25. ledna 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.ledna 2017

Usnesení č. 42/17 k Darovací smlouvě - PC pro Pečovatelskou službu - Klub důchodců
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy s Pečovatelskou službou Kutná Hora na darování PC pro Klub důchodců v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 43/17 k příspěvku na varhany do katedrály sv. Víta v Praze
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím daru - částky ve výši 20.000 Kč na nové varhany do katedrály sv. Víta v Praze.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 44/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - přesun neinvestičních položek "Revitalizace hřbitova" a "Projektová dokumentace k parkovišti BUS Sedlec" na položky investiční dle důvodové zprávy 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatření v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 45/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 3-6
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru ve výši 53 533 872,03 Kč dle důvodové zprávy č 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k dodatečnému zapojení finančního zůstatku z roku 2016 ve výši 12 225 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2017 ve výši 1 292 448 Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6; přesun rozpočtových prostředků z úroků na úhradu jistiny dle aktualizovaného plánu splátek úvěru na byty Benešova 54 až do roku 2021 dle důvodové zprávy č. 4
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 46/17 k Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO
Rada města u k l á d á
ředitelce Nadace Kutná Hora - památka UNESCO Dagmar Fundové předložit poslední tři písemné zápisy z jednání Správní rady Nadace Kutná Hora - památka UNESCO včetně docházkové listiny


Usnesení č. 47/17 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 16. 1. 2017

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 917, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Martou Bílkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Editou Dubskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Jaroslavem a Janou Dudlovými na dobu určitou - 6 měsíců tj. od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2017

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Michaelou Balvínovou na dobu určitou - 6 měsíců tj. od 1. 3. 2017 - 31. 8. 2017
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 48/17 k vyhlášení VŘ č. SN 01/17 na pronájem bytu Benešova č.p. 469
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 01/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 3. 2017 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.03.17


Usnesení č. 49/17 k vyhlášení VŘ č. SN 02/17 na pronájem bytu Puškinská č.p. 653
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 02/17 na pronájem bytu zvláštního určení - bezbariérový byt č. 1 o velikosti 1+kk v 1. podlaží domu č.p. 653, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 3. 2017 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 50/17 k ukončení VŘ na pronájem prostor k podnikání Šultysova 154
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 23/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.


Usnesení č. 51/17 k vyhodnocení na pronájem bytu Masarykova č.p. 343
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 24/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 (138,14 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.
 
II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 4+1 (138,14 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Milanem a Ivanou Navrátilovými, za nájemné ve výši 6.495,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 24/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 52/17 k vyhodnocení na pronájem startovacího bytu - Vojtěšská 19
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 25/16 na pronájem "startovacího bytu" č. 1 o velikosti 3+1 (77,70 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.
 
II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 1 o velikosti 3+1 (77,70 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Barborou Pozdníkovou, Kutná Hora - Sedlec, za nájemné ve výši 3.430,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení č. SN 25/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 53/17 k vyhodnocení na pronájem startovacího bytu - Vojtěšská 19
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/16 na pronájem "startovacího bytu" č. 4 o velikosti 2+kk (38,50 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.  

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 4 o velikosti 2+kk (38,50 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Monikou Blahušovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.699,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení č. SN 26/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17
Bod II. zrušen usnesením RM č. 210/17 ze dne 22. 3. 2017

Usnesení č. 54/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Preghaus (Oblastní charita Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 10.4.2017 do 14.4.2017 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.04.17


Usnesení č. 55/17 k záměru na pronájem části areálu cihelny (AUTODOPRAVA Krupička)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 597/27 o výměře cca 500 m2, prostory sloužící podnikání o vel. cca 39 m2 v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 597/10, a prostory sloužící podnikání o vel. cca 69 m2 v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 597/9, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.02.17


Usnesení č. 56/17 k úhradě nákladů za el. přípojku - areál cihelny (Technické služby)
Rada města s c h v a l u j e
uhrazení nákladů souvisejících s vybudováním stavby přípojky el. energie ve výši 120 947,29 Kč + DPH v zákonné výši společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ: 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za podmínky předání stavby do majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 57/17 k Pravidlům k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory
Rada města I. r u š í
ke dni 31. 1. 2017 Pravidla k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 ze dne 13. 3. 2013.

II. s c h v a l u j e
předložená Pravidla k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora s jejich účinností od 1. 2. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.02.17


Usnesení č. 58/17 k úpravě nájmu o míru inflace - nebytové prostory, sloužící podnikání
Rada města I. n e s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro rok 2017 u smluv o nájmu nebytových prostor a prostor sloužících podnikání o míru inflace.

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2018 sdělení o míře inflace za rok 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18
 
 
Usnesení č. 59/17 k úpravě nájemného o míru inflace - bytové j., byty, pozemky
Rada města n e s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro rok 2017 u smluv na pronájem bytů, bytových jednotek a pozemků o míru inflace.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 60/17 k prominutí sankce z prodlení (p. Červeňák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t s prominutím sankce z prodlení pro pana Pavla Červeňáka, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 102.620,00,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 61/17 k rozpočtovým opatřením OSM č. 1 -3/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 1/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC - Palackého nám. 377 - voda ve výši 12.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - voda.

b) předložený návrh OSM č. 2/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC - Palackého nám. 377 - plyn ve výši 65.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - plyn.

c) předložený návrh OSM č. 3/16, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC - Palackého nám. 377 - el.energie ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - el.energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 62/17 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 16. 1. 2017.


Usnesení č. 63/17 k prodeji podílu na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (pí Malkovská)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 pozemků p.č. 2474/2 o výměře 40 m2, p.č. 2476/1 o výměře 1.266 m2, p.č. 2476/8 o výměře 9 m2 a p.č. 2476/9 o výměře 9 m2, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný pro Město Kutná Hora na LV č. 13639 pro obec a katastrální území Kutná Hora u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora paní Monice Malkovské, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 14.710,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 64/17 ke zpracování GPL na rozdělení pozemků v k.ú. Vilémovice u Č.Janovic
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku - majetkovému oddělení
zajistit zpracování geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 767 a p.č. 768 v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.04.17


Usnesení č. 65/17 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Všesoky (pí Čermáková,pí Benešová)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 289/16 ze dne 13.4. 2016

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti cesty na části pozemku p.č. 713/2 v k.ú. Všesoky ve vlastnictví Města Kutná Hora v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č. 81-90/2016 ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č. 713/1, 714/1, 714/5, 714/6 v k.ú. Všesoky, kterým jsou v současné době paní Zdenka Benešová, Praha 5 a paní RNDr. Dana Čermáková, Praha 10. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 66/17 ke zřízení věcného břemene - VO pro chodník na Karlově (ČR - ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora-Karlov-chodník pro pěší-kabel veřejného osvětlení" na pozemku p.č. 3261/4 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s cenovými předpisy a Metodickým pokynem ze dne 21.12. 2015 a bude činit částku ve výši 100,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 67/17 k prodloužení sml. PD na Opravu opěrných zdí u chrámu sv. Barbory
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci "Oprava opěrných zdí kolem chrámu sv. Barbory" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 68/17 k žádosti o podporu
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou Územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných Kolín dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 69/17 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 9.1.2017


Usnesení č. 70/17 k inf. zprávě o poskytování příspěvků na kanalizační přípojky
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2016


Usnesení č. 71/17 k uzavření dodatků ke Smlouvám o provozování veřejných WC
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložených dodatků ke Smlouvám o provozování veřejných WC v Pacákových sadech, v Libušině ulici a v Zámecké ulici v Kutné Hoře s provozovateli veřejných WC.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 72/17 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 9. 1. 2017.


Usnesení č. 73/17 k rozpočtové příloze na rok 2017 ke smlouvě - Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2017 jako Dodatek č. 57 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 74/17 k uzavření smlouvy o provádění údržby v parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením přiložené smlouvy o provádění údržby v parku pod Vlašským dvorem pro rok 2017 s dodavatelem Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., U Lazara 22, Kutná Hora. Cena za sjednanou službu je ve výši 469 812,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 75/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 972 000 Kč na kalendářní rok 2017

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 76/17 k odvolání a jmenování správce a členů komise Stabilního fondu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odvolat současnou správkyni Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou - členku Zastupitelstva města a dále odvolat současné členky komise "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" paní PhDr. Drahomíru Hurtovou - bývalou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a paní Bc. Barboru Novákovou - specialistku na komunitní plánování

b) jmenovat nové členky Komise pro podporu a rozvoj sociálních služeb:
paní PhDr. Ivu Pospíšilovou - členku Rady města
paní Mgr. et Bc. Moniku Válkovou - členku Zastupitelstva města
paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou - členku Zastupitelstva města
paní Bc. Barboru Novákovou - specialistku na komunitní plánování

c) jmenovat nového správce Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora pana Bc. Mariána Šlesingra, DiS.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 77/17 k žádostio finanční dar - Hospic Anežky České v Červ. Kostelci
Rada města I. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 2, kterým dochází ke zřízení nové položky "dar pro Hospic Anežky České" ve výši 5.000,- Kč, a to na úkor položky rezerva OSVZ

c) s darovací smlouvou mezi Městem Kutná Hora jako dárcem a Oblastní charitou Červený Kostelec (středisko Hospic Anežky České) jako obdarovaný ve výši 5.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.2
Zodpovídá : Bc. Šlesingr, Ing.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 78/17 k žádosti o poskytnutí individuální dotace - Centrin CZ, s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční dotace poskytovateli sociálních služeb, Centrin CZ s.r.o. ve výši 54.000 Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 79/17 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 11. 1. 2017


Usnesení č. 80/17 k zajištění spolupráce Městské policie a OSPOD
Rada města p o v ě ř u j e
plněním úkolů Městskou policii k zajištění spolupráce Městské policie Kutná Hora s pracovnicemi oddělení sociálně-právní ochrany dětí MÚ Kutná Hora při převozu klienta


Usnesení č. 81/17 k zápis komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 16. 1. 2017Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 25. ledna 2017

Nahoru