26. června 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.června 2013

Usnesení č. 493/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 2.5.2013
b) zápis z 21. zasedání komise životního prostředí ze dne 3. 6. 2013
c) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 19.6.2013
d) zápis z jednání kulturní komise ze dne 12. června 2013
e) zápis z jednání komise CR ze dne 3. června 2013


Usnesení č. 494/13 k žádosti o uvolnění z funkcí v orgánech Města K.Hory
Rada města o d v o l á v á
pana Martina Hlavatého z funkce člena a předsedy komise pro městská sídliště a z funkce člena komise pro životní prostředí na vlastní žádost s okamžitou platností.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 495/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 28 - 35
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 28 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu od Ministerstva pro místní rozvoj na akci sídliště Šipší - I.etapa ve výši 3.266.868 Kč dle důvodové zprávy č. 1.
2. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 29 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt 17. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy ve výši 30.000 Kč dle důvodové zprávy č. 2.
3. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 30 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na projekt 17. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2013 ve výši 35.000 Kč dle důvodové zprávy č. 3.
4. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 31 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na projekt "Ten verš si tiše říkám - krajský festival uměleckého přednesu" ve výši 9.000,-- Kč a projekt "Ten verš si tiše říkám" - regionální kolo přehlídky uměleckého přednesu 7. ročník ve výši 9.000 Kč dle důvodové zprávy č. 4.
5. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 32 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele od Ministerstva vnitra ČR na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2013 do výše 540.489 Kč dle důvodové zprávy č. 5
6. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 33 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1.064.000 Kč dle důvodové zprávy č. 6.
7. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 34 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v Informačních centrech ve výši 32.000 Kč dle důvodové zprávy č. 7.
8. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 35 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené mezi Úřadem práce ČR a Městem Kutná Hora do výše 90.000 Kč dle důvodové zprávy č. 8.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 496/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby "Nová NTL plynovodní přípojka pro č. parc. 4122/25 - Kutná Hora, ul. Havířská stezka" na pozemku p.č. 3852 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 497/13 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, bytem tamtéž, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 498/13 k neprodloužení nájemní smlouvy
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, s paní Katarínou Harahoničovou, bytem Vojtěšská 19, Kutná Hora, po datu 30. 9. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 499/13 k uzavření dohody o splácení dluhu (Červeňákovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 76.466,00 Kč pro manžele Evu a Pavla Červeňákovy, bytem Lorecká 75, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 500/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Evu a Martina Pompovy, bytem Mazákova 168, Kutná Hora ve výši 95% z částky 1.874,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 501/13 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 pro paní Ludmilu Slepičkovou, bytem Uhelná 599, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6.514,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 400,00 Kč počínaje měsícem září 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 502/13 k uzavření smlouvy o pronájmu - Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 382/13 ze dne 15. 5. 2013

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nádvoří, kanceláří a sociálního zařízení v přízemí v hlavní budově pivovaru a budovy (bývalé stáčírny) vlevo za vrátnicí vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Navigátorů 615, Praha 6, za účelem uspořádání slavnosti k příležitosti 440. výročí založení kutnohorského pivovaru od 19.7.2013 do 21.7.2013 s tím, že samotná slavnost proběhne dne 20.7.2013 v době od 11.00 hod. do 20.00 hod. za nájemné ve výši 300,- Kč/den + DPH v zákonné výši. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako s občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na Dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 (pořadatel hudebního festivalu Creepy Teepee). Kanceláře a sociální zařízení budou sloužit jako zázemí pro účinkující umělce slavnosti a budova bývalé stáčírny bude sloužit pro propagaci děl začínajících kutnohorských umělců.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.07.13


Usnesení č. 503/13 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 18. 6. 2013

II. s o u h l a s í
s výjimkou z Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013, týkající se ponechání žádosti o byt v domě pro seniory paní Marie Wagenknechtové, bytem Štipoklasy 10 v seznamu uchazečů z vážných důvodů.

III. u k lá d á
Odboru správy majetku
připravit návrh na sjednocení plateb na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609 a ul. Vítězná, čp. 443.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 504/13 k řešení pohledávky za panem Šikalem
Rada města d o p o r u č u j e
právnímu zástupci Města vymáhat pohledávku za panem Šikalem soudní cestou.
Zodpovídá : Mgr. Bezouška      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 505/13 k ukončení VŘ č. SN 19/13 - prodej bytu č. 221/6, ul. Vítězná
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 19/13 na odprodej volného bytu č. 6 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.
Usnesení č. 506/13 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 1+kk (48,30 m2), v čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Zdeňkou Kučerovou, trvale bytem Trebišovská 609, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1. 7. 2013, za smluvní nájemné ve výši 2.173,- Kč měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 507/13 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, trvale bytem Trebišovská 609, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 508/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 28/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+kk v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 10.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 509/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 29/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 29/13 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk ve 3. podlaží domu čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 11.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 510/13 k zahájení poptávkového řízení na stavební úpravy Klub Sluníčko
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy Klub Sluníčko - Trebišovská 611, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ivan Sova
3. Ing. Josef Bárta Michaela Špačková
4. Jan Trávníček, DiS
5. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 511/13 k ukončení poptávky venkovní hydroizolace Radnická 178
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Doplnění venkovní hydroizolace, Radnická 178, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ondřej Tunkl, Kouřimská 20, Kutná Hora, která jako jediná zaslala svou nabídku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 512/13 k ukončení poptávky na výměnu oken Sedlecká 652
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dřevěná eurookna, Sedlecká 652, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s., Sokolovská 651, Praha, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 513/13 k ukončení poptávky na rekonstrukci autodílny Potoční 190
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce autodílny, Potoční 190, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 514/13 k uzavření dodatku - GFJ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části přízemí hlavní budovy pivovaru v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora týkajícího se rozšíření předmětu výpůjčky o užívání bývalé stáčírny a dílny vpravo od hlavního vchodu v areálu pivovaru v Kutné Hoře za účelem pořádání XIII. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-KUTNÁ HORA ve dnech 24.6. - 7.7.2013. Náklady na spotřebované energie bude hradit vypůjčitel.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.13


Usnesení č. 515/13 k jednání dozorčí rady obchodní společnosti MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané dne 10.6.2013.Usnesení č. 516/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - J. Demel
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 4285/5 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Jiřímu Demelovi, bytem Malešov 329, Kutná Hora, k zahrádkářské činnosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 517/13 k ukončení poptávky na převod dešť. vod v ul.VRCHLICKÉHO - U KOLA
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"KUTNÁ HORA-SEDLEC, převedení dešťových vod v ulicích VRCHLICKÉHO -U KOLA".

II.s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Silnice Čáslav - Holding, a.s., Chotusická 1121, 286 22 Čáslav, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 518/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - GIVA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 641 o výměře
cca 25 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, společnosti GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, za účelem umístění prodejny suvenýrů, na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.3.2029

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 519/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.12/13, kterým se navyšuje výdajová položky zeleň vnitrobloky o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 520/13 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy s panem Mariuszem Panas, k bytu č. 6 v čp. 657,
ul. Puškinská v Kutné Hoře dohodou ke dni 30. 6. 2013, uzavřenou mezi panem Mariuszem Panas a Městem Kutná Hora dne 27. 5. 2013.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 9. 2002, mezi Městem Kutná Hora a panem Mariuszem Panas, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu za podmínky, že nebude soudně rozhodnuto o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům pana Mariusze Panas. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 18. 9. 2002. Město Kutná Hora vrátí panu Mariuszu Panas částku ve výši 496.581,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 5. 2013.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 521/13 k "Rozvoji služeb a podpora soc.integrace obyv. vyloučených lokality"
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise pro zadávací řízení v rámci IPo, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů v novém složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc; Mgr. Dana Vepřková;
2. Ing. Josef Bárta; RNDr. Dagmar Civišová, CSc.;
3. Mgr. Veronika Piskačová; Bc. Miroslava Hebrová;
4. PhDr. Drahomíra Hurtová Bc. Michal Procházka;
5. Petr Švejnoha, BA; Mgr. Renata Kulhánková;
6. PhDr. Iva Pospíšilová; Mgr. Ladislava Krčmářová;
7. Bc. Romana Paňková; Bc. Marcela Rusková;

II. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu realizace individuálního projektu města s názvem "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory".

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : . .


Usnesení č. 522/13 k uzavření úvěrové smlouvy (Pečovatelská služba)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením úvěrové smlouvy mezi Pečovatelskou službou Kutná Hora a společností Credium, a.s. (IČO: 25139886, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13). Úvěr bude použit na financování nákupu vozidla, které bude využíváno na zajištění terénních sociálních služeb.
Zodpovídá : Ing. Kuklová      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 523/13 k pracovnímu postupu při výběru služeb na výkon pěstounské péče
Rada města s c h v a l u j e
postup orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Kutná Hora při naplňování práv a povinností pěstounů dle Dohod o výkonu pěstounské péče a při výběru služeb pro osoby pečují a jejich nezletilé děti formou průzkumu trhu v rámci zakázek malého rozsahu při využívání Příspěvku na výkon pěstounské péče.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : . .


Usnesení č. 524/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 4 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2013 na II. etapu obnovy fasády věže kostela sv. Bartoloměje a obnovu severní, východní a západní fasády objektu čp. 206 Pirknerovo náměstí, na restaurování příčky s dvoukřídlými dveřmi s vitrážovou výplní u hlavního vchodu do objektu Vlašského dvora, na II. etapu obnovy krovu a střechy objektu čp. 206 Pirknerovo náměstí v celkové výši 1.065.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 525/13 k mimořádným odměnám ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.07.13


Usnesení č. 526/13 k zakázce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vl. dvora"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.6.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ustanovením § 81, odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: H & B delta, s.r.o., Vsetín - Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 258 35 661

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s dodavatelem H & B delta, s.r.o., Vsetín - Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 258 35 661 za cenu 10.749.640,- Kč včetně DPH

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 527/13 ke změně Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory v bodě II. Obecně závazná pravidla odstavci 8. Úspora a odstavci 10. Podíly dle důvodové zprávy. Změny jsou platné ode dne vyhlášení výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2014.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 528/13 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2013 na restaurování maleb na fasádě domu čp. 105 Husova ulice v Kutné Hoře o částku 20.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 70.000,- Kč.Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 529/13 k Projektu navýšení kapacity MŠ Pohádka
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na projekt "Navýšení kapacity MŠ Pohádka" pro stavební povolení za cenu 67.000,-Kč včetně DPH s firmou Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora

II. u k l á d á
Odboru investic
vypracovat a uzavřít smlouvu na projekt navýšení kapacity MŠ Pohádka pro stavební povolení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 530/13 ke koordinátoru BOZP a TDI a Snížení energetic.náročnosti objektu DPS
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem:"Vykonání práce koordinátora BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 12.6.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Manifold Group s.r.o., Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň.

b) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " vykonání práce TDI - stavební na akci Snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 12.6.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Miloslava Neprašová, Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Manifold Group s.r.o., Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, IČ 263 48 764 za cenu 74.749,-Kč včetně DPH.

b) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Miloslava Neprašová, Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora, IČ 868 96 661


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 531/13 ke Studii přestavby areálu ZŠ J.A.Komenského na knihovnu a parkoviště
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít s firmou ING. ARCH. JIŘÍ KREJČÍK ARN studio spol. s r.o., Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové smlouvu na zpracování studie přestavby areálu ZŠ J.A.Komenského na knihovnu a parkoviště za nabídnutou cenu 198.000,-Kč bez DPH

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu na zpracování studie přestavby areálu ZŠ J.A.Komenského na knihovnu a parkoviště.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 532/13 k hydroizolaci uliční stěny obvodového zdiva MŠ Sedlec
Rada města I. s c h v a l u j e
Poptávkové řízení na sanaci uliční stěny obvodového zdiva MŠ Sedlec.

II. u k l á d á
Odboru investic vypsat poptávkové řízení na sanaci uliční stěny obvodového zdiva MŠ Sedlec, vybrat dodavatele a s ním uzavřít s smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 533/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2013, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 219.445,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 534/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství firmě Orlík nad Vltavou s.r.o. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 6.550,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 535/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 224.702,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 536/13 k Dodatku č. 1 Pravidel pronájmu nebytových prostor Spolkového domu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnostech využití sklepních prostor Spolkového domu, Lierova 146, Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 Pravidel pronájmu sklepních prostor Spolkového domu dle přílohy č. 1

III. p o v ě ř u j e
oddělení kultury a cestovního ruchu Města Kutná Hora
k pronájmu a uzavírání smluv o pronájmu či výpůjčce sklepních prostor dle Pravidel pronájmu nebytových prostor schválených usnesením rady č. 726/12 dne 5. 9. včetně Dodatku č. 1 schváleného dle bodu II. tohoto usnesení

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 537/13 k zápisu DR a výroční zprávě společnosti MLaR za rok 2012
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 63. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 18. června 2013.

II. s c h v a l u j e
a) účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2012.
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 1 712 042,05 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 126.440,05 Kč
Převedení na doplnění základního rezervního fondu na účet 42110 85.602 Kč
Vyplatit jako podíl na zisku společníkovi 1.500.000 Kč

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2012 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

IV. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za I. Q. 2013 v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2012 v plné výši
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,-Kč pro Spartu Kutná Hora a. s.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 538/13 k výroční zprávě společnosti KH Tebis za rok 2012
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní uzávěrku společnosti KH Tebis, spol. s r.o. za rok 2012
b) přeúčtování vykázaného zisku společnosti KH Tebis, s.r.o. za rok 2012 ve výši 397.555,39 Kč na účet 42 900 pro snížení ztrát z let minulých

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2012 do sbírky listin
Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
a) s vyplacením roční odměny jednateli společnosti v plné výši ve smyslu čl.6.1. smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti (10% souhrnu 7 měsíčních platů)

b) s vyplacením měsíčních odměn členům dozorčí rady za období leden-červen 2013

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 5.6.2013
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 539/13 k výroční zprávě společnosti Technické služby za rok 2012
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) Účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2012.

b) Úhradu ztráty vykázané společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2012 ve výši 2.165.763,76 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Nerozdělený zisk minulých let 3.719.964,67 Kč
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let: - 2.165.763,76 Kč

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2012 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

III. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2012 ve výši 30% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.


Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 540/13 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba za rok 2012
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 5. 6. 2013 a zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti DR v roce 2012


Usnesení č. 541/13 k výroční zprávě společnosti Průvodcovská služba za rok 2012
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 66, odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2012.
b) Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2012 ve výši 676.534,66 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti
c) Výplatu roční prémie za rok 2012 jednatelce společnosti dle doporučení dozorčí rady.

II. u k l á d á
Jednatelce společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2012 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.07.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Ing. Jiří Franc, místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 26. června 2013

Nahoru