26. ledna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.ledna 2011

Usnesení č. 66/11 k zápůjčce Rytířského sálu (ČČK)
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 20. dubna 2011 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 67/11 k poskytnutí fin. prostředků na propagaci
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku na dopravu ve výši 9.000 Kč oddílu basketbalu TJ Sokol Kutná Hora, který bude město reprezentovat na turnaji partnerských měst v Polsku.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 150/11 ze dne 16.02.2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 68/11 k obsazení funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města I. o d v o l á v á
v souladu s § 102 písm. g) zák. číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 31. 01. 2011 z funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora paní Dagmar Novotnou v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru.

II. j m e n u j e
v souladu s § 102 písm. g) zák. číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01. 02. 2011 do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora PhDr. Drahomíru Hurtovou na základě výsledků výběrového řízení.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 69/11 k rozpočtovému opatření KT č. 1
Rada města I. s c h v a u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základně přijaté pojistné náhrady za opravu vodovodu ZŠ T.G.Masaryka ve výši 24.690,-- Kč a současně žádáme o přesun spoluúčasti ve výši 5.000,-- Kč na opravu vodov odu z paragrafu vnitřní správa dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 70/11 k uzavření darovací sml. na vyřazená sedadla z MTD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552
a Obecním úřadem Čestín, Čestín 3, 285 10 Čestín na 60 kusů nepotřebných sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 71/11 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem nebytu Vladislavova 373
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 55/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/11 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 18.4.2 011 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 72/11 k vyhlášení VŘ na pronájem klubu Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 2/11 na pronájem nebytových prostorů - bývalý Alfa klub v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení j e dne 20.4. 2011 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 73/11 k úpravě nájemného u nebytů (míra inflace)
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2011 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2011 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků o míru inflace v roce 2010 z důvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize, a to ani zpětně.

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2012 sdělení o míře inflace za rok 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 74/11 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Masarykova 343)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 59/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 03/11 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 4. 2011 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.04.11


Usnesení č. 75/11 ke stavu PD na rekonstrukci Sokolovny v Malíně
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zpracované studii přestavby Sokolovny Malín

II. u k l á d á
odboru investic zajistit další stupně zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Sokolovny Malín včetně přístavby pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Malín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Ing. Franc      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 76/11 k odpovědi na dopis velitele jednotky SDH Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odpovědí na dopis pana Lukáše Zimy, velitele jednotky SDH Malín, Malín 61, ohledně stavu požární zbrojnice.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 77/11 k úpravě nájemného u bytů (míra inflace)
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením nájemného v roce 2011 o míru inflace u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, kde je uvedena inflační doložka.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 78/11 k prominutí poplatku z prodlení (p. Brunclík)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Pavla Brunclíka, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 11.848,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 79/11 k vyhodnocení VŘ na prodej b.j. v ul. Vítězná
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 56/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 16 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kut né Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 817.000,-- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 80/11 k vyhodnocení VŘ na prodej bytu v ul. Vítězná 221
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 57/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kut né Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 850.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 81/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 30/11.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 82/11 k zápisu z jednání DR společnosti KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 12.1.2011.Usnesení č. 83/11 ke sml. se spol. TS (rozpočtová příloha)
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2011 jako Dodatek č. 32 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 84/11 ke svozu odpadkových košů
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku
připravit návrh výběrového řízení na svoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy v Kutné Hoře.

Zrušeno usnesením RM č. 318/11 dne 13. dubna 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 85/11 ke zprávě a vyúčtování příspěvků z programu podpory obnovy památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou souhrnnou zprávu za rok 2010 - přehled poskytnutých příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
b) zprávu o vyúčtování příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a veškeré podklady pro vyúčtování byly zaslány Ministerstvu kultury ČR (dle č. III bodu 6. Zásad pro užití neinvestičních prostředk ů z rozpočtu Ministerstva kultury pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : . .


Usnesení č. 86/11 k aktualizaci Marketingové koncepce rozvoje cest. ruchu
Rada města I. j m e n u j e
pracovní skupinu ve složení Karel Koubský, Mgr. Pavel Ladra, Ing. Ivana Vopálková, Ing. Hana Musílková, Ing. Ludmila Nováková, Bc. Jiří Arnet, Petr Kolář, Dušan Lapáček, Pavel Cikler

II. u k l á d á
nově jmenované pracovní skupině
a) rozpracovat návrhovou část do konkrétních opatření pro rok 2011
b) umístit Aktualizaci Marketingové koncepce na webové stránky města

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 87/11 k zápisu z jednání komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 17.1.2011

II. p o v ě ř u j e
Ing.Jiřího France, místostarostu ke spolupráci s komisí pro městská sídliště

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 88/11 k rozpočtovému opatření INV č. 1-3
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Čížkova skála oplocení" ve výši 50.000,-Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Parkoviště" ve výši 42.000,-Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Parkoviště U Kapličky" ve výši 353.500,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 26. ledna 2011

Nahoru