26. září 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.září 2012

Usnesení č. 771/12 k výběrovému řízení na funkci ředitele/ky divadla v Kutné Hoře
Rada města I. v y h l a š u j e
výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

II. s c h v a l u j e
znění textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře dle předloženého návrhu

III. j m e n u j e
komisi Rady města Kutná Hora a náhradníky za členy komise pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře dle předloženého návrhu

IV. u k l á d á
oddělení kultury a cestovního ruchu
zajistit zveřejnění výběrového řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 27.09.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
,

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 26. září 2012

Nahoru