25. května 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.května 2010

Usnesení č. 443/10 k rozpočtovému opatření KT č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - zapojení dotace od Úřadu práce na úhradu výdajů vyplacených mzdových nákladů na zaměstance v rámci veřejně prospěšných prací, včetně pojistného na soiální zabezpeční, příspěvku na státní politiku zaměstna nosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstanvatel za sebe odvedl ve výši 503.630 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 444/10 k uzavření dodatku ke kupní sml. (man. Růžičkovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku ke kupní smlouvě č. 24/2009 ze dne 30.9. 2009 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a manžely Jiřím a Marií Růžičkovými, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 445/10 k záměru na směnu pozemků v Kutné Hoře (CADMO s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku dle PK p.č. 2657 o výměře cca 147 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK p.č. 1135 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví CADMO s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, ICONIUM CHEQUIA, s.r .o., se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, INVERSIONES CENTROEUROPEAS s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Praha a Vilmor, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, Praha, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 446/10 ke změně harmonogramu obnovy areálu Kouřimská brána
Rada města p o ž a d u j e
předložení nového harmonogramu obnovy areálu Kouřimská brána s pevně stanovenými termíny jednotlivých fází realizace stavby od společnosti HILLDANE Capital, a.s., se sídlem Náměstí Hrdinů 1034/6, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 447/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (montáž nového ÚO) na pozemku p.č. 4154/1 (PK 1928) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. V ěcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 448/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (zahuštění TS, VN, kNN) na pozemcích p.č. 1062, 1101, 1067 a 1106 v k.ú. Opatovice I v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 50,-Kč/bm (dle druhu pozemku) bez DPH.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 449/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (zahuštění TS, VN, kNN) na pozemcích p.č. 217/2 a 218/1 v k.ú. Červené Janovice v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 , Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 450/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro školství ze dne 17.5.2010
b) zápis z bytové komise konané dne 6. 5. 2010.


Usnesení č. 451/10 ke schválení mimořádných odměn ředitelům škol
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.10


Usnesení č. 452/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 o 191.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící p ovinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 453/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 18 - převod finančních prostředků v rámci kapitola kultura z položky "mezinárodní spolupráce-příspěvek" na položku "mezinárodní spolupráce-služby" ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 18.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 454/10 k inf. zprávě o restaurování sochy sv. Barbory
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci k restaurování sochy sv. Barbory a jejího osazení na nový podstavec (sloup) na Komenského náměstí v Kutné Hoře.


Usnesení č. 455/10 k žádosti o zápůjčku znaku města
Rada města n e s o u h l a s í
ze zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti AKTIV Opava 95 s.r.o.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 456/10 k prodloužení užívání přístřeší (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v ul. Táborská, Kutná Hora manželům Peteru a Kristě Čurejovým, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010 s tím, že dohoda o poskytnutí přístřeší již nebude po datu 31. 8. 2010 prodloužena.< BR>
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 457/10 k uzavření nové smlouvy o ubytování (R.Berkyová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská, Kutná Hora s paní Růženou Berkyovou,Kutná Hora - Sedlec, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.6.2010 do 31.8.2010.

Zrušeno usnesením RM č. 512/10 dne 8.6.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 458/10 k vyhlášení VŘ č.SN 23/10 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 23/10 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30 . 6. 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 459/10 k prodloužení užívání přístřeší (pí Peštová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové,na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 6. 2010 do 30. 11. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 460/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 15/10 - Benešova 633,KH
Rada města I. v y h l a š u j e

I. pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 15/10:
Na 1. místě se umístil: Libor Mana
Na 2. místě se umístila: Iva Poulová s.r.o.
Na 3. místě se umístila: Iryna Tereshchenko a Šárka Jelínková.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 461/10 k výpůjčce klubu Sedlecká 670 (Centrum pro zdravotně postižené)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, K utná Hora na dobu určitou a to dne 23.6.2010 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.10


Usnesení č. 462/10 k výpůjčce klubu Sedlecká 670 (Svaz diabetiků ČR )
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, Územní organizace SD ČR: Kutná Hora, se sídlem St udentů 134, Kutná Hora na dobu určitou dne 14.6.2010 od 14.00 hod. do 16.00 hod. za účelem pořádání členské schůze s tím, že energie spojené s užíváním prostor bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.06.10


Usnesení č. 463/10 k výpůjčce klubu Sedlecká 670 (Apoštolská církev)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Apoštolskou církví, sbor Kutná Hora, se sídlem Andělská 295, Kutná Hora na dobu urč itou a to od 17.6.- 19.6.2010 za účelem pořádání veřejného shromáždění s tím, že energie spojené s užíváním prostor bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.10


Usnesení č. 464/10 k vyhodnocení VŘ o nájmu nebytu (Benešova 648)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 14/10 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora pana Pavla Prchala, Zbraslavice .

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 465/10 k vyvěšení záměru na pronájem nebytu (Šultysova 154-5)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.11


Usnesení č. 466/10 k vyhodnocení VŘ na pronájem nebytu (Sedlecká 652)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 10/10 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora paní Romanu Nevolovou, Církvice u Kutné Hory.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 467/10 k uzavření dohody o splácení (N.Červeňáková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 15.095,00 Kč pro paní Natašu Červeňákovou, Kutná Hora měsíční splátkou ve výši 500,00 Kč od srpna 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 468/10 k vyvěšení záměru na pronájem nebytu (Zámecká 167)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec v rozsahu stávající smlouvy o nájmu předmětných nebytových prostor ze dne 13.3.2006 uzavřené mezi společností ProCafé CZ, s.r.o. a Městem Kutná Hora dle žádosti společnosti ProCafé CZ, s.r.o. a společnosti Hotel U Kata s.r.o. ze dne 14.5.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 469/10 k výpůjčce klubu Sedlecká 670 (Klub rodáků a přátel KH)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou dne 24.6.2010 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem uspořádání besedního pořadu "Disputace" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.10


Usnesení č. 470/10 k poskytnutí ubytovny (p.Hráček)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, Kutná Hora s panem Tomášem Hráčkem, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 471/10 k uzavření darovací smlouvy (Mačovi, Červeňákovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a paní Lucií Červeňákovou a panem Janem Mačou, týkající se darování obytné buňky č. 2, umístěné na pozemku parc. č. 47/2 v k.ú. Neškaredice (vedle objektu čp. 27 Neškaredice), každému jedn ou polovinou.

b) s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a paní Margitou Červeňákovou a panem Václavem Červeňákem, týkající se darování obytné buňky č. 3, umístěné na pozemku parc.č. 47/2 v k.ú. Neškaredice (vedle objektu čp. 27 Neškaredice), k aždému jednou polovinou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.07.10


Usnesení č. 472/10 ke snížení nájemného (Barborská 30 a 34)
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u smluv o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 30 a 34 Barborská ul., Kutná Hora uzavřených mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a paní Jaroslavou Dražanovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 473/10 k odpovědi na žádost ohledně pronájmu nebytu (U tří pávů)
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí paní Štěpánky Bobkové, Kutná Hora a paní Gabriely Honkové, Kutná Hora ohledně pronájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti Palackého nám. 379, Kutná Hora, přístavby, nemovitosti postaveného na pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kut ná Hora a pozemku - parku "U Tří pávů".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 474/10 k odpovědi na žádost ohl. pronájmu nemovitosti Palackého 379
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí Komerční ALFA agentuře, se sídlem Václavské nám. 253, Kutná Hora ohledně pronájmu nemovitosti Palackého nám. 379, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 475/10 k žádosti Malínská Sokolovna o.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na výpůjčku skladových prostor sokolovny Malín pro občanské sdružení Malínská Sokolovna o.s., se sídlem Malín 227, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 476/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 477/10 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem
Rada města n e s o u h la sl í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Jiřímu Vintrovi, Kutná Hora, za účelem uspořádání 4. ročníku hudebního festivalu "Kutnohorskej underground" a akce na protidrogovou prevenci, na dny 17. a 18. července 2010. Samotná akce by proběhl a dne 17. července 2010 od 12:00 do 22:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.07.10


Usnesení č. 478/10 ke zvl. povolení k vjezdu do zóny s dopr. omezením (NOWACO CR)
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro vozidlo (RZ: 7S7 3529, v případě poruchy 7S7 6260, 7S7 3370) firmy NOWACO CR, s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 55 3, Kralupy nad Vltavou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.05.10


Usnesení č. 479/10 ke zvl. povolení k vjezdu do zóny s dopr. omezením (Pošta, s.p.)
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro vozidla (RZ: 9A1 5427, 2A7 8958, 2A1 8504, 9A1 5444, 9A1 5279, 9A4 8768, 9A1 5433, AKC 19-93) firmy Česká pošta, s .p.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 480/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 26-27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.26/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 6.000,-- na výdajovou položku Komunální služby-ostatní materiál a to na úkor položky Dětská hřiště likvidace - viz bod č.1 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.27/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.000,-- Kč na novou výdajovou položku PD doplňkové osvětlení přechodu pro chodce v ulici Na Valech (Hloušecká), a to na úkor položky Veřejné osvětlení -služby - viz bod č.2 důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 481/10 k uzavření kupní sml. na nákup parkovacích automatů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na dodání a instalaci 5 ks parkovacích automatů PARKEON STRADA se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za částku 821.400,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 482/10 k žádosti Ing. J.Hlavatého (Draks, s.r.o.)
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s proplacením finanční částky za provedené údržbové práce v objektu Palackého nám. č.p. 379 Kutná Hora, firmě DRAKS spol. s r.o., Fetrovská 51, Praha 6.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 483/10 ke zvl. povolení k vjezdu do zóny s dopr. omezením (Oblastní charita)
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro čtyři vozidla (RZ: NBJ 41-83, 5S5 8014, KHI 09-17, 1SC 2515) "Oblastní Charity Kutná Hora" se sídlem v ulici Havíř ská 403, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 484/10 k instalaci slaboproud. zařízení do nové služebny MP
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, Brno. Předmětem smlouvy je slaboproudá technologie a služby související s přestěhováním služebny MP do objektu Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora. Cena díla dle nabídky je 1.488.910,40 Kč (vč etně DPH).


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 485/10 k bezplatnému využívání sport. areálu Sokolák
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné krátkodobé využívání sportovního areálu "Sokolák":
a) pro zajištění školní výuky a výchovy na mateřských, základních a středních školách a školských zařízeních v Kutné Hoře

b) pro veškerou zájmovou sportovní činnost, včetně organizovaných soutěží, pro věkovou kategorii dětí, žáků a mládeže, kteří plní povinnou školní docházku, dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 486/10 k poskytnutí dotace Výzvy 06 Integrovaného operačního systému
Rada města s c h v a l u j e
návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výzvy 06 Integrovaného operačního systému.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 25. května 2010

Nahoru