27. března 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.března 2013

Usnesení č. 205/13 k určení "site managera" Kutné Hory
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 530/11 ze dne 22.6.2011.

II. u r č u j e
pana RNDr. Ivo Šance, CSc., starostu města
na pozici "site manager" Kutné Hory pro záležitosti spojené se světovým dědictvím.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 206/13 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 5. června 2013 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.04.13


Usnesení č. 207/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 12.3.2013
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 11.3. 2013
c) zápis z jednání bytové komise dne 12. 3. 2013
d) zápis z 18. zasedání komise životního prostředí ze dne 4.3.2013
e) zápis školské komise ze dne 11.3.2013
f) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 11.3.2013
g) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 11.3.2013
h) zápis z jednání komise CR ze dne 4. března 2013
i) zápis z jednání kulturní komise ze dne 13. března 2013

II. j m e n u j e
slečnu Šárku Tesárkovou,Kutná Hora, členkou komise pro městská sídliště.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 208/13 k rozpočtovému opatření EO č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky vnitřní správy "Příspěvky organizacím - rezerva" na příspěvek pro Základní kynologickou organizaci na pořízení omítky klubovny organizace ve výši 50.000 Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 31. 3. 2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 209/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (p. Škornička)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kaňk panu Zbyňku Škorničkovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 210/13 k prodeji pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4004/1 o výměře 1.668 m2 v k.ú. Kutná Hora do doby vyřešení majetkových vztahů k této nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 211/13 k prodeji pozemku v k.ú. Opatovice I (p. Čapek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 240 o výměře 53 m2 v k.ú. Opatovice I panu Jiřímu Čapkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 21.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 212/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Fuchsová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 pozemku (+ znalečné 3.000,- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 213/13 k prodeji části pozemků v Malíně (p. Koděra)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 800 m2 a části pozemku p.č. 81 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Malín panu Robertu Koděrovi,Kutná Hora - Malín za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením RM č. 267/13 ze dne 10. 4. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 214/13 k prodeji pozemku k.ú. Záboří nad Labem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t
své usnesení č. 248/12 ze dne 18.12. 2012.

II. s o u h l a s i t
s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem panu Bc. Tomáši Slancovi, Praha 10 za celkovou kupní cenu 27.653,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 462/13 ze dne 12. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 215/13 k ukončení VŘ na prodej nemovitostí v Kutné Hoře (Palackého nám.)
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 1/13 na prodej domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.13


Usnesení č. 216/13 k nabídce na odprodej pozemků v KH od ČR - Oblastního podniku služeb
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku na odprodej pozemků p.č. 4512/13 o výměře 43 m2, p.č. 4591/6 o výměře 558 m2 a p.č. 4591/7 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Oblastního podniku služeb s.p. Praha západ se sídlem v Roztokách u Prahy v likvidaci, Jungmannova 27, 252 63 Roztoky u Prahy za kupní cenu dle znaleckého posudku.

II. p o ž a d u j e
předložení znaleckého posudku na ocenění pozemků p.č. 4512/13 o výměře 43 m2, p.č. 4591/6 o výměře 558 m2 a p.č. 4591/7 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora ke stanovení kupní ceny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 217/13 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Kutná Hora (OSBD Kutná Hora)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2159 o výměře 548 m2, p.č. 2165/5 o výměře 549 m2 a p.č. 2165/6 o výměře 548 m2 v k.ú. Kutná Hora Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 218/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (umístění sloupu, připojka nn) na pozemku p.č. 672/3 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 219/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Phillipa Kheka, Kutná Hora ve výši 90% z částky 5.649,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jana Vančuru, Kutná Hora ve výši 90% z částky 7.880,00 Kč.

c) s prominutím úroku z prodlení pro paní Simonu Koplíkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 4.154,00 Kč.

d) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Marcelu Červeňákovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 1.242,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 220/13 k žádosti Domu dětí a mládeže Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora týkajícího se prodloužení nájemního vztahu z 31.5.2013 na 31.5.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 221/13 ke změně Pravidel pro obsazování "startovacích bytů"
Rada města I. r u š í
ke dni 27. 3. 2013 Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválená usnesením rady města č. 424/12 dne 30. 5. 2012

II. s c h v a l u j e
s účinností od 28. 3. 2013 předložená Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně hodnotících kriterií pro sestavení pořadí uchazečů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 222/13 k uzavření Dodatku č. 10 - Sparta Kutná Hora, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 10 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené dne 29.1.2003 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí části movitých věcí.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 223/13 na vyhlášení výběrového řízení č. SN 12/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/13 na pronájem bytu č. 22 o velikosti 2+kk v 5. podlaží domu čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 5. 2013 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 224/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/13 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 5. 2013 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 225/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/13 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 4+1 ve 4. podlaží domu čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 5. 2013 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 226/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/1
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 5. 2013 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 227/13 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 228/13 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 229/13 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora pro Oblastní charitu Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.13


Usnesení č. 230/13 k žádosti společnosti Dedeman, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností DEDEMAN, s.r.o., se sídlem Husinecká 903, Praha ve dnech 16. - 18.8.2013 za účelem parkování technických automobilů účastníků závodu "Int Veteran Rallye 2013".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.08.13


Usnesení č. 231/13 k neprodloužení nájemní smlouvy
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", s paní Martinou Sikorovou, Kutná Hora, po datu 30. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.13


Usnesení č. 232/13 k zahájení Zadávacího řízení na "Provozování Zimního stadionu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení opakovaného zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře-2"

b) pro toto zadávací řízení zvolit základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise

1. Mgr. Dana Vepřková Ivan Sova
2. Zdeněk Hadrovský Karel Koubský
3. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
4. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty, jako zadavatelem, zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce, včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 233/13 k vyhodnocení VŘ č. 6/13 na pronájem objektu Sedlecká 670
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 6/13 o nájmu nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora
Na 1. místě se umístila paní Jitka Brachovcová,K.Hora.
Na 2. místě se umístil Sbor Křesťanského společenství,Pod Valy 36, K. Hora.
Na 3. místě se umístil SK VALDMANS GYM, o. s. se sídlem Církvice 61.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 6/13 uvedeného v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 234/13 k vyhodnocení VŘ č.07/13 na pronájem bytu v Barborská 34
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 07/13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístil p. Gottfried Jakub
Na 2. místě se umístila p. Vajglová Silvia
Na 3. místě se umístil p. Woloch Petr

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s panem Jakubem Gottfriedem, Kutná Hora za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 07/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 235/13 k využití zimního stadionu
Rada města I. r u š í
usnesení č. 161/13 ze dne 13. 3. 2013

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a sdružením Club Deportivo Kutná Hora, o.s., Národního odboje 48, Kutná Hora na den 4.4.2013 na dobu 3 hodin za částku ve výši 1.000,- Kč + 15 % DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,      Termín : 04.04.13


Usnesení č. 236/13 k uzavření NS na pronájem části Šultysovy ul. (pořádání trhů)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a nájemcem panem Václavem Abrahámem, 280 02 Kolín II za nájemné ve výši 100,- Kč/trhový den, za účelem pořádání pravidelných pondělních, středečních a pátečních prodejních trhů s účinností od 29.3. 2013 do 31.12. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.03.13


Usnesení č. 237/13 k vyhlášení VŘ č. TO 1/13 - plakátovací plochy v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. TO 1/13 na pronájem 14 kusů plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora) a plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 (10 kusů) a Opletalova na sloupech č.1, č.20 (4 kusy), herna u Mamuta na sloupech VO 1 kus a úchytů umožňující umístění transparentu v ulici Kollárova, dále od 1.7.2013
nově vybudované plakátovací plochy v ul. Nádražní (parc.č. 3672/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Ortenova (parc.č. 784/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory) a Kaňku autob. zastávky (parc.č. 637 v k.ú. Kaňk) na území města Kutné Hory, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 15.4.2013 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.13


Usnesení č. 238/13 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemků - BILLA, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků par.č. 920 a par.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, společnosti BILLA, spol. s r.o. se sídlem Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, za účelem umístění dvou reklamních poutačů, na dobu určitou od 1.6.2013 do 31.5.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.13


Usnesení č. 239/13 k uzavření sml. o výpůjčce s EKO-KOMEM a.s. - na výpůjčku kontejnerů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Smlouvy o výpůjčce" na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která se uzavírá mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.13


Usnesení č. 240/13 k zápisu DR společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 62. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 6. března 2013

II. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q. roku 2012 v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti v plné výši 15% ze zisku za služby a práce pro cizí v roce 2012
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 000,-Kč pro Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora na pořádání Kutnohorského stříbření v roce 2013
d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 000,-Kč pro firmu Lotos spol. s r.o. na pořádání 6. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2013
e) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30 000,-Kč pro Město Kutná Hora na pořádání městského plesu v roce 2013
f) s udělením odměny členům dozorčí rady v plné výši za 2. pol. 2012
g) s uskutečněním služební cesty jednatele společnosti do Ruska za účelem navázání kontaktů a k propagaci společnosti. Výdaje budou hrazeny z rozpočtu společnosti.
h) s prodejem městských pozemků pod chatami, dle žádostí podnájemců.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 241/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 4 - 6
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.4/13, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka Radnická 178 - opravy o částku 24.100,-- Kč, a to na úkor položky MŠ Benešova - zeď.

b) předložený návrh OSM - OSN č.5/13 kterým dochází ke zřízení dvou nových výdajových položek pojistné události PO - ZŠ a MŠ ve výši 50.000,-- Kč
a pojistné události PO - MTD ve výši 30.000,-- Kč, a to obě položky na úkor položky MŠ Benešova -zeď.

c) předložený návrh OSM - OSN č.6/13, kterým dochází k rozdělení příjmové položky byty - zálohy na služby a to na samostatnou položku DPS - zálohy na služby. Nová příjmová položka DPS - zálohy na služby bude oddělena ve výši 698.460,-- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 242/13 k uzavření sml. na "Zhotovení sádrové kopie váz sv. J. Nepomuckého"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Zhotovení sádrového modelu pro kopie váz ze sousoší sv. Jana Nepomuckého" z brány kostela sv. Jana Nepomuckého, Husova ulice v Kutné Hoře s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování, Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 42.350,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.04.13


Usnesení č. 243/13 k vyhlášení konkurzu na funkci ředitele(ky) ZŠ TGM
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora - Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve složení:
člen určený zřizovatelem: pan RNDr. Ivo Šanc, CSc.
člen určený zřizovatelem: pan Mgr. Vojtěch Smetáček.
zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
odborník v oblasti státní správy v oblasti školství podle druhu a typu školy:
pan Mgr. Bohumil Herčík, ředitel 4. Základní školy v Kolíně, Lipanská 420, Kolín III, okres Kolín
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: pan Mgr. Karel Ptáček
zástupce České školní inspekce, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: pan Mgr. Karel Kumstýř, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín I
zástupce Školské rady Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: paní Mgr. Blanka Králíková

V. j m e n u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předsedu konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora pana RNDr. Ivo Šance, CSc.

VI. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou z odboru památkové péče a školství.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.13


Usnesení č. 244/13 k vyhlášení konkurzu na funkci ředitele(ky) ZŠ Žižkov
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora - Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve složení:
člen určený zřizovatelem: pan RNDr. Ivo Šanc, CSc.
člen určený zřizovatelem: pan Mgr. Vojtěch Smetáček.
zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
odborník v oblasti státní správy v oblasti školství podle druhu a typu školy:
pan Mgr. Bohumil Herčík, ředitel 4. Základní školy v Kolíně, Lipanská 420, Kolín III, okres Kolín
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: paní Mgr. Zdeňka Málková
zástupce České školní inspekce, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: pan Mgr. Karel Kumstýř, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín I
zástupce Školské rady Základní školy Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.: paní Mgr. Dita Klečková

V. j m e n u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předsedu konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora pana RNDr. Ivo Šance, CSc.

VI. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou z odboru památkové péče a školství.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.13


Usnesení č. 245/13 k vyhodnocení poptávkového řízení na "obnovu kapličky P.M.Svatohorské"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova výklenkové kapličky Panny Marie Svatohorské" Kouřimská ulice, parc. č. 716 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova výklenkové kapličky Panny Marie Svatohorské" Kouřimská ulice, parc. č. 716 k.ú. Kutná Hora s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 168 171,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.13


Usnesení č. 246/13 Informace o stavebních úpravách expozice Vlašského dvora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavebních úpravách v prostorech expozice Vlašského dvora v Kutné Hoře.Usnesení č. 247/13 k uzavření sml. na Restaurování dřevěné příčky s dveřmi Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování dřevěné příčky s dvoukřídlými dveřmi s vitrážovou výplní v přízemí budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s Tomášem Králem, Sokolovská 6, 568 02 Svitavy v celkové výši 128.603,- Kč bez DPH (není plátcem) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.13


Usnesení č. 248/13 ke schválení zadáv.řízení "Oprava krovu a střešního pláště Vl. dvora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
2. Mgr. Ondřej Seifert Jana Jelínková
3. Jan Trávníček Michaela Špačková
4. Miloslav Chlumský Ing. arch. Martin Kremla
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 249/13 k výběru nabídky veřejné zakázky "Zateplení budovy MŠ Benešova"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Zateplení budovy mateřské školy-Benešova " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.3.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 619 44 840.

II. s o u h l a s í
s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 619 44 840za cenu 5.081.635,49 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 250/13 k "Nákupu a přestavbě autobusu k poskytování sociálních služeb"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Nákup a přestavba autobusu k poskytování sociálních služeb"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. RNDr. Dagmar Civišová, CSc. Ing. arch. Martin Kremla
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně posouzení kvalifikace uchazečů.

Zrušeno usnesením č. 1009/13 ze dne 4.12.2013.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 251/13 k "Projekt. dokumentaci a autorskému dozoru-Azylový dům K. Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek IOP (dále jen: "Metodika IOP") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Projektové dokumentace a autorský dozor-Azylový dům Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise
1. Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MU
2. Ing. arch. Martin Kremla, referent odboru investic MU
3. RNDr. Dagmar Civišová, CSc., referent odboru investic MÚ
náhradník členů komise:
Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 252/13 k "Dotačnímu managementu - projekty sociální integrace IOP"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek IOP (dále jen: "Metodika IOP") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Dotační management-projekty sociální integrace IOP"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise
1. Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MU
2. Antonín Novák, referent odboru investic MU
3. RNDr. Dagmar Civišová, CSc., referent odboru investic MÚ
náhradník členů komise:
Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 253/13 k výsledku poptáv.řízení "Úpravy povrchu ulice Prokopa Holého"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: MONESTA-F, Pavel Flachs, Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem MONESTA-F, Pavel Flachs, Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, za cenu 625.742,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 254/13 k rozpočtovým opatřením INV č. 05-09
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Odvodnění Spolkového domu" ve výši 181.973,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Odvodnění Spolkový dům -transport sochy" ve výši 11.040,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.07 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na položku "Sokolovna Malín" o 3.639.069,60 Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Park pod Vlašským dvorem" ve výši 161.000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Hřbitov - severní zeď" ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 255/13 k rozpočtovému opatření INV č. 10
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Stadion Olympia" ve výši 31.460,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 256/13 ke sml. na zajištění dopravní obslužnosti linkami MAD na rok 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na rok 2013.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 257/13 k uzavření sml.na úhradu prokazatelné ztráty linky do Poličan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince č.240015 Kutná Hora - Zbraslavice z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2013.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 258/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 1-2
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) rozpočtové opatření OKCR č. 1 - zapojení zůstatku nevyčerpaných grantových prostředků z roku 2012 ve výši 91.773,- Kč do roku 2013 dle důvodové zprávy č. 1.

b) rozpočtové opatření OKCR č. 2, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na finanční pokrytí plesu Města Kutná Hora ve výši 100.000 Kč. Výdaje budou kryty přijatými neinvestiční dary ve výši 60.000,- Kč a příjmem z reklamy ve výši 40.000 Kč dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 259/13 k podmínkám provozování kostela sv. Jana Nepomuckého - ZRUŠENO
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o podmínkách a možnostech provozování kostela sv. Jana Nepomuckého prostřednictvím OKCR dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e
pravidla pronájmu kostela sv. Jana Nepomuckého

III. p o v ě ř u j e
oddělení kultury a cestovního ruchu Města Kutná Hora
uzavíráním smluv o pronájmu či výpůjčce prostor kostela sv. Jana Nepomuckého, Husova ulice, Kutná Hora dle Pravidel pronájmu nebytových prostor schválených radou města dne 27. 3. 2013.

Bod III. zrušen usnesením RM č. 929/15 ze dne 7. 10. 2015
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 01.04.13
Zrušeno usnesením č. R/402/23(2) ze dne 5.4.2023.


RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 27. března 2013

Nahoru