25. dubna 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.dubna 2012

Usnesení č. 325/12 k odstoupení a jmenování člena DR spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. o d v o l á v á
pana Karla Koubského z funkce člena Dozorčí rady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o

II. j m e n u j e
pana Ing. Jiřího France členem Dozorčí rady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Karlu Koubskému provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.


Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, K.Koubský      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 326/12 k odstoupení a jmenování jednatele spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s §66 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, v platném znění,

I. b e r e n a v ě d o m í a a k c e p t u j e
odstoupení pana Ing. Vladimíra Gajdoše, (dále jen "Jednatel") z funkce jednatele Společnosti, které bylo Společníkovi oznámeno na základě písemné rezignace ze dne 15. dubna 2012, a to s účinností ke dni tohoto rozhodnutí. Funkce jednatele Ing. Vladimíra Gajdoše tedy zaniká k dnešnímu dni přijetím tohoto rozhodnutí.

II. j m e n u j e
pana Karla Koubského, do funkce jednatele Společnosti, a to s účinností ke dni tohoto rozhodnutí.

Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 25.04.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 25. dubna 2012

Nahoru