27. dubna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.dubna 2011

Usnesení č. 339/11 k výpůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora Středočeskému institutu Akademie J.A. Komenského, Palackého třída 222, Nymburk pro konání vzdělávacího programu "Správní řízení na úseku evidence obyvatel" dne 2. června 2011.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 340/11 k personálním opatařením MÚ
Rada města I. r u š í
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. j) a o), zákona číslo 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
a) s účinností k 30. 4. 2011 pracovní pozici "správce informačních technologií - informatik" v oddělení informatiky odboru kanceláře tajemníka.

b) s účinností k 30. 4. 2011 pracovní pozici "referent správy majetku, pojištění a bezpečnosti práce" v oddělení vnitřní správy odboru kanceláře tajemníka

c) s účinností k 30. 4. 2011 pracovní pozici "pokladní" oddělení rozpočtu a financí ekonomického odboru.

II. z ř i z u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. j) a o), zákona číslo 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
a) s účinností od 1. 5. 2011 pracovní pozici "asistent" v oddělení zastupitelských orgánů odboru kanceláře tajemníka

b) s účinností od 1. 5. 2011 pracovní pozici "referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby" v oddělení vnitřní správy kanceláře tajemníka.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 341/11 k rozpočtovému opatření EO č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy rady města na položku opravy náhonu Královské procházky ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 342/11 k rozpočtovému opatření EO č. 7
Rada města d o p o r u č u j e
1. předložený návrh rozpočtového opatření na navýšení příspěvku pro Spartu ČKD Kutná Hora a.s. v limitní výši 1.600.000,-- Kč, na úhradu nájemného, včetně příslušenství. Poskytnutí příspěvku a úhrada nájemného včetně příslušenství budou provedeny zápočte m. Viz důvodová zpráva č. 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 7 - navýšení investiční položky nákup pozemku o 500 tis. Kč, současně dojde k navýšení položky transferů od obcí na dojíždějící žáky dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 343/11 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec (Vinné sklepy, s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 805/132, p.č. 805/162 a p.č. 805/138 o celkové výměře 16.037 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 344/11 k prodeji části pozemku v Sedlci (Philip Morris, a.s.)
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 623 o výměře cca 121 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 + 1.500,- Kč znalečné.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 345/11 k prodeji pozemku v K.Hoře (pí Hanušová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2964/9 o výměře 19 m2 v kat. území Kutná Hora paní Janě Hanušové, Kutná Hora 284 01 za kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 346/11 k odkoupení pozemku v K. Hoře od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 4143/1 o výměře 8.041 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 za kupní cenu celkem 1.148.810,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 347/11 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kutná Hora - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "TI pro poz.č. 1466, 1467, 1480/1 Kutná Hora - Hlouška, SO 111 plynovodní řad" na pozemcích p.č. KN 3856, 1506/1 a dle PK 2602 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 348/11 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Malín - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Nová STL plynovodní přípojka pro č.parc. 437/2 - KÚ Malín, ul. Slavíkovská" na pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zrušeno usnesením rady města č.462/11 dne 25.05.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 349/11 k přijetí daru-nemovitosti (Bouwfonds ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora a stavby komunikace na pozemcích p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Št vanici 3/656, Praha 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 350/11 k ukončení VŘ na pronájem bytu v čp. 343, ul. Masarykova
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 05/11 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/11 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 6 . 2011 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 351/11 ke zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 201/11.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 352/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 04/11 na pronájem bytu č. 3, Šultysova 170
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 04/11 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Mgr. Zuzanou Matulovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevř ení obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 04/11.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 353/11 k vyvěšení záměru na pronájem sklepu v čp. 377 Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 354/11 k vyhodnocení VŘ o nájmu nebytu v čp. 373 Vladislavova ul.
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 1/11 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora pana Radka Kropáčka, Hlinsko

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 355/11 k vyhlášení VŘ na prodej b.j. č. 8 v čp. 82 Ortenova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (2+1) v domě čp. 82 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. S edlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech ". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 8.6.2011 v 15:00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 356/11 k vyhlášení VŘ na prodej b.j. č. 9 v čp. 83 Ortenova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 (2+1) v domě čp. 83 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domec h". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 8.6.2011 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 357/11 k vyhlášení VŘ na prodej b.j. č. 2 v čp. 178 ul. Opletalova
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (1+kk) v domě čp. 178 ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 78 5/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v měs tských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 13.6. 2011 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 358/11 k vyhlášení VŘ na prodej b.j. č. 8 v čp. 180 Opletalova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (1+kk) v domě čp. 180 ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 78 5/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v měs tských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 13.6. 2011 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 359/11 k uzavření sml. o krátkodobém pronájmu Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlec ká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 25.5.2011 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 360/11 k vyhlášení VŘ na pronájem nebytu Šultysova 167
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora ze dne 28.4.2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ladislavem Gregorovičem, Kutná Hora a to dohodou ke d ni 31.5.2011

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/11 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 2.6.2011 ve 13:00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 361/11 k vyhodnocení VŘ na pronájem objektu Sedlecká 670
Rada města I. v y h la š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 2/11, kerým se stala společnost GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., se sídlem Štefánikova 52, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.11


Usnesení č. 362/11 k prodloužení užívání náhradního ubytování (R. a F. Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.5.2011 do 30.6.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 363/11 k vyvěšení záměru na pronájem nebytu v čp. 590 Kollárova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 590 Kollárova ul., Kutná Hora paní Manuele Pěgřímkové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 364/11 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 3. zasedání komise životního prostředí ze dne 4. 4. 2011
b) zápis ze 3. zasedání dopravní komise ze dne 14. 4. 2011
c) zápis školské komise ze dne 4. 4. 2011
d) zápis komise pro TV a sport ze dne 6. 4. 2011
e) zápis z jednání komise cestovního ruchu, konaného dne 31. 3. 2011


Usnesení č. 365/11 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemků (pí Střihavková)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 593/2, 597/7 a 600/24 o výměře cca 60 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Hanou Střihavkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/rok, k zahrádkářským účelům, s účinností od 1.6.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.11


Usnesení č. 366/11 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemků (pí Kramperová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 593/2 a 597/7 o výměře cca 50 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Květou Kramperovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/ rok, k zahrádkářským účelům, s účinností od 1.6.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.11


Usnesení č. 367/11 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku (Vinné sklepy, s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. PK 1701 o výměře 596 m2 v k.ú. Kutná Hora, společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za účelem využití k zemědělské činnosti, na dobu neurčito u s tím, že výpověď může být dána nejdříve po deseti letech od uzavření nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 368/11 k ukončení NS na pronájem části pozemku (Realitní a dopravní, s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s výpovědí z nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 665/45 o výměře 245 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory uzavřené dne 18.12.2009, za účelem zřízení parkovací plochy, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společ nostní Realitní a dopravní, spol. s r.o., se sídlem Kaňk 186, Kutná Hora. Smlouva bude vypovězena z důvodu uvolnění uvedené parcely pro stavbu sběrného dvora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 369/11 k zápisu z jednání DR spol. KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 30.3.2011.


Usnesení č. 370/11 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 5-8
Rada města I. s c h v a l u je
a) předložený návrh OSM - TO č. 5/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 12.250,--Kč na výdajovou položku Nákup laviček Vl.dvůr - služby a to na úkor výdajové položky Dětská hřiště - likvidace

b) předložený návrh OSM - TO č. 6/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,--Kč na výdajovou položku Sběrný dvůr - nebezpečný odpad a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města.

c) předložený návrh OSM - TO č. 7/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,-- Kč na novou výdajovou položku Sběrný dvůr - komunální odpad a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města

d) předložený návrh OSM - TO č. 8/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku Odpady likvidace černých skládek a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 371/11 k natáčení v Kutné Hoře studenty FAMU
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným natáčením v ulicích centra Kutné Hory studentům Filmové a televizní fakulty AMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 v rámci studentského cvičení Academy program FAMU International, a to dne 29. 4. 2011 od 15:00 do 17:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.11


Usnesení č. 372/11 k uzavření NS - SK Sršni Kutná Hora, o.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostorů v hlavní budově (I. patro místnost č. 1, 2, 3 a 23), ve vedlejší budově místnost č. 54 a 55 a dále pak prostory pod tribunou (místnost č. 49, 50 a 51) nacházející se v areálu zimního stadionu v Kutné Ho ře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Sportovní klub Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 27.540,- Kč + DP H v zákonné výši.

Zrušeno usnesením RM č. 421/11 ze dne 11.05.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 373/11 k pronájmu prostorů ZS (Koncert pro kutnohorský hokej)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora dne 5. 5. 2011 od 16.00 hod. do 20:00 hod. za účelem konání koncert u USPS Tyl Kutná Hora pod názvem "Koncert pro kutnohorský hokej", za cenu ve výši 500,-- Kč + 20 % DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.05.11


Usnesení č. 374/11 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 3/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky podlahový mycí stroj - nákup ve výši 55.200,--Kč, a to na úkor položky sportoviště opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 375/11 k povolení zřízení třídy v ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
předložený záměr zřídit přípravnou třídu v Základní škole Kutná Hora, Kamenná stezka 40 od 1.9.2011 za předpokladu dodržení ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláš ky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.05.11


Usnesení č. 376/11 k zápisu DR Průvodcovské služby K.Hora s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 4.4.2011

II. s o u h l a s í
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
s výplatou odměny jednatele za období I. čtvrtletí 2011.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 377/11 k vyhodnocení poptávky na restaurování sochy Panny Marie
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování sochy Panny Marie, ulice Za Barborou, na pozemku parc. č. 3776, 3775, 230 k.ú. Kutná Hora" s Martinem Kulhánkem, 280 02 Kolín v celkové výši 52.900,- bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 378/11 k vyhodnocení poptávky na opravu opěrné zdi parkoviště Na Valech
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava opěrné a ohradní zdi městského opevnění v lokalitě parkoviště Na Valech, na pozemku parc. č. 920 k.ú. Kutná Hora s firmou REAL KOLÍN s.r.o., V Olšinkách 1285, 280 05 Kolín v celkové výši 678.782,- Kč včetně DPH .


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 379/11 k vyhodnocení poptávky na obnovu pláště a ohr. zdi čp.373 Vladislavova
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště a ohradní zdi u domu čp. 373 Vladislavova ulice" v Kutné Hoře s firmou DRAKS spol. s r.o., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6 v celkové výši 1.204.784,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 380/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 427.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 8.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 381/11 k uzavření sml. o dílo na PD na obnovu střechy a krovu Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci "Obnova střešního pláště a krovu budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s projekční kanceláří Ing. Vít Mlázovský, 118 00 Praha 1 v celkové výši 386.861,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 382/11 ke schválení námitky k návrhu Zásad územního rozvoje Střč. kraje
Rada města s c h v a l u j e
námitku k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (k bodu 4.1.2.1 Silniční doprava " SILNICE I. TŘÍDY " 40) koridor pro umístění stavby D168 - silnice I/2 přeložka v úseku Přítoky - Kaňk), tak jak je uvedena v předložené důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 383/11 k pořízení změny č. 38 ÚPM
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 29 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Poličany.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 384/11 k vyhlášení VŘ č. II na půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit zahájení výběrového řízení č. II. pro rok 2011 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 a č.1/2010 v měsíci květen 2011

b) souhlasit s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 385/11 k žádosti o dotaci na obnovu parku pod Vl. dvorem
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotační prostředky na realizaci části projektu "Obnova parku pod Vlašským dvorem" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 386/11 k vyhodnocení poptávky na zpracování PD na rekonstrukci Benešovy ul.
Rada města s c h v a l u j e
Uzavřít s firmou Stavonel spol. s.r.o., Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora smlouvu o dílo na akci: "Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Benešova, Kutná Hora" za cenu 290.040,- Kč včetně DPH dl e důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.05.11


Usnesení č. 387/11 k rozpočtovému opatření INV č. 09
Rada města I. s o o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Benešova ulice-rekonstrukce - PD" ve výši 290.040,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 388/11 k vyhodnocení poptávky na montáž podzemních kontejnerů
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít s firmou MEVA a.s. smlouvu o dílo na akci: "Dodávka a dohled při montáži podzemních kontejnerů" do prostoru Náměstí Národního Odboje za cenu 444.500,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Podzemní kontejnery" ve výši 444.500,- Kč dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.


Zodpovídá : Ing.Janál, Ing.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 389/11 k využití objektů v areálu bývalých kasáren
Rada města b e r e n a v ě d o m í
návrh na využití objektů v areálu bývalých kasáren - úkol z porady vedení ze dne 11.4.2011.


Usnesení č. 390/11 ke strategickému plánu sociálního začleňování
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit strategický plán sociálního začleňování.
b) určit PhDr. Drahomíru Hurtovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora garantem Strategického plánu sociálního začleňování za Město Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 391/11 k VŘ na obsazení funkce ředitele Pečov. služby a Měst. Tylova divadla
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) vzdání se funkce ředitelky Pečovatelské služby v Kutné Hoře paní Ing. Marie Štorkové a skončení pracovního poměru z důvodu ochodu do starobního důchodu ke dni 31. 8. 2011.

b )vzdání se funkce ředitelky Městského Tylova divadla v Kutné Hoře paní Jany Kozákové a skončení pracovního poměru z důvodu ochodu do starobního důchodu ke dni 31. 8. 2011.

II. v y h l a š u j e
a) výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Pečovatelské služby Kutná Hora s účinností od 1. 9. 2011.

b) výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městskéh Tylova divadla Kutná Hora s účinností od 1. 9. 2011.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 29.04.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 27. dubna 2011

Nahoru