25. května 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.května 2011

Usnesení č. 438/11 k fin. příspěvku na Krchlebskou věž
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - poskytnutí příspěvku Hasičskému sportovnímu klubu na pořádání desátého ročníku "Krchlebské věže" ve výši 5.000 Kč. Současně dojde ke snížení položky příspěvky sdružením ve stejné výši dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 439/11 k rozpočtovému opatření KT č. 2-6
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 382.260,- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na zajištění výdajů se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 115.050,- Kč dle důvodové z právy č. 2.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní o chrany dětí v I. a II. čtvrtletí roku 2011 ve výši 1.589.930,- Kč dle důvodové zprávy č. 3.

4. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 1.081.400,-- Kč dle důvodové zp rávy č. 4.

5. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu ve výši 10.360,- Kč dle důvodové zprávy č. 5 .

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 440/11 k poskytování úklidových prací a služeb na Mú KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 21, odst.(1), písm.a), § 27 a následně § zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Poskytování ú klidových prací a služeb v budovách Městského úřadu v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium - nejnižší nabídkovou cenu

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která dle ustanovení § 71, odst.(3) zákona plní funkci komise pro otevírání obálek a dle ustanovení § 59, odst.(3) zákona posuzuje kvalifikaci dodavatelů:
Člen náhradník
1. Ing. Jiří Franc Karel Koubský
2. Tomáš Hobl Pavla Tivodarová
3. Eva Hnátková Radka Zachariášová
4. Jana Lehetová, DiS. Lucie Kalinová
5. Bc. Vladimír Rudolf Ing. Josef Bárta

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně - formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 441/11 k rozpočtovému opatření KT č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Ministerstva financí na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 ve výši 1.280.000,- Kč dle důvodové zp rávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 442/11 k výběru dodavatele elektřiny a dodavatele plynu pro město KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výběr dodavatele elektřiny a dodavatele plynu pro Město Kutná Hora a jeho organizaci na další roční období formou poptávkové elektronické aukce uskutečněné prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno v režimu jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23, odst.(5), písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon"),

b) uzavření smlouvy o centrálním zadávání dle ustanovení § 3 zákona mezi Městem Kutná Hora jako centrálním zadavatelem a organizacemi s majetkovým podílem Města Kutná Hora jako dalšími veřejnými zadavateli pro výše uvedené zadávací řízení.

II. s o u h l a s í
s uzavřením Smluv o zprostředkování burzovních obchodů podle § 642 - 651 Obchodního zákoníku v platném znění o zastupování Města Kutná Hora jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno dohodcem: PROSPEKSA, a.s., sídlo Praha 2, Vyše hrad, Neklanova 152/44, PSČ 128 00, IČ 26421542 pro aukce na dodávku elektřiny a dodávku plynu za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 443/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.5/2010
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora schválit změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 444/11 k dani z nemovitostí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnostech Města v souvislosti s platnou úpravou zákona o Dani z nemovitostí.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky, kterou by byl u daně z nemovitostí uplatněn od roku 2012 místní koeficient v hodnotě 2.Současně dojde ke zrušeni platného koeficientu 1,5 u staveb pro podnikání a u části obce Malín bude "velik ostní" koeficient upraven na hodnotu 1.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města schválit návrh této OZV.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 445/11 k prodeji části pozemku na Kaňku - p.Veber
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú Kaňk panu Jaroslavu Veberovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 446/11 k prodeji nemovitostí v Sedlci - Sallerova výstavby
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 785/179 a p.č. 785/34 o celkové výměře 1.598 m2 a budovy č.p. 184 na pozemcích p.č. 785/34 a p.č. 785/94, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Sallerova výstavba, spol. s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvic e.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 447/11 k prodeji části pozemků na Kaňku - m.Neprašovi
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 743/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti manželů Martina a Miloslavy Neprašových, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 669/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kaňk manželům Martinu a Miloslavě Neprašovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 448/11 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec u Kutné Hory - p.Šupík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 825 o výměře 58 m2 v k.ú Sedlec u Kutné Hory panu Stanislavu Šupíkovi, Kutná Hora - Sedlec za celkovou kupní cenu ve výši 30.400,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 449/11 k prodeji části pozemku v KH - m.Vaníčkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3903 o výměře cca 10 m2 v k.ú Kutná Hora manželům Mgr. Miluši a Mgr. Zdeňku Vaníčkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 450,- Kč/m2 pozemku (+ 2.636,- Kč - znalečné).


Zrušeno usnesením RM č. 662/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 450/11 k prodeji části pozemků v KH - m.Lapáčkovi,p.Hladiš
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2168/1 o výměře cca 40 m2 a pozemku p.č. 2168/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně stavby panelové cesty a betonové rampy manželům Dušanu a Lence Lapáčkovým,Kutná Hora a panu Martinu Hladišovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 530,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 451/11 k vyhodnocení VŘ č.M 3/11 - Lorecká 75
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 3/11 na prodej domu č.p. 75 na pozemku p.č. 1490 a pozemku p.č. 1490 o výměře 209 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 452/11 k vyhodnocení VŘ č.M 2/11 na prodej pozemků v Malíně
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 2/11 na prodej pozemků p.č. 535/6 o výměře 1.255 m2 a p.č. 535/7 o výměře 2.722 m2 v k.ú. Malín z důvodu nezájmu.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)zrušit bod II. usnesení zastupitelstva města č. 28/11 ze dne 15.3. 2011
b)souhlasit s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín formou výběrového řízení.


Bod II. zrušen usnesením RM č. 661/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 453/11 k bezúplatnému převodu části pozemku v KH od ÚZSVM
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat geometrický plán na oddělení části pozemku p.č. 3974/15 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora a jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 3974/15 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 454/11 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - p.Vocilka, pí Procházková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 623 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk panu Jiřímu Vocilkovi a paní Evě Procházkové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 455/11 k prodeji pozemku v KH - pí Edrová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Iloně Edrové, Praha 4 - Kamýk.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 456/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - ul.U Lesa
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků pod garážemi p.č. 673/132 o výměře 16 m2, p.č. 673/134 o výměře 3 m2, p.č. 673/135 o výměře 22 m2, p.č. 673/137 o výměře 12 m2, p.č. 673/139 o výměře 12 m2, p.č. 673/141 o výměře 14 m2, p.č. 673/142 o výměře 10 m2, p .č. 673/143 o výměře 14 m2, p.č. 673/144 o výměře 8 m2, p.č. 673/145 o výměře 1 m2, p.č. 673/146 o výměře 14 m2, p.č. 673/147 o výměře 8 m2, p.č. 673/148 o výměře 14 m2, p.č. 673/149 o výměře 8 m2, p.č. 673/150 o výměře 15 m2, p.č. 673/151 o výměře 7 m2, p.č. 673/152 o výměře 15 m2 a p.č. 673/153 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 457/11 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 9.5. 2011
b) zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 4.5.2011
c) zápis z jednání kulturní komise ze dne 19. 5. 2011
d) zápis z jednání školské komise ze dne 2.5.2011

II. o d v o l á v á
slečnu Anetu Zvolánkovou z funkce členky komise cestovního ruchu na základě vlastní žádosti.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 458/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn AYKY 3x240+120, rekonstrukce el. přípojek nn pro pozemky p.č. 1142/1, 1144, 1145/4, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1178, 1208 a 1220 v Kutné Hoře) na pozemcích p.č. 3812, 3815 a 3816/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavře no na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 459/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (montáž kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně v pilíři pro čp. 141, Hlouška, KH) na pozemcích p.č. 2711/1, 3672/1, 3657/2, 3675, 3658/2 (PK 2783) a 3658/2 (PK 2598) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 20 0,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 460/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (montáž kabelového vedení VN a NN včetně spojek VN a přípojkové skříně v pilíří) na pozemcích p.č. 2711/1, 3672/1 a 3671/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně p ráva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 461/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (montáž kabelového vedení NN včetně spojek kNN pro čp. 218 Sedlec) na pozemku p.č. 557/22 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem ko ntroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 462/11 ke zřízení věcného břemene v k.ú.Malín - RWE GasNet
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 348/11 ze dne 27.4. 2011.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Nová STL plynovodní přípojka pro č.parc. 437/2 - KÚ Malín, ul. Slavíkovská" na pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby s tavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, pí Hnátková      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 463/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn AYKY 3x120+70, el. přípojky nn pro pozemek p.č. 1619 v Kutné Hoře) na pozemku p.č. 3833 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 464/11 k žádosti pana Mikeše
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem,Kutná Hora na dobu určitou od 1.6.2011 do 25.6.2011
b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 465/11 k uzavření dodatku ke sml.o výpůjčce mov.věcí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 týkajícího se vyjmutí následujících věcí z předmětu výpůjčky: P C + tiskárny vedené pod inv. č. XMI000031b, PC + tiskarny vedené pod inv. č. XMI000086b a varné konvice vedené pod inv. č. XOE000694b.

Zrušeno usnesením č. 619/11 ze dne 13.7.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 466/11 k uzavření kupní smlouvy na prodej panelů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (prodávající) a panem Pavlem Turkem, Kutná Hora (kupující) na prodej 48 ks panelů umístěných na dvoře areálu pivovaru v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 150,- Kč/ 1 kus.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 467/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - pí Pěgřímková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 590 Kollárova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Manuelou Pěgřímkovou, Kutná Hora s účinností od 1.6.2011 na dobu neurčitou s tříměsí ční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 261.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 468/11 k výpůjčce nádvoří - Ochotnický spolek Tyl
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře, kulturně společenská činnost, se sídlem Masarykova 172, Kutná Hora ve dnech 4.8. 2011, 7.8.2011, 14.8.2011 a 18.8.2011 za účelem pořádání akce "Zapomeňte na Hérostrata" s tím, že elektrickou energii bude hradit Ochotnický spolek Tyl v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.08.11


Usnesení č. 469/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - Palackého nám.377
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku připravit návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor (sklepa) v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Mgr. Zdeňkem Třískalou, 141 00 Praha 4 - Záběhlice. Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 470/11 k žádosti První telefonní, a.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s odprodejem kapacit v chráničkách pro optické kabely v majetku Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 471/11 k ukončení VŘ č.SN 06/11 a vyhlášení VŘ č.SN 19/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 06/11 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu odstoupení žadatelky.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/11 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 7. 2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.11


Usnesení č. 472/11 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové,na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 6. 2011 do 30. 11. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 473/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ludvíka Kmenta, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 72.690,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 474/11 k uzavření nájemní smlouvy - Vinné sklepy KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. PK 1701 o výměře
596 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo
nám. 552, Kutná Hora a společností Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.000 Kč/rok, za účelem využití k zemědělské činnosti, s účinností od 1.7.2011 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s tím, že výpověď můž být dána nejdříve po deseti letech od uzavření nájemní smlouvy.

Zrušeno usnesením č. 612/11 ze dne 13.7.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.11


Usnesení č. 475/11 k uzavření Dodatku č.1 nájemní smlouvy - Vinné sklepy KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 nájemní smlouvy ze dne 26.9.2007 na pronájem pozemků parc.č. 170/2 a parc.č. 221 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 4 616 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vinné sk lepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, týkající se souhlasu s umístěním stánku do prostoru vinice u chrámu sv. Barbory s účinností od 1.7.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.11


Usnesení č. 476/11 k zápisu z jednání DR spol.MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konaného dne 5.5.2011.


Usnesení č. 477/11 k žádosti občanského sdružení Kolektiv A.M.180
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nádvoří a bývalé stáčírny v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 za úče lem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee od 27.7.2011 do 1.8.2011 s tím, že samotný festival proběhne ve dnech 28.7.2011 až 31.7.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.07.11


Usnesení č. 478/11 k výpovědi z nájemní smlouvy - útulek pro opuštěná zvířata
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 4131/8 v k.ú. K.Hora uzavřené dne 1.10.1997 mezi pronajímatelem, Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora a nájemcem, Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora. Výpovědní lhůta je smlouvou stanovena na jeden rok, nájemní vztah k uvedenému pozemku tedy skončí ke dni 31.5.2012.

II. s o u h l a s í
s podáním výpovědi z podnájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 4131/8 v k.ú. K.Hora, na které je umístěn útulek pro opuštěná zvířata, podnájemci, společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav. Výpovědní lhůta podnájemní smlouvy je 1 rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 479/11 k ukončení smlouvy o výpůjčce - Malínská Sokolovna
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu vyhotovenou odborem interního auditu č.j. MKH/006695/2011 ze dne 11.2.2011 týkající se prověření správnosti usnesení RM č. 551/10 ze dne 22.6.2010

II. s o u h l a s í
na základě doporučení útvaru interního auditu s ukončením smlouvy o výpůjčce nemovitosti postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín uzavřené dne 30.7.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Malínskou Sokolovnou o.s., se s ídlem Malín 227, Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 480/11 k rozpisu provozu MŠ a ŠD v době prázdnin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 481/11 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 4.5.2011

II. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na registrované žáky pro SK Sršni dle číselných statistik ve výši 36.536,- Kč.

III. o d v o l á v á
pana Lukáše Doležala, Kutná Hora z funkce člena Komise sportovní Rady města Kutná Hora, a to z důvodu jeho pravidelných absencí.

IV. j m e n u j e
pana Jana Třískalu, Kutná Hora - Malín
členem Komise sportovní Rady města Kutná Hora s účinností od 1.6. 2011.

Zodpovídá : E. Hnátková, Mgr. Seifert      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 482/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 9 - navýšení příspěvku pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na odstranění havarijního stavu fasády v zadní a boční části ze dvora, teras a oken školní jídelny z rezervy vedení města ve výši 2.266.400,00 Kč dle důvodové zprávy.

II.u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 9

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 483/11 ke stanovení nárokové složky platu ředitelky PO MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na stanovení nárokové složky platu ředitelky PO Mateřské školy Pohádka Kutná Hora s účinností od 1.6.2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 484/11 k žádosti o záštitu
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad akcí Kaňkovský hornický jarmark 2011 bez finanční spoluúčasti na nákladech akce.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 485/11 k rozpočtovému opataření OPKŠ č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 11- dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní šk olu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.462.230,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 11.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 486/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 12
Rada města s o u h l a s í
a) odvod z investičního fondu PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 do rozpočtu zřizovatele ve výši 250.000,- Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle ustanovení § 28 odst. 6 písm. b).

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 12 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora ve výši 250.000,- Kč s následným využitím pro navýšení příspěvku pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na odstranění havarijní ho stavu části oken budovy školní jídelny ve výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 12.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr. Seifert      Termín : 25.06.11


Usnesení č. 487/11 ke statutu kulturní komise
Rada města s o u h l a s í
se zněním statutu kulturní komise tak, jak je uvedený v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.06.11


Usnesení č. 488/11 k uložení opatření řediteli ZŠ Kamenná stezka
Rada města u k l á d á
řediteli Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, panu Mgr. Radku Pařezovi provést stanovená opatření dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.06.11


Usnesení č. 489/11 k pořízení změny č. 39 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. souhlasit s pořízením změny č. 39 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 426 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Malín.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 490/11 k výsledku poptávky na zpracování PD (využití tepla ZS na koupaliště)
Rada města s c h v a l u j e
uzavřít s firmou Waldemar Fibigr, projekty Pardubice smlouvu o dílo na akci:
"Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na využití tepla ze zimního stadionu pro provoz veřejného koupaliště v Kutné Hoře" za cenu 109.200,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 491/11 k vícenákladům rekonstrukce čp. 146 K.Hora ("Lierův dům")
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce čp.146 Lierova ulice v Kutné Hoře - "Lierův dům" ve výši 116.893,50Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 492/11 k Centrumu sociálních služeb K.Hora
Rada města I. s o u h l a s í
a) se záměrem zbudování novostavby pro "Centrum sociálních služeb Kutná Hora", v lokalitě Školní, Kutná Hora, na pozemcích města p.č.2480, 2481/1.

b) s podáním žádosti o dotaci na realizaci záměru "Centrum sociálních služeb Kutná Hora" do programu IOP 3.1 b

II. u k l á d á
odboru investic zajistit ve spolupráci se zpracovatelem žádosti, EPK, s.r.o., Kolárovo nám.1068, Kolín, veškeré podklady nutné k podání žádosti.

Zrušeno usnesením RM č. 712/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 493/11 k rozpočtovému opatření INV č. 12
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Propojení ZS - plavecký stadion" na položku "Parkoviště U Kapličky" ve výši 59.100,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 494/11 k podpoře poskytování soc. služeb v soc. vylouč. romské lokalitě
Rada města I. s o u h l a s í
a) se záměrem realizace projektu "Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučené romské lokalitě Kutná Hora"

b) s podáním žádosti o dotaci na realizaci záměru "Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučené romské lokalitě Kutná Hora" do programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (výzva č. 55), Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

II. u k l á d á
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
zajistit ve spolupráci se zpracovatelem žádosti, EPK, s.r.o., Kolárovo nám.1068, 28002 Kolín, veškeré podklady nutné k podání žádosti.

Zodpovídá : RNDr.Civišová, PhDr.Hurtová      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 495/11 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 32.160,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 496/11 k rozpočtovému opatření OŽP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 86.650,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 25. května 2011

Nahoru