26. srpna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.srpna 2015

Usnesení č. 747/15 k zápisu z Komise pro bezpečnost
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 23. 6. 2015,

II. o d v o l á v á
z komise pro bezpečnost Mgr. Markétu Královou na vlastní žádost pro její pracovní vytížení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 748/15 k rozpočtovému opatření KT č. 15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 15 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona o sociálních službách a § 63 - 65a zákona o pomoci v hmotné nouzi ve výši 768 000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 749/15 k ukončení pracovního poměru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení pracovního poměru dohodou, Ing. Martina Suchánka - vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu v Kutné Hoře, dnem 31. 8. 2015


Usnesení č. 750/15 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 21.7.2015.


Usnesení č. 751/15 ke Zrušení zadávacího řízení "Nové webové stránky MÚ a Města KH"
Rada města r u š í
zadávací řízení vedené mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Nové webové stránky MÚ a Města Kutná Hora" zahájené Výzvu k podání nabídek dne 3.8.2015 vybraným zájemcům.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 752/15 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Materna)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Petru Maternovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 753/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Říha)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 793/68 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Lukáši Říhovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 754/15 k zahájení nového zadávacího řízení "Nové webové stránky"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Nové webové stránky MÚ a Města Kutná Hora"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Ladislav Čermák Mgr. František Blaha
2. Radim Fedorovič Ing. Lukáš Jelínek
3. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 755/15 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Draslar)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 1768/1 o výměře 786 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Draslarovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 756/15 k prodeji pozemků bývalých sádek na Katlově
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit
a) prodej pozemků p.č. 1204 o výměře 5.090 m2, p.č. 1205 o výměře 6.864 m2, p.č. 1172 o výměře 136 m2, vše v k.ú. Červené Janovice panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.
b) prodej pozemku p.č. 1205 o výměře 6.864 m2 v k.ú. Červené Janovice společnosti Bosemat s.r.o., se sídlem č.ev. 53 Červené Janovice, 286 01 Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 757/15 k prodeji pozemku v k.ú. Bernardov (man. Pavlovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 499 o výměře 949 m2 v k.ú. Bernardov, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti manželů pana Mgr. Jana Pavla a paní Lenky Pavlové, DiS., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.10.15


Usnesení č. 758/15 k prodeji pozemků v k.ú. Poličany (Povodí Labe, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p.č. 136/3 o výměře 210 m2 a p.č. 136/4 o výměře 51 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Poličany ČR - Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 157.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 759/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Flachs, pí Svobodová)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 606/15 ze dne 24.6.2015

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 911/10 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, do podílového spoluvlastnictví pana Michala Flachse, Kutná Hora (podíl ve výši id.1/2) a paní Martiny Svobodové, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku + 2.000,- (znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 760/15 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (areál bývalé cihelny)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu pozemku p.č. 596 o výměře 725 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p.č. 747/72 o výměře 394 m2 (dle geometric. plánu č. 884-73/2015 ze dne 2.6. 2015 díl "a" a díl "b" pozemku p.č. 747/72) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga, 27024 Sýkořice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 761/15 k darování majetku v areálu nemocnice Kutná Hora Středočeskému kraji
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předloženého Dodatku č. 1 k darovacím smlouvám č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014 mezi Městem Kutná Hora jako dárcem a Středočeským krajem jako obdarovaným.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 762/15 k Plánu společných zařízení JPÚ v k.ú. Malín - lokalita "U Haldy"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit plán společných zařízení, který byl zhotoven v rámci Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Malín - lokalita "U Haldy" spol. AGROPLAN, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 763/15 k přijetí spoluvl. podílu zůstavitele na pozemcích v k.ú. Nové Dvory u KH (p. Fišič)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) neschválit přijetí spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích p.č. 1814 o výměře 588 m2 a p.č. 2124 o výměře 3.970 m2 v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory v rámci řízení o dědictví po panu Aleši Fišičovi, zemř. dne 20. 4. 2015, Kutná Hora na úhradu pohledávky Města Kutná Hora za vypravení pohřbu zůstavitele.

b)pověřit Kancelář tajemníka uplatněním pohledávky za zůstavitelem p. Alešem Fišičem, zemř. dne 20. 4. 2015, Kutná Hora v řízení o dědictví.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 764/15 ke zřízení věcných břemen - (Středočeský kraj, Úřad práce ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Propojení okrsků BK4 a BK10 Kutná Hora" na pozemku p.č. 2473 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Úřadu práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 32.635,- Kč včetně DPH.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Propojení okrsků BK4 a BK10 Kutná Hora" na pozemcích p.č. 2482 a 2487 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Vyšší odborné školy, SPŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Masarykova 197/1, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 119.444,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 765/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Na Terase, 4285/7 - knn) na pozemku p.č. 4285/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 766/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Na Brunclíku, p.č. 3041/1 - kab. svod. nn, knn) na pozemcích p.č. 3087/7 a p.č. 3682/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm a 200,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 767/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Poličany, p.č. 91/4 - knn) na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 768/15 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 10. 8. 2015

II. s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 769/15 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 19/15 na pronájem bytu č. 6
o velikosti 3+1 (98,77 m2) ve 3. podlaží domu čp. 56, náměstí Národního odboje v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 (98,77 m2)
ve 3. podlaží domu čp. 56, náměstí Národního odboje v Kutné Hoře s manželi Jaroslavem a Luciou Pompovými, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.540,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 19/15.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 770/15 k odstoupení od uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení rady města č. 622/15 ze dne 24. 6. 2015 týkajícího se uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 34 v domě pro seniory v čp. 921, ul. Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 2+1 (57,24 m2) s panem Františkem Trávníkem z důvodu jeho odstoupení od uzavření nájemní smlouvy.

b) s vyřazením žádosti o byt v domě zvláštního určení - byt v domě pro seniory, podanou panem Františkem Trávníkem, Kutná Hora - Malín dne 6. 6. 2008, ze seznamu uchazečů z důvodu jeho odstoupení od uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě pro seniory bez vážných důvodů.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 953/15 ze dne 21. 10. 2015.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 771/15 k VŘ č. SN 23/15 a vyhlášení VŘ č. SN 25/15
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 23/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 10. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 772/15 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/15 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 10. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 773/15 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 27/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 10. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 774/15 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 28/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/15 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 10. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 775/15 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Yvettou a Josefem Maturovými k bytu
č. 1 v čp. 659, ul. Puškinská v Kutné Hoře, dohodou ke dni 31. 8. 2015.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Karlem Fišrem, trvale bytem Rašovice 73, k bytu č. 1 v čp. 659, ul. Puškinská v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinnosti od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2022, kdy nájemné bude stanoveno v souladu s dotačními podmínkami spojenými s výstavbou bytů ve výši 3.092,- Kč s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 2. 2002, mezi Městem Kutná Hora a paní Yvettou Fišrovou, provdanou Maturovou, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2002. Město Kutná Hora vrátí paní Yvettě Fišrové, provdané Maturové částku ve výši 636.314,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 7. 2015.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 776/15 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu v čp. 170, ul. Šultysova
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 24/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístil p. Jilma Michal DiS.
Na 2. místě se umístila p. Ing. Kocianová Monika

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Michalem Jilmou DiS., Zdechovice, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 24/15.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 777/15 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 5 846,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč počínaje měsícem září 2015.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Malín 167 za rok 2014 pro pana Jana Šklíbu, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 36 344,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2 100,00 Kč počínaje měsícem srpen 2015.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 778/15 k umístění sídla Českého svazu chovatelů ZO Kutná Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním sídla spolku Český svaz chovatelů Základní organizace Kutná Hora v domě č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 779/15 k pověření starosty k podpisu darovací smlouvy - Středočeský kraj
Rada města p o v ě ř u j e
starostu Města Kutná Hora podpisem darovací smlouvy na movité věci, která vyplývá ze Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1 a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, ze dne 21.12.2009.

Zrušeno usnesením RM č. 910/15 ze dne 7. 10. 2015
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 780/15 k ceníku za využití prostor sokolovny Malín č.p. 378
Rada města I. r u š í
ke dni 31.8.2015 předložený ceník za využití prostor víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín č.p. 378 pro partnery projektu a pro veřejnost, platný od 15.7.2013

II. s c h v a l u j e
předložený ceník za využití prostor víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín č.p. 378 pro všechny partnery projektu, místní spolky, organizace a pro veřejnost, platný od 1.9.2015.


Usnesení č. 781/15 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v objektu Vojtěšská čp. 19, Kutná Hora s MUDr. Marynou Kremsenko, (Ukrajina). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 9. 2015, kdy nájemné bude ve výši 1.202,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 782/15 k žádosti paní Mgr. Flechtnerové a paní Rozkošné
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Mgr. Janou Flechtnerovou,Opočno a paní Alenou Rozkošnou,Kutná Hora, jako nájemci a paní Michaelou Tinkovou, Kutná Hora, IČ 04066154, jako podnájemcem, týkající se užívání nebytových prostor v č.p. 647, Benešova ul., Kutná Hora za účelem provozování kosmetických služeb.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 783/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se změnou zodpovědné osoby u usnesení uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.09.15


Usnesení č. 784/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 20/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.20/15, kterým se zřizuje nová výdajová položky vrácení záloh - Puškinská II. ve výši 611.030,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 785/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 21-24/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 21/15, kterým se zřizuje nová investiční položka oplocení V Barborkách ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

b) předložený návrh OSM - OSN č. 22/15, kterým se navyšuje položka DPS - opravy o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

c) předložený návrh OSM - OSN č. 23/15, kterým se navyšuje položka Vlašský dvůr - TZ o částku 14.000,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr - služby, revize.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 24/15, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky ZŠ,MŠ pojistné náhrady ve výši 207.961,-- Kč a o tutéž částku se navyšují výdajová položka stadion Olympia - DrHDM (140.000,-- Kč) a sportoviště - služby, revize (67.961,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 786/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 25/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 25/15, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky účelová dotace - minigalerie ve výši 510.045,-- Kč a zároveň dochází k navýšení výdajové položky nebyty opravy ve výši 510.045,-- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 787/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 16
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 -
přesun prostředků z položky OrJ 2200 rozpočtová rezerva ve výši 40 000,00 Kč na neinvestiční dotaci pro TJ Sokol Kaňk na úpravu sportoviště na pozemcích parc.č. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) TJ Sokol Kaňk, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.09.15


Usnesení č. 788/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun částky 228 058,- Kč včetně DPH u akce obnovy střešního a vnějšího pláště domu č.p. 613 Vocelova ulice v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 17.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 789/15 k podání žádosti o navýšení dotace z Ministerstva kultury na rok 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
podání žádosti o navýšení dotace o částku 317 000,- Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2015 na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - dokončení severozápadního křídla" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 790/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 -
přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 425 620,00 Kč na
neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na dofinancování havárie podlahy v tělocvičně školy dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 791/15 k podání žádosti o zařazení akce do Programu záchrany arch. dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - IV. etapa" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 792/15 ke grantům - malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v mimořádném termínu po 12. 6. 2015, realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.09.15


Usnesení č. 793/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 19 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí příspěvků od Česko-německého fondu budoucnost, Fondu D´Addario a poplatků od účastníků a partnerů "Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy" v celkové výši 278 293 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 19.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 794/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 -
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z dotace v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 363 818,00 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 363 818,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 20.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 795/15 k projektu Máme rádi Kutnou Horu - dodatek ke smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s navýšením ceny za 3. díl dokumentárního projektu Máme rádi Kutnou Horu na částku 35 000,- Kč a zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční s panem Milanem Klímou dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 796/15 k výsledku výběru dodavatele "Územní plán Kutná Hora"
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Územní plán Kutná Hora " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.8.2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče: Archteam Územní plánování s.r.o., Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno IČ: 27755860.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na výše uedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Archteam Územní plánování s.r.o., Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno IČ: 27755860 za cenu 990 000,00 Kč DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 797/15 k VŘ na projekt ke stavebnímu povolení (Sportovní hala Klimeška)
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem VŘ na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Sportovní hala Klimeška, kdy podala dle protokolu o výsledku VŘ uvedeném v příloze důvodové zprávy, nejvýhodnější nabídku firma Milota Kladno Huťská 1557 Kladno za cenu 1.560.900,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.15


Usnesení č. 798/15 ke smlouvě o umožnění realizovat stavbu chodníku Sedlec - Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit v rámci přípravy akce "chodník Sedlec - Kaňk" uzavření smlouvy "O umožnění realizovat stavbu" se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 na pozemcích dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 799/15 k aktualizaci projektové dokumentace komunikace Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši na aktualizaci PD ke stavebnímu povolení investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - Dolní část" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na provedení aktualizace PD ke stavebnímu povolení "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - Dolní část" s firmou Ing.Jiří Kejval a Alois Salák dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 800/15 k zahájení poptávkového řízení "Snížení energ. náročnosti Radnická 178
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace pro realizaci stavby a dokumentace pro výběrové řízení na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Radnická 178 v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček Dis.
Michaela Špačková Ing. arch. Martin Kremla
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 801/15 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - T. Vácha
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 634 v k.ú. Kaňk o výměře 190 m2, mezi panem Tomášem Váchou, Kutná Hora, a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.10.2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.10.15


Usnesení č. 802/15 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku -ZO ČSZ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4111/4 v k.ú. Kutná Hora, mezi Základní organizací Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora a Městem Kutná Hora Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.10.2015 s tím, že první nájemné bude hrazeno až od 1.1.2017.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.10.15


Usnesení č. 803/15 k zápisu komise ŽP
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 6. jednání komise životního prostředí ze dne 22. 6. 2015.


Usnesení č. 804/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc. č. 664/85; 664/106; 664/69; 685/91; 685/119; 685/95 a 685/121 v k.ú. Kaňk, pro sadovnické účely, za minimální nájemné 0,137 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 805/15 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - HPH, spol.s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3688/10 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1 m2, mezi společností HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, za účelem oplocení areálu, na dobu určitou od 30.8.2015 do 30.8.2020, za celkové nájemné ve výši 120 Kč/rok.

Zrušeno usnesením RM č. 939/15 ze dne 7. 10. 2015
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.15


Usnesení č. 806/15 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 807/15 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s dopravním omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 5/2011 čl. 4, odst. 4) pro vozidlo provozovny "U Slunce - alternativní jídelna" umístěné v budově č.p. 321 na Jungmannově nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.09.15


Usnesení č. 808/15 k zápisu DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 05/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 10.8.2015

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za II.Q 2015 v plné výši jednateli společnosti

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 809/15 k rozpočtovému opatření INV TO č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 1/15, týkající se účelově poskytnutého daru na pořízení dlouhodobého majetku, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijatý grant PMI ve výši 476.922,40 Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky VO Královská procházka - 1.etapa ve výši 476.922,40 Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 810/15 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH 2.Q. 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2. čtvrtletí 2015 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 811/15 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z provozních výdajů Klub důchodců - plyn, el. energie a navýšení dotace Klubu důchodců na rok 2015 o částku 25.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 8
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 812/15 k nákupu osobního motorového vozidla pro služební potřeby MP
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Radim Fedorovič
2. Ing. Václav Mareček PhDr. Iva Pospíšilová
3. Oldřich Kubový Boris Doubrava

b) s hodnocením nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:
1. celková nabídková cena v Kč včetně DPH 60 %,
2. - 4. užitné a technické vlastnosti dodávaného vozidla 40%, z toho:
2. Vozidlo je vybaveno alternativním pohonem CNG dodaného z výroby 25%
3. Vozidlo je vybaveno alternativním pohonem LPG dodaného z výroby 10%
4. Poskytnutá bezplatná záruka vozidla na věcné a právní vady delší než dva roky 5%
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 813/15 k rozpočtovému opatření POL č. 3
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o pracovní činnosti s dvanácti osobami vyškolenými k bezpečnému přecházení dětí a školní mládeže na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

b) rozpočtové opatření Městské policie č. 3, kterým doje k přesunu částky 90.720,- Kč z rozpočtové rezervy města na pokrytí mzdových nákladů v roce 2015 pro osoby uvedení v bodu I.

c) zapojení částky 226.800,- Kč na pokrytí nákladů na mzdy pro dvanáct osob uvedených v bodu I. na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 do připravovaného rozpočtu Městské policie na rok 2016.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 814/15 k novým Stanovám DSO ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
Zodpovídá : Mgr. L. Kremlová      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 815/15 ke změně zástupce DSO České dědictví UNESCO a Česká inspirace
Rada města I. o d v o l á v á
1) Ing. Hanu Musílkovou z funkce zástupce Města Kutná Hora ve výkonných výborech dobrovolných svazků obcí:
a) České dědictví UNESCO
b) Česká inspirace

2) Ing. Ivanu Vopálkovou z funkce zástupce Města Kutná Hora ve valné hromadě dobrovolného svazku obcí Česká inspirace

II. j m e n u j e
1) Mgr. Lenku Kremlovou Káňovou zástupcem Města Kutná Hora do výkonných výborů dobrovolných svazků obcí:
a) České dědictví UNESCO
b) Česká inspirace
2 )Mgr. Lenku Kremlovou Káňovou zástupcem Města Kutná Hora do valné hromady dobrovolného svazku obcí Česká inspirace

III. u k l á d á
Mgr. Lence Kremlové Káňové, vedoucí OCRM
účastnit se jednání výkonného výboru a valných hromad obou sdružení a vykonávat úkoly spojené s realizací společných marketingových aktivit v rámci obou sdružení
Zodpovídá : Mgr. L. Kremlová      Termín : 01.09.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 26. srpna 2015

Nahoru