26. února 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.února 2008

Usnesení č. 160/08 k doplnění "Výboru pro inv. aktivity a rozvoj města"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na doplnění Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora:
a) jmenovat předsedou výboru pana Ing.Tomáše Benadu
b) jmenovat další členy Výboru - Ing.Beneše, PhDr.Zubova, V.Košárka,
Mgr.Ptáčka, Mgr.Vojáčka, Ing.Štorkovou, D.Fundovou, MUDr.Mayera a
MVDr.Vančuru.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 161/08 k dopisu p.Dvořáka
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dopis č.j. MKH/011561/2008/ZAS od pana Zdeňka Dvořáka k důsledkům špatných výsledků inventury spol.KH Tebis s.r.o. a nedostatků v evidovaném majetku ve vztahu na výši nájemného.


Usnesení č. 162/08 ke změně v DR obchod.spol.
Rada města I. n e p r o d l u ž u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o. na základě Stanov společnosti mandát člena Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o. panu Ing.Petru Královi na další funkční období. Členství v dozorčí r adě končí dnem 31.3.2008.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.
pana Mgr.Karla Ptáčka a pana Ing.Miroslava Vaníčka členy Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. s účinností od 1.4.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.08


Usnesení č. 163/08 k uzavření partnerské spolupráce s městem Remeš
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uzavřít předloženou deklaraci o partnerské spolupráci s městem Remeš ve Francii.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 164/08 k použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora jako prezentaci obce v rámci produktu Místní infostránky na www.zlatestranky.cz, záložka Místní infostránky po dobu 3 let pro Mediatel, spol. s.r.o., Thámova 16, Praha 8.
Zodpovídá : E. Hnátková, Mgr. Ladra      Termín : 07.03.08


Usnesení č. 165/08 k vyřazovanému majetku města za období 1.8 2007 - 31.1.2008
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období 1.8 2007 - 31.1.2008.


Usnesení č. 166/08 k dopisu historika Prof. F.Černého (výročí J.K.Tyla)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dopis Prof. PhDr. Františka Černého, Dr.Sc. ohledně konference k výročí J.K.Tyla.


Usnesení č. 167/08 k rozpočtovému opaření KT č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.1 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a vý dajů ve výši 701 325,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 1

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 168/08 k rozpočtovému opatření KT č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.2 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výš i 1 118 270,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 169/08 k zápůjčce královské audienční síně (Česká zeměděl univerzita)
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora dne 16. dubna 2008 od 9:00 do 13:00 hodin za účelem konání plenárního zasedání mezinárodní konference "Venkov je náš svět" pro Českou Zemědělskou univerzitu v Praze, provozně ekonomická fakulta.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.03.08


Usnesení č. 170/08 k ukončení "Smlouvy o sdružení finanč.prostředků na Fond stáří"
Rada města d o p o r u č u j e
souhlasit s uzavřením dohody o ukončení "Smlouvy o sdružení finančních prostředků na Fond stáří", která byla uzavřena dne 16.3.2000 mezi Městem Čáslav a Městem Kutná Hora, dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 171/08 ke změně organizačního řádu
Rada města I. r u š í
Organizační řád Městského úřadu v Kutné Hoře schválený usnesením č. 132/02 ze dne 30.12.2002 se všemi změnami a doplňky.

II. s c h v a l u j e
a) Organizační řád Městského úřadu v Kutné Hoře. Tento organizační řád
nabývá platnosti dnem 1.3.2008.
b) Přílohu Organizačního řádu Městského úřadu v Kutné Hoře "Pracovní
náplně jednotlivých odborů". Tato nabývá platnosti dne 1.3.2008.
c) Přílohu Organizačního řádu Městského úřadu v Kutné Hoře "Členění dle
pracovního zařazení". Tato nabývá platnosti dnem 1.3.2008.
d) Organizační schéma Města Kutná Hora. Toto nabývá platnosti dnem
1.3.2008.
e) Podpisový řád Městského úřadu v Hutné Hoře. Tento nabývá platnosti
dnem 1.3.2008.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.03.08


Usnesení č. 172/08 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM
Kutná Hora ze dne 20.2.2008.
b) zápis z 9. jednání Komise životního prostřední ze dne 28.1.2008
c) zápisy z jednání komise pro rozvoj cestovníh ruchu ze dne 12.12.2007 a
23.1.2008.
d) z jednání komise pro TV a sport ze dne 5.2.2008
e) z jednání komise pro školství ze dne 18.2.2008.


Usnesení č. 173/08 k partnerské smlouvě s Římskokatolickou farností
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené partnerské smlouvy mezi Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora a Městem Kutná Hora o součinnosti při realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 174/08 k rozpočtovému výhledu 2009-2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu projednat a schválit předložený návrh rozpočtového výhledu na roky 2009-2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 175/08 k dani z nemovitostí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnostech Města v souvislosti se změnou zákona o Dani z nemovitostí.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zpracovat návrh vyhlášky, kterou by Město Kutná Hora
a) na celém území obce upravilo stávající daňovou povinnost koeficientem
2
b) současně u jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11, odst. 1, písm.
b) (stavby pro individuální rekreaci) a písm.d) (stavby pro
podnikatelskou činnost) zákona č. 338/1992 Sb. byl v celé obci
stanoven koeficient 1,5.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit návrh této obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 176/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 356/2) na pozemku p.č. 640 (dle PK p.č. 628/1) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 177/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 656/2) na pozemcích p.č. 636/2 a 745 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sí dlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 178/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (man. Batistovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem p.č. 2476/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Richardu a Drahomíře Batistovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 179/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (man. Kutílkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2476/4 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Gustavu a Ludmile Kutílkovým,Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 180/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (pí Procházková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem p.č. 2476/5 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Svatoslavě Procházkové, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 181/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (man. Filipovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem p.č. 2476/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Evě Filipovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 182/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (Dvořák, Maternová)
Rada města d o p or u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem p.č. 2476/12 a p.č. 2476/13 o celkové výměře 49 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jindřichu Dvořákovi a Jaroslavě Maternové, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 183/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (p. Kučera)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem p.č. 2476/14 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Kučerovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 184/08 k věcnému bařemenu na pozemku v Kutné Hoře (Benešova ul.)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p. č 2476/1 a p.č. 2474/2 pro každého vlastníka pozemků p.č.2476/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 vše v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 185/08 k prodeji pozemku - p.Dobrev
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3530/4 v k.ú. Kutná Hora o výměře 98 m2 panu Jaroslavu Dobrevovi,Vestec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.08


Usnesení č. 186/08 k věcnému břemeni - Kutnohorká stavební
Rada města n e s o u h l a s í
a) se zřízením věcného břemene práva užívání části pozemku pč.č 3774/1 v k.ú.Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora pro účely 6 parkovacích stání v nočních hodinách od 18:00 do 6:00 hod. ve prospěch vlastníka pozemku p.č.3774/3 v k.ú.Kutná Hora.

b) se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.č.3774/3 v k.ú.Kutná Hora ve vlastnictví Kutnohorské stavební s.r.o., o výměře cca 90 m2 ve propěch Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 187/08 k prodeji pozemků - U.T.C.Properties
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků dle PK p.č.2616/2 o výměře 1.494 m2 a p.č. 4106 o výměře 5.548 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti společnosti U.T.C. PROPPERTIES s.r.o., Obchodní 110, Komerční zóna Průhonice - Čestlice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 188/08 k poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení manželům Janě a Petrovi Novotným,
Kutná Hora ve výši 25 % z částky 2.379,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Radima Kafku,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.628,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 189/08 k žádosti p.Tomáše Pokorného
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem jedné sklepní místnosti v domě čp. 589, ul. Kollárova, Kutná Hora za účelem skladování polotovarů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 190/08 k dodatku - Průvodcovská služba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 25.4.1997 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 377 Palackého nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o kancelář č.2 v I. patře objektu Palackého nám. 377, Kutná Hora s účinností od 1.3.2008 a zvýšení ročního nájmu o 26 000,00 Kč.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 191/08 k jednání s vlastníky budovy čp.403
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
jednat s vlastníky budovy čp. 403 v ul. Havířská, Kutná Hora - kino Svět o prodloužení nájemní smlouvy po skončení doby její platnosti, na dobu neurčitou tj. od 1.1.2010 s dvouletou výpovědní lhůtou, za stejných podmínek jaké jsou stanoveny v současné p latné nájemní smlouvě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 192/08 k vyvěšení záměru na pronájem garáže
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem garáže na pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora nacházející se ve dvoře domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok.

Zrušeno usnesením RM č. 345/08 ze dne 8.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.08


Usnesení č. 193/08 k prodloužení NS
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
638, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Ludmilou a Jaroslavem
Paluskovými, na dobu určitou 1 rok,tj. od 1. 3.
2008 do 28. 2. 2009.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora s paní Markétou Flosovou,
na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2008 do 31. 5. 2008.
c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Karlem a Zdeňkou
Maršálkovými, na dobu určitou 2 roky, tj. od
1.3.2008 do 28.2.2010.
d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
69, Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marijanem
Dimitrovem Mančovými, na dobu určitou 3 měsíce,
tj. od 1.3.2008 do 31.5.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 194/08 k poskytnutí ubytovny (pí Vepřková)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Janou Vepřkovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2008 - 31. 5. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 195/08 k podnájmu bytu (p. Vaněk)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 21 v čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Ing. Jiří Vaněk na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 3. 2008 do 28. 2 2009, paní Janě Flechtnerové, Opočno a panu Petru Zuchovi, Kutná Hora, ve smyslu § 719 Obč. zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 196/08 k žádosti Společenství domu č.576
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s poskytnutím jednorázového příspěvku z rozpočtu Města Kutná Hora Společenství pro dům čp. 576 ul. Nádražní v Kutné Hoře


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 197/08 k odprodeji byt.jednotky - Mazákova
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.3 v domě čp.168, ul. Mazákova v Kutné Hoře včetně podílů na společných částech domu a pozemků č.785/88 a 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 manželům Kristíně a Frant išku Čurejovým,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 325.391,- Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky č.3 v domě čp. 168, ul. Mazákova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č.785/88 a 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 s manželi Kristín ou a Františkem Čurejovými,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 325.391,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 198/08 k žádosti Oblastní charity
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 611,Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora , se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajícího se odložení splatnosti nájemného.

Zrušeno usneseneím RM č. 1013/08 dne 4.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 199/08 k ukončení nájem.smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy dohodou, uzavřenou dne 7.2.2000 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora se sídlem Čáslavská 1-3 na nebytový prostor v objektu Mazákova 168, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.3.2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 200/08 ke zrušení usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
se zrušením usnesení rady města č. 137/08, ze dne 12. 2. 2008.

II. u k l á d á
odboru správy majetku zabývat se opětovně žádostí pana Ing. Tomáše Mertla poté, kdy budou známy výsledky měření hluku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 201/08 k odprodeji zvedáku z Autoklubu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na odprodej stranového zvedáku z bývalé svépomocné autodílny Autoklubu Kutná Hora, Potoční čp. 190.

Zrušeno usnesením RM č. 254/08 ze dne 25.3.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.08


Usnesení č. 202/08 k demolici komína
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se záměrem zbourání komína bývalé mazutové kotelny v Kutné
Hoře.
b) nesouhlasit s vyplacením kompenzace ušlého zisku firmě Radek Hubička,
Mincířská 107/2, Kutná Hora v souvislosti s demolicí komína bývalé
mazutové kotelny v Kutné Hoře.

II. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku dalším jednáním o možnosti snížení kompenzační částky.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 203/08 k žádosti - vyhrazené parkování
Rada města s o u h l a s í
s udělením vyjímky a vydáním souhlasu za vlastníka místní komunikace pro jedno vyhrazené parkovací místo v ulici Starosedlecká v Kutné Hoře - Sedlci před vchodem do Kostnice pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hor a - Sedlec, pro provoz turistického mikrobusu na dobu od 1.3. 2008 do 28.2. 2010. Za užívání veřejného prostranství bude vybírán poplatek podle platné obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora - o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 204/08 k odvolání člena byt.komise
Rada města o d v o l á v á
pana Jakuba Šandu Kutná Hora z funkce člena bytové komise na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.03.08


Usnesení č. 205/08 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (stříbření)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, za účelem uspořádání XVII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 17. až 23. června 2008. Samotná akce proběhne 21 a 22. června v době od 9.00 do 24.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.08


Usnesení č. 206/08 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (sdružení KHX)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení KHX se sídlem Kremnická 47, Kutná Hora, za účelem uspořádání kulturní akce na podporu výstavby skateparku, na dny 27. až 29. června 2008. Samotná akce proběhne 28. června 2008 v době od 12.00 do 24.00hod


Zrušeno usnesením RM č. 413/08 ze dne 6.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.08


Usnesení č. 207/08 k uzavření dodatku - p.Železný
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 688/3 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 22.2.1994 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Železným,Kutná Hora, který se týká přechodu nájemního vztahu na dědice - za zemřelého pana Josefa Železného,Kutná Hora bude novým nájemcem jeho syn Josef Železný,Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 208/08 k dohodě o spolupráci - HZS K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o spolupráci při instalaci dopravního značení - výstražných tabulí IP 22 - v Kutné Hoře-Sedlci mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územním odb orem Kutná Hora, U Zastávky 280, Kutná Hora-Sedlec.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 209/08 k rozpoč.opatření OSM č.19/08-21/08
Rada města d o p o r u č u j e
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.19/08, kterým se zřizují dvě výdajové položky - položka bourání komínu kotelny v lokalitě Hlouška (600.000,-- Kč) a položka ostatní náklady - bourání komínu (380.000,-- Kč), a to na úkor rozpočtové položky rezerva - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.20/08, kterým se zřizuje výdajová položka hasiči - pokládka kabelů ve výši 69.500,-- Kč, a to na úkor položky rezerva - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 21/08, kterým se navyšuje příjmová položka splátka dluhu Apoštolová o částku 2.610,-- Kč a v téže částce se zřizuje nová výdajová položka nákup značkovače majetku (dymo kleště) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 210/08 k odvolání proti usnesení (pí Tokárová)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 135/08 ze dne 12. 2. 2008, týkající se neprodloužení smlouvy o ubytování paní Martině Tokárové na ubytovně v ul. Trebišovská v Kutné Hoře, a dále podání žaloby na vyklizení pokoje na ubytovně, pokud nedojde ze strany paní Martiny To kárové k předání pokoje do 25. 2. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 211/08 k prodlouž.nájem.smlouvy (pí Podoláková)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt ul. Mincířská, Kutná Hora paní Jaroslavě Podolákové, na dobu určitou tři měsíce do 31.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 212/08 k zápisu DR Technické služby K.H.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby s.r.o.
zápis č. 01/08 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 4.února 2008.


Usnesení č. 213/08 k zápisu DR KH TEBIS s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 6.2 2008

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru připravit rozpočtovou změnu, kterou budou pro společnost KH TEBIS s.r.o. navýšeny prostředky na opravy a údržbu v roce 2008 z plánovaných 0,7 mil. Kč na 1,5 mil. Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 214/08 k rozšíření grant.programu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozšíření příspěvkového programu (granty) v roce 2009 o novou kategorii "sport".
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.03.08


Usnesení č. 215/08 ke změně pravidel grant.programu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s úpravou pravidel příspěvkového programu (granty) tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.03.08


Usnesení č. 216/08 k programu Podpora obnovy kultur. památek
Rada města v y h l a š u j e
vyhlašuje v souladu se zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dle čl. II. odst. 7 program Podpora obnovy kulturní ch památek a vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 31.3.2008 (1. kolo).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.02.08


Usnesení č. 217/08 k navýšení částky Fondu regenerace města K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením finančních prostředků Fondu regenerace města Kutné Hory na 2.000.000,- Kč od roku 2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 218/08 k zásadám poskyt.příspěvků z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s doplněním oddílu 10. Podíly; písmeno A; odstavec c) v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory ve znění : Půjde-li o samostatný příspěvek z Fondu regenerace dle bodu II, 1.a/b/d těchto Zásad na obnovu nemovité ku lturní památky nejméně z padesáti procent plochy podnikatelsky již využívanou (vyjma prezentace interiérů památky a bytů), nebo podnikatelsky využívanou do budoucna (vyjma prezentace interiérů památky a bytů), může příspěvek činit maximálně 20% z ceny dí la, k němuž se příspěvek váže.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 219/08 k rozdělení finanč. prostředků (MK)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města souhlasit s předloženým rozdělením finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2008 tak, jak je uvedeno v příloze.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 220/08 k rozdělení finan.prostředků z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v příloze

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 221/08 ke změně č.12 územ.plánu K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s ustanovením § 6, odst. (5) a § 54, odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 12 Územního plánu města Kutné Hory se záměrem uvést do souladu územní plán města Kutné Hory s územním plánem velkého územního celku Střední Polabí.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 222/08 k rekonstrukci vytápění Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce vytápění Vlašského dvora" firmě: INTERMONT, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň, (celková nabídková cena 3.508.952,-Kč včetně DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 223/08 k pozemkům "U všech svatých"
Rada města u k l á d á
Odboru investic
zpracovat zástavbovou studii na pozemky "U VŠECH SVATÝCH".

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 224/08 k zateplení ZŠ J.Palacha a MŠ Benešova
Rada města s c h v a l u j e
proplacení částky 297.500,-Kč za zpracování projektu zateplení budov ZŠ Palachova a MŠ Benešova firmě AZ PROJECT spo.s r.o., Kolín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.03.08


Usnesení č. 225/08 k zateplení budov nemocnice
Rada města s o u h l a s í
se zadáním projektu na vyhotovení energetického průkazu a energetického štítku budovy nemocnice s poliklinikou firmě Ing. Jan Servín, Mníšek pod Brdy za cenu 165.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 226/08 k směrnicím kontrolního systému
Rada města I. r u š í
Směrnici o kontrolním systému Města Kutné Hory schválenou usnesením č. 454/05 ze dne 1.6.2005 se všemi změnami a doplňky.

II. s c h v a l u j e
Směrnici o kontrolním systému Města Kutné Hory. Tato Směrnice nabývá platnosti dnem 1.3.2008.

Zodpovídá : I.Šalátek,T.Hobl,R.Kožený      Termín : 01.03.08


Usnesení č. 227/08 ke jmenování prac.skupiny
Rada města j m e n u j e
pracovní skupinu na přípravu projektů pro možné čerpání dotačních prostředků na rekonstrukci areálu nemocnice v Kutné Hoře v tomto složení:
zástupce Nemocnice Kutná Hora s.r.o.: MUDr.Milan Novák
zástupce odboru investic: RNDr.Dagmar Civišová
zástupce odboru správy majetku: Ing.Martin Suchánek
zástupce výboru pro zdravotnictví: MUDr.Magdaléna Havlovicová

Zrušeno usnesením ZM č. 94/09 ze 17.3.2009.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 228/08 k zápisu DR Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č.1 z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 30.ledna 2008.


Usnesení č. 229/08 k žádosti Josefa Straky
Rada města s o u h l a s í
a) s pořádáním uvedených cyklistických akcí v roce 2008 panem Josefem
Strakou, Bike club Kutná Hora,: Straka cup 2008, Závod
horských kol pro kutnohorské ZŠ a Cyklomaratón Kutnohorská padesátka s
tím, že před každou akcí bude předložena radě města ke schválení přesná
trasa závodu, případně doplnění termínu.

b) s převzetím záštity nad výše uvedenými sportovními akcemi a účastí
zástupce města pana MVDr.Václava Vančury ve výboru připravovaných akcí a
předávání cen vítězům.
Zodpovídá : E.Hnátková      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 230/08 k zápůjčce audienční síně (ČČK)
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění dárců krve dne 23.dubna 2008 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 231/08 k prohlášení ohledně záměru Jezuitské koleje
Rada města k o n s t a t u j e
že původní projekt Českého muzea výtvarného umění (víceúčelového centra) v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře by měl být realizován v původní navržené a schválené podobě.
Zodpovídá : MVDr.Vančura místostarosta      Termín : 29.02.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 26. února 2008

Nahoru