26. srpna 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.srpna 2008

Usnesení č. 714/08 ke zrušení usnesení (založení organizace SMM)
Rada města r u š í
své usnesení č. 916/07 ze dne 9. října 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 715/08 k pronájmu královské audienční síně
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem královské audienční síně v termínu 4.10.2008 v době od 19:00 - 20:30 hod. za účelem konání přednášky "Kutnohorské gotické hudební rukopisy" v rámci "Víkendu kutnohorské hudby" pořádané občanským sdružením CANTICA, Hloušecká 248, Kutná Hora. Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 716/08 k finančnímu příspěvku (Vinné sklepy)
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč z rezervy rady města pro Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. na zajištění programu Svatováclavské slavnosti s účastí partnerského města Remeš.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.09.08


Usnesení č. 717/08 ke zprávě o průběžném sledováí památky zapsané na Seznamu UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Zprávu o průběžném sledování památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2007 zpracovanou Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.

Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 718/08 k výroční zprávě Oblastní charity Kutná Hora za rok 2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu Oblastní charity Kutná Hora za rok 2007.


Usnesení č. 719/08 ke zprávě o vyřazovaném majetku města za období 1.2.-31.7.08
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.2.2008-31.7.2008.


Usnesení č. 720/08 k využití předkupního práva - MVE Plus, s.r.o
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením obchodního podílu ve výši 50% základního kapitálu obchodní společnosti MVE Plus, s.r.o se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, okres Kutná Hora, IČ 25102214 za cenu ve výši 1.500.000,-- Kč.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 721/08 k zahájení poptáv. řízení (Upgrade serverové infrastruktury)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: Upgrad e serverové infrastruktury určené pro provoz informačního systému úřadu.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. HW, nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 85%
2. technická podpora, nejnižší nabídková cena včetně DPH 15%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
Ing. Tomáš Benada Tomáš Hobl
Ing. Pavel Rybenský Jan Žídek
Mgr. František Blaha Zdena Jansová
RNDr. Vladilsav Slavíček Bc. Vladimír Rudolf
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 722/08 k zahájení poptáv. řízení (dodávka SW, vč. technické podpory)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: Dodávk a SW, včetně technické podpory.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. SW, nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 85%
2. technická podpora, nejnižší nabídková cena včetně DPH 15%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
Ing.Tomáš Benada Tomáš Hobl
Ing. Pavel Rybenský Jan Žídek
Mgr. František Blaha Zdena Jansová
RNDr. Vladislav Slavíček Bc. Rudolf Vladimír

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 723/08 k výběrové komisi pro rekonstrukci rybníka Bylany
Rada města s c h v a l u j e
výběrovou komisi pro rekonstrukci rybníka Bylany ve složení :
Ing.Peroutka, p. Mrňák, MVDr.Vančura, pí Frantíková a pí Pospíšilová.
Náhradníci: pí Zadražilová, p. Sahula, p. Mayer, p. Vašák a p. Kotrba

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 724/08 k vytvoření sběrného dvora
Rada města s o u h l a s í
se zadáním projektové dokumentace na vytvoření sběrných míst a sběrného dvora v areálu Rudné doly Kaňk.

Zodpovídá: Ing. Suchánek, Ing. Janál

Zrušeno usnesením č. 121/09 ze dne 10.2.2009.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 725/08 k odkoupení pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku dle PK p.č. 1930 o výměře 17.124 m2 v k.ú. Kutná od paní Jany Fischerové, Praha 10 a paní Mariany Muchové Praha 5 takto :
a) část pozemku dle PK p.č. 1930 o výměře 9.131 m2 (průmyslová zóna) za kupní cenu 200,- Kč/m2
b) část pozemku dle PK p.č. 1930 o výměře 7.993 m2 (krajinná zeleň) za kupní cenu 11,60 Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 726/08 k žádosti o odkoupení pozemků v K.Hoře (p.Král)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Ing. Petra Krále, Kutná Hora o koupi pozemků p.č. 1922, 3841 a 1923 v k.ú. Kutná Hora s tím, že pozemky již byly odsouhlaseny k prodeji Zastupitelstvem města Kutná Hora usnesením č. 151/07 ze dne 28.6. 2007.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 727/08 k odkoupení pozemků ve Zdechovicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 107, 228/1, 228/2, 228/4, 228/5, 230, 373, 586/3 a dle PK p.č. 499, 344, 345/2, 350, 352, 353 o celkové výměře 169.897 m2 v k.ú. Zdechovice od pana Vladimíra Zvelebila, Předhradí a pana Michaela Kysely, Skuteč za kup ní cenu celkem 623.745,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 728/08 k vyhodnocení VŘ č. M 5/08 - Štipoklasy
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 5/08 na prodej pozemků p.č. 45, 367/3, 368/1, 369/1 o celkové výměře 4.507 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 729/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.č. 1942/1,2) na pozemku p.č. 3849 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874 /8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 730/08 ke zřízení věcného břemene na p.č. 619/1 Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 619/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 20 v k.ú.Kaňk. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 731/08 ke zřízení věcného břemene pro čp. 59 Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.59 Kutná Hora - Kaňk. Věcné břemeno bu de zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 732/08 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č.876/07 ze dne 9.10.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 733/08 k vyhlášení VŘ č. M 9/08 - Pirknerovo nám. 614
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 9/08 na prodej nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám. v Kutné Hoře s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.050.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.10.08


Usnesení č. 734/08 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Malín paní Stanislavě Jabůrkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 735/08 k prodeji pozemku v k.ú. Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 225 m2 a pozemku p.č. 81 o výměře 40 m2 v k.ú. Malín paní Haně Bílkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 736/08 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1145/1 o výměře 1280 m2 v k.ú. Kutná Hora podle §5 odst.1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 737/08 k návrhu orientačních cen při prodeji pozemků
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh orientačních cen při prodeji pozemků, jehož platnost bude od 1.9.2008.


Usnesení č. 738/08 k přijetí daru pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstva města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru pozemku p.č. 3950/17 (dle GP č. 2461-2/2008) o výměře 342 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti VBD s.r.o., se sídlem Semtínská 56, Pardubice VII.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 739/08 k žádosti o výměnu bytu (Lukáškovi, Spálená)
Rada města I. r u š í
usnesení rady města č. 475/08 ze dne 20. 5. 2008.

II. s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Danielem a Klárou Lukáškovými, Kutná Hora o velikosti 2+1 a paní Libuší Spálenou, Kolín II. o velikosti 2+1, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou s manželi Danielem a Klárou Lukáškovými na byt č. 16 v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora ke dni 31. 8. 2008.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Libuší Spálenou na byt č. 16 v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora na dobu neurčitou - od 1. 9. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.09.08


Usnesení č. 740/08 k prodloužení nájemní smlouvy (Mančovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marijanem Dimitrovem Mančovými, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.9.2008 do 30.9.2008 s tím, že pokud nebude uhrazena celk ová dlužná částka do 15.9.2008, nebude již dále nájemní smlouva prodloužena.

b) s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 1 v čp. 69 Komenského náměstí v Kutné Hoře proti manželům Margitě a Marijanu Dimitrovu Mančovým, v případě, že nebude uhrazena celková dlužná částka do 10.9.2008, a v případě, že nedojde k vyklizení bytu ze strany manželů Mančových do 30.9.2008.


Bod b) zrušen usnesením RM č. 925/08 ze dne 14.10.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 741/08 k prodloužení NS (Pompová, Flosová, R. Červeňák)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou, na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.9.2008 do 31.10.2008.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora s paní Markétou Flosovou, na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.9.2008 do 31.10.2008.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Radkem Červeňákem, na dobu 2 měsíce, tj. od 1.9.2008 do 31.10.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 742/08 k prodloužení užívání náhradního ubytování (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.9.2008 do 30.9.2008 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, nadále pravidelně hrazen běžný nájem a splátky, nebude již dohoda o poskytnutí náhradního ubytování prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 743/08 k podání žaloby na vyklizení bytu (N.Zec)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 2 v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora proti paní Nevence Zec, v případě, že nedojde k vyklizení bytu ze strany paní Nevenky Zec do 15.9.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 744/08 k uzavření dodatku - pí Wilderová, Genová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 4.2.2008 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Wilderovou, , Kutná Hora a paní Taťánou Genovovou, Zruč nad Sázavou tý kající se rozšíření účelu a předmětu podnikání o kosmetické služby a vyjmutí části movitého majetku (nástavec skříň inv. č. 05341, stolek instrum. inv. č. 06576, kontejner 3 inv. č. 06735, stolek inv. č. 09086, skříň šatní inv. č. 09091, lampa ajutor inv . č. 09093, stůl laboratorní inv. č. 09097, kontejner 4 inv. č. 09099, židle kožená inv. č. 09103) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 1.794,- Kč s účinností od 1.12.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 745/08 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor (p.Jenšík)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zprávu pana Ladislava Jenšíka o ekonomice výsledků kina Svět v Kutné Hoře.

I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ladislavem Jenšíkem, KINO AGENTURA AJL, se sídlem Komenského 39, Vlašim týkajícího se změny doby trvání nájemního vztahu z 31.8.2008 na 31.12.2008.

Termín: 15.9.2008

II. p o v ě ř u j e
odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy za účasti místostarosty MVDr. Vančury jednáním o výši případného finančního příspěvku panu Ladislavu Jenšíkovi na provoz kina.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 746/08 k výpůjčce Preghausu pro CZP - vánoční výstava
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká 670, Kutná Hora na dobu určitou od 1.12.2008 do 4.12.2008 za účelem pořádání Vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 747/08 k vyvěšení záměru - Benešova 637
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnost v suterénu nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 748/08 k uzavření NS (man. Doležálkovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1291/2 a části pozemku p.č. 1290 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Annou a Milanem Doležálkovými, Čáslav na dobu určitou od 1.8.2008 do 29.8.2008, za nájemné ve výši 900,- Kč za celou dobu trvání nájemního vztahu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 749/08 k ukončení NS (p.Brtnický)
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
ukončit nájemní smlouvu ze dne 29.3.2006 o nájmu části pozemku p.č. 274/2 v k.ú. Kaňk uzavřenou mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Stanislavem Brtnickým,Kutná Hora a to výpovědí ze strany Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 750/08 k žádosti pí J.Říhové
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v II. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora (dv. č.17) paní Janě Říhové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 751/08 k uzavření NS (o.s. DIGNO)
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostorů - jedné kanceláře v I. patře domu č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením DIGNO, se sídlem Kaňk 166, Kutná Hora na dobu n eurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 23.500,- Kč.

II. n e s o u h l a s í
se zřízením sídla Občanského sdružení DIGNO v nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 752/08 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti (Hrochová, Hynek)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2007 pro paní Ivanu Hrochovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.623,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 400,00 Kč počínaje měsícem září 2 008.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2007 pro pana Luboše Hynka,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.003,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 500,00 Kč počínaje měsícem srpen 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 753/08 ke změně termínu úhrady splátky (Tesařová)
Rada města s o u h l a s í
se změnou termínu úhrady čtvrtletní splátky ve výši 19.588,00 Kč pro paní Petru Tesařovou, Kutná Hora-Sedlec dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.9.2004 tak, že splátka za červenec 2008 bude uhrazena spolu se splátkou v měsíci říjnu 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 754/08 k prominutí poplatků z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Burýškovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 4.874,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Radku Nedbalovou, Mladá Boleslav ve výši 3.151,50 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Hrochovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 2.910,00 Kč.

d) s prominutím úroku z prodlení pro paní Elišku Kocourkovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 4.268,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 755/08 k žádosti pí Zelinkové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 19.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Miloslavou Zelinkovou, Kutná Hora týkající se vyjmutí části movitého majetku (s tojan na sádrování + pol. inv. č. 02817, leštička inv. č. 02869, stůl sádrovací inv. č. 02805, lis hydraulický inv. č. 157, odsávací box inv. č. 164, vibrátor čtyř - kyvetový inv. č. 153, váha zlatnická + závaží inv. č. 02773, skříň šatní dvoudvéřová inv . č. 012101, skříňka na spisy inv. č. 02677) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 6.678,- Kč s účinností od 1.11.2008.


Zrušeno usnesením RM č. 909/08 ze dne 14.10.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 756/08 k uzavření smlouvy (MUDr. Kestřánková)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 387/08 ze dne 22.4.2008

II. s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostorů a movitých věcí v budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora uzavřené dne 30.1.2008 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a MUDr. Helenou Kestřánkovou, Praha 2 dohodou ke dni 30.9.2008.

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostorů v budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Kožní ambulance Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehrad, Vratislavov a 20/28 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 39.216,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 757/08 k provedení výměny oken v budově polikliniky
Rada města s o u h l a s í
s výměnou oken v přízemí a 1. NP na severozápadní straně budovy polikliniky, Kouřimská čp. 915, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 10/09 ze dne 6.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 758/08 k přestěhování ředitelství a ekonom. odd. nemocnice
Rada města s o u h l a s í
se záměrem společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora přemístit ředitelství a ekonomické oddělení z přízemí bývalého dětského pavilonu do části budovy polikliniky z důvodu rozšíření oddělení LDN.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 759/08 k prodloužení termínů plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 638/08

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 760/08 k uzavření dodatku k NS - kino
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti čp. 403, ul. Havířská, Kutná Hora uzavřené dne 10. 7. 2007 mezi Městem Kutná Hora (nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Wildtovou, Kutná Hora a paní Evou Novákovou ,Praha 5 (pronajímatelé), týkajícího se změny platnosti doby trvání nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 761/08 k žádosti Městské nemocnice Čáslav
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej 1 ks inkubátoru DREGR, 2 ks vyhřívacích lůžek, 1 ks bilirubinometru Minolta, 1 ks monitoru criticare, 5 ks postelí pro novorozence.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 762/08 k žádosti o změnu NS na pozemek - odstoupení dvou nájemců
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.5 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2001 na pozemek p.č. 4004/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a panem Ivanem Karlovským, Kutná Hora, panem Tomášem Karlovským, Kutná Hora, panem Jiřím Růžičkou st., Kutná Ho ra, a panem Jiřím Růžičkou ml., Kutná Hora týkajícího se odstoupení dvou nájemců pana Ivana Karlovského a pana Tomáše Karlovského od nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.08


Usnesení č. 763/08 k zápisu DR MLaR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s r.o.
zápis ze 41.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., konaného dne 12.června 2008.
Usnesení č. 764/08 k zápisu DR Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora,
spol. s r.o.
Zápis č. 05/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 28.7. 2008.

II. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora,
spol. s r.o.
na základě návrhu Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. vyplacení čtvrtletní pohyblivé složky mzdy za II.čtvrtletí 2008 jednateli společnosti Ing. Miloslavu Železnému ve výši uvedené v zápisu č. 05/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.


Zodpovídá : Ing. Suchánek, jednatel TS      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 765/08 k pravidlům pro spoluúčast města při správě míst. komunikací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory přijmout předložená Pravidla pro spoluúčast města při budování a správě místních komunikacích v rozvojových zónách pro bydlení na území města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 766/08 k vypůjčce parku pod Vl. dvorem (FOXCONN)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře firmě FOXCONN TECHNOLOGY CZ s.r.o., se sídlem Karlov, Kutná Hora, za účelem uspořádání společenské akce - vánočního večírku pro zaměstnance na dny 5-7.12.2008. Samotná akce proběhne dne 6.12.2008 v době od 13:00 do 19:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.08


Usnesení č. 767/08 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 9. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 26.června 2008.


Usnesení č. 768/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 61-68/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.61/08, kterým dochází z k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10.180,-- Kč na novou položku přímotopy nemocnice, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.62/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na novou rozpočtovou položku pohotovostní služby, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.63/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady projektové dokumentace na rekonstrukci střešního pláště polikliniky K.Hora ve výši 30.940,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č. 3 dů vodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.64/08, kterým dochází ke změně nákladové rozpočtové položky hospodářský pavilon - oprava topení na investiční rozpočtovou položku hospodářský pavilon - rekonstrukce topení, a to v celé výši 200.000,-- Kč a rozpočtová položka re konstrukce topení se navyšuje o 35.830,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.65/08, kterým dochází z důvodu koordinace úklidové skupiny MěÚ k navýšení rozpočtové položky TS komunikace úklid o částku 80.000,-- Kč, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) Předložený návrh OSM č. 66/08, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky provoz hřbitovů o částku 400.000,-- Kč z důvodů finanční nedostatečnosti, a to na úkor rozpočtových položek komunikace úklid (100.000,-- Kč) a veřejná zeleň (300.000,--Kč) - v iz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 67/08, kterým se navyšuje příjmová rozpočtová položka nájem z pozemků o částku 400.000,-- Kč a zároveň se navyšuje výdajová rozpočtová položka Sedlecká 652 - okna - viz bod č. 7 důvodové zprávy.

b)souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 68/08, kterým se navyšují příjmové položky byty služby o částku 3.500.000,-- Kč, byty nájem o částku 3.500.000,-- Kč, prodej nebytů 2.vlna privatizace o částku 149.000,-- Kč a položka umístění v DPS o částku 75. 000,-- Kč. V tomtéž objemu celkem 7.224.000,-- Kč se navýší výdajové položky TS komunikace opravy (2.500.000,--Kč), veřejné osvětlení TS (1.187.380,--Kč), byty opravy (500.000,--Kč), byty havárie (1.000.000,--Kč), nebyty opravy (1.000.000,--Kč), společné prostory služby, revize (500.000,--Kč), společné prostory opravy (500.000,--Kč), nemocnice prodej pronájem (31.420,--Kč) a rekonstrukce zahrady a hřiště (5.200,-- Kč) - viz bod č. 8 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 769/08 ke snížení schváleného finančního příspěvku FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na snížení schváleného finančního příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2008 na obnovu domu čp. 276 Jiřího z Poděbrad na 25.000,- Kč dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 770/08 k poskytnutí fin.příspěvku z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2008 na obnovu fasády uličního průčelí domu čp. 506 Tylova ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 771/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 31-35
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 31 - vytvoření nové položky na akci "zhotovení veřejného osvětlení cesty Pod sv. Barborou a slavnostního osvětlení hradeb chrámu sv. Barbory" v Kutné Hoře ve výši 401.000,- Kč na úkor položky "oprava cesty Pod sv.Barborou" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 32 - vytvoření nové položky na akci "zhotovení slavnostního osvětlení sochy sv. Václava a kamenné kašny včetně restaurování kašny a kamenných bloků (laviček)" ve výši 391.000,- Kč na úkor položky "úprava okolí sochy sv. Václava" na Václavském náměstí v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 33 - vytvoření nové položky "oprava památek" ve výši 400.000,- Kč na úkor položky "služby památky" dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 34 - vytvoření nové položky na akci "oprava opěrné zdi u bočního vchodu do kostela sv. Jakuba" v Kutné Hoře ve výši 455.000,- Kč na úkor položky "Vladislavova čp. 376 obnova fasády" a položky "Městská kn ihovna oprava terasy" dle důvodové zprávy č. 4

e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 35 - vytvoření nové položky "nákup materiálu" ve výši 18.000,- Kč na úkor položky "socha sv. Václava a okolí" dle důvodové zprávy č. 5

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 31 - 35.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 772/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 36-38
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 36 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Galerii Felixe Jeneweina Kutná Hora na "Celoroční výstavní program", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 37 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Galerii Felixe Jeneweina Kutná Hora na realizaci projektu "Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 3 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 38 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 513 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 36 - 38.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 773/08 k platovému zařazení ředitele ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitele Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40,
pana Mgr. Radka Pařeza, Suchdol.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.08.08


Usnesení č. 774/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 39
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.39 - přidělení účelové dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rok 2008 na realizaci projektu "Městské hry III.olympiády pro děti v Kutné Hoře" pro realizátora projektu Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 15.000,- Kč dle bodu 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 39.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 775/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 40
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 40 - přesun rozpočtových prostředků z ostatní kultury na příspěvek pro 6. pionýrskou skupinu Kolín ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatřeních OPKŠ č. 40.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 776/08 k finanční podpoře jazzového turné (J.Ryba)
Rada města s o u h l a s í
s finančním příspěvkem ve výši 16.000,- Kč na koncert konaný v Kutné Hoře v rámci jazzového turné Pavla J. Ryby a hostů.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 777/08 k zápisu DR Průbvodcovské služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.
Usnesení č. 778/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 41
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.41 - přesun investičního příspěvku pro TJ Viktoria Sedlec na částečné zajištění nákladů spojených se zakoupením techniky pro údržbu trávníku fotbalového hřiště ve výši 29.730,- Kč z rozpočtových prostře dků přidělených na registrované žáky uvedené TJ (rozvoj mládežnického sportu v roce 2008), dle bodu 1 důvodové zprávy
Zodpovídá: Ing. Zahradníček, Mgr. Seifert Termín: 9.9.2008

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 41.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 779/08 k pořizování změn ÚPM K.Hory
Rada města s o u h l a s í
1. s pokračováním projektových prací na rozpracovaných změnách územního
plánu města Kutné Hory jak jsou uvedeny v "Přehledu …"

2. s pořízením územních studií potřebných pro zpracování změn Územního
plánu města Kutné Hory:
a) území v prostoru východně od Sklenářova dolíku směrem k silnici do
Hořan,
b) území v prostoru západně od Sklenářova dolíku směrem k stadionu
Olympia a dále ke Kouřimské ulici,
c) území jižně od místní části Kaňk mezi silnicemi z Kaňku do Kutné Hory
a do Sedlce.
za podmínky, že jejich případné spolufinancování z městského rozpočtu bude samostatně projednáno v Radě města

3. s evidováním nových požadavků na změny územního plánu města Kutné
Hory a jejich následným řešením společně v rámci "povinné" úpravy
schváleného Územního plánu města Kutné Hory v souladu s novelizovaným
ustanovením § 188 zák. č.183/2006 Sb.(výjimku k zpracování
neodkladných změn v odůvodněných případech může odsouhlasit Rada
města).

Bod 3. zrušen usnesením č. 77/09 ze dne 20.1.2009.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 780/08 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Ing.arch. Kremlovi mimořádně mimo výběrové řízení.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 781/08 k rekonstrukci nouzových schodisť MTD
Rada města I. s c h v a l u j e
Záměr rekonstruovat nouzová schodiště u Tylova divadla v Kutné Hoře.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru
zahájit výběrové řízení na dodavatele Rekonstrukce nouzových schodišť Tylova divadla

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 782/08 ke studii řešení jezu u Wagenknechtova mlýna
Rada města I. s c h v a l u j e
Zahájit výběrové řízení na dodavatele Studie řešení jezu u Wagenknechtova mlýna včetně řešení sesuvu půdy u vyústění náhonu na "Královskou procházku"

II. u k l á d á
Investičnímu odboru
zorganizovat výběrové řízení, uvedené v bodě I.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 783/08 k navýšení smluvní částky - rekonstrukce topení Vl.dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z akce "knihovna PD" na položku "Vlašský dvůr - topení" ve výši 132.640,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 784/08 k parkovišti u nemocnice K.Hora - Kouřimská ul.
Rada města I. s o u h la s í
S investičním záměrem vybudovat nové parkoviště v Kouřimské ulici na pozemku parc.č. 677/16 u areálu nemocnice Kutná Hora.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 785/08 k vnitrobloku sídliště Šipší
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci vnitrobloku Šipší Opletalova - 17.listopadu s firmou Studio acht s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 786/08 k výměně oken MŠ Benešova 149 - rozpočt. opatření INV č.22
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Investiční záměr dokončit výměnu oken v Mateřské školce Benešova ulice č.p.149
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z akce "Zimní stadion - ledová plocha" na položku "Okna MŠ Benešova" ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 787/08 k zadávacímu řízení - rekonstrukce komunikací v HJ města
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhlášením zadávacího řízení na zpracovatele žádosti a doplňkových příloh k žádosti o dotaci z programu ROP na projekt "REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA KUTNÁ HORA - V.etapa"

b) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

členové komise náhradníci členů komise
1. Ing.Tomáš Benada 1. MVDr. Václav Vančura
2. Ing.Jiří Janál 2. Ing.arch. Martin Kremla 3. RNDr.Dagmar Civišová, CSc. 3. Mgr.Ondřej Seifert

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 788/08 ke zvýšení cen fakultativních služeb (Pečovatel.služba)
Rada města I. s c h v a l u j e
zvýšení cen fakultativních služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Kutná Hora od 1.9.2008 dle důvodové zprávy;

II. u k l á d á
ředitelce Pečovatelské služby
provést aktualizaci "Ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora" (promítnutí schváleného zvýšení cen fakultativních služeb).


Zodpovídá : Ing.M.Štorková      Termín : 01.09.08


Usnesení č. 789/08 ke změně usnesení (úhrada školného příslušníka MP)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 264/08 ze dne 25.3.2008.

II. s o u h l a s í
s úhradou školného ve výši 18.000,- Kč za semestr (celkem čtyři semestry) na základě vystavených faktur VŠ UJAK Praha s.r.o., spojené se zvýšením kvalifikace p. Bc. Václava Marečka a úlevami spojené se studiem dle ZP č. 262/2006 § 232.

III. u k l á d á
Kanceláři tajemníka
zapracovat do pracovní smlouvy p. Bc. Václava Marečka rozšíření pracovního závazku setrvat u zaměstnavatele Města Kutná Hora 5 let po ukončení studií.

Zodpovídá : I.Šalátek, E.Hnátková      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 790/08 k rozšíření kamerového monitorovacího systému města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky vyhodnocení hodnotící komise poptávkového řízení "Rozšíření kamerového monitorovacího systému města Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s vybraným dodavatelem "Rozšíření kamerového monitorovacího systému města Kutná Hora" - firmou Gepard s.r.o., V Ráji 919, Pardubice za částku 1.049.760,76 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 791/08 k umístění sídla společnosti
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti HC Kutná Hora, a.s. v domě čp. 87, Havlíčkovo nám., 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 792/08 k očkování strážníků MP
Rada města I. s o u h l a s í
s úhradou očkování pro 14 strážníků Městské policie Kutná Hora.

II. u k l á d á
veliteli MP a vedoucímu ekonomického odboru MÚ
předložit Zastupiteltvu města Kutná Hora návrh na rozpočtovou změnu.
Zodpovídá : p.Kubový, Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 26. srpna 2008

Nahoru