27. dubna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.dubna 2016

Usnesení č. 315/16 k ukončení pracovního poměru
Rada města b e r e na v ě d o m í
ukončení pracovního poměru dohodou PhDr. Drahomíry Hurtové - vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kutné Hoře ke dni 31.7.2016.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 316/16 k rozdělení finančních prostředků z MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í

a) s navýšením finančního příspěvku o 20.000,- Kč pro společnost Lotos spol. s r. o. na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2016
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 70.000,- Kč pro Karolínu Hromádkovou - umělecká agentura na pořádání 20. ročníku festivalu Operní týden - Kutná Hora 2016
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč pro Kutnohorskou Tour z.s. na pořádání závodu Českého poháru horských kol
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 317/16 k rozpočtové opatření EKO č. 12 - 13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na profesi dle důvodové zprávy pro rok 2016 v maximální výši 425 933 Kč dle důvodové zprávy č.1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 - přesun rozpočtových prostředků na pokrytí mzdových nákladů správce Dačického domu ve výši 115 363 Kč dle důvodové zprávy č.2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 318/16 k záměru na pronájem - Šultysova ul. č.p. 167, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 206/16 na pronájem prostorů sloužících podnikání v II. patře budovy č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící podnikání v II. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, za min. nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok za kancelář a 500,- Kč/m2/rok za ostatní prostory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 319/16 k záměru na pronájem - Kaňk č.p. 1, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 306/16 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kutná Hora - Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, bez vyhlášení vítěze z důvodu odstoupení zájemce od žádosti.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kutná Hora - Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, za minimální roční nájemné ve výši 30.000,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 320/16 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 18. 4. 2016

II. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře paní Martině Sikorové na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16
Zrušeno usnesením č. 462/16 ze dne 8. 6. 2016.

Usnesení č. 321/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu (ul. Vojtěšská č.p. 19 - pí Vertii)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+kk (38,50 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Oksanou Vertii, Luhansk (Ukrajina), za předpokladu splnění podmínek ust. § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 6. 2016 a stanovením nájemného ve výši 1.699,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 322/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu (Vojtěšská č.p. 19 - p. Birkner)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,00 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Denisou Sabolovou, dohodou ke dni 31. 5. 2016.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,00 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem Tomášem Birknerem, Prešov (Slovensko). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 6. 2016 se stanovením nájemného ve výši 1.718,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 323/16 k vyhodnocení VŘ na pronájem startovacího bytu (Vojtěšská č.p. 19)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 07/16 na pronájem "startovacího bytu" č. 16 o velikosti 2+1 (55,00 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 16 o velikosti 2+1 (55,00 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Jitkou Krausovou,za nájemné ve výši 1.718,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení č. SN 07/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 324/16 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora (Galerie Felixe Jeneweina)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČ 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 522/1, Kutná Hora na dobu určitou dne 20.5.2016 za účelem pořádání akce Muzejní noc GFJ 2016 s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 325/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Nádražní ul. č.p. 211, KH (GFJ)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČ 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání XVI. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-Kutná Hora ve dnech 1.7. - 14.7.2016 s tím, že veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.07.16


Usnesení č. 326/16 k uzavření NS - Zimní stadion Kutná Hora (KH Tour z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu prostor areálu zimního stadionu - vnitřní parkoviště vedle haly ZS, prostor vedle strojovny, část sportovní plochy u vjezdu rolby, místnost pro rozhodčí a šatna, vše na pozemcích p.č. 3337/1, p.č. 3337/2, p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem Kutnohorská Tour, IČ 22891013, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora ve dnech od 13.5.2016 do 14.5.2016 za účelem uspořádání závodu Český pohár horských kol kategorie C1, za nájemné ve výši 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.05.16


Usnesení č. 327/16 k uzavření smlouvy o bezplatném převodu majetku - areál Olympia
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy o bezplatném převodu majetku týkající se přijetí posilovacích prvků workoutového hřiště na pozemku p.č. 3957/5 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Sportovního klubu policie Olympia Kutná Hora, spolek, IČ 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 328/16 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 22 k pojistné smlouvě č. 7720510710 uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkající se upravení položky za pojištění elektrické rolby WM Mammoth na zimní stadion, dále vyřazení z pojištění rolby Derol 99-P a budovy elektrodílny bez čp, která je součástí pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 329/16 k záměru na výpůjčku areálu fotbalového hřiště v Malíně
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce areálu fotbalového hřiště v Malíně uzavřenou dne 31.10. 2007 mezi Městem Kutná Hora a Tělovýchovnou jednotou Sokol Malín. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k specifikaci předmětu výpůjčky tak, že nadále předmětem výpůjčky bude: pozemek p.č. 684, jehož součástí je stavba bez čp/če (sklad s tribunou), pozemek p.č. 685, jehož součástí je stavba č.p. 298 (šatny s klubovnou), pozemek p.č. 673/2, jehož součástí je sklad, a část pozemku p.č. 673/1, jehož součástí je fotbalové hřiště, vše v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 25.05.16


Usnesení č. 330/16 k rozpočtovým opatřením OSM č. 8 - 9/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č.8/16, kterým dochází k navýšení výdajové investiční položky DPS - rekonstrukce o částku 300.000,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č.9/16, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky podpora na pojištění lesních porostů ve výši 118.080,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka DPS - rekonstrukce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková, Ing. Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 331/16 k prodeji pozemku v k.ú. Malín (spol. ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 746 o výměře 84 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 77.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 332/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Černý)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 597/7 o výměře cca 50 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú Sedlec u Kutné Hory panu Vladimíru Černému, 284 03 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 333/16 ke směně části pozemků v k.ú. KH (HOME INTERIORS, s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 4366/1 o výměře 72 m2 (dle geometrického plánu č. 3678-17/2016 pozemek p.č. 4366/3), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4376 o výměře 72 m2 (dle geometrického plánu č. 3678-17/2016 pozemek p.č. 4376/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví společnosti HOME INTERIORS s.r.o., IČ 27887278, se sídlem Kateřinská 1541/5, 120 00 Praha 2 s finančním doplatkem ze strany spol. HOME INTERIORS s.r.o. ve výši 1.820,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 334/16 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kutná Hora (p. Kadlec)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit vedení přípojky vody v rámci stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu na pozemcích p.č. 3087/7 a 3682/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 3041/1 v k.ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan Mgr. Jan Kadlec, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 335/16 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 14.3.2016 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.05.16


Usnesení č. 336/16 ke grantům - malé projekty - oblast č. 3 - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v mimořádném termínu po stanoveném termínu 14. 3. 2016, realizace projektu v II. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.05.16


Usnesení č. 337/16 k souhlasu s užitím znaku města
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora organizací TJ Sokol Kutná Hora na nové kolekci sportovních dresů oddílu basketbalu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 338/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 11. 4. 2016


Usnesení č. 339/16 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 7. 4. 2016.

II. p o v ě ř u j e
tajemníka MÚ, aby určil zástupce MěÚ na pozici administrátora komise za dlouhodobě nemocného Ing. Vlastimila Kapičku.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 340/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle doplněného předloženého seznamu
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 341/16 k přijetí dotace - Územní plán Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím dotace na projekt "Územní plán Kutná Hora"
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 342/16 ke zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení - Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle části A.4 bodu 6 Metodického návodu postupu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Sankturinovský dům-zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení"

b) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s Ing Markétou Šedivou, Libušina 381/5, 284 01 Kutná Hora IČ: 74736124 za cenu 380.000,-Kč, (konečnou cenou, zhotovitel není plátce DPH)

II. II. u k l á d á
Odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 343/16 k údržbě zeleně - PARK
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na údržbu zeleně v parku pod Vlašským dvorem a Pacákových sadů na období duben - červenec 2016 za cenu 169.823,50Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.16


Usnesení č. 344/16 k analýze rizik vytěžené zeminy Hala Klimeška
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavřít smlouvu o dílo na zpracování "Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrchu terénu" pro zařízení k nakládaní s odpady, které bude využito pro ukládání přebytkové skrývky z výstavby sportovní haly Klimeška s firmou Ochrana podzemních vod za cenu 43.560,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 345/16 k činnosti BOZP v přípravě stavby - Klimeška Hala
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu se společností Manifold Group Mikulášské nám. 17, Plzeň na provádění činnosti BOZP v přípravě stavby na Akci Výstavba sportovní haly Klimeška za cenu 22.990,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 346/16 ke zpracování projektové dokumentace - Cyklostezka "Vrchlice"
Rada města I. s c h v a l u j e
nabídku společnosti u-c architects, s.r.o. ve výši 390.000,-Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti pro záměr cyklostezky "Vrchlice" v úseku nádraží Kutná Hora město - zastávka Sedlec.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti pro záměr cyklostezky Vrchlice v úseku "nádraží Kutná Hora město - zastávka Sedlec" se společností u-c architects ve výši 390.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 347/16 k rekonstrukci komunikace ul. Bělocerkevská (vč. odvodnění a VO)
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění a veřejného osvětlení v ulici Bělocerkevská v Kutné Hoře" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 3 307 187,05 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 348/16 ke schválení využití finančních prostředků - Hřbitov U Všech Svatých
Rada města I. s c h v a l u j e
využití finančních prostředků z investiční rozpočtové kapitoly 3632 ve výši 2.000.000,- Kč na plánovanou revitalizaci části hřbitova U Všech Svatých.

II. u k l á d á
Vedoucímu odboru investic zahájit nezbytné úkony vedoucí k realizaci výměny oplocení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 349/16 k Revitalizaci Vrchlice - VŘ na projektovou a inženýrskou činnost
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem " Projektová a inženýrská činnost pro akci Vrchlice v Kutné Hoře " dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic řádně a organizačně zajistit průběh výše uvedeného výběrového řízení
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 350/16 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Sparta Kutná Hora, z.s.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 1936 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování rybníku Lorec, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.05.16


Usnesení č. 351/16 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 4. 4. 2016.

II. o d v o l á v á
z funkce členku komise pro životní prostředí paní Ivu Baláčkovou na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 352/16 ke zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků - MVE Plus
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemků parc.č. 3086/2 a 3087/7 v k.ú. Kutná Hora, společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem zřízení výběhu pro zvířata.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.05.16


Usnesení č. 353/16 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Český zahrádkář. svaz
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 90/3 v k.ú. Poličany, k zahrádkářským účelům, Z.O. č. 1 Českému zahrádkářskému svazu Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.05.16


Usnesení č. 354/16 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemků - BILLA
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na prodloužení pronájmu části pozemků par.č. 920 a par.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, společnosti BILLA, spol. s r.o. se sídlem Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, za účelem umístění dvou reklamních poutačů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.05.16


Usnesení č. 355/16 k Sazebníku úhrad za poskytování informací
Rada města s c h v a l u j e
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, účinný od 01. 05. 2016.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v.r ., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 27. dubna 2016

Nahoru