25. ledna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.ledna 2006

Usnesení č. 79/06 k zadání úkolů řediteli Nemocnice K.H. pro období 1.1.-31.3.06
Rada města s t a n o v u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
v souladu s bodem VI. odměny, následující úkoly pro období od 1.1. do 31.3.2006:
1. V návaznosti na novou úhradovou vyhlášku o úhradě zdravotní péče pro I.
pololetí 2006 zpracovat motivační ukazatele pro vedoucí odborných oddělení
Termín: 31.1.2006
2. Zpracovat podklady pro výběrové řízení na ústavní (lůžkové) péči na
základě vyhlášeného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro
zdravotnická zařízení Středočeského kraje
Termín: 13.2.2006
3. Zpracovat systém vnitropodnikového hospodaření pro jednotlivá střediska v
návaznosti na schválený plán hospodaření pro rok 2006.

Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 80/06 k vyhodnocení VŘ M 13/05 - prodej pozemků Třešňovka-Provaznice
Rada města v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení M 13/05 na prodej pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře cca 7.625 m2 a dle PK č. 1756 o výměře 6.697 m2 vše v k.ú. Kutná Hora společnost U.T.C. PROPERTIES s.r.o. Komerční z óna Průhonice-Čestlice, Obchodní 110 s tím, že s vítězem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní dle podmínek výběrového řízení.

Zrušeno usnesením RM č. 169/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 81/06 k nedodržení smluvních podmínek - Investorsko inženýrská a.s.
Rada města I. n e s o u h l a s í
s návrhem dodatku předmětné kupní smlouvy, předloženého společností Investorsko inženýrská, a.s. se sídlem Gorkého 658/15, Liberec I. dne 18.1.2006

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit usnesení ZM č. 198/05 k dodatku kupní smlouvy uzavřené s výše uvedenou společností

III. u k l á d á
Ivo Šalátkovi, starostovi Města Kutná Hora
jednat se společností ve věci průmyslové zóny
Zodpovídá : Ing. Zahradníček; I. Šalátek      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 82/06 k vyhlášení VŘ č. SN 02/06 - pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 02/06 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 6.3.2006 v 11:00 ho din.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 83/06 k prodloužení nájemní smlouvy - D.Pompová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora paní Darině Pompové, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.2.2006 do 31.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 84/06 k vyvěšení záměru na pronájem pozemků v k.ú. Kaňk - Vitamína
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků dle PK p.č. 15 a 38 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.02.06


Usnesení č. 85/06 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Philip Morris ČR a.s.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora za účelem pořádání Letní party pro zaměstnance Philip Morris dne 17.6.2006 od 8:00 do max. 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.06.06


Usnesení č. 86/06 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - ČČK-Oblastní spolek
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Českému červenému kříži - Oblastnímu spolku, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora za účelem pořádání soutěže Hlídek mladých zdravotníků ze základních škol dne 10.5.2006 od 8:00 do 14:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.05.06


Usnesení č. 87/06 k žádosti Občanského sdružení Kaňk
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání části nebytových prostorů
(kadeřnictví) v přízemí čp. 243 Kaňk mezi Občanským sdružením Kaňk, se
sídlem Kaňk 13, Kutná Hora a paní Blaženou Eberhartovou,
Kutná Hora.
b) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v
čp. 243 Kaňk, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem
Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kaňk, se sídlem
Kaňk 13, Kutná Hora týkajícího se užívání movitých věcí umístěných v
nemovitosti čp. 243 Kaňk a zvýšení ročního nájemného o l00,-- Kč za
pronájem movitých věcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 88/06 k záměru pronájmu garáže u domu čp. 388, Tylova ul.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 852/05 ze dne 3.10.2005

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem garáže u domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora za nájemné ve výši 350,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 89/06 k úpravě nájemného dle míry inflace
Rada města n e s o u h l a s í
s úpravou nájemného o míru inflace za rok 2005 ve výši 1,9 % u nájemních smluv o pronájmu pozemků a dále u nájemních smluv na nebytové prostory, kde je výše nájemného nižší než 10.000,-- Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 90/06 k uzavření dodatku k NS - Oblastní charita
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15.5.1998 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti čp.1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a cí rkevní organizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora spočívajícího v rozšíření užívání prostorů o bývalý byt č. 15 v nemovitosti čp. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora a zvýšení stávajícího ročního nájemného o 30.000,-- Kč za užívání těchto prostorů.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
rekolaudovat prostory v nemovitosti čp. 1-3 Čáslavská ul. Kutná Hora (bývalý byt č. 15) za účelem užívání prostorů Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací a v těchto prostorech vybudovat WC pro chlapce a dívky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 91/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro pana Romana Jílka, Kutná Hora ve výši 50% z 309,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 92/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jana Svobodu, Kutná Hora ve výši 50% z 14.892,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 93/06 k uzavření dodatku k NS - TJ Sparta K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemku v Kutné Hoře (volejbalové hřiště) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sparta Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora týkající se změny doby trvání n ájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a změny výše ročního nájemného z 1,-- Kč na 100,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 94/06 k uzavření dodatku k NS - TJ Sparta K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemku v Kutné Hoře (tenisové kurty) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sparta Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora týkající se změny doby trvání nájem ní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a změny výše ročního nájemného z 1,-- Kč na 100,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 95/06 k vyvěšení záměru na pronájem pozemků v Poličanech
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků p.č. 91/15, 92/2, 92/11 a 92/9 vše v k.ú. Poličany
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 96/06 k vyhodnocení VŘ SN 43/05 - pronájem bytu Mincířská 107
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 43/05 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+kk ve 3. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře:
Na 1.místě se umístila: Jaroslava Podoláková,
Kutná Hora
Na 2. místě se umístil: Jan Drchal,Kutná Hora
Na 3. místě se umístil: Jaroslav Neubauer,
Na 4. místě se umístil: Jaromír Horák, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+kk ve 3. podlaží domu čp. 107, Mincířská v Kutné Hoře dle pořadí uchazečů uvedeného v bodu I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 97/06 k vyhodnocení VŘ SN 44/05 - Benešova 647
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 44/05 o nájmu nebytových prostor v čp. 647 Benešova ul., Kutná Hora p. Jiřího Bartuňka, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 647 Benešova ul. Kutná Hora s vítězem uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 98/06 k žádosti p. Horáka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů - přízemí v čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora (bývalá olejárna).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 99/06 k zápisům DR spol. MLaR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
zápisy z 26., 27. a 28. jednání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., konaných ve dnech 2.6.2005, 25.8.2005 a 1.12.2005.


Usnesení č. 100/06 k zápisu komise pro dopravu a dopravní systémy
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z 25. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 19. prosince 2005.


Usnesení č. 101/06 k ručnímu úklidu města
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou dosavadní organizace úklidu města.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 102/06 k žádosti o zábor Palackého nám. - prezentace vozů NISSAN
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem ve dnech 3.2.2006 a 4.2.2006 pro prezentaci tří vozů NISSAN v době od 9:00 do 17:00 hod. pro společnost Trend Kolín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.02.06


Usnesení č. 103/06 k výstavbě montované chatky v zahrádkářské osadě Poličany
Rada města n e s o u h l a s í
s výstavbou nové montované chatky o rozměrech 3,7 x 6 m2 umístěné na pozemcích parc. 92/1 a 92/11 v k.ú. Poličany v zahrádkářské osadě.


Zrušeno usnesením č. 202/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 104/06 ke schválení rekonstrukce budovy školní družiny při ZŠ Kremnická 98
Rada města s o u h l a s í
jako vlastník nemovitosti s provedením rekonstrukce prostor školní družiny při Základní škole Kutná Hora, Kremnická 98.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 105/06 k zapsání spol. TS do evidence zemědělského podnikatele
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.
se zapsáním společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. do evidence zemědělského podnikatele.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 106/06 k propojení kotelen -Lidka
Rada města u k l á d á
Bohumilu Dvořákovi, místostarostovi
připravit návrh rozsahu investic připojení nové výstavby a propojení kotelen včetně financování.
Zodpovídá : B.Dvořák, místostarosta      Termín : 08.02.06


Usnesení č. 107/06 k zápisu DR společnosti KH Tebis
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o. ze dne 20.12.2005.


Usnesení č. 108/06 k navýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2006 s uplatněním 100 % zvýšení včas nezaplaceného (neodvedeného) místního polatku.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 109/06 k plánovaným sportovním akcim - Josef Straka
Rada města s o u h l a s í
a) s převzetím záštity nad akcemi jmenovanými v usnesení č. 1138/05 ze
dne 14.12.2005
b) se zastupováním Města Kutná Hora panem MVDr. Václavem Vančurou,
místostarostou v přípravném výboru sportovních akcí
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 110/06 k zápisům v kromice města
Rada města j m e n u j e
PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisů v kronice města pro rok 2006.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 111/06 k uzavření dohody - vedení městské kroniky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2006 s panem PhDr. Pavlem Novákem za podmínek uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 112/06 k uzavření dohody - vedení městské fotokroniky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2006 s panem Jaroslavem Procházkou za podmínek uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 113/06 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 9.1.2006

II. o d v o l á v á
pana Eduarda Nováka, Kutná Hora z funkce člena komise pro revitalizaci sídliště Šipší na vlasní žádost

III. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
předložit výše uvedené komisi návrh textu smlouvy o pronájmu hřiště v ulici Jana Palacha TJ Spartě Kutná Hora k připomínkování.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, E. Hnátková      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 114/06 ke zrušení usnesení - projekt "Digital City"
Rada města I. r u š í
usnesení číslo 1074/05 z důvodu uvedených v předložené zprávě

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit usnesení č. 299/05

III. u k l á d á
Oddělení informatiky kanceláře tajemníka MÚ
připravit zadání projektu v oblasti IT technologií v souladu s předloženou zprávou.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, E.Hnátková      Termín : 30.05.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 25. ledna 2006

Nahoru