25. května 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.května 2016

Usnesení č. 403/16 k zápisu komise pro rozvoj IT
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 23.3.2016.

II. o d v o l á v á
z funkce členů Komise pro rozvoj informačních technologií pana Přemysla Urbana na vlastní žádost a pana Michala Kroupu pro opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 404/16 k uzavření partnerské dohody s městem Jajce v Bosně a Hercegovině
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uzavřít dohodu o partnerství s městem Jajce v Bosně a Hercegovině.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 27.05.16


Usnesení č. 405/16 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 10. 5. 2016


Usnesení č. 406/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 14
Rada města I . s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 – přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí nákladů spojených na zajištění vydávání radničních novin "Kutnohorské listy" ve výši 384 516 Kč dle důvodové zprávy.

II . u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o
rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 407/16 k využití Královské audienční síně (SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
využití Královské audienční síně v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm řemesel, IČ 00509965, se sídlem Čáslavská 202, Kutná Hora dne 1.6.2016 v době od 17.00 hod. do 19.00 hod. za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení s tím, že cena za využití prostor Královské audienční síně bude za poplatek 1.000,- Kč + DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 408/16 k výpůjčce movité věci (AUTOKLUB v AČR Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
výpůjčku hydraulického zvedáku, který se nachází v nebytovém prostoru budovy č.p. 190, Potoční ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2932/1 v k.ú. Kutná Hora, spolku AUTOKLUB v AČR Kutná Hora, IČ 638 44 842, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 409/16 k uzavření smlouvy o nájmu (Benešova ul. č.p. 649, KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem "Ošatka", IČ 22755926, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora - Sedlec v souladu se svým usnesením č. 189/16 za následujících podmínek:
nájemní smlouva bude uzavřena s účinností ode dne 1.6.2016, nájemné bude hrazeno ode dne data účinnosti a prostory budou spolku předány po podpisu smlouvy (koncem měsíce května)
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 410/16 k dodatku ke sml. o výpůjčce a umístění sídla (TJ Sokol Malín)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce areálu fotbalového hřiště v Malíně uzavřené dne 31.10. 2007 mezi Městem Kutná Hora a Tělovýchovnou jednotou Sokol Malín, IČ 486 77 957, se sídlem Malín týkajícího se specifikace předmětu výpůjčky tak, že předmětem výpůjčky bude pozemek p.č. 684, jehož součástí je stavba bez čp/če (sklad s tribunou), pozemek p.č. 685, jehož součástí je stavba č.p. 298 (šatny s klubovnou), pozemek p.č. 673/2, jehož součástí je sklad, a část pozemku p.č. 673/1, jehož součástí je fotbalové hřiště, vše v k.ú. Malín.

b) umístění sídla Tělovýchovné jednoty Sokol Malín na adrese Malín č.p. 298, Kutná Hora - Malín, PSČ 284 03.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 411/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu (spol. TRANS spol. s r.o.)
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí (areál č.p. 208, Potoční ul. v Kutné Hoře) mezi Městem Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., IČ 489 50 963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora, týkajícího se snížení ročního nájemného o 50 %.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 412/16 k uzavření dohody o umístění automatů (Radnická ul. č.p. 178, KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o umístění automatu na kávu a automatu na potraviny v 1. mezipatře budovy č.p. 178, ul. Radnická, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1094 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spol. INVERT GROUP s.r.o., se sídlem Košická 63/30, Praha 10, IČ: 04340370 za částku 1.500,-- Kč/měsíc + 600,-- Kč/měsíc za energie (automat na kávu) a 800,--Kč/měsíc + 500,-- Kč/měsíc za energie (automat potraviny) + ke všem částkám DPH v aktuální výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 413/16 k prominutí sankce z prodlení (Benešova ul. č.p. 322, KH)
Rada města s c h v a l u j e
a) prominutí sankce z prodlení pro manžele Pavla a Helenu Krausovy, Kutná Hora, ve výši 1 736,00 Kč.
b) prominutí sankce pro paní Helenu Šedivcovou, Kutná Hora, ve výši 1 122,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 414/16 k prominutí sankce z prodlení (man. Hromádkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím sankce z prodlení pro manžele Márii a Josefa Hromádkovy, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 60 157,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 415/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce 2BJ, Benešova 469"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce 2BJ, Benešova 469, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora a spol. Stavební společnost KH 12 s.r.o., IČ 24201391, se sídlem Zámecká 131, 284 03 Kutná Hora, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 14.784,32 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 416/16 k záměru o výpůjčce (Zachova ul. č.p. 368, Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 368, ul. Zachova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti Klubu důchodců, se sídlem Sokolská 573, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 417/16 k umístění sídla - Svaz postižených civilizačními chorobami
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Kutná Hora, IČ 86553003 v budově č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 418/16 k záměru na směnu lesních pozemků (Obec Černíny)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 1120 o výměře 220 m2 (dle geometrického plánu č. 280-187/2015 pozemek p.č. 1120/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Opatovice I ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 178/1 o výměře 220 m2 (dle geometrického plánu č. 86-189/2015 pozemek p.č. 178/11), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Obce Černíny, se sídlem Černíny 44, 284 01 Kutná Hora s vyrovnáním rozdílu obvyklé ceny.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 419/16 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Bernardov (Obec Bernardov)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 376/30 o výměře 844 m2 a p.č. 376/39 o výměře 427 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Bernardov z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Obce Bernardov, IČ: 00640301, se sídlem 28401 Bernardov č.p. 13.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 420/16 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (spol. České dráhy, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 2718 o výměře 722 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2719/3 o výměře 247 m2 a části pozemku p.č. 2722/2 o výměře cca 8.890 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 4.290.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 421/16 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (HN Technology s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení části pozemku p.č. 1125 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti HN Technology s.r.o., IČ 27604101, se sídlem Česká 2, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že na předmětné části pozemku nebudou váznout žádná zástavní práva.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 422/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Ortenova, 785/199, BD - KNN) na pozemcích p.č. 627/1, 628/3, 779/7 a 779/24, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 423/16 k zahájení poptáv.řízení - krov a střeš.plášť budovy Hrádku
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby na vypracování projektové dokumentace s názvem "Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku," č. p. 28 Barborská ulice, Kutná Hora.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Věra Janatová
Náhradník: Bc. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 424/16 k podání žádosti o navýšení dotace z Programu záchrany architekt.dědictví
Rada města b e r e n a v ě d o m í
podání žádosti o navýšení dotace o částku 500 000,- Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2016 na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - dokončení severního křídla" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.16


Usnesení č. 425/16 k užívání městského znaku KH - Průvodcovská služba KH s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným užíváním městského znaku Kutné Hory společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. při poskytování služeb pro cestovní ruch a při propagaci těchto služeb
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 426/16 k přijetí účelově určeného finanč.daru - Školní jídelny KH
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora ve výši 827,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.05.16


Usnesení č. 427/16 k opravě opěrné zdi v areálu č.p.28 Barborská ul. - Hrádek
Rada města I. s o u h l a s í
s odstoupením od smlouvy o dílo č. 8/2016 uzavřené dne 11.3.2016 s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora na akci "Oprava opěrné zdi v areálu čp. 28 Barborská ulice - Hrádek" na základě vzájemné dohody dle důvodové zprávy.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi v areálu č. p. 28 Barborská ulice - Hrádek," na pozemku parc. č. 167, k.ú. Kutná Hora.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Věra Janatová
Náhradník: Bc. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 428/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 84 316,00 Kč na základě finančního vypořádání neinvestiční dotace Základní školy T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 429/16 k žádosti o souhlas s užitím znaku města
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora na dobu neurčitou Hornickým spolkem Barbora, z.s. na novém slavnostním praporu spolku.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.16


Usnesení č. 430/16 k zakoupení licence elektr.nástroje k zadávání veř.zakázek
Rada města I. s o u h l a s í
se zakoupením licence k užívání elektronického nástroje k zadávání veřejných zakázek E-Zak od společnosti QCM s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno IČ: 26262525 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle části A.4 bodu 6 Metodického návodu postupu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Pořízení elektronického nástroje k zadávání VZ"
b) uzavření smlouvy se společností QCM s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno IČ: 26262525 na zakoupení licence k užívání elektronického nástroje k zadávání veřejných zakázek s názvem elektronického nástroje "E-Zak" za cenu 507 000,- Kč včetně DPH.

III. p o v ě ř u j e
Ing. Josefa Bártu k provedení všech úkonů činěných a směřujících k uzavření výše uvedené smlouvy.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 431/16 k rozpočotovému opatření OI č.19-22
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření OI č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Zateplení - Radnická 178" ve výši 217.800,- Kč dle důvodové zprávy.

b) Rozpočtové opatření OI č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Zateplení panelového domu Benešova 632 - 638" ve výši 239.580,- Kč dle důvodové zprávy.

c) Rozpočtové opatření OI č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Vlašský dvůr - rekonstrukce, expozice" ve výši 560.037,- Kč dle důvodové zprávy.

d) Rozpočtové opatření OI č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Sídliště Šipší II.B etapa" ve výši 1.060.230,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 432/16 k zadání projektové dokumentace DÚR průmyslová zóna ČOV
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 158.000,-Kč vč DPH na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a inženýrskou činnost stavby "Průmyslová zóna ČOV", dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a inženýrskou činnost stavby "Průmyslová zóna ČOV" s firmou Ateliér dopravních staveb - Ing.Jiří Kulič.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 433/16 k navýšení dotačních podílů na akce MŠ Malín a Domov s pečov.službou
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a následným podáním žádostí o poskytnutí další podpory ze SFŽP na již realizované akce a to:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín
Snížení energetické náročnosti budovy domova s pečovatelskou službou, kterým se zpětně navyšuje podíl dotačních prostředků poskytnutých ze SFŽP na uvedené akce dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic provést administrativní práce spojené s uzavřením dodatků.
Zodpovídá : Ing.Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 434/16 k uzavření dodatku č.6 k nájem.smlouvě - BILLA, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.6 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemků par.č. 920 a par.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BILLA, spol. s r.o. se sídlem Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, za účelem umístění dvou reklamních poutačů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 435/16 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - Český zahrádkář.svaz
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 90/3 v k.ú. Poličany, mezi Základní organizací Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora a Městem Kutná Hora Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 436/16 k postoupení smlouvy a pohledávky - Komerčně inform.systém
Rada města I. s o u h l a s í
s postoupením smlouvy na provozování Komerčně informačního systému v katastrálním území města Kutná Hora z původní spol. "Renáta Neprašová - Dopravní značení Kutná Hora" nově na spol. "Dopravní značení K.H. s.r.o."

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s předloženou smlouvou o postoupení peněžité pohledávky ve výši 167.091,19 Kč, uzavřenou mezi Městem Kutná Hora a spol. "Dopravní značení K.H. s.r.o."
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 437/16 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem pozemku parc.č.1936 v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 1936 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování rybníku Lorec mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sparta Kutná Hora, z.s. se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora 284 01, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 438/16 k uzavření výpůjčky pozemků - MVE PLUS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce pozemků parc.č. 3086/2 a parc.č. 3087/7 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem zřízení výběhu pro zvířata na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 439/16 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č.3401 v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 3401 v k.ú. Kutná Hora za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 440/16 k výroční zprávě s účetní závěrkou spol.KH TEBIS s.r.o.za r.2015
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, audit a účetní závěrku společnosti KH Tebis s.r.o. za rok 2015
b) zaúčtování ztráty vykázané společností KH Tebis, spol. s r.o. za rok 2015 ve výši 700 424,15 Kč na účet 42900 (neuhrazené ztráty minulých let)

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2015 do sbírky listin
Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivých složek odměn jednateli společnosti za IV.Q. roku 2015 a za I.Q. roku 2016 v plné výši, a to na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 13.5.2016 v ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 441/16 k vybudování studny na pozemku parc.č.419/1 v k.ú.Černíny - J.Martinek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vybudováním domovní vrtané studny na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 442/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.5/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 5/16, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup sběrných nádob-hřbitov ve výši 33.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - oprava zdí (Všech svatých) ve výši 33.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 443/16 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 12. zasedání komise dopravní ze dne 18.5.2016


Usnesení č. 444/16 k hospodaření PO Pečovatelská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 445/16 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 4. 5. 2016


Usnesení č. 446/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu (projekt: Komunitní plánování) prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.5
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 447/16 k prodloužení sml. mezi Městem KH a společností DARUMA
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prodloužením doby platnosti a účinnosti Smlouvy o obchodní spolupráci o další 12ti leté období na základě předloženého Dodatku č. 2 se společností DARUMA spol. s.r.o.

b) s prodloužením doby platnosti a účinosti Smlouvy o výpůjčce o další 12ti leté období na základě předloženého Dodatku č. 1.

II. u k l á d á
Oddělení cestovního ruchu a marketingu
aktualizovat informace a zajistit překlady pro Zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE, který se nachází na pozemku parc. č. 3883/1 k.ú. Kutná Hora, Palackého náměstí.
Zodpovídá : Ing. E. Kumstýřová      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 448/16 ke sml. o dílo na studii ohrož. území zvl. povodní - Rybník Vidlák
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Kutná Hora a společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s. se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 na zhotovení studie ohroženého území zvláštní povodní - Rybník Vidlák.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 15.06.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 25. května 2016

Nahoru