26. ledna 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.ledna 2005

Usnesení č. 61/05 k převedení veškerých činností NsAČ do obch. spol. SMM
Rada města s o u h l a s í
s převedením veškerých činností a služeb poskytovaných příspěvkovou organiací Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora do obchodní společnosti Správa majetku města s.r.o. Kutná Hora.
Zodpovídá : starosta, Kožený, Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 62/05 k žádosti o zapůjčení Preghausu - OCH Maják
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Preghausu Vlašského dvora Oblatní charitě Kutná Hora, centru Maják, Čáslavská 1-3, Kutná Hora ve dnech 14. - 17. 3. 2005 na pořádání tradiční velikonoční výstavy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 63/05 ke zprávě MP a PČR Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu o činnosti Městské policie Kutná Hora za rok 2004
b) zprávu o stavu veřejného pořádku v území obvodního oddělení Policie ČR
na základě § 3 odst. 1 NV č. 397/1992 Sb.


Usnesení č. 64/05 ke smlouvě s dopravní firmou CONNEX Východní Čechy a.s.
Rada města p o v ě ř u j e
vedoucího dopravy a silničního hospodářství Ing. Jaromíra Ďoubala
k jednání s firmou Connex Východní Čechy a.s. za účelem přípravy návrhu smluv na zajištění dopravní obslužnosti Města Kutné Hory linkami městské hromadné dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a linkami příměstské dopravy 240040, 240090, 24012 0 a 240130 na rok 2005
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 30.03.05


Usnesení č. 65/05 k uzavření veřejnoprávní smlouvy
Rada města I. k o n s t a t u j e,
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obce Zbraslavice a to v rozsahu stanoveném v ust. § 53 odst. 1 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Zbraslavice podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu tohoto usnesení.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 66/05 ke Kontrolnímu řádu Města Kutné Hory
Rada města I. r u š í
ke dni 31. ledna 2005 "Kontrolní řád Města Kutná Hora" ze dne 31. července 2002

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1.2. 2005 "Směrnici o kontrolním systému" Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Kožený a I.Šalátek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 67/05 k zápisu DR MLaR
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti MLaR Kutná Hora s.r.o.
zápis dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. ze dne 9. 12. 2004 včetně předloženého návrhu plánu na rok 2005.


Usnesení č. 68/05 k prodeji pozemku na Žižkově - Čepek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4517/7 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 85 m2 panu Ing. Jaroslavu Čepkovi, Kremnická 47, Kutná Hora za cenu 200,-- Kč/m2. Prodej se uskuteční až po převodu spoluvlastnického podílu nemovitostí paní Ireny Čepkové na p ana Ing. Jaroslava Čepka.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 69/05 k záměru na směnu pozemků v k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 4095/7 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4095/22 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví pana Mgr. Františka Drábka, 17. listopadu 103, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.02.05


Usnesení č. 70/05 ke zřízení věcného břemene - dešťová kanalizace
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit odstavec č. 2b) usnesení zastupitelstva města číslo 117/02 ze dne 28.5.2002.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení dešťové kanalizace "DN 1022" v majetku města ve prospěch Města Kutná Hora a k tíži částí pozemků p.č. 785/71, 785/167 a 785/172 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory,jak jsou tyto části pozemků vyznačeny v geometrickém plánu č. 50 2 - 6709/2004. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.190,-- Kč (úhrada 1.000,-- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši 190,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 71/05 k ceně za zřízení věcného břemene teplovodu
Rada města I. r u š í
své usnesení číslo 221/04 ze dne 10. března 2004.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch města s majiteli pozemku p.č. 2465 v k.ú. Kutná Hora z důvodu vedení teplovodního potrubí, které je v majetku Města Kutná Hora, za jednorázový poplatek 33.570,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 72/05 k návrhu Ing. Pospíšila - odstoupení od smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení číslo 222/04 ze dne 7.12.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 73/05 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
307, ul. Nádražní, Kutná Hora paní Jaroslavě Nesládkové, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.2. 2005 do 31.1.2007.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
555, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Ivaně Hrochové, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.2. 2005 do 31.1.2007.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora paní Darině Pompové, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.2. 2005 do 31.7.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 74/05 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostorů Kaňk 1
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů - jedné místnosti v přízemí nemovitosti čp. 1 Kaňk v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 75/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Stříbrná Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občnaskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora za účelem pořádání XIV. ročníku Královského stříbření Kutné Hory ve dnech 21. - 27. června 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 76/05 k prominutí penále - pí. Dlouhá
Rada města s o u h l a s í
s prominutím penále pro paní Ivetu Dlouhou, bytem Pobřežní 9, Kutná Hora ve výši 25% z 998,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 77/05 k úpravě nájemného dle míry inflace
Rada města n e s o u h l a s í
s úpravou nájemného o míru inflace za rok 2004 ve výši 2,8% u nájemních smluv o pronájmu pozemků a dále u nájemních smluv na nebytové prostory, kde je výše nájemného nižší než 10.000,- Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.01.05


Usnesení č. 78/05 k vyvěšení záměru-pronájem pozemku p.č. 688/3 v k.ú.K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 688/3 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.03.05


Usnesení č. 79/05 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle předložené
zprávy

b) se zrušením usnesení č. 237/04, 715/04 bod a), 831/04, 1148/03, 1251/03
bod 2), 71/04, 795/03, 1013/03 bod 3), 1147/03 bod a).
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 80/05 k NS - Průvodcovská služba K.Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody k nájemní smlouvě ze dne 5.12. 2003 mezi Městem Kutná
Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením
omezeným týkající se zpětvzetí výpovědi

b) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 5.12. 2003 mezi Městem Kutná
Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením
omezeným, o pronájmu kaple Božího Těla v Kutné Hoře týkajícího se změny
výše ročního nájemného a to ze 200.000,- Kč na 10,-Kč s účinností od
1.2.2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 81/05 k vyhodnocení VŘ č.B53/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. B53/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 15 v domě čp. 74 ul. Ortenova v Kutné Hoře, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 6/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 15 (1+1) v domě čp. 74 v ulici Ortenova (stav. p.č. 785/77, 785/17, 785/76, 785/16, 785/75, 785/15, 785/66, 785/148, 785/14, 785/149) v k .ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 15.6. 1998) byla určena metodikou dle cenového platného předpisu.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 2.3. 2005 v 11.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 82/05 k vyhodnocení VŘ č. B 50/04
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. B50/04 na prodej bytů č. 1,2, 4, 6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav. p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SV 5/05 na prodej bytů č. 1,2,4,6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav. p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Odhadní cena nemovitostí je stanovená dle znaleckých posudků ze dne 7.5. 2004 a 24.6. 2004. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 2.3. 2005 v 11.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 83/05 k uzavření dodatku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením doplněného dodatku č. 9 se společností TOP CONFIDNECE s.r.o. k mandátní smlouvě ze dne 6.3. 2003, týkající se vymáhání pohledávek dlužníků města za nájemné a služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostorů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 84/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Operní týden
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Umělecké agentuře Karoliny Hromádkové, se sídlem Skrétova 50, Plzeň za účelem pořádání festivalu OPERNÍ TÝDEN s účinností od roku 2004 na dobu určitou do 31.12. 2008, s tím, že termín konání bude každoro čně upřesněn a spotřeba energií bude hrazena městem
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 85/05 k vyhodnocení VŘ č. B54/04-pronájem-Mincířská 107
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. B54/04 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 3+kk ve 3. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře s panem Mgr. Jiřím Fejfarem, bytem Topolová 2127, Nymburk na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.05


Usnesení č. 86/05 k pověření OSM
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku
k rozhodování o ukončení smluv o nájmu bytů výpovědí a o podání žalob o přivolení k výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu, z důvodů uvedených v § 711, odst. 1, písm. h), občanského zákoníku, to je v případě neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů a nebo ho bez vážných důvodů užívá jen občas. Rada města je oprávněna si vyhradit rozhodování v konkrétních případech.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.01.05


Usnesení č. 87/05 ke změně usnesení týkající se útlumu činnosti SMM
Rada města s o u h l a s í
se změnou usnesení č. 1104/04 ze dne 22.12. 2004 takto:

I. u k l á d á
a) ve funcki valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
jednatli této společnosti převzít od 1.1. 2005 od Společnosti Správa
majetku města Kutná Hora s.r.o., správu haly BIOS v Puškinské ul. v Kutné
Hoře. Rozsah správy a odměn za správu bude ve stejné výši jako u
společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o.


b) ve funcki valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o.
jednateli této společnosti
1. provést ukončení pracovního poměru dohodou k 28.2. 2005 s pracovníky haly
BIOS
2. uzavřít dohodu mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku města
Kutná Hora s.r.o. k 31.12. 2004 o ukončení:
- správy a údržby domů čp. 181 a čp. 182 na Václavském náměstí
- správy a údržby domu čp. 377 na Palackého náměstí
- zajištění provozu kotelny domu čp. 154 v Šultysově ulici
- zajištění domovnických prací v domech čp. 647 - 649 v Benešově ulici a v
domě čp. 656 - 661 v Puškinské ul. v Kutné Hoře
- správy a údržby ubytovny čp. 609 v ul. Trebišovská
- správy a údržby ubytovny čp. 443 ve Vítězné ul.
- vedení evidence plateb nájemného a záloh na služby
- správy, údržby a provozu psího útulku
- správy bytového a nebytového fondu
3. uzavřít dohodu mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku města
Kutná Hora s.r.o. k 28.2. 2005 o ukončení:
- správy a údržby sportovní haly BIOS
4. provést znalecké ocenění osobního vozu Pickup a veškerého movitého majetku
tak, aby mohl být nabídnut k odkoupení Městu Kutná Hora
5. uzavřít nájemní smlouvu na pronájem osobního vozu Pickup a movitého
majetku Městu Kutná Hora za nájemné jako v přecházejícím období

II. s o u h l a s í
a) s pronájemem movitých věcí od Správy majetku města Kutná Hora s.r.o. dle
přílohy uvedené v důvodové zprávě za měsíční nájemné ve výši 500,00 Kč
vč.DPH od 1.1. 2005
b) s pronájmem osobního vozu Škoda Pickup LXI EFF 673-N3 od Správy majetku
města Kutná Hora s.r.o. za měsíční nájemné ve výši 1.000,- Kč vč. DPH od
1.1. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 88/05 k rozšíření podnikatelské spol. Technické služby K.Hora s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
doplnění předmětu podnikání společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o., o činnost "správa a údržba nemovitostí".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 89/05 k Nařízení Města K.Hora č. 5/2004
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky z Nařízení č. 5/2004 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města Kutné Hory paní Dagmar Vejvodové, Krakovany 240.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 90/05 ke stanovení platů ředitelům příspěvkových org.města K.Hora
Rada města s t a n o v í
s účinností od 1.1. 2005 upravený předložený měsíční plat ředitelům příspěvkových organizací města Kutná Hora v souladu s ustanovením zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměn za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích, ve zně ní pozdějších předpisů
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.01.05


Usnesení č. 91/05 k 15. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 15. změny rozpočtu:
navýšení o 0,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
0,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 26.01.05


Usnesení č. 92/05 k zápisům Komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5 a 6 z jednání Komise životního prostředí konané ve dnech 1.11. 2004 a 17.1. 2005.


Usnesení č. 93/05 k finančnímu příspěvku festivalu Jeden svět
Rada města n e s o u h l a s í
s finančí podporou festivalu Jeden svět z důvodu nedostatku finančních prostředků Města Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.02.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 26. ledna 2005

Nahoru