27. července 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.července 2016

Usnesení č. 621/16 k problematice dopravy v klidu a pohybu na sídlištích města
Rada města u k l á d á
a) odboru investic - technickému oddělení předložit zprávu o možnostech zjednosměrnění ulice Puškinská na sídlišti Hlouška, které bude vycházet ze zpracovaného projektu "Dopravní opatření na sídlišti "Hlouška"
b) odboru investic nechat zpracovat projekt na zjednosměrnění ulice Jana Palacha, který by zahrnoval využití ulice Havířská stezka jako objezdovou komunikaci a tím by vytvořil klidovou zónu před ZŠ Jana Palacha
c) odboru investic ve spolupráci s komisí pro městská sídliště uspořádat anketu mezi obyvateli k možné výstavě parkovacích domů na sídlištích a jejich případné využití
d) odboru investic vyhodnotit možnosti volných míst pro vznik parkovacích domů na sídlišti Hlouška

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 622/16 k vyjádření souhlasu se záměrem vybudování zookoutku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k žádosti spolku Denemark k vybudování zookoutku v Kutné Hoře

II. u k l á d á
odboru správy majetku započít jednání ve výše uvedené věci se žadatelem

III. s o u h l a s í
se záměrem vybudování zookoutku na parcele p.č.92 v k.ú.Kutná Hora

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
 
 
Usnesení č. 623/16 k memorandu o spolupráci
Rada města s c h v a l u j e
předložené znění Memoranda o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. Cílem spolupráce je vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné efektivní spolupráce zúčastněných partnerů v oblasti rozvoje Národního geoparku Železné hory a Kutné Hory.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.07.16


Usnesení č. 624/16 k převodu majetku příspěv.organizaci Mateřské školy
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy, se sídlem Benešova 149/I, Kutná Hora 284 01 o zpevněné plochy u MŠ Malín, které byly pořízeny v souvislosti se zateplením objektu mateřské školy MŠ Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 625/16 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - man.Murasovi
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 4098/2 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 626/16 k převodu pozemků v areálu Rudných dolů - DIAMO, s.p.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
záměr společnosti Este86, s.r.o., IČ 639 86 973, se sídlem Holečkova 19/431, 150 00 Praha 5 odkoupit část nemovitých věcí v areálu bývalého závodu Rudné doly Kaňk v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a k.ú. Kaňk.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku informovat podnik DIAMO, s.p., se sídlem Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem o tom, že Město Kutná Hora nemá zájem o koupi nemovitých věcí v areálu bývalého závodu Rudné doly Kaňk v k.ú. Sedlec a k.ú. Kaňk uvedených v žádosti ze dne 15.2. 2012 a podporuje investorský záměr společnosti Este86, s.r.o. tak, aby vznikla v Kutné Hoře nová pracovní místa.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 627/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 16 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 70.000,00,-Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na částečné finanční zajištění pro řešení havarijní situace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 628/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2016 na opravu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře v celkové výši 700.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 17.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 629/16 k rozpočtovému opatření PAM č.18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 18 - navýšení položky Ostatní kultura o 41.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 18

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 630/16 k rozpočtovému opatření PAM č.19
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 19 - přesun částky 50.000,- Kč z položky Rozpočtová rezerva na položku TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl házené - investiční dotace.
b) Předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 19

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 631/16 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 11. 7. 2016


Usnesení č. 632/16 k vybudování infrastruktury pro výuku - ZŠ K.Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
složení hodnotící komise, která bude zastávat i činnost komise pro otvírání obálek pro tato tři výběrová řízení vedená mimo režim zákona:

a) VZ na službu Příprava projektové dokumentace a rozpočtu nestavební části.
b) VZ na službu zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení na stavební úpravy ZŠ J.Palacha a ZŠ Kremnická.
c) VZ na službu zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy suterénu ZŠ Kamenná stezka.

ve složení:
člen náhradník
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý
Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová
Milada Nechojdomová Antonín Novák

II. u k l á d á
řádně zorganizovat jednání hodnotící komise pro všechna VŘ.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 633/16 k navýšení prací akce - rekonstrukce škol.hříště ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
Výčet a ocenění víceprací ve výši 400.000,-Kč včetně DPH v rámci stavby "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Kamenná stezka - Kutná Hora " dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo na realizaci "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Kamenná stezka - Kutná Hora " se společností Stavonel s.r.o. na vícepráce.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 634/16 k rozpočtovému opatření OI č.34-41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření OI č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Sídliště Šipší" ve výši 200.074,- Kč.
b) Rozpočtové opatření OI č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Komunikace Kaňk" ve výši 1.091.700,- Kč.
c) Rozpočtové opatření OI č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk" ve výši 145.500,- Kč.
d) Rozpočtové opatření OI č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Cyklostezka Vrchlice" ve výši 307.810,- Kč.
e) Rozpočtové opatření OI č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Sídliště Hlouška" ve výši 500.000,- Kč.
f) Rozpočtové opatření OI č. 39 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Parkoviště hlavní nádraží" ve výši 100.000,- Kč.
g) Rozpočtové opatření OI č. 40 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Park pod Vl. Dvorem - VN přípojka" ve výši 44.256,- Kč, na položku "Zeleň města" ve výši 40.300,- Kč a na investiční položku "Závlahový systém - parky" ve výši 20.000,- Kč.
h) Rozpočtové opatření OI č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Hřiště u ZŠ Kamenná stezka" ve výši 400.000,- Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 635/16 k dotačnímu titulu pro veřejné osvětlení - Horizon 2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o systému Smart Cities

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se způsobem získání dotačních prostředků pro obnovu sítě veřejného osvětlení prostřednictvím projektu Horizon 2020

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 636/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 24 000 Kč na kalendářní rok 2016 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.9

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 27. července 2016

Nahoru