27. června 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.června 2012

Usnesení č. 511/12 k přehledu plánovaných zahraničních pracovních cest ve II.pololetí 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený přehled plánovaných pracovních zahraničních cest ve II.pololetí 2012 s doporučením jejich realizace.Usnesení č. 512/12 ke jmenování ředitele PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 29.5.2012 paní Mgr. Janu Procházkovou,Kutná Hora, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní Mgr. Jany Procházkové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy, Benešova149, 284 01 Kutná Hora.

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Mateřské školy Kutná Hora, Masarykova 581, paní Mgr. Janě Procházkové, Kutná Hora, s účinností od 1. 8.2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 513/12 k odvolání a jmenování ředitele MTD
Rada města I. o d v o l á v á
dne 28.6.2012 Mgr. Pavla Žura z funkce ředitele Městského Tylova divadla Kutná Hora

II. j m e n u j e
dne 29.6.2012 paní Veroniku Lebedovou do funkce ředitele Městského Tylova divadla Kutná Hora – a to na dobu určitou do uzavření výběrového řízení na funkci ředitele Městského Tylova divadla Kutná Hora.


Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 514/12 k pověření řízením ZUŠ
Rada města p o v ě ř u j e
paní Mgr. Marii Ptáčkovou, Kutná Hora, řízením příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.8.2012 do data jmenování nového ředitele na základě výsledku nového konkurzního řízení.


Zrušeno usnesením RM č. 589/12 ze dne 11. 7. 2012.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 515/12 ke zřízení věcného břemene - inž. sítě, okr. křižovatka (Tesco Stores)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení inženýrských sítí stavba I0 52 Přeložka vodovodního řadu - OK na pozemku p.č. 3857/1 (délka sítě 15m) v k.ú. Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
b) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení inženýrských sítí stavba I0 60 Kanalizace dešťová - areálová na pozemku p.č. 3857/1(délka sítě 3m) v k.ú. Kutná Hora a na pozemku p.č. 813 (délka sítě 5m) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení inženýrských sítí stavba I0 65 Technická ochrana kanalizační stoky DN KN 300 na pozemku p.č. 3857/1 (délka sítě 30m) v k.ú. Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení inženýrských sítí stavba I0 74 Přeložka veřejného osvětlení a veřejné osvětlení přechodu pro chodce na pozemku p.č. 3857/1 (délka sítě 90m) a na pozemku p.č. 2172/9 (délka sítě 10m) vše v k.ú. Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
e) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení inženýrských sítí stavba I0 20 Přípojka plynu - obchodní dům na pozemku p.č. 813 (délka sítě 4m) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
f) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby Protihlukové opatření na pozemcích p.č. 3857/1 (délka 38m), p.č. 2172/9 (délka 5m) a p.č. 4512/4 (délka 9m) vše v k.ú. Kutná Hora a na pozemcích p.č. 813 (délka 2m) a p.č. 629/2 (délka 57m) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
g) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby IO 10 Okružní křižovatka na ul. Masarykova na pozemcích p.č. 3857/1 a p.č. 3857/6 (910m2), p.č. 3870 (173m2) a p.č. 4512/4 (26m2) vše v k.ú. Kutná Hora a na pozemcích p.č. 813 (93m2) a p.č. 629/2 (5m2) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
h) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení inženýrských sítí stavba IO 66 Přeložka kanalizačních stok na pozemku p.č. 813 (délka sítě 3m) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, a to v rozsahu vyznačeném na grafické příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.12


Usnesení č. 516/12 k rozpočtovému opatření OKCR č.5 (provoz centra Mozaika)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky Fresh films, s.r.o. – festival na navýšení příspěvku o.s. Kaňk - provoz centra Mozaika ve výši 70.000,- Kč dle důvodové zprávyZodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 517/12 k prodloužení pronájmu bytu - Darina a Roman Kalejovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.9 v čp.343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Darinou a Romanem Kalejovými, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.7.2012 do 31.8.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 518/12 k prodeji pozemků v k.ú.Sedlec u KH - pí Váňová
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 692/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti paní Lenky Váňové, Kutná Hora - Sedlec

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 684/1 o výměře cca 800 m2 paní Lence Váňové, Kutná Hora - Sedlec.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 519/12 k záměru na prodej pozemku v KH - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 520/12 k prodeji pozemku v k.ú.KH - p.Hubička
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 521/12 k prodeji pozemku v k.ú.Červené Janovice - p.Víta
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 475/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Červené Janovice dle žádosti pana Josefa Víty,Červené Janovice .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 522/12 k prodeji nemovitosti v k.ú.Malín - man.Šaurovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej stavby bez čp/če na pozemku p.č. 427, pozemku p.č. 427 o výměře 41 m2 a části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Malín dle žádosti manželů Romana a Jitky Šaurových.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 523/12 k zápisu komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 11.6. 2012
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 26.4.2012
c) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 18.6.2012
d) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 18.6.2012
d) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 18.6.2012
e) zápis z jednání komise CR ze dne 28.5.2012
f) zápis z jednání kulturní komise ze dne 18.6.2012

II. o d v o l á v á
pana Martina Smetáčka a Annu Schusterovou z funkce člena komise cestovního ruchu na vlastní žádost

III. j m e n u j e
slečnu Lucii Dlouhou členkou komise cestovního ruchu RM.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.12


Usnesení č. 524/12 ke zřízení věcného břemene - ČD - Telematika a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vedení komunikační sítě "Optické připojení objektu čp. 600, Masarykova, na stáv. rezervu ul. Nádražní, Kutná Hora" na pozemcích p.č. 2671, 2676, 2710/1, 2711/1, 3663, 3665, 3666, 3672/1, 4591/1, 4596/1, vše v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, 130 00. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 350,- Kč/bm bez DPH (zastavěná plocha) a 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 525/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Kutná Hora - ul. Čáslavská - stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek" na pozemcích p.č. 3337/1, 3337/15, 3337/16, 4514/1, 3016, vše v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 526/12 k uzavření Dodatku č.3 k nájem.smlouvě - Kaňk 1, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora uzavřené dne 12.3.1999 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českou poštou s.p., se sídlem Politických vězňů 909, Praha týkajícího se zúžení předmětnu nájmu o jednu místnost (2 m2) a snížení ročního nájemného o částku 474,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 527/12 ke zbourání dělící zdi včetně zděných přístřešků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit se zbouráním dělící zdi včetně zděných přístřešků a oplocení na pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 528/12 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2011 pro paní Ludmilu Slepičkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.589,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč počínaje měsícem srpnem 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 529/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 22/12 na prodej bytu č.469/3, ul.Benešova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 22/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 469, ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 s manželi Jaroslavem a Evou Filipovými, Kutná Hora. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků p.č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 1.051.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 530/12 k uzavření dohody o splácení dluhu - Sparta KH
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 319.485,00 Kč pro společnost Sparta Kutná Hora a.s., se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o splácení dluhu na částku 6.846,00 Kč, týkající se úhrady spotřeby el. energie čerpadla využívaného pro rybník Lorec v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 531/12 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 532/12 k žádosti p.Zbyhněva Jelínka
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 426/12 ze dne 30. 5. 2012 týkající se nezařazení žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou do seznamu uchazečů, podanou panem Zbyhněvem Jelínkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.12


Usnesení č. 533/12 k ukončení VŘ č.SN 24/12 a vyhlášení VŘ č.34/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 24/12 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích p.č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 34/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 19.9.2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 534/12 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Ludmilou Dzurendovou,Prešov (Slovensko). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 7. 2012, kdy nájemné bude ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 535/12 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní MUDr. Evou Hrabánkovou, ke dni 31. 7. 2012.
b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Ekaterinou Polyak, Pacov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 8. 2012, kdy nájemné bude ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 536/12 k ukončení poptáv.řízení na nákup vybavení spolk.domu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na nákup nábytku a doplňkového zařízení pro
"Spolkový dům " Lierova ul., č.p. 146, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Mias OC spol. s r.o. se sídlem Krouna 322, 539 43 Krouna, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.07.12


Usnesení č. 537/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 475/12.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.07.12


Usnesení č. 538/12 k uzavření nájem.smlouvy - Palackého nám.377,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor - 1 místnosti v suterénu, 1 místnosti v přízemí a 3 místností v I.patře vše v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora dle návrhu OSM mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službu Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 78.868,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.12


Usnesení č. 539/12 k úpravě místních komunikací v měst. části Sedlec
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost osadního výboru Sedlec o opravu místních komunikací: U Nadjezdu, Prokopa Holého a Na Vrchách v městské části Sedlec

II. u k l á d á
odboru správy majetku připravit projektovou dokumentaci "Rekonstrukce ulice Prokopa Holého v Kutné Hoře - Sedlci"

III. u k l á d á
ekonomickému odboru zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 rekonstrukce komunikací v ulicích Na Vrchách a Prokopa Holého v Kutné Hoře - Sedlci.Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing. Suchánek      Termín : 30.12.12


Usnesení č. 540/12 k prodloužení doby trvání proudukce Kutnohorská kocábka
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby trvání hudební produkce do 24:00 hod dne 18.8.2012 v rámci 29. ročníku festivalu "Kutnohorská Kocábka", kterou v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře organizuje Sdružení KOCÁBKA, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 541/12 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
parc.č. 229 v k.ú. Kutná Hora, o výměře cca 30 m2, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Bc. Martinem Starým, Kutná Hora, panem Bc. Tomášem Ouhelem, Praha 10 a panem Mgr. Jiřím Němečkem, Kutná Hora, za nájemné ve výši 8.000,-Kč/rok, za účelem vybudování dřevěné věže a lávky, jako nástupní místo pro adrenalinovou lanovku, s účinností od 1.8.2012 na dobu určitou pěti let ode dne, kdy nabude právní moc stavební povolení, případně vydání územního rozhodnutí, nejpozději však od 1.8.2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 542/12 k rozpočtovému opatření OSM-TO č.10/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 10/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků ve výši 20.000,--Kč na výdajovou položku Pirknerovo nám.čp 206 - fasáda věže a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 543/12 k rozpočtovým opatřením OPPŠ č.9-10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 9 - státní finanční podpora v rámci programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012 na restaurování a umístění sochy sv. Anny na pozemek parc. č. 3753 k.ú. Kutná Hora, na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 81 Jakubská ulice, na restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u domu čp. 562 Jakubská ulice, na obnovu severní a západní fasády objektu čp. 373 Vladislavova ulice, na I. etapu obnovy krovu a střechy objektu čp. 206 Pirknerovo náměstí, na obnovu fasády věže bývalého kostela sv. Bartoloměje u čp. 206 Pirknerovo náměstí, na obnovu krovu a střechy domu čp. 13 Ruthardská a na obnovu fasády objektů včetně provedení hliněné omítky srubové místnosti domů čp. 41, 42 Pod Hrádkem v celkové výši 1.910.000,- Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 - státní finanční podpora v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2012 na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, na pozemku parc. č. 414/1 k.ú. Malín ve výši 50.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtové opatření OPPŠ č. 9 -10

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 544/12 k rozdělení grant.prostředků na rok 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu od 6.6.2012 do 20.6.2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 545/12 k mimořádným odměnám ředitelů školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.06.12


Usnesení č. 546/12 k počtu žáků ZŠ KH Malín
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o snížení počtu žáků Základní školy TGM Kutná Hora, odloučené pracoviště Malín.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.06.12


Usnesení č. 547/12 k příspěvkovému programu - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 13. 6. 2012 do 27. 6. 2012.


Usnesení č. 548/12 k rozpočtovému opatření OŽP č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 2 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 226.659,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 549/12 k rozpočtovému opatření OŽP č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 46.400,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 550/12 ke koncepci prevence kriminality Města KH
Rada města s o u h l a s í
s přijetím Koncepce prevence kriminality Města Kutná Hora na léto 2012-2015.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc,Ing.Mareček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 551/12 k zápisu DR Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 59. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 12. června 2012.

II. s c h v a l u j e
a) účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2011.
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 1 333 973,89 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 67.274,89,-Kč
Převedení na doplnění základního rezervního fondu na účet 42110 66.699,-Kč
Nerozdělení a přeúčtování na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 1.200.000,-Kč

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2011 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

IV. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za I. Q. v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2011 v plné výši
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25 000,-Kč na pořádání 16. ročníku festivalu OPERNÍ TÝDEN - Kutná Hora 2012

V. n e s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč pro Ligu na ochranu zvířat na kastraci koček
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč pro Evropskou policejní asociaci na výchovný projekt pro děti
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 552/12 k účetní uzávěrce a výroční zprávě spol.KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti KH Tebis, spol. s r.o. za rok 2011.
b) přeúčtování vykázané ztráty společnosti KH Tebis, s.r.o. za rok 2011 ve výši 625 397,15 Kč na účet 42 900 (neuhrazená ztráta minulých let)

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2011 do sbírky listin
Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 553/12 k účetní uzávěrce a výroční zprávě spol.TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) Účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2011.

b) Úhradu ztráty vykázané společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2011 ve výši 490.474,43 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Nerozdělený zisk minulých let 4.210.439,10,-Kč
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let: - 490.474,43,-Kč

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2011 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Ing. J. Jager, jednatel      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 554/12 k úpravě rozpoč.přílohy na r.2012 - TS KH
Rada města s c h v a l u j e
úpravu předložené rozpočtové přílohy na rok 2012 jako Dodatek č. 37 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 555/12 k výroční zprávě Průvodcovské služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 66, odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2011.
b) Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2011 ve výši 811.449,40 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti
c) Výplatu roční prémie za rok 2011 jednatelce společnosti dle doporučení dozorčí rady.

II. u k l á d á
Jednatelce společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2011 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 556/12 k zápisu z jednání DR Průvodcovské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 11. 6. 2012 a zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti DR v roce 2011.
RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 27. června 2012

Nahoru