26. července 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání mimořádně dne 26.července 2019

Usnesení č. 576/19 k nominaci člena Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR
Rada města n o m i n u j e
RNDr. Ivo Šance, CSc. za člena Komise pro zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí ČR

Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 21.08.19


Usnesení č. 577/19 k výsledku zadávacího řízení - "Rekonstrukce ul.Fučíkova KH"
Rada města s ch v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora" dle Zprávy z hodnocení nabídek.

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.

c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744za cenu díla 9 209 304,69 Kč bez DPH a 11 143 258,67 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. 1) a § 122 odstavce 3) zákona obdobně.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 578/19 k zadávacímu řízení - VŘ na projekt expozice Sankturinovského domu
Rada města I. s ch v a l u j e
vyloučení z účasti v zadávacím řízení podlimitní VZ na zhotovení projektu expozice pro Revitalizaci Sankturinovského domu podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb. účastníky Květ & ULMA 2019 se sídlem Brno - Stránčice, Všetičkova 631/31 PSČ 60200 a Film Dekor spol. s.r.o., se sídlem: Pod stadiony 2720/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 dle předložené zprávy. 

II. u k l á d á
Odboru investic ve spolupráci s administrátorem VŘ provést potřebné administrativní kroky.
 
  
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.19


Usnesení č. 579/19 k zadávacímu řízení - VŘ na prováděcí dokumentaci Sankturin.domu
Rada města I. s c h v a l u j e
vyloučení z účasti v zadávacím řízení podlimitní VZ na Zpracování dokumentace pro provádění stavby a vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb. účastníka ARKUS5 s.r.o., IČO: 01526570, se sídlem: K. Weise 1675, České Budějovice3 dle předložené zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic ve spolupráci s administrátorem VŘ provést potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 580/19 k nominaci člena Regionální komise SMO ČR
Rada města n o m i n u j e
Mgr. Bc. Silvii Doušovou za členku Regionální komise Svazu měst a obcí ČR

Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 21.08.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 26. července 2019

Nahoru