27. června 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.června 2018

Usnesení č. 458/18 ke změně v pracovní skupině pro udělování čestných občanství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Ing. Zuzany Moravčíkové z pracovní skupiny (jmenována usnesením RM č. 19/15 ze dne 20.1.2015) k posouzení návrhů na udělování čestných občanství 

II. o d v o l á v á
s okamžitou účinností z pracovní skupiny k posouzení návrhů na udělování čestných občanství pana Bc. Martina Starého, DiS.

II. j m e n u j e
s okamžitou účinností do pracovní skupiny k posouzení návrhů na udělování čestných občanství pana Ing. Josefa Viktoru a pana Karla Koubského, st.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 459/18 k rozpočtovému opatření KT č. 7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb prezidenta ČR a doplatek za volby do Parlamentu konaných v roce 2017 v celkové výši 165 841,26 Kč dle důvodové zprávy 1.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 460/18 k VŘ na funkci jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

I. b e r e n a v ě d o m í,
že z výběrového řízení na jednatele společnosti KH Tebis, které se uskutečnilo dne 21.3.2018 nebyl nikdo vybrán.

II. u k l á d á
starostovi města vyhlásit nové výběrové řízení na funkci jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora za stejných podmínek
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : . .


Usnesení č. 461/18 ke změně tarifu MAD v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
změnu tarifu městské autobusové dopravy v Kutné Hoře, kterou se zavádí bezplatná doprava pro cestující od věkové hranice 70 let.

Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 462/18 k záměru výpůjčit nemovitý majetek
Rada města s o u h l a s í
se záměrem vypůjčit nemovitý majetek města Kutné Hory společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace IČO 07225806 v souladu s její Zřizovací listinou. Jedná se o nemovitý majetek města, který je vymezen Nájemní smlouvou uzavřenou mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. IČO 25100513 (nyní Služby města Kutné Hory s r.o.) ze dne 13. 5. 1997. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 463/18 ke jmenování ředitele nově zřízené PO
Rada města j m e n u j e
paní Ing. Andreu Kapounkovou ředitelkou nově zřízené příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO:07225806 se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, PSČ 284 01 s účinností od 27.6.2018

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.06.18


Usnesení č. 464/18 k převodu zaměstnanců z Průvodcovské služby s.r.o. na novou PO
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o., IČO 25100513, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
s o u h l a s í
s převodem zaměstnanců výše uvedené společnosti do nově zřízené organizace Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace IČO 07225806, dle § 338 Zákoníku práce: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 
 
Zodpovídá : Ing.Plíhalová,Ing.Kapounková      Termín : 01.08.18


Usnesení č. 465/18 k harmonogramu tvorby rozpočtu na rok 2019
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2019

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 466/18 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 20. 6. 2018

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s paní Zdeňkou Kutčákovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2020

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Josefem Hejným na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2020

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Růženou Berkyovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2020

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Jarmilou Lodrovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2020

e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Alenou Rozkošnou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2020

f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Veronikou a Jiřím Demelovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

g) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 56 nám. Národního odboje v Kutné Hoře s manželi Jaroslavem a Luciou Pompovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

h) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Janou Königovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

III. s o u h l a s í
s odvoláním na čl. II. odst. 4 Pravidel k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, nezapsat žádost o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou panem Josefem Vepřkem dne 10. 4. 2018 do seznamu uchazečů.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18
Bod II.e) zrušen usnesením RM č. 659/18 ze dne 19. 09. 20018.

Usnesení č. 467/18 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Benešova č.p. 634, Kutná Hora)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/18 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu č.p. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu č.p. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Adélou Kodybovou, trvale bytem Úmonín 28, za nájemné ve výši 4.549,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 13/18.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 468/18 k prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, trvale bytem Trebišovská 609, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 469/18 k záměru na výpůjčku nebyt. prostor Střelecká 617 - SKP Olympia KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - místnosti č. 142 a č. 143 o výměře cca 61 m2 v přízemí budovy č.p. 617, ul. Střelecká, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3957/42 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 470/18 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (man. Littmanovi)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2017 spojené s užíváním bytu č. 5, Benešova 635 v Kutné Hoře dle žádosti manželů Littmanových, bytem Benešova 635, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6.015,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč počínaje měsícem červenec 2018. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 471/18 k zahájení poptávky na VZMR -Stavební úpravy bytu č. 6,Kollárova 590
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 6, Kollárova 590, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský, st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 472/18 k zahájení poptávky na VZMR -Stavební úpravy bytu č. 26,Nádražní 576
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 26, Nádražní 576, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský, st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 473/18 k výsledku poptávky na VZMR -Stavební úpravy bytu č.1,Šultysova 167
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 1, Šultysova 167, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 18. 6. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín, za cenu 842.431,40 Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 474/18 k výsledku poptávky - Rekonstrukce dětského dopr. hřiště při DDM
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce dětského dopravního hřiště při DDM Dominik, Kremnická 32, Kutná Hora" dle "Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu" ze dne 20. 6. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, za cenu 759.867,00 Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 475/18 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Hrnčířská+2, číslo stavby: 7700071956" na pozemcích p.č. 625/2 a p.č. 625/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 476/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IE-12-6007731/VB/01, Kaňk, střed obce, obnova nn - knn, dem.) na pozemcích p.č. 287/1, p.č. 287/5, p.č. 612/1, p.č. 617/1, p.č. 618, p.č. 636/1 a p.č. 739/17, vše v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč/bm, 200,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění skříně, vše bez DPH.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 477/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6008811/VB/005, Kutná Hora, ul. Jiřího z Poděbrad - výměna knn) na pozemcích p.č. 3816/1, p.č. 3818 a p.č. 3819/1, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 478/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6019420/VB/1, Kutná Hora, Ortenova, 785/199, BD - KNN) na pozemku p.č. 785/70 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 479/18 k žádosti o záštitu - Festival Praha klasika..
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity města Kutná Hora nad 5. Mezinárodním hudebním festivalem Praha, klasika.., konaným ve dnech 4. - 5. 8. 2018 na Palackého náměstí v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 480/18 k hospodaření PO v kultuře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za IQ roku 2018:
Městské Knihovny
Kina Modrý kříž a Městského Tylova divadla
Galerie Felixe Jeneweina
  
 
Usnesení č. 481/18 ke grantům - malé projekty III. čtvrtletí v obl. kultury
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 8. 6. 2018 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 482/18 k odměnám ředitelů PO v oblasti kultury
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2017 ve výši dle pozměněné důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 483/18 ke grantům - malé projekty III. čtvrtletí v obl. sportu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 8.6.2018 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 8. 6. 2017 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I. a bodu II.a)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.07.18


Usnesení č. 484/18 ke grantům - malé projekty III. čtvrtl. v obl. vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném termínu, realizace projektů v III. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a) 
 
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.07.18


Usnesení č. 485/18 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 02.07.18


Usnesení č. 486/18 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 4.6.2018
b) rezignaci paní Jaroslavy Cihlářové na funkci člena komise


Usnesení č. 487/18 k zápisu pracovní skupiny „Lorec“
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání pracovní skupiny „Lorec“ ze dne 4. 6.2018

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
a) připravit návrh opatření zabezpečení objektu na další provoz
b) zajistit potřebné finanční prostředky
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 488/18 k zahájení poptávky na stavební práce - I.etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Veřejné osvětlení v ulici U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Karlov - I.etapa".

b) pro toto poptávkové řízení kritérium - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský, st.
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch. Martin Kremla
3. Ing. Andrea Bodišová Michaela Špačková
4. Božena Marhanová Kateřina Hladíková

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.18


Usnesení č. 489/18 k zápisu DR spol. KH TEBIS a umístění kogeneračních jednotek
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s umístěním 2 ks nových kogeneračních jednotek Bosch CHP CE200NA a související technologie do objektu kotelny Hlouška, včetně
jejich připojení do stávajících elektro a CZT rozvodů.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z mimořádné DR společnosti konané dne 18. 6. 2018

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 490/18 k rešerši podkladů pro historický průzkum - Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o dílo s Ing arch Jiřím Mrázkem na zpracování rešerše historických podkladů pro budoucí projekční práce pro akci Revitalizace Sankturinovského domu za cenu 94.000,- včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 491/18 k veřejnému osvětlení- dotace z programu EFEKT 2018
Rada města p o v ě ř u j e
Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. k řízení projektu "Modernizace veřejného osvětlení sídliště Šipší" v rámci podané žádosti o dotaci z programu EFEKT 2018
  
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 492/18 k Výroční zprávě s účetní závěrkou spol. KH Tebis za rok 2017
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, audit a účetní závěrku společnosti KH Tebis spol. s r.o. za rok 2017

b) zaúčtování zisku za rok 2017 ve výši 2 564 611,07 Kč na účet
42900 - 982 981,78 Kč (neuhrazené ztráty minulých let)
42800 - 1 581 629,29 Kč (nerozdělený zisk)

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2017 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 30.06.18 
 
Usnesení č. 493/18 k Výroční zprávě s účetní závěrkou spol. Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2017

b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 1 194 615,68 Kč následovně:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 194 615,68 Kč
Převedení na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 1 000 000,00 Kč

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2017 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2017 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele
b) s udělením odměny jednateli společnosti za I.Q 2018 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 84/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti ze dne 18. 6. 2018 ve všech ostatních bodech 
 
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 494/18 k zápisu DR spol. MVE Plus s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 22. 5. 2018 a ze dne 14. 6. 2018 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.
  
 
Usnesení č. 495/18 k vyjádření dopisu zaslanému Radě města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Kutná Hora k dopisu zaslanému p. Ivou Němcovou týkající se neobsluhování autobusových zastávek linkou č. 245006.
 
  
 
Ing. Josef Viktora., starosta
Karel Koubský, st., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 27. června 2018

Nahoru