26. května 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 26.května 2016

Usnesení č. 449/16 k výsledku zadávacího řízení na stavební práce - sportovní hala
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Sportovní hala areál Klimeška -Kutná Hora " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 5.2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazečes nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH a to uchazeče: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou IČ: 469 80 059

b) s uzavřením smlouvy o dílo na výše uedenou veřejnou zakázku s dodavatelem PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou IČ: 469 80 059 za cenu 56 239 144,94 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.16

Hlasování:

Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Tomáš Pilc  Josef Kraus    

  Nehlasovali:

 Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová  Ing. Josef Viktora   

 
Usnesení č. 450/16 k odstranění stavby bývalého ČSAD - zadání prací
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Odstranění stavby - areál bývalého ČSAD" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 7.502.000,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
vedoucímu odboru investic uzavřít se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.16

Hlasování:

Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Tomáš Pilc      

 Zdrželi se:

 Ing. Josef Viktora Josef Kraus

Nehlasovali:

 Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová     


Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 26. května 2016

Nahoru