26. června 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.června 2019

Usnesení č. 501/19 k rozpočtovému opatření KT č. 08
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 08 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v celkové zálohové výši 711 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 502/19 k rozpočtovému opatření KT č. 09
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 09 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí finančního vypořádání za volby do 1/3 Senátu parlamentu a do zastupitelstev obcí konaných v říjnu 2018 a volby prezidenta ČR konaných v lednu 2018 v celkové výši 219 443,17 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 503/19 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 21. 5. 2019.

II. o d v o l á v á
Ing. Zdeňka Honka, Radima Fedoroviče a Tomáše Mottla z funkce člena komise pro informační technologie z důvodu opakované neúčasti na jednáních komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 504/19 k uplatnění míry inflace pro byty v Domech pro seniory
Rada města s c h v a l u j e
ponechat stávající nájemní smlouvy u 29 bytů zvláštního určení v Domech pro seniory, kde je doposud uplatňováno nájemné bez možnosti jeho zvyšování o míru inflace, ve stávajícím znění až do skončení jejich platnosti.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 505/19 k pachtovní smlouvě na část pozemku v k.ú. K. Hora (pí Nosová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 1768/1 o výměře 280 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Lucii Nosovou Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.8.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 1 960,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 506/19 k dohodě o změně splatnosti pohledávky (pí Rybová, Jarošová)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti paní Lubici Rybové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem srpen 2019.

b) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti paní Anety Jarošové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červen 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 507/19 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 17. 6. 2019

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Evou Tyrnerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivanou Melicharovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Adélou Kodybovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021

d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře panu Josefu Mistolerovi po datu 30. 9. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 508/19 ke sml. o výpůjčce nebyt. prostor a garáže (stadion Olympia)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (3 místnosti) v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 3957/41 a dvou plechových garáží, které jsou součástí pozemku p.č. 3957/5 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora z.s., jako vypůjčitelem, IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem uložení sportovního nářadí s tím, že energie související s užíváním prostor bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 509/19 k vyhodnocení poptávkového řízení (oprava WC U Lorce)
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava pánského sociálního zařízení objektu č. p. 57, U Lorce, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 6. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Stavební společnost KH12 s.r.o., IČO 24201391, se sídlem Zámecká 131, Kutná Hora, 284 03.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Stavební společnost KH12 s.r.o., IČO 24201391, se sídlem Zámecká 131, Kutná Hora, 284 03 za cenu 1 001 924 ,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 510/19 k vyhodnocení poptávkového řízení (úprava bytu, Vocelova 613)
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 2, Vocelova 613, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 6. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327, 284 01 Kutná Hora za cenu 821 335,16 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 511/19 k prodeji pozemků v k. ú. Perštejnec (p. Marcaník)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p. č. 66/3 o výměře 435 m2, p. č. 66/4 o výměře 277 m2, p. č. 66/5 o výměře 3 m2 a p. č. 66/6 o výměře 41 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Perštejnec panu Michalu Marcaníkovi, Kolín za celkovou kupní cenu ve výši 113.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 512/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024540 Kutná Hora, Nálepkova, č. parc. 625 - knn) na pozemku p. č. 3788/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 513/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023914 Kutná Hora, Kaňk, kNN pro č. parc. 717_2) na pozemcích p. č. 717/1, 759 a 635/1 vše v k. ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 10,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 514/19 k pronájmu rybníku Medenice (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora souhlasit
a)s uzavřením smlouvy o budoucí podpachtovní smlouvě na pozemky p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265 a p. č. 1698 vše v k.ú. Paběnice o celkové rozloze 97 441 m2 mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem nemovitosti a panem Jakubem Vágnerem, jako podpachtýřem a společností Městské lesy a rybníky spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav jako propachtovatelem.

b) s uzavřením smlouvy o podpachtu pozemků p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265 a p. č. 1698 vše v k.ú. Paběnice o celkové rozloze 97 441 m2 mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem nemovitosti a panem Jakubem Vágnerem, jako podpachtýřem a společností Městské lesy a rybníky spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav jako propachtovatelem.

c) s uzavřením smlouvy o budoucí pachtovní smlouvě na pozemky p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265 a p. č. 1698 vše v k.ú. Paběnice o celkové rozloze 97 441 m2 mezi Městem Kutná Hora jako budoucím propachtovatelem a panem Jakubem Vágnerem, jako budoucím pachtýřem.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 515/19 k provozu MŠ a ŠD v období prázdnin 2019
Rada města s o u h l a s í
s omezením provozu mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.07.19


Usnesení č. 516/19 k výjimce z počtu dětí MŠ pro školní rok 2019/2020
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2019/2020 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.07.19


Usnesení č. 517/19 ke grantům - malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném termínu do 7. 6. 2019, realizace projektů v III. čtvrtletí roku 2019

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.07.19


Usnesení č. 518/19 ke grantům - malé projekty - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 7. 6. 2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 7. 6. 2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I. a bodu II.a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.07.19


Usnesení č. 519/19 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.6. 2019 
 
 
Usnesení č. 520/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18 a uzavření VPS
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - přesun prostředků z rozpočtové položky - "Sport - rezerva" na položku Český klub velocipedistů 1880 - "Vzpomínková cyklojízda" ve výši 10 000,- Kč -

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.07.19


Usnesení č. 521/19 ke grantům - malé projekty - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 7. 6. 2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.19


Usnesení č. 522/19 k odměnám ředitelům PO v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s upraveným vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2018 ve výši uvedené v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.19


Usnesení č. 523/19 k dohodě o provedení práce - ředitelka ZUŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce na ZUŠ Kutná Hora s ředitelkou ZUŠ Kutná Hora paní MgA. Kateřinou Fillovou na zajištění činnosti hospodářky školy v nezbytném rozsahu po dobu nemoci pracovnice ZUŠ.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.06.19


Usnesení č. 524/19 k informaci o fungování redakce KH listů
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o fungování redakce Kutnohorských listů

II. o d v o l á v á
Jakuba Skyvu jako externího redaktora Kutnohorských listů dle uvedených důvodů v předložené informativní zprávě k 30.6.2019
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.06.19


Usnesení č. 525/19 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,00 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti (stavební parcele) na území Města Kutná Hora dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 526/19 k výroční zprávě a zápisu DR spol. Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s ch v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s. r.o. za rok 2018

b) rozdělení disponibilního zisku společnosti ve výši 1 090 873,77 Kč následovně:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 190 873,77 Kč Převedení na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 900 000,- Kč

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2018 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za I. Q. 2019 v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2018 v plné výši

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 88. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 17. června 2019 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. S. Peroutka      Termín : 15.07.19


Usnesení č. 527/19 k Revitalizaci Vlašského dvora - schválení VŘ na dodavatele expozic
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku " Dodávka a vybavení expozic pro akci Revitalizace NKP Vlašský Dvůr v Kutné Hoře.

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise                             náhradník člena komise

1. Mgr., Bc. Silvia Doušová    Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Ing. Jiří Janál                      Michaela Špačková
3. Jan Trávníček                     RNDr. Dagmar Civišová
4. Aneta Nedvědová              Antonín Novák

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 528/19 k zahájení VŘ - chodníky ul. Gruntecká, Čáslavská a Poličany
Rada města I. s ch v a l u j e
zahájení výběového řízení na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na chodníky podél komunikací Gruntecká, Čáslavská a Kutná Hora - Poličany jako VZMR, kde kritériem bude nejnižší nabídnutá cena.

II. u k l á d á
odboru investic ve spolupráci s pí Daňkovou z odboru regionálního rozvoje vypracovat ZD a provést administraci VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 529/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 10.6.2019 
 
 
Usnesení č. 530/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 2/19
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava komunikace Neškaredice" s firmou: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. za cenu 720.060,--Kč včetně DPH.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 2/19, kterým dochází k vytvoření nové neinvestiční rozpočtové položky Oprava komunikace Neškaredice ve výši 720.060,--Kč, a to na úkor Neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 720.060,--Kč.

III. p o v ě ř u j e
technické oddělení odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na opravu místní komunikace v Neškaredicích se zhotovitelem spol. "Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.".

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.07.19


Usnesení č. 531/19 ke grantům - malé projekty - sociální oblast
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 7.6.2019 v sociální oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019:
příjemce: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora, projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů, částka ve výši 5.000,- Kč

II. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (III. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora jako příjemcem (projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů) ve výši 5.000,- Kč

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 532/19 k doplnění zápisu DR spol. Technnické služby
Rada města s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

b) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 1. čtvrtletí 2019 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 15.07.19Ing. Josef Viktora, starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 26. června 2019

Nahoru