpory podnikání
b) s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám o nájmu nebytových prostor, nemovitostí a pozemků dle bodu a) tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 521/15 k žádosti SOŠ a SOU Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s využitím Královské audienční síně v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora Střední odbornou školou a Středního odborného učiliště řemesel, IČ 00509965, se sídlem Čáslavská 202, Kutná Hora dne 11.6.2015 v době od 17.00 hod. do 19.00 hod. a dne 16.6.2015 od 17.00 hod. do 19.00 hod. za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení s tím, že cena za využítí prostor Královské audienční síně bude za poplatek 1.000,- Kč za každý den.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.06.15


Usnesení č. 522/15 k žádosti Průvodcovské služby KH s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s využitím Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora Průvodcovské službě Kutná Hora, s.r.o., IČ 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora dne 10.6.2015 v době od 18.00 hod. do 19.00 hod. za účelem ochutnávky kutnohorských vín za částku 1.000,- Kč (dle ceníku společenských prostor Vlašského dvora).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 523/15 k zápisu z jednání komise dopravní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 4. zasedání komise dopravní ze dne 6.5.2015

II. u k l á d á
odboru správy majetku zadat vyhotovení komplexní projektové studie "Parkoviště Vítězná ulice" za nabízenou cenu 73.000,- Kč (bez DPH) odborné dopravní kanceláři, která k parkovišti vypracovala dopravní studii.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 524/15 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul.Puškinská před čp.577
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Puškinská před čp.577, pozemek parc.č. 4591/5 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 525/15 k odpovědi na dopis Společenství vlastníků bytů Benešova 614
Rada města s o u h l a s í
s předloženým obsahem odpovědi Společenství vlastníků bytů čp. 614 v ulici Benešova, Kutná Hora ohledně rozšíření sítě veřejného osvětlení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 526/15 k rozpočtovým opatřením OSM-OSN č.9-14/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 9/15, kterým se navyšuje výdajová položka IC SD - opravy a údržba o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové el.energie.
b) předložený návrh OSM - OSN č. 10/15, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC HN - služby, revize ve výši 5.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory el.energie.
c) předložený návrh OSM - OSN č.11/15, kterým se zřizuje nová investiční výdajová položka Vlašský dvůr - TZ ve výši 90.500,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory el. energie.
d) předložený návrh OSM - OSN č.12/15, kterým se zřizuje nová investiční výdajová položka J.Palacha 167- zázemí hřiště ve výši 86.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory el. energie.
e) Předložený návrh OSM - OSN č.13/15, kterým se navyšuje výdajová položka hřiště J.Palacha - služby o částku 95.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory el. energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 14/15, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky Šultysova 154-155 náhrady ve výši 712.498,-- Kč a o tutéž částku se navyšuje výdajová položka byty opravy.
Zodpovídá : Zahradníček, Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 527/15 k žádosti Sdružení Kocábka
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a spolkem Sdružení Kocábka, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora ve dnech od 14.8.2015 do 15.8.2015 s tím, že dne 14.8.2015 proběhne v době od 17.00 hod. do 21.00 hod. stavba mobilního pódia a dne 15.8.2015 v době od 15:00 hod. do 24:00 hod. proběhne samotná akce. Účelem výpůjčky je konání festivalu Kutnohorská Kocábka, vypůjčitel uhradí náklady za spotřebovanou el. energii.

b) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro spolek Sdružení Kocábka konanou dne 15. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.08.15


Usnesení č. 528/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - Nádražní 211, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Josefem Marešem,Kutná Hora za účelem provozování obchodní činnosti (prodej použitého nábytku), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 70.000,- Kč + energie.

Zrušeno usnesením č. 625/15 ze dne 24. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 529/15 ke jmenování ředitele příspěv.organizace MŠ Kutná Hora
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 21. 5. 2015 paní Pavlu Berkovou, Kutná Hora, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1. 8. 2015.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní Pavly Berkové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora a stanovit plat jmenované od 1. 8. 2015.

III. s c h v a l u j e
podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.06.15


Usnesení č. 530/15 k navýšení ceny díla - č.p.613 Vocelova ul. v KH
Rada města I. s o u h l a s í
s navýšením celkové ceny díla "Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 613 Vocelova ulice v Kutné Hoře o částku 120.519,46 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 6/2014 s firmou Obnova památek s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 303 v Kutné Hoře na částku 799 885,84 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 531/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.2 - sport
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijaté mimořádně po termínu 15. 3. 2015 v oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 532/15 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 4.5.2015.


Usnesení č. 533/15 k rozpočtovému opatření ROZ č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření ROZ č. 1, přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Územní plánování - služby" na položku "Příspěvky na kanalizace" v celkové výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy.
b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.a)
Zodpovídá : Zahradníček,Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 534/15 k zápisu z komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 14.5.2015


Usnesení č. 535/15 k projektu akce Turistická cesta Sídliště Kaňk
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zpracování projektu pro stavební povolení firmě Projektový ateliér Dlabáček, Hradec Králové za cenu 62.920,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.15


Usnesení č. 536/15 k rozpočtovému opatření INV č.14-20
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Protipovodňová opatření - Denemark" ve výši 6.050,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Lesopark - Kaňk" ve výši 6.050,- Kč dle důvodové zprávy
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "ZS - tepelné čerpadlo - vyhodnocení" ve výši 18.150,- Kč dle důvodové zprávy
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Tělocvična ZŠ Žižkov - průzkum podlaha" ve výši 14.500,- Kč dle důvodové zprávy
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zeleň města - 6 parků" na položku "Zeleň města - 6 parků - investice" ve výši 134.000,- Kč dle důvodové zprávy
f) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 19, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Vzdělávací centrum UNESCO - Dačického dům" o 82.822.000,- Kč dle důvodové zprávy
g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "MŠ 17. Listopadu" ve výši 5109,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 537/15 k provedení průzkumu dešťové kanalizace Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku firmy REKOL Kanalsanierung s.r.o. na zajištění průzkum a zmapování části dešťové kanalizace na Kaňku pro potřeby projektu rekonstrukce místních komunikací dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na provedení průzkumu a zmapování části dešťové kanalizace na Kaňku s firmou REKOL Kanalsanierung s.r.o., Polepská 724, 280 02, Kolín IV
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 538/15 k provedení závlahového systému v parku
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provedení závlahového systému v Pacákových sadech a terasách parku pod Vlašským dvorem s firmou AVE CZ s.r.o. za cenu 1.463.961,39 Kč včetne DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 539/15 ke zpracování projektu pro stavební povolení - Lesopark Kaňk
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s Firmou Projekt ateliér Dlabáček s.r.o. Hradec Králové na zpracování projektu pro stavební povolení na výstavbu Lesoparku Kaňk za cenu 139.150,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 540/15 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.2 - zdi v parku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.2. ke smlouvě o dílo na akci "OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ V PARKU POD VLAŠSKÝM DVOREM V KUTNÉ HOŘE" s dodavatelem Dalfos s.r.o.,
Libenice 44, 280 02 Kolín, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 619 832,-Kč včetně DPH a prodloužení původního termínu 31.7. 2015 dokončení díla do 31.8. 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 541/15 k protipovodňovým opatřením v povodí Vrchlice
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci
Protipovodňová opatření v povodí vrchlice-lokalita Denemarkův mlýn firmě
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. Hradec Králové za cenu 260.000,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 542/15 k dodatkům ke Smlouvám o poskytování služeb sociální integrace
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb sociální integrace na 1. část ze dne 1. 7. 2014 s poskytovatelem Prostor plus, o.p.s., Na Pustině 1068; 282 02 Kolín 2 IČ: 26594633, dále s uzavřením dodatků ke Smlouvám o poskytování služeb sociální integrace na 2. část, 3. část a 4. část ze dne 30. 9. 2013 s poskytovatelem Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 543/15 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Stříbrná Kutná Hora, z.s.
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro organizaci Stříbrná Kutná Hora, z.s. pro akci XXIV. Královské stříbření Kutné Hory konanou ve dnech 20. - 21. 6. 2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. Lenka Kratochvílová      Termín : 01.06.15


Usnesení č. 544/15 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 11. 5. 2015

II. o d v o l á v á
z komise cestovního ruchu tyto členy:
a) Jaroslavu Maturovou, Tomáše Cermana, Michala Novotného pro opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních komise
b) Bc. Karla Polívku, který kontaktoval vedoucí OCRM s žádostí o odvolání z komise cestovního ruchu pro velké pracovní vytížení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 01.06.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 27. května 2015

Nahoru