25. září 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.září 2007

Usnesení č. 811/07 k regulaci vývoje hospodaření
Rada města z a v a z u j e
jednatele a ředitele Městem zřízené společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. řídit hospodaření společnosti tak, aby dosažený a vykázaný hospodářský výsledek v období srpen 2007 až listopad 2007 v případně vykázané ztrátě měl dosaženou hodnotu zisku z obdo bí leden až červenec 2007.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 812/07 k prodeji čp.42 Komen. nám.-Ciklerovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem nemovitosti čp.42 Komenského nám., Kutná Hora Jitce Ciklerové, Praha 2, Radku Ciklerovi,Kutná Hora a Ing. Janu Slunečkovi, .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 813/07 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 10.9.2007


Usnesení č. 814/07 k věcnému břemeni - manž.Turkovští
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 3936/1 v k.ú.Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora pro všechny vlastníky nemovitosti čp.445 Husitská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 815/07 k závodům v orientačním běhu
Rada města s o u h l a s í
s pořádáním závodů Mistrovství České republiky v orientačním běhu jednotlivců na pozemcích Měst Kutná Hora p.č.440, 441/1, 441/2, 441/4 a 443/1 v k.ú. Morašice v Železných horách a p.č. 1292 v k.ú.Horušice s podmínkou, že po skončení závodů budou pozemky uvedeny do původního stavu a předány hajnému p.Procházkovi.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 816/07 k vymezení hranic NPP Kaňk
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vymezení hranic národní přírodní památky Kaňk.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 817/07 k rozšíření přílohy č.1 k NS - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č. 3, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 818/07 k prodeji části pozemku p.č. 632/2 - man. Strnadovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 632/2 o výměře cca 2 m2 k.ú. Sedlec u Kutné Hory včetně studny manželům Marii a Rudolfu Strnadovým, Kutná Hora - Sedlec za 10.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 819/07 k prodeji pozemků u ČKD II.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odprodáním pozemků p.č.118/6 o výměře 4391 m2 v k.ú. Perštejnec a p.č. 4221/76, 4221/79 a 4219/3 o celkové výměře 4480 m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Foxconn Technology CZ s.r.o. za kupní cenu 180,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 820/07 k bezúplatnému převodu pozemku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 4128/503 o výměře 94 m2 v k.ú. Kutná Hora od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 821/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře (Kutnohorská stavební s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 2136/5 o výměře cca 25 m2 včetně kůlny v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Kutnohorské stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 822/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře (p. Páral)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3989/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Radka Párala, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 823/07 k prodeji pozemku v K.Hoře (p.Pipek)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 688/4 o výměře cca 297 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Pavla Pipka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 824/07 k prodeji pozemku v K.Hoře (Kouřimská ul.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 688/3 o výměře cca 1.293 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti vlastníků bytových jednotek čp. 334 a 335 Kouřimská ul., Kutná Hora s tím, že bude uzavřeno věcné břemeno práva chůze a jízdy ke garážím postaveným ve dvo ře.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 825/07 k prodji pozemku v K. Hoře (man. Edrovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Tomáši Edrovi, a Iloně Edrové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 826/07 k prodeji pozemku v K.Hoře formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 827/07 k prodeji garáže s pozemkem v Sedlci (p. Kafka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem garáže na pozemku p.č. 414/5 a pozemku p.č. 414/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Karlu Kafkovi, , Kutná Hora za kupní cenu celkem 30.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 828/07 k prodeji garáže s pozemkem v Sedlci (p. Jelínek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem garáže na pozemku p.č. 414/6 a pozemku p.č. 414/6 o výměře 21 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Miloši Jelínkovi, , Kutná Hora za kupní cenu celkem 30.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 829/07 k prodeji pozemku p.č. 404/16 - pí Kostelecká
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 404/16 výměře 17 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Radce Kostelecké, , Kutná Hora - Sedlec za kupní cenu celkem 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 830/07 k rozpočtovému opatření KT č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.4 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na výstavbu informačního výstražného systému, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 400 000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č.4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 831/07 k rozpočtovému opatření OSZ č.8-9
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.8 - dotace na komunitní plánování od krajského úřadu ve výši 10 800,-Kč a 108 090,-Kč, dle bodu č.1 důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.9 - poskytnutí příspěvku městu Kolín na provoz záchytné stanice v roce 2007 ve výši 35 000,- Kč, přesun rozpočtových prostředků z položky sociálncíh služeb, dle bodu č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.8-9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Novotná      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 832/07 k povolení výjimek z počtu dětí v MŠ
Rada města s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, MŠ Pohádka Kutná Hora pro školní rok 2007/2008.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 833/07 k poskyt.příspěvků z Fondu regenerace
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I.Všeobecná ustanovení odst.4 Zásad o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné H ory pro rok 2008.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 834/07 k úpravě okolí sochy sv.Václava
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Úprava okolí sochy sv.Václava na Václavském náměstí" v Kutné Hoře s firmou VOTAVA CZ s.r.o., Lažany 38, 539 73 Skuteč v celkové výši 935 535,50,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.09.07


Usnesení č. 835/07 k souhlasu o promin. poplat.z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení manželům Preisnerovým, Kutná Hora ve výši 25% z částky 3 524,00,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.07


Usnesení č. 836/07 k souhlasu o promin. poplat.z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Martina Hromádku,Kutná Hora ve výši 50% z částky 16.887,00,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.07


Usnesení č. 837/07 k souhlasu o promin. poplat.z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení manželům Novotným,Kutná Hora ve výši 50% z částky 787,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.07


Usnesení č. 838/07 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Kateřinou a Martinem Preisnerovými, k bytu č.23 v čp. 647,v Kutné Hoře ke dni 31.10.2007.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Martinem Lochmanem,Kutná Hora, k bytu č.23 v čp.647, ul.Benešova v Kutné Hoře na dobu určitou s účinností od 1.11.2007 do 28.2.2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 20,62 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 1.6.2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Kateřinou Šustrovou, provdanou Preisnerovou,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne d le č.VI. smlouvy uzavřené dne 1.6.2001. Město Kutná Hora vrátí paní Kateřině Preisnerové částku ve výši 344.243,-Kč, uhrazenou ke dni 31.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 839/07 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Dušanem a Renátou Roubíčkovými, k bytu č.1 v čp.658, v Kutné Hoře ke dni 31.10.2007.

b)s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jiřím Kolaříkem,Kutná Hora, k bytu č.1 v čp.658, ul.Puškinská v Kutné Hoře na dobu určitou s účinností od 1.11.2007 do 31.8.2021, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 20,62 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných prá vních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 29.9.2000, mezi Městem Kutná Hora a panem Dušanem Roubíčkem, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle č.VI. smlouvy uzavře né dne 29.9.2000. Město Kutná Hora vrátí panu Dušanu Roubíčkovi částku ve výši 388.357,-Kč, uhrazenou ke dni 31.8.2007.

Zrušeno usnesením č. 962/07 ze dne 30.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 840/07 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.638,
ul.Benešova, Kutná Hora s manželi Petrem a Barborovu Novákovými,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2007 do 30.9.2008.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 652,
ul.Puškinská, Kutná Hora a paní Petrou Tesařovou,, na
dobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2007 do 30.9.2008.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 637,
ul.Benešova, Kutná Hora s paní Lenkou Lhoťanovou, na
dobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2007 do 30.9.2008

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 987,
ul.U Lesa, Kutná Hora s paní Marií Humlovou, na dobu
určitou, tj. od 15.10.2007 do 31.10.2009.

e) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 343,
ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Radkem Červeňákem,
na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.10.2007 do 31.12.2007.

f) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 47,
ul.Pobřežní, Kutná Hora s manželi Tatianou a Gejzou Mižigarovými,
na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.10.2007 do 31.12.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 841/07 k uzavření sml. o poskytutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v čp.443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Nasťou Čurejovou,Kutná Hora, a panem Jiřím Krausem, trvale bytem Nové Dvory, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.10.2007 - 30.12.2007.< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 842/07 k vyhodnocení VŘ č.SN 15/07
Rada města r o z h o d l a
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem "startovacího bytu" č.8 o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp.19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s panem Alešem Čermákem,Kutná Hora za předpokladu splnění podmínek ustanovení §2, písm.f) nařízení vlády č.146/2003 Sb., na do bu určitou 2 roky - s účinností od 1.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 843/07 k záměru na pronájem nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů u současných nájemců a podnájemců v objektech: poliklinika na pozemku p.č.677/21, prádelna na pozemku p.č. 678/11, garáže na pozemku p.č. 678/17, autodílna na pozemku p.č. 678/15, garáže na pozemku p.č. 678/4 a bývalá vrátnice na pozemku p.č. 678/3, vše v areálu nemocnice v Kutné Hoře, ulice Vojtěšská 237.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 844/07 k žádoti pí Panasové
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím slevy ve výši 25% z nájemného po dobu opravy střechy u nemovitosti č.p.652 Sedlecká, Kutná Hora u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a paní Terezou Panasovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 845/07 ke sml.o výpůjčce - Neškaredice
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 30.3.2001 o nájmu nemovitostí č.p.81 Neškaredice a pozemky p.č. 4/2, 4/3 a 4/4 vše v k.ú.Neškaredice uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a Středočeskou krajsou organizací PIONÝRA , se sídlem Senovážné nám.24, Praha, dohodou ke dni 31.12.2007

b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.p.81 Neškaredice a pozemky p.č. 4/2, 4/3 a 4/4 vše v k.ú.Neškaredice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a 6.pionýrskou skupinou Kolín, se sídlem Mnichovická 153, Kolín V. na do bu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany s účinností od 1.1.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 846/07 k žádosti p.Rudolfa
Rada města I. n e s o u h l a s í
se změnou užívání nebytových prostor v čp.379 Palackého nám., Kutná Hora u nájemní smlouvy ze dne 29.4.1998 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Pavlem Rudolfem, Kutná Hora a panem Stanislavem Brtnickým, Kutná Hora, a to z provozování prodejny potravin na provozování prodejny nábytku a bytových dopňků

II. u k l á d á
odboru správy majetku ukončit nájemní smlouvu ze dne 29.4.1998 o nájmu nebytových prostorů v č.p.379 Palackého nám., Kutná Hora uzavřenou mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Pavlem Rudolfem, Kutná Hora a panem Stanisl avem Brtnickým, Kutná Hora a to výpovědí ze strany Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 847/07 k prodeji nebyt.prostorů ul.Jana Zajíce
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru Města Kutná Hora prodat nebytové jednotky č. 122/101 a 123/101 ul.Jana Zajíce, včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze d ne 6.1.2005 Společenství pro dům čp.122-126 ul.Jana Zajíce v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 1,-Kč za každý nebytový prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 848/07 k odprodeji byt.jednotek - ul.Benešova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se záměrem Města Kutná Hora zahrnout do 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku Města Kutná Hora bytový objekt čp. 322, ul.Benešova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 849/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením části usnesení č. 767/07, bod II.a)
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.07


Usnesení č. 850/07 k zápisu dozor.rady TS K.H.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 05/07 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 3.září 2007

II. u k l á d á
předsedovi dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. vypracovávat a předkládat podrobnější zápisy z jednání dozorčí rady.
Zodpovídá : Ing.Vaníček - předseda DR      Termín : . .


Usnesení č. 851/07 k fin.prostředkům na veř.osvětlení
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke "Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb" mezi Městem Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., který by řešil navýšení finančních prostředků na zajištění provozu veřejného osvětlení v roce 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 852/07 k převzetí kanalizace na Pernštejnci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
převzít do majetku města Kutné Hory dešťovou kanalizaci na pozemku p.č. 155 v k.ú.Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 853/07 k vybudování dětského hřiště - Sedlec
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na žádost skupiny občanů Sedlce o vybudování dětského hřiště

II. u k l á d á
odboru správy majetku jednat s vlastníkem pozemku p.č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce za účelem vybudování dětského hřiště
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 854/07 k pronájmu části pozemku pí Mančové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č.3401 v k.ú.Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a paní Margitou Mančovou,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 855/07 k rozpočt. opatření OSM č.67/07-68/07
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.67/07, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty v Benešově ulici (čp.647) v celkovém objemu 344.250,--Kč a s následným navýšením příjmové položky prodej bytů VŘ o tutéž částku - viz bod č.1 dů vodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.68/07, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty v Puškinské ulici (čp.658) v celkovém objemu 350.925,--Kč a to s následným navýšením příjmové položky prodej byty VŘ o tutéž částku - viz bod č. 2 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 856/07 k návrhu na usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení Rady města č. 154/04 ohledně projednání záměru zřízení ústavní lékarny s firmou STAPRO s.r.o. Pardubice


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 857/07 k návrhu na usnesení
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu plnění usnesení RM č.06/949 prodeje osobního automobilu ŠKODA FELICIA, rok výroby 1996, Pečovatelské služby Kutná Hora.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 858/07 k zápisu val.hromady KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. Kutná Hora ze dne 11.září 2007.


Usnesení č. 859/07 k zápisu DR Průvod.sl.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.5 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 10.září 2007

II. s o u h l a s í
se zvýšením vstupného do Vlašského dvora s účinností od 1.1.2008 ve smyslu návrhu jednatele


Usnesení č. 860/07 k zápisu komise pro mezin.spol.RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM ze dne 12.září 2007.

II. s c h v a l u j e
a) uvolnění částky ve výši cca 5.200 kč z kapitoly mezinárodních vztahů na překlad stěžejní části webových stránek do polštiny

b) ustavení kapitoly "propagace" v rozpočtu města na rok 2008 s částkou 200.000 Kč na výrobu propagačních materiálů města dle schváleného jednotného vizuálního stylu města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.07


Usnesení č. 861/07 k zápisu komise pro školství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro školství ze dne 17.9.2007.

II. j m e n u j e
paní PaedDr. Janu Nedvědovou,členem Komise pro školství Rady mestě Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.10.07


Usnesení č. 862/07 k zápisu poradního orgány RM pro roz.aktivity
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity Města Kutná Hora ze dne 17.9.2007.

II. s o u h l a s í
s předložením souhlasného stanoviska poradního orgánu k odloženým materiálům ZM (z jednání 4.9.2007), týkajících se žádostí o změny ÚPM č.11,13,15,16, na jednání ZM dne 23.10.2007


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 863/07 k zápisu komise pro revital.sídl.Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 10.září 2007

II.u k l á d á
a) na základě návrhu komise - zhotovit přechod pro chodce v ulici Ortenova (v
místě potravin Bala) a retardéry na snížení rychlosti
b) na základě návrhu komise - aktualizovat materiál o stavu dětských hřišť a
pískovišť a předložit RM k rozhodnutí
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 25. září 2007

Nahoru