26. srpna 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.srpna 2020

Usnesení č. 541/20 k programu jednání Rady města 26. 8. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 26. 8. 2020 a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Kuklu a RNDr. Roberta Otrubu.
  
Usnesení č. 542/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 15. 7. 2020,
b) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 3. 7. a 7. 8. 2020,
c) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 29. 6. 2020,
d) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 9. 6. 2020.


Usnesení č. 543/20 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie ze dne 1. 7. 2020.


Usnesení č. 544/20 ke zřízení pracovní skupiny - Dopravní generel
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu pro aplikaci Dopravního generelu v následujícím složení - Ing. Josef Viktora, Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Dobroslav Vepřek, Dana Ladrová, Bc. Kateřina Gygalová, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Jana Buřičová, Mgr. Václav Mareček, Ing. Ladislav Čermák, Martin Suchánek, Ing. Kateřina Daczická, por. Zdeněk Žák, DiS.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 545/20 k informativní zprávě k výmazu spol. Služby města Kutné Hory
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k výmazu spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku.


Usnesení č. 546/20 k rozpočtovému opatření KT č. 10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 10, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 25.816.250 Kč v souvislosti s přijetím jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu, určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Ve výdajích bude navýšena položka Rozpočtová rezerva města o částku ve výši 5.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 547/20 k vyvěšení historické vlajky Běloruska
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení historické vlajky Běloruska, jako symbol solidarity se v současné době těžce zkoušeným národem v době od 1. 9. 2020 do 30. 9. 3020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 01.09.20


Usnesení č. 548/20 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2021
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 549/20 ke sml.o vkládání hotovosti na účet a Darovací sml. na počítačku mincí
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, o vkládání hotovosti na účet klienta prostřednictvím uzavřených obalů,

b) uzavření Darovací smlouvy na věcný dar, počítačku mincí CP 11 ALB. Cena obvyklá věcného daru je 400 Kč mezi Městem Kutná Hora a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 550/20 k vyhodnocení VŘ č. 12/20 - byt ul. Vocelova 613
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 12/20 na pronájem bytu v ul. Vocelova, Kutná Hora, dle výše částky minimálního měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Mgr. Viktor Roshkovych,
na 2. místě se umístil p. Gabriel Chiurtu,
na 3. místě se umístila pí Zlatka Truhlářová,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Vocelova, Kutná Hora s panem Mgr. Viktorem Roshkovychem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 12/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 551/20 k vyhodnocení VŘ č. 13/20 - byt ul. Benešova 633
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 13/20 na pronájem bytu v ul. Benešova, Kutná Hora, dle výše částky minimálního měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Tomáš Süss, Dis.,
na 2. místě se umístila pí Mária Hromádková,
na 3. místě se umístila pí Iva Stehnová a pí Šárka Červeňáková.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Benešova, Kutná Hora s panem Tomášem Süssem, Dis., za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 13/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 552/20 k vyhlášení VŘ č. SN 17/20 - byt ul. Nerudova 456
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/20 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 (35,90 m2) v 1. podlaží domu č. p. 456, ul. Nerudova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 9. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 553/20 k vyhlášení VŘ č. SN 18/20 - byt ul. Benešova 635
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/20 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 4+1 (100,43 m2) ve 4. podlaží domu č. p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 9. 2020 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 554/20 k vyhlášení VŘ č. SN 19/20 - byt ul. Vojtěšská 19
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/20 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 1. 10. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 555/20 k výpovědi z nájmu bytu - Jungmannovo náměstí, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
podání výpovědi z nájmu bytu panu Stefanu - Lucianu Tanase dle ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíců.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 556/20 k záměru na pronájem pozemku, p. Novák
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 600/28 v k. ú. Kutná Hora za účelem parkování osobního automobilu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 557/20 k záměru na pronájem pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Jahodová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 3684 v k.ú. Kutná Hora o výměře 46 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.09.20


Usnesení č. 558/20 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Lhoťanová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2019, spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti nájemce . Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem září 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 559/20 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku (p. Nepraš)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 743/1 v k. ú. Kaňk (dle GP č. 558-107/2018 ze dne 9. 8. 2018 p. č. 743/4) o výměře 30 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Martinem Neprašem Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 450 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 ve výši 1 350 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 560/20 k uzavření dodatku (České Radiokomunikace a. s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na část pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 92 m2, uzavřenou dne 19. 1. 1996 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 2117, Praha 6 jako nájemcem z důvodu prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2030.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 561/20 k uzavření pachtovní smlouvy (Agro Pro CZ s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 4070/12 a p. č. 4070/20 v k. ú. Kutná Hora o celkové výměře 233 m2 mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a společností Agro Pro CZ s.r.o., se sídlem Cejl 29/76, Zábrdovice, Brno, IČO:27705307 jako pachtýřem s účinností od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou za pachtovné ve výši 260,96 Kč/rok + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 562/20 k záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kadlec)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 4284/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 12 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.09.20


Usnesení č. 563/20 k uzavření NS na nebytový prostor - č. p. 211, ul. Nádražní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - 1 místnosti v přízemí budovy č. p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2715 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Ďatko, Kutná Hora jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 6.150 Kč/rok za účelem skladu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 564/20 k uzavření NS na nebyt. prostory - č. p. 194, Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 11 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČO 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné ve výši 1.972 Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje,

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 12 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. FORES KH s.r.o., IČO 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné ve výši 1.617 Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje,

c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 18 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Václavem Rytířem, IČO 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné ve výši 1.241 Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje,

d) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Maxem Thieme, IČO 66757916, se sídlem Andělská 688, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné ve výši 1.966 Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje,

e) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 23 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné ve výši 1.701 Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 565/20 k záměru na využití prostor v čp. 194, Pobřežní, KH (SK Sršni KH)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na využití nebytových prostor - dvou místností v I. patře budovy č. p. 194, ul. Pobřežní, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.09.20


Usnesení č. 566/20 k záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Kutná Hora (REDBRICK)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 301 v k. ú. Kutná Hora o výměře 468 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.09.20


Usnesení č. 567/20 k uzavření smlouvy - nádvoří Vl. dvora (OCHOTNICKÝ SPOL.TYL, z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří a nebytového prostoru - Preghausu Vlašského dvora, budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z.s., IČO 46406921, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora jako vypůjčitelem, za účelem uvedení divadelní produkce "Kutnohorská havířina aneb jak zvládnout coribundus" ve dnech 4. 9. 2020 a 6. 9. 2020 vždy v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.20


Usnesení č. 568/20 k využití Preghausu -Klub rodáků a přátel KH
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití nebytových prostor - Preghausu v budově č. p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, spolkem Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, z. s, IČO 49797808, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora, dne 5. 9. 2020 v době od 17.00 hod. do 24.00 hod. za účelem pořádání kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.09.20


Usnesení č. 569/20 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - Průvod. služba
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem, dne 28. 9. 2020, za účelem konání akce "Módní přehlídka ve Vlašském dvoře" s tím, že akce nepřesáhne 22.00 hod. Náklady za spotřebovanou el. energii hradí vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.09.20


Usnesení č. 570/20 ke zpětvzetí výpovědi - Šultysova 167, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o zpětvzetí výpovědi Nájemní smlouvy č. NS - 9/OSM/LEH/2017 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností AQVA LIFE, s.r.o., IČO 06040527, se sídlem Starý Dvůr č.ev.11, Třemošnice jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 571/20 k ukončení VŘ č. SN 16/20 - Čáslavská č. p. 274, KH
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 16/20 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v budově č. p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3340 v k. ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.09.20


Usnesení č. 572/20 k uzavření dodatku - sportovní areál Olympia
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí - travnatého hřiště, které je součástí pozemku p. č. 3957/39 v k. ú. Kutná Hora, uzavřené dne 13. 8. 2014 mezi Městem Kutná Hora, jako půjčitelem a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora z.s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora, jako vypůjčitelem, týkající se vymezení údržby a vlastnických vztahů předmětu výpůjčky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 573/20 k uzavření dodatku - sportovní areál Olympia
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí - atletického oválu včetně multifunkčních sektorů, které jsou součástí pozemku p. č. 3957/39 v k. ú. Kutná Hora, uzavřené dne 13. 8. 2014 mezi Městem Kutná Hora, jako pronajímatelem a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora z. s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora, jako nájemcem, týkající se vlastnických vztahů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 574/20 k ceníku - sportovní areál Olympia
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1. 9. 2020 "Ceník prostor k využití v areálu Olympia".
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.09.20


Usnesení č. 575/20 k výsledku poptávkového řízení na VZMR "Rekonstrukce osvětlení ZS"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 18.08.2020. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: PERFECT ICE s.r.o., se sídlem, Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 27860221,

b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 27860212 za cenu ve výši 3.303.205,96 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.09.20


Usnesení č. 576/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 4126/16 o výměře cca 40 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 pozemku (+ 3.000 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 577/20 ke směně pozemků v KH (VHS Vrchlice - Maleč, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu částí pozemků p. č. 662/27 o výměře 81 m2 a p. č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle geometrického plánu č. 898-668/2015 pozemek p. č. 662/86 o výměře 621 m2) v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 662/3 o výměře 29 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 662/4 o výměře 368 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 1279 o výměře 11 m2 v k. ú. Bylany u Kutné Hory, částí pozemků p. č. 4131/1 o výměře 877 m2 a p. č. 4131/17 o výměře 997 m2 (dle geometrického plánu č. 4037-151/2019 pozemek p. č. 4131/72 o výměře 1.874 m2) v k. ú. Kutná Hora, části pozemku p. č. 3981/1 o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 díl "b") v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. 3969/1 o výměře 74 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 č. 4066-222/2019 díl "a"), část pozemku p. č. 3963/13 o výměře 221 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "f"), část pozemku p. č. 3969/4 o výměře 149 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "e"), část pozemku p. č. 3971/1 o výměře 49 m2 (dle
GPL č. 4066-222/2019 díl "d"), vše v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/6 o výměře 4.427 m2 v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/11 o výměře 40 m2 v k. ú. Kutná Hora a pozemek p. č. 4416/7 o výměře 34 m2 v k. ú. Kutná Hora ve výlučném vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 578/20 ke směně lesních pozemků na Katlově (p. Vágner)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p. č. 495/1 o výměře 882 m2 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p. č. 495/5), pozemku p. č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku p. č. 498 o výměře 3.435 m2 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p. č. 498/4), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p. č. 680 o výměře 3.674 m2 (dle geometrického plánu č. 93-83/2019 pozemek p. č. 680/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemky p. č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p. č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p. č. 733/27 o výměře 1.016 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, 285 32, zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43 s finančním doplatkem městu Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč od pana Jakuba Vágnera,

II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty na částech pozemků p.č. 495/1 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p.č. 495/5) a p.č. 498 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p.č. 498/4), vše v k.ú. Červené Janovice, které budou předmětem směnné smlouvy, spočívající v právu vstupu za účelem údržby a kontroly rybníka Katlov ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 495/1 v k.ú. Červené Janovice, kterým je toho času město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 579/20 ke zřízení předkupního práva k pozemku (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemku 1266 v kat. území Paběnice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, 252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu do 31. 10. 2038 s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podpachtovního nebo pachtovního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí této doby, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 580/20 k souhlasnému prohlášení - průběh hranic pozemků v KH (KÚ)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. 444/1 a p. č. 4517/9 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora a pozemku p. č. 441 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, IČ 00213683, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 581/20 ke zřízení věcného břemene v k. ú. Kaňk (p. Veber)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit vedení kanalizační a vodovodní přípojky v rámci stavby restaurace na pozemcích p. č. 707/9 a p. č. 208/1, oba v k. ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. 717/2 v k. ú. Kaňk, kterým je v současné době pan Jaroslav Veber, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 35 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 582/20 ke zřízení věcného břemene - telekomunikace
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu optického propojení vysílače na Kaňku se stávající optickou sítí společnosti MERO "Realizace optického propojení objektů ČRa Kaňk - MERO Malín" na pozemcích p. č. 529, 625/11, 414/1, 517, 520/1, 70/1, 561/4, 515/1 v k. ú. Malín, na pozemku p. č. 1840 v k. ú. Nové Dvory u Kutné Hory a na pozemcích p. č. 743/5, 744/1, 745, 807/18, 744/6, 733/3, 744/5, 648, 636/2, 836/16, 662/1, 637, 638/1, 638/2, 646, 650/1, 650/2, 731, 638/5, 638/6, 640/3, 640/4, 640/5, 650/7, 807/19, 807/20, 744/8, 812/14 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1 Břevnov, 169 00 Praha 6. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 728 Kč/bm bez DPH (ostatní plocha, ostatní komunikace), 375 Kč/bm bez DPH (veřejná zeleň v zástavbě), 35 Kč/bm bez
DPH (zemědělská půda) a 41 Kč/bm bez DPH (lesní pozemek).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 583/20 ke zřízení věcného břemene - k. ú. KH, Malín (ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021925/1) na pozemku p. č. 3771 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025617 Kutná Hora, U Trojice, ppč. 4884 - knn) na pozemku p. č. 4448/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,

c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026229 KH, Malín, Ke Kameni, ppč. 122/3 - el. přípojka nn) na pozemku p. č. 520/1 v k. ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 584/20 k přijetí daru - Galerie Felixe Jeneweina
Rada města s c h v a l u j e
a) přijetí daru pro Galerii Felixe Jeneweina - obraz J. J. Šedivého "Podobizna mladé ženy" z roku 1912,

b) uzavření darovací smlouvy mezi dárkyní paní Evou Sochorovou a příspěvkovou organizací Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 585/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 31
Rada města s c h v a l u j e
a) jednorázovou finanční podporu akce 15. Sympozium výtvarníků pořádané panem Andrejem Némethem v srpnu 2020, a to ve výši 20.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kutná Hora a panem Andrejem Némethem,

c) rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 kterým dojde k finančnímu pokrytí dotace dle písmene a), a to z položky Kmochův Kolín, který se v letošním roce neuskuteční.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 586/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 28
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2020 na akci "Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých v České ulici v Kutné Hoře" v celkové výši 400.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 587/20 k nadačnímu příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j e
přijetí nadačního příspěvku ve výši 14.895 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, od Nadačního fondu Eduzměna - Fond pro Kutnohorsko, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, s tím, že finanční prostředky jsou účelově určeny na podporu aktivit souvisejících s řešením aktuální krizové situace způsobené koronavirovou pandemií v oblasti vzdělávání a školství a s řešením jejích následků, konkrétně na úhradu nákladů na socializační projektový týden pro žáky 3. ročníku ZŠ.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 02.09.20


Usnesení č. 588/20 k veřejnoprávní smlouvě - Planet Music Club, Blues Café
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy k poskytnuté dotaci ve výši 50.000 Kč dle usnesení RM č. 530/20 ze dne 15. 7. 2020 mezi městem Kutná Hora a panem Markem Lepeškou,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy k poskytnuté dotaci ve výši 50.000 Kč dle usnesení RM č. 531/20 ze dne 15. 7. 2020 mezi městem Kutná Hora a panem Romanem Seginěm,

c) finanční krytí dle bodů a) a b) ve výši 100.000 Kč z položky ostatní kultura.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 589/20 k účelově určenému finanč. daru pro PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 245.505 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 590/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 29 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.207.324 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017186 Šablony II pro ZŠ Žižkov Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánká      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 591/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 30
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2020 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č. p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře" v celkové výši 800.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 592/20 k dotačnímu programu malé kulturní projekty
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 8. 6. 2020 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2020 následovně:
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,

II. s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu v III. čtvrtletí 2020 následovně:
Ing. Katuše Zahradníčková ve výši 5.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I a II b).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 593/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 77.112 Kč o neinvestiční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, na projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji III podpořený z finančních prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci výzvy č. 30_20_010. Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0./.0.0/20_010/0000054. Finanční prostředky jsou převedené z účtu Středočeského kraje ve výši 77.112 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 594/20 k Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR na rok 2021
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č. p. 28 Barborská ulice - pokračování" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 595/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 34
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 34 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 455.000 Kč z důvodu přijetí dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven pro rok 2020".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 596/20 k žádosti o výjimku z vyhlášky č. 4/2014
Rada města u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akce:
Svatováclavské slavnosti 2020, datum konání: 26. 9. 2020
Oslava svátku sv. Barbory a rozsvícení vánočního stromu, datum konání: 4. 12. 2020
Oslava 25. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO, datum konání: 8. - 9. 12.2020
Kutnohorský advent, datum konání: 5., 9., 11., 12., 18. a 19. 12. 2020, které pořádá Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 597/20 ke Koncepci kultury a kulturního rozvoje města 2020 - 2022
Rada města s c h v a l u j e
koncepci kultury a kulturního rozvoje královského horního města Kutné Hory, zpracovanou kulturní komisí rady města Kutná Hora pro období 2020 - 2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 598/20 k použití heraldického znaku města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
použití znaku města Kutná Hora v publikaci Erby rytířů Podvazkového řádu vydávané vydavatelstvím University Palackého v Olomouci u příležitosti 100. výročí narození plk. Jiřího Loudy, kutnohorského rodáka.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 599/20 k zápisu Komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 22.6.2020


Usnesení č. 600/20 k projektové dokumentaci - rekonstrukce MŠ Trebišovská
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o. na rozšíření zadání zpracovávaného projektu na rekonstrukci MŠ Trebišovská o využití dešťové vody pro potřeby MŠ, za cenu 19.000 Kč bez DPH a prodloužení termínu odevzdání o 14 dní,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít se jmenovanou firmou dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 601/20 k rozpočtovým opatřením INV č. 06 až 13
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Skatepark Klimeška" ve výši 145.200,00 Kč,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Parkoviště BUS - Sedlec" ve výši 306.130,00 Kč,

c) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Odpadkové koše - park" ve výši 215.985,00 Kč,

d) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Havlíčkova 87 - oprava" ve výši 61.252,00 + 6.050,00 Kč,

e) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Park pod Vlašským dvorem - tobogán" ve výši 453.550,00 Kč,

f) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Městská knihovna - přeložka" ve výši 167.748,00 Kč,

g) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Vlašský dvůr - revitalizace" na položku "Vlašský dvůr - vratka peněžních prostředků dotace " ve výši 25.915,04 Kč,

h) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Oprava zdí - park" ve výši 228.690,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 602/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 10/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 10/20, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště opravy (mimo TS KH) ve výši 33.265 Kč, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště - DHM ve výši 33.265 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 02.09.20


Usnesení č. 603/20 k zápisu Komise pro životní prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 12. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 13. 7. 2020,

II. u k l á d á
odboru investic připravit projekt re-use centra s přihlédnutím k možnostem dotačních titulů.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21
 
 
Usnesení č. 604/20 k prominutí poplatků za zábor paní Češpivové
Rada města n e s c h v a l u j e
prominutí poplatků za zábor veřejného prostranství v ul. Kollárova před čp. 314 v Kutné Hoře majitelce nemovitosti .
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 605/20 k dodatku č. 1 Smlouvy na zajištění Sedlecké pouti 2020
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a Josefem Tříškou starším a Josefem Tříškou mladším s tím, že doplatek za poskytnutí pozemků činí částku ve výši 7.680 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 11.09.20


Usnesení č. 606/20 k žádosti o vyhrazení parkovacích míst v ulici Husova
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné užívání veřejného prostranství k vyhrazení dvou časově omezených parkovacích míst pro vozidla "Zásobování" v Husově ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 607/20 ke schválení výsledku k VZMR Sanace odvalu Šafary
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka společnosti EKOSTARMONT s.r.o.,

b) uzavření smlouvy o dílo na realizaci uvedené zakázky s dodavatelem: EKOSTARMONT s.r.o., se sídlem Libušina 383/10, 284 01 Kutná Hora, za celkovou cenu 4.177.535,59 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 608/20 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/20 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 30. 7. 2020.


Usnesení č. 609/20 k žádosti o dotaci - Linka bezpečí, z. s.
Rada města n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kutná Hora výši 35.000 Kč organizaci Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, na poskytování registrované sociální služby, telefonická krizová pomoc.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 610/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 6
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 538.779 Kč, v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace je poskytována Pečovatelské službě Kutná Hora a byla uzavřena s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 611/20 ke Zprávě o hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020.


Usnesení č. 612/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - přesun rozpočtových prostředků na základě pokynu o vrácení přeplatku dotace dle Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu registrační číslo projektu CZ/03.2.63./0.0./0.0./16_063/0006582 (platba č. 5) na realizaci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora" ve výši 13.269,14 Kč, realizace projektu 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 613/20 k rozpočtovému opatření DOP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy na zpracování Plánu dopravní obslužnosti pro město Kutná Hora pro období 2021-2026 vysokou školou ČVUT v Praze Fakultu dopravní za nabízenou cenu 157.300 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření DOP č. 1, kterým dochází přesunu rozpočtových položek z neinvestiční položky rozpočtové rezervy na investiční položku pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 157.300 Kč.
Zodpovídá : Bc. Gygalová,Ing. Bulánková      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 614/20 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - zapojení sankčních plateb ve výši 800.000 Kč do rozpočtu města na úhradu havárie, kdy neznámý pachatel vylil do obecní studny nezjištěné množství organických rozpouštědel dne 12. 7. 2020 a jejíž sanací byla MěÚ KH, OŽP, pověřena spol. DEKONTA, a. s., IČ: 250 06 096.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 615/20 ke zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek podlimitní veřejné zakázky s názvem "Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele: ŠINDLAR s. r. o., IČO: 26003236, Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové,

b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem: ŠINDLAR s. r. o., IČO: 26003236, Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1 496 000,00 Kč bez DPH,

c) v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem uzavření smlouvy se zhotovitelem druhým v pořadí: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 1 673 490,00 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 616/20 k zápisu Komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 30. 6. 2020.
 
  
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 26. srpna 2020

Nahoru