27. března 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.března 2019

Usnesení č. 246/19 ke jmenování členů komisí RM
Rada města j m e n u j e
s okamžitou účinností
- paní Kamilu Drtilovou členkou školské komise
- pana Jiřího Janatu členem komise pro cestovní ruch a komise pro strategické plánování a rozvoj města
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.19
  
Usnesení č. 247/19 ke jmenování ředitelky PO Průvodcovská služba
Rada města j m e n u j e
paní Ing. Andreu Kapounkovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora, IČ: 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora s účinností od 27. 3. 2019.
Zodpovídá : Mgr. Bc. S. Doušová      Termín : 27.03.19


Usnesení č. 248/19 k podpoře utkání KNBL a mládežnického basketbalu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím jednorázového příspěvku na pořádání zápasu KNBL mezi Basketbal Nymburk a BK Olomoucko v termínu 27. 3. 2019 ve výši 8 000,- Kč z finanční rezervy sportu pro Basketbalový klub Kutná Hora z.s. dle důvodové zprávy a RO KAN č. 5

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 27.03.19


Usnesení č. 249/19 k soutěži v aerobiku České gymnastické federace Mistry s Mistry
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím jednorázového příspěvku na pořádání celorepublikové soutěže v aerobiku České gymnastické federace Mistry s Mistry 13. -14. 4. 2019 ve výši 10 000,- Kč z finanční rezervy sportu pro Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora dle důvodové zprávy a RO KAN č. 4

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 250/19 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 12. 3. 2019


Usnesení č. 251/19 k dotaci na SFŽP na Varovný inf. systém obyvatelstva
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na SFŽP na Varovný informační systém obyvatelstva (rozhlas).
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 252/19 k rozpočtovému opatření EKO č. 7 - 8
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 41 126,40 Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí odvodu Ministerstvu životního prostředí za projekt "Rybník Vidlák - studie ohroženého území zvláštní povodí"

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 300 000 Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí nákladů adventního období roku 2019
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 253/19 k využití sportoviště - Zimní stadion K. Hora (p. Vekrbauer)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití sportoviště - areálu Zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a p. Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora jako uživatelem za účelem konání závěrečné sportovní akce pozvaných účastníků amatérské hokejové ligy 2018/2019 dne 30.3.2019 za částku ve výši 1 600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 254/19 k podání žaloby na vyklizení ubytovací jednotky
Rada města s c h v a l u j e
podání žaloby na vyklizení ubytovací jednotky proti panu Pavlu Semanovi, Kutná Hora, v případě, že nedojde ze strany pana Pavla Semana k vyklizení a předání ubytovací jednotky do 20. 4. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 255/19 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 619/18 ze dne 5.9.2018
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 256/19 k propachtování pozemku v k. ú. Kutná Hora,(pí Pekárková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 672/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 233 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.04.19


Usnesení č. 257/19 ke Smlouvě o provozování parku U Tří pávů
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o provozování nemovitostí ze dne 6.4.2011 týkající se objektu, který je součástí pozemku p.č. 1291/2 a parku U Tří pávů vše v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem a spol. Kutnohorsko.cz, o.p.s., IČO: 26564921, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora jako provozovatelem týkající se možnosti krátkodobého poskytnutí prostor na akce nekomerčního charakteru a uzavření parku pro veřejnost na dobu 6 hodin, a to max. třikrát v průběhu kalendářního roku s tím, že provozovatel je oprávněn za poskytnutí prostor účtovat částku ve výši 500,- Kč/hod., která se stane majetkem provozovatele.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 258/19 k nájemní smlouvě - Havlíčkovo nám. 552, KH (p. Boris Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 19.8.2005 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se stanovení nájemného za rok 2019 na 72.815,- Kč, a poté v následujících letech na 97.087,- Kč za jeden rok trvání nájmu z důvodu revitalizace Vlašského dvora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 259/19 k PŘ na VZMR "Výměna osobního výtahu U Havírny 921, K. Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna osobního výtahu v DPS U Havírny 921, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Jana Řeřábková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.05.19


Usnesení č. 260/19 k PŘ na výměnu oken a dveří, ubytovna Vítězná 443, K. Hora
Rada města r u š í
poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora", z důvodu odstoupení vítěze poptávkového řízení firmy: Setertix Group s.r.o., IČO 28831438, se sídlem Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, od uzavření smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 261/19 k dodatkům - sportovní areál Olympia - SKP Olympia KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí ze dne 13.8.2014 atletického oválu včetně multifunkčních sektorů, které jsou součástí pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, jako pronajímatelem a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora z.s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora, jako nájemcem týkající se oprávnění nájemce přenechat do krátkodobého užívání (do 48 hodin) předmět výpůjčky třetí osobě

b) uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí ze dne 13.8.2014 travnatého hřiště, které je součástí pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, jako půjčitelem a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora z.s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora, jako vypůjčitelem týkající se oprávnění nájemce přenechat do krátkodobého užívání (do 48 hodin) předmět výpůjčky třetí osobě
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 262/19 ke směně pozemků (Město KH x p. Dusbaba, pí Dusbabová, pí Zimová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemků p. č. 673/85 o výměře 3 m2, p. č. 674 o výměře 4 m2, p. č. 3902/2 o výměře 26 m2, p. č. 3785 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p. č. 673/90 o celkové výměře 36 m2 v k. ú. Kutná Hora bez doplatku s tím, že obě smluvní strany uhradí polovinu vzniklých nákladů se směnou spojených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 263/19 ke směně pozemků (Město KH x pí Pekárková, pí Pospíšilová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemků p. č. 673/85 o výměře 9 m2 a p. č. 674 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p. č. 673/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Kutná Hora bez doplatku s tím, že obě smluvní strany uhradí polovinu vzniklých nákladů se směnou spojených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 264/19 k věcnému břemeni - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024185 Malín, K Malínskému Mostu, č.p 484/1, lok. 30RD - úprava TS, knn) na pozemcích p. č. 531/1 a p. č. 533/1 oba v k. ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč/ks za umístění skříní, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 265/19 k PŘ - plynovod a vytápění - Národního odboje č.p. 56
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vnitřní plynovod a vytápění pro 6 bytů v objektu Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Markéta Holubová, DiS.

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.05.19


Usnesení č. 266/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 4 - přesun částky 24 630,- Kč včetně DPH za zhotovení bronzových nápisových desek před sousoší u Jezuitské koleje v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 4
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 267/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2018 ve výši 588 282,- Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 268/19 ke grantům - sport - příspěvky a uzavření VPS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 8.3.2019 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.04.19


Usnesení č. 269/19 ke grantům - vzdělávání a volný čas - příspěvky a uzavření VPS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném termínu do 8. 3. 2019, realizace projektů v II. čtvrtletí roku 2019

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.04.19


Usnesení č. 270/19 k žádosti o finanční podporu - GASK
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou projektu "V zahradách imaginace - Návštěva Jiřího Trnky - Trnkova zahrada 2 - workshop a přednášky + projekce, jehož pořadatelem je GASK - Galerie Středočeského kraje, ve výši 20 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Bulánková      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 271/19 ke grantům - kultura - příspěvky a uzavření VPS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 8. 3. 2019 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 272/19 k žádosti o finanční podporu - Dana Čurejová
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční podporou akce Superstar pro děti zdravé a děti s mentálním postižením konané dne 17. 5. 2019 v Kutné Hoře ve výši 10 000,- Kč.

b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Superstar pro děti zdravé a děti s mentálním postižením konanou dne 17. 5. 2019 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 273/19 k zápisu komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 11. 3. 2019


Usnesení č. 274/19 k dodateku sml. o dílo "REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZŠ J.A. KOMENSKÉHO"
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského v Kutné Hoře", o částku ve výši 70.000,- Kč bez DPH

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností REINVEST spol. s.r.o., sídlo K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ: 65410840.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 275/19 k PŘ na VZ - PD "Podpora cyklodopravy v K. Hoře"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem: PD DPS a AD "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.3.2019. Jako nejvhodnější byla pro zadavatele vyhodnocena nabídka dodavatele: Ing. Jiří Kulič, Zelené Předměstí, Palackého třída 2549, PSČ 530 02 PARDUBICE

II. u k l á d á
Odboru investic připravit podklady k uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Ing. Jiří Kulič, Zelené Předměstí, Palackého třída 2549, PSČ 530 02 za nabídkovou cenu: 85.000,-Kč zpracování projektové dokumentace DPS, 10.000,-Kč/měs. za provádění autorského dozoru budoucí stavby dle podmínek nabídky.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 276/19 k rozpočtovému opatření OI č. 02 - dotace NKP Vlašský dvůr
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 02, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace na položce "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře ve výši 9.543.726,89 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 277/19 k zápisu z jednání DR MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Dozorčí rady ze dne 28. 2. 2019 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 278/19 k PŘ na VZMR "Elektrifikace Palackého nám. pro kulturní akce"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce".

b) pro toto poptávkové řízení kritérium - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Josef Viktora
2. Ing. Andrea Bodišová Bc. Milan Šesták
3. Božena Marhanová Kateřina Hladíková

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 279/19 ke sml. o výkonu funkce jednatele společnosti KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností KH Tebis, s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Ing. Tomášem Pilcem, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 280/19 k zápisu z jednání DR MLaR Kutná Hora spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. s o u h l a s í
a) s nákupem osobního auta Dacia Dokker pro provozního ředitele
b) s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q. 2018 v plné výši
c) s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku pro třetí osoby 

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 87. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 18. března 2019 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 281/19 k zápisu z jednání DR KH Tebis, s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. p o v ě ř u j e
a) jednatele společnosti přepracováním zakladatelské listiny společnosti v souladu s platnou legislativou

b) dozorčí radu vytvořením hodnotících kritérií pro odměňování jednatele společnosti 

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 27. 2. 2019, ve všech ostatních bodech


Usnesení č. 282/19 k harmonogramu realizace opatření k Analýze rizik na Kaňku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
aktualizovaný harmonogram realizace opatření navazujících na "Analýzu rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".


Usnesení č. 283/19 ke grantům - soc. oblast - přispěvky a uzavření VPS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 8.3.2019 v sociální oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2019:
příjemce: Hasalová Jana, projekt: "Všechny barvy lásky" komponovaný pořad pro seniory ke Dni matek, částka ve výši 5.000,- Kč

II. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (II. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Janou Hasalovou jako příjemcem (projekt: "Všechny barvy lásky" komponovaný pořad pro seniory ke Dni matek ) ve výši 5.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 284/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 28. 2. 2019


Usnesení č. 285/19 k monitoringu návštěvnosti dle signalizačních mobilních dat
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na nákup monitoringu návštěvnosti Kutné Hory za rok 2018 pomocí analýzy signalizačních dat ze sítě mobilního operátora, k využití pro oblast cestovního ruchu, marketingu a kultury.

Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 286/19 k žádosti o finanční podporu - JOSEF JIROUSEK
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou publikace Vodní mlýny, kříže, boží muka a pomníky v Kutné Hoře a okolí autora Josefa Jirouska ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Bulánková      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 287/19 k žádosti o příspěvek pro BabyBox z.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku na výměnu babyboxu pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 288/19 k nominaci na ocenění Český permon 2019
Rada města s o u h l a s í
s nominací Hornického spolku Barbora, z.s. Kutná Hora na ocenění cenou
Český permon 2019 za unikátní nález středověkého větracího stroje.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.03.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 27. března 2019

Nahoru