25. září 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.září 2013

Usnesení č. 730/13 k vytvoření pracovní pozice na odboru dopravy a SH
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.1.2014 změnu organizační struktury MÚ Kutná Hora spočívající v rozšíření dopravně správních činností odboru dopravy a SH o jednoho zaměstnance.

II. s t a n o v í
s účinností od 1.1.2014 celkový počet pracovních úvazků MÚ Kutná Hora na 173.6 úvazků.Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 731/13 k rezignaci paní Bönischové na funkci členky komise
Rada města o d v o l á v á
paní Zuzanu Bönischovou, Kutná Hora, která na vlastní žádost rezignuje na funkci předsedkyně Kulturní komise rady města ke dni 19. 9. 2013
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 732/13 k rezignaci paní Bönischové na funkci členky dozorčí rady
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
rezignaci paní Zuzany Bönischové, Kutná Hora, která na vlastní žádost rezignuje na svoji funkci členky dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. ke dni 19. 9. 2013

II. u k l á d á
jednatelce společnosti paní Ing. Ivaně Vopálkové
provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 733/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 47
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 47 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 4 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 30. 9. 2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 734/13 k záměru na prodej pozemku v Neškaredicích (pí Truhlářová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 280 o výměře 109 m2 v k.ú. Neškaredice dle žádosti paní Miloslavy Truhlářové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 735/13 k záměru na směnu pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemku p.č. 404/27 o výměře 270 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 643 o výměře 181 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 736/13 k bezúpl. převodu pozemků v KH od ČR - Státního pozemkového úřadu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 911/2 o výměře 1.252 m2 a p.č. 911/17 o výměře 403 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 737/13 k zápisům z jednání komisí rady
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.9. 2013
b) zápis školské komise ze dne 9.9.2013
c) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 9.9.2013
d) zápis z jednání komise CR ze dne 2. září 2013


Usnesení č. 738/13 k uzavření nájemní smlouvy - pí Beil
Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnost včetně soc. zařízení v I. patře nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora (hlavní budova zimního stadionu) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Michaelou Beil,285 32 Kutná Hora, za účelem provozování občerstvení s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 30.9.2013 do 31.3.2014 za měsíční nájemné ve výši 350,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši a paušál za energie ve výši 1.453,- Kč za měsíc + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 739/13 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 30.6.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub "Sluníčko", se sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora dohodou ke dni 31.10.2013

b) s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (bývalé jedno oddělení mateřské školky) v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub "Sluníčko", se sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora s účinností od 1.11.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním nebytových prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 740/13 k uzavření Dodatku č. 5 - Centrum U Bartoloměje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti č.p. 453 Masarykova ul., Kutná Hora včetně pozemků p.č. 2542/1, 2542/2, 2543 a 2544 vše v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatelem sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora týkajícího se prodloužení doby nájemního vztahu do 4.10.2015, jinak za stejných podmínek


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.10.13


Usnesení č. 741/13 k vyhlášení VŘ č. SN 36/13 na prodej bytu č. 221/6, ul. Vítězná
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 36/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 6.11.2013 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 742/13 k uzavření dodatku - TRANS spol. s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TRANS spol. s.r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o užívání části pozemku p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora a zvýšení ročního nájemného o 8,- Kč/m2/rok za předmětný pozemek, za účelem parkování firemních vozů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 743/13 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 744/13 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 745/13 k žádosti Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Praha 9, U Skládky 4, na dobu určitou od 2.12.2013 do 6.12.2013 za účelem pořádání prodejní vánoční výstavy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.12.13


Usnesení č. 746/13 k uzavření nájemní smlouvy - Klub rodáků a přátel Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 2.000,- Kč jako sklad pro potřeby sdružení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 747/13 k uzavření smluv o nájmu nemovitostí - Sparta Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora dohodou ke dni 31.10.2013

b) s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostor v části přízemí nemovitosti č.p. 59 U Lorce vše v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Sparta Kutná Hora, IČ 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora s účinností od 1.11.2013 na dobu určitou 15 let za účelem provozování sportovní činnosti

c) s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v části přízemí a I. patře nemovitosti č.p. 59 U Lorce, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Sparta Kutná Hora, IČ 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora s účinností od 1.11.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou pro obě strany za účelem provozování ubytovny

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí a I. patře nemovitosti č.p. 59 U Lorce, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Jarmilou Renáčovou, Kutná Hora

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezplatném převodu majetku, která je obsažena ve Smlouvě o nájmu nemovitostí a nebytových prostor v čl. XIII. mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Sparta Kutná Hora, IČ 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 748/13 k vyhlášení VŘ č. SN 37/13 na prodej bytu č. 221/14, ul. Vítězná
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 37/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 6.11.2013 ve 13.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 749/13 k vyhlášení VŘ SN č. 38/13 na prodej bytu č. 221/16, ul. Vítězná
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 38/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 6.11.2013 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 750/13 k zadávacímu řízení na "Provozování ZS"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zrušení vyhlášeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře-3", dle povinnosti ukládané ust.§ 84, odst. (1) písm. a) z důvodu nepodání žádné nabídky

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 23, odst. (1), písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře"

b) oslovit Výzvou k jednání v Jednacím řízení bez uveřejnění pouze jediného dodavatele MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav IČ:25102214

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ivan Sova
2. Zdeněk Hadrovský Karel Koubský
3. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
4. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty, jako zadavatelem, zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce, včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.

Bod II. a III. zrušen usnesením RM č. 802/13 ze dne 9.10.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 751/13 ke zřízení regionální filmové kanceláře
Rada města I. s o u h l a s í
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. se zřízením regionální filmové kanceláře v rámci Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.

Zodpovídá: Ing. Ivana Vopálková Termín: 31. 10. 2013

II. u k l á d á
OSM připravit návrh dohody o poskytnutí smluvní odměny za zprostředkování filmového natáčení mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.10.13


Usnesení č. 752/13 k uzavření nájemní smlouvy - Táborská 71, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 71 Táborská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Joang Dinh Thao,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 52.785,- Kč za účelem provozování prodeje potravin a smíšeného zboží.

Zrušeno usnesením č. 363/14 ze dne 30.4.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 753/13 k žádosti spol. Bohemialov a P+P elektronic - Šultysova 165
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 165 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Bohemialov s.r.o., se sídlem Nepoměřice 59, PSČ 285 11 týkajícího se rozšíření nájemce o společnost P+P elektronic, s.r.o., IČ 48948411, se sídlem Lučanská 345, Kutná Hora a rozšíření účelu užívání o prodej doplňků stravy, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 754/13 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 27.8.2013

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti K. Koubskému za období 2.Q roku 2013 v plné výši.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 09.10.13


Usnesení č. 755/13 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - F. Kroufek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 684/4 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Františkem Kroufkem, Kutná Hora, za účelem umístění dřevěné garáže, za nájemné 30 Kč/m2/rok, s účinností od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 756/13 k úpravě rozpočtové přílohy ke smlouvě se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2013 jako Dodatek č. 44 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.10.13


Usnesení č. 757/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 24 - 26
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.24/13, kterým se navyšuje rozpočtová investiční položka Trebišovská 611 - střecha, okna o částku 439.133,-- Kč, a to na úkor položky Uhelná 599 výměna oken.

b) předložený návrh OSM - OSN č.25/13, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Benešova 647-649 - TZ ve výši 45.800,-- Kč, a to na úkor položky Uhelná 599 výměna oken.

c) předložený návrh OSM - OSN č.26/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka zeleň vnitrobloky o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor položek Uhelná 599 výměna oken (15.067,-- Kč) a byty vyúčtování (84.933,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 758/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 18/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky TEBIS - monitoring ve výši 104.205,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky TEBIS - opravy ve výši 104.205,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 759/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 19/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na tyto výdajové rozpočtové položky: TS - veř.osvětlení el.energie ve výši 200.000,--Kč a na TS - VO opravy ve výši 70.000,--Kč a na TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 500.000,--Kč a na TS - pítka a studně ve výši 30.000,--Kč a to vše na úkor těchto výdajových rozpočtových položek: Rozpočtová rezerva ve výši 600.000,--Kč a Byty opravy ve výši 200.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 760/13 k uzavření NS - Sportovní klub policie Olympia
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí - budovy č.p. 617 na pozemku p.č. 3957/42, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/41, budovy bez čp/če - tělocvičny na pozemku p.č. 3957/43, budovy bez čp/če - sklady na pozemku p.č. 3957/47, budovy bez čp/če - sklady na pozemku p.č. 3957/48, budovy bez čp/če - tribuny na pozemku p.č. 3957/40, budovy bez čp/če - sklad na pozemku p.č. 3957/62, budovy bez čp/če - sociální zařízení na pozemcích p.č. 3957/22, p.č. 3957/50, p.č. 3957/53 a pozemku jiného vlastníka p.č. 3957/54, stavba bez čp/če - hřiště a dráha na pozemku p.č. 3957/39, stavby bez čp/če cvičiště KATR na pozemku p.č. 3957/6, pozemek p.č. 3940/10, pozemek p.č. 3940/11, pozemek p.č. 3940/2, pozemek p.č. 3957/38, pozemek p.č. 3957/39, pozemek p.č. 3957/40, pozemek p.č. 3957/41, pozemek p.č. 3957/42, pozemek p.č. 3957/43, pozemek p.č. 3957/44, pozemek p.č. 3957/45, pozemek p.č. 3957/46, pozemek p.č. 3957/47, pozemek p.č. 3957/48, pozemek p.č. 3957/49, pozemek p.č. 3957/5, pozemek p.č. 3957/50, pozemek p.č. 3957/22,
pozemek p.č. 3957/53, pozemek p.č. 3959/5, pozemek p.č. 3959/6, pozemek p.č. 3957/6, pozemek p.č. 3957/62, pozemek p.č. 4690/45, pozemek p.č. 4690/47, pozemek p.č. 4692/1, pozemek p.č. 4692/2, pozemek p.č. 4692/3, pozemek p.č. 4692/ 4, pozemek p.č. 4692/5, pozemek p.č. 3958/4 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, IČ 14803429, Kutná Hora na dobu určitou 15 let, za roční nájemné ve výši 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 761/13 k ukončení smluv - Z. Mihoč
Rada města s o u h l a s í
a) s výpovědí z dohody o změně smlouvy nájemní č. 120N07/45 na pozemkou parcelu č. 4143/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 18.10.2011, za účelem provozování zemědělské výroby, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem, Kutná Hora. Smlouva je vypovězena z důvodu záměru zřízení dětské golfové akademie.
b) s výpovědí z nájemní smlouvy na pozemek PK 1879 (KN 4138/1) v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 3.12.1997, za účelem provozování zemědělské výroby, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem, se sídlem Hrnčířská 195, Kutná Hora. Smlouva je vypovězena z důvodu záměru zřízení dětské golfové akademie.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 762/13 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2014.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 763/13 k podání žádosti do Programu "Podpora pro památky UNESCO
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti do výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2014, vyhlášené Ministerstvem kultury ČR na vydání neperiodické publikace s názvem "Sochy světců v Kutné Hoře."
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 764/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 7 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2013 na obnovu kapličky Panny Marie Svatohorské, na pozemku parc. č. 716 k.ú. Kutná Hora ve výši 83.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 765/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora (příjmy SRP 2867) v celkové výši 18.486,- Kč s následným využitím pro navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu odstranění havarijního stavu rozvodu teplé vody a pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 8.486,- Kč na částečnou úhradu odstranění nebezpečných dřevin dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 766/13 k zápisu změn v údajích škol ZŠ J. Palacha a ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
1. podání žádosti o zápis změn v údajích níže uvedených škol do rejstříku škol a školských zařízení od aktuálního data:
a) příspěvková organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166,284 01 Kutná Hora
b) příspěvková organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40,
284 01 Kutná Hora

2.zápis nové adresy místa poskytování školských služeb do rejstříku škol a školských zařízení:
a) Školní družina, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
b) Školní družina, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

3. výmaz v rejstříku škol a školských zařízení existující adresy místa poskytování školských služeb:
a) Školní družina, Studentů 145, 284 01 Kutná Hora
b) Školní družina, Benešova 365, 284 01 Kutná Hora

4. zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny při Základní škole Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora - prostor školského zařízení lze využívat pro poskytování školských služeb nejvýše pro 61 žáků.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 767/13 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 9.9.2013

II. o d v o l á v á pana Josefa Nováka, Kutná Hora, z funkce člena komise pro městská sídliště na vlastní žádost

III. j m e n u j e
a) pana Ing.Zdeňka Jiráska, Kutná Hora, do funkce předsedy komise pro městská sídliště
c) pana Zdeňka Dvořáka, Kutná Hora, členem komise pro městská sídliště.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 768/13 k rozpočtovému opatření INV č. 42 - 44
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 42 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Dům Dačického čp 41 - střecha" na položku "Park pod Vlašským dvorem - služby" ve výši 198.500,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 43 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Dům Dačického čp 41 - střecha" na položku "Park pod Vlašským dvorem" ve výši 145.000,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 44 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Dům Dačického čp 41 - střecha" na položku "Wagenknechtův mlýn - jez" ve výši 182.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 769/13 k výběru nejvhodnější nabídky Demolice bytového domu Uhelná 555
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Demolice bytového domu Uhelná 555" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.9.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: "Sdružení pro demolici bytového domu Uhelná 555" vedoucí účastník sdružení:AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, účastník sdružení: VSJ Mechanizace s.r.o., Dvorská 2298/19c, 789 01 Záhřeb.

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem "Sdružení pro demolici bytového domu Uhelná 555" vedoucí účastník sdružení:AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 1.810.902,94 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 770/13 k nejvhodnější nabídce Rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Jana Palacha
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "Rekonstrukce povrchu hřiště na odbíjenou v areálu ZŠ Jana Palacha" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 2.9.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Matex HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Matex HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, za cenu 291.349,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 771/13 k výběru nejvhodnější nabídky Spolkový dům - sanace zdiva
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí poptávky na stavební práce s názvem: "Spolkový dům - sanace zdiva" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení nabídek ze dne 12.9.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Ondřej Tunkl, 284 01 Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem - Ondřej Tunkl, 284 01 Kutná Hora - za cenu 358.704,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 772/13 k zařazení projektu Rozšíření kapacity MŠ Pohádka do IPRM
Rada města s o u h l a s í
se zařazením projektu "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka, Kutná Hora Žižkov" do IPRM.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 26.09.13


Usnesení č. 773/13 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 24.000 Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 774/13 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1, kterým dochází k zapojení dotace od Ministerstva vnitra ČR v příjmech i výdajích na projekty Odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR, Alternativy a Emoční a společenská stabilizace dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v celkové výši 203.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 775/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 6, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z Informačního centra Domeček - nákup zboží na pokrytí neinvestičních nákladů spojených s provozem Kostela sv. Jana Nepomuckého ve výši 17.398 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 776/13 ke změně zřizovací listiny Galerie Felixe Jeneweina
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY v tomto znění: V čl. II Zřizovací listiny se mění sídlo organizace takto: Havlíčkovo náměstí 552, 284 00 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 29.10.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 25. září 2013

Nahoru