25. června 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.června 2014

Usnesení č. 536/14 k zakladatelské smlouvě spol. Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ve funkci valné hromady

s c h v a l u j e
změnu zakladatelské listiny společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 30.07.14


Usnesení č. 537/14 k zakladatelské smlouvě spol. Technické služby s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. ve funkci valné hromady

s c h v a l u j e
změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.07.14


Usnesení č. 538/14 k zakladatelské smlouvě spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o. ve funkci valné hromady

s c h v a l u j e
změnu zakladatelské listiny společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o. se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 30.07.14


Usnesení č. 539/14 k výroční zprávě spol. Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2013
b) Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2013 ve výši 647.549,18 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti
c) Výplatu roční prémie za rok 2013 jednatelce společnosti dle doporučení dozorčí rady.

II. u k l á d á
Jednatelce společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2013 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 540/14 k výroční zprávě spol. Městské lesy a rybníky s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 67. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 9. června 2014

II. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku a výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2013
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 1 379 252,15 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 110.289,15 Kč
Převedení na doplnění základního rezervního fondu na účet 42110 68.963 Kč
Vyplatit jako podíl na zisku společníkovi 600 000 Kč
Nerozdělovat a převést jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 600.000 Kč

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2013 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

IV. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za I. Q. 2014 v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2013 v plné výši
c) se změnou rozpočtu společnosti navýšením nákladů - oprava hráze rybníky Pohan ve výši cca 120 tis. Kč
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 541/14 k výroční zprávě spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti KH Tebis s.r.o. za rok 2013
b) přeúčtování vykázaného zisku společnosti KH Tebis s.r.o. za rok 2013 ve výši 71.626,12 Kč na účet 42900 pro snížení ztrát z let minulých

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2013 do sbírky listin
Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
s vyplacením roční odměny jednateli společnosti v plné výši ve smyslu čl. 6.1. smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 4.6.2014
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 542/14 ke sml.o výkonu funkce členů dozorčí rady spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH Tebis s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a RNDr. Ivem Šancem, CSc, Kutná Hora

b) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH Tebis s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Ing. Jiřím Vaňkem, Kutná Hora

c) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH Tebis s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Ing. Zdeňkem Jiráskem, Kutná Hora

d) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH Tebis s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, Kutná Hora

e) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH Tebis, s. r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Petrem Němcem, Kutná Hora.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 543/14 ke sml. o výkonu funkce jednatele spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností KH Tebis s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Karlem Koubským, Kutná Hora.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 544/14 k výroční zprávě spol. Technické služby s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora,
spol. s r.o. konaného dne 3. června 2014

II. s c h v a l u j e
a) Účetní závěrku a výroční zprávu společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2013.

b) Úhradu ztráty vykázané společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2013 ve výši 518 429,93 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Nerozdělený zisk minulých let 1.554.200,91 Kč
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let: - 518 429,93 Kč

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2013 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 545/14 k Harmonogramu tvorby rozpočtu na rok 2015
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015-2018.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 546/14 ke sm. o spolupráci s Philip Morris ČR a.s. + RO EKO 15
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh smlouvy o spolupráci se společností Philip Morris ČR a.s. Předmětem spolupráce je propagace dobrého jména společnosti PM a příspěvek na vydání souborné publikace shrnující nejdůležitější aktivity v Kutné Hoře v období 2010 - 2014.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků ve výši 242.000 Kč a jejich následnému účelovému užití v souvislosti s bodem 1 dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 547/14 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Zahradník)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3404/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti pana Václava Zahradníka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 548/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.6. 2014
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 12.6.2014


Usnesení č. 549/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kNN, Poličany, p.č. 91/4) na pozemku p.č. 91/11 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 550/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kNN, Poličany, zahrád. kolonie) na pozemku p.č. 91/11 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 551/14 ke zřízení věcného břemene - T-Mobile Czech Republic a.s - k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu zřídit a provozovat vedení telekomunikační sítě "Optická trasa Kutná Hora - Masarykova - Husova - IRN 108462/2011" na pozemku p.č. 2466/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 552/14 ke zřízení věcného břemene - T-Mobile Czech Republic a.s - k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu zřídit a provozovat vedení telekomunikační sítě "Optická trasa Praha - Havlíčkův Brod - Kutná Hora - Havířská stezka - IRN 109010/2011" na pozemcích p.č. 3662, 3857/6, 3873 a 3882 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 553/14 ke zřízení služebnosti užívání pozemků(Sportovní hala Kamenná stezka)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením služebnosti užívání části pozemků p.č. 2467/1 a p.č. 2467/2 (dle geometrického plánu č. 3463-13/2014 ze dne 24.2. 2014 pozemky p.č. 2467/1 o výměře 657 m2 a p.č. 2467/2 o výměře 52 m2) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za účelem přístupu, provozování, provádění oprav víceúčelové sportovní haly ve prospěch nabyvatele části pozemků p.č. 2466/1, p.č. 2467/1 a p.č. 2467/2 (dle geometrického plánu č. 3463-13/2014 ze dne 24.2. 2014 pozemky p.č. 2467/3 o výměře 682 m2 a p.č. 2467/4 o výměře 1.317 m2) v k.ú. Kutná Hora, který vzejde jako vítěz veřejné zakázky "Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka". Služebnost se zřizuje úplatně na dobu určitou 20 let. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti bude činit 1.000,- Kč bez DPH.

Zrušeno usnesením č. 5/15 dne 7. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 554/14 k zahájení poptávky - inventura majetku (tepelné hospodářství)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 315/14 ze dne 16. 4. 2014, týkající se schválení zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Znalecký posudek - ocenění majetku města Kutná Hora pronajatého společnosti KH TEBIS s.r.o."

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Inventura majetku Města Kutná Hora - tepelné hospodářství"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
3. Pavel Procházka Ing. Ota Morawski 4. Božena Marhanová Dobroslav Vepřek
5. Věra Kapišáková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace deseti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě

IV. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o provedení služby s vítězem poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,E.Hnátková      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 555/14 k zahájení poptávkového řízení na výměnu oken Trebišovská 611
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna oken a dveří za plastová, Trebišovská 611, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Ing. Lucie Štolbová
4. Jana Pospíšilová
5. Ivan Sova

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraným firmám uvedených v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení.

Zrušeno usnesením RM č. 885/14 dne 8.10.2014
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.14


Usnesení č. 556/14 k uzavření Dodatku č. 2 - Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora uzavřené dne 28.6.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.14


Usnesení č. 557/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/14 - Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 21/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora pana Krejčího Tomáše, K+T stavební a montážní práce,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 21/14 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 558/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Moniku Štaffovou, Kutná Hora ve výši 95 % z částky 7.218,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 559/14 k uzavření darovací smlouvy - Středočeský kraj
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním podstavce pod nádrž na kapalný kyslík, plechové garáže (sklad nad kotelnou), spojovacího tunelu, teplovodu, parovodu, plynovodu, rozvodu elektro, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, oplocení areálu nemocnice, parkoviště na pozemku p.č. 678/8 v k.ú. Kutná Hora, chodníků, pojízdných komunikací, rozvodů vody, heliportu a uměleckých děl (socha před poliklinikou a plastika), vše umístěné v areálu nemocnice v Kutné Hoře, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Zrušeno usnesením č. 12/15 dne 7. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 560/14 k žádosti společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim poskytla část autobusového nádraží v Kutné Hoře společnosti DEDEMAN, s.r.o., se sídlem Husinecká 903, Praha ve dnech 16. - 17.8.2014 vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. za účelem parkování historických vozidel v rámci závodu "VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.14


Usnesení č. 561/14 k zahájení poptávkového řízení na úpravy kotelny Havířská 403 KINO
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Úpravy kotelny kina Havířská 403"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Ladislav Martinek
4. Jana Pospíšilová
5. Ivan Sova

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným firmám uvedených v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.14


Usnesení č. 562/14 k žádosti Ochotnického spolku Tyl v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře, IČ 46406921, se sídlem Kutná Hora, Masarykova 128 ve dnech 26.7.2014 - 27.7.2014 a 2.8.2014 - 3.8.2014 vždy v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. za účelem uvedení divadelní hry "Poslední číše pana Mikuláše" s tím, že elektrická energie bude hrazena Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.07.14


Usnesení č. 563/14 k ukončení VŘ č. SN 20/14 - Jungmannovo nám. 489, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/14 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí v budově č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 564/14 k prominutí úroku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím úroku z prodlení společnosti Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 50 % z částky 85.165,00 Kč vyčísleného od 21.6.2012 do 18.6.2014.

Zrušeno usnesením RM č. 783/14 ze dne 10. 9. 2014
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 565/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 501/14, 113/14
b) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 566/14 k ukončení záměru na pronájem prostor - Vítězná 443, Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení záměru o nájmu nebytových prostor - 1 místnosti v I. patře budovy č.p. 443 Vítězná ul., postavené na pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z důvodu odstoupení žadatele od svého záměru.


Usnesení č. 567/14 k podnájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2014 do 1. 7. 2016 panu Jaroslavu Hudákovi, Košice, a paní Marianně Gruberové, Bratislava, ve smyslu § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 568/14 k ukončení poptávky na stavební úpravy minigalerie MTD
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Setkávání u Tyla - divadelní minigalerie".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BUILDING Agency s.r.o., Kouřimská 12, Kolín I. Nabídková cena vč. DPH je 1.650.019,16 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 569/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - R. Ducháčková
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, paní Radce Ducháčkové, , z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 570/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Okresnímu výkonnému výboru ČSSD, se sídlem Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro rodiče s dětmi pod názvem "Rozloučení s létem", dne 6.9.2014 od 13.00 do 17.00 hod. Náklady za energie bude hradit žadatel.

Zrušeno usnesením č. 729/14 ze dne 27. 8. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.14


Usnesení č. 571/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 15/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.15/14, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka stavební úpravy objektu čp.685 ve výši 155.696,-- Kč, a to na úkor položky Táborská 71 opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 572/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 16/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.16/14, kterým se navyšuje výdajová položka MTD - minigalerie o částku 505.680,-- Kč, a to na úkor položek Táborská 71 opravy
(232.304,-- Kč) a Národního odboje 56 - okna (273.376,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 573/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 13-14/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 13/14, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Oprava opěrné zdi park pod Vl.dvorem ve výši 92.152,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 92.152,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 14/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Prodej kanalizace ul. Sportovců ve výši 79.046,-- Kč a k navýšení výdajových rozpočtových položek: WC veřejná ve výši 9.431,--Kč, Odpad:likvidace černých skl. ve výši 20.000,--Kč, Nákup odpadkových košů (mimo sml.TS) ve výši 15.000,--Kč a Komunální služby - nákup služeb ve výši 34.615,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 574/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPŠ č. 6 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2014 na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a kamenných prvků ve zdi v parku pod Vlašským dvorem, obnovu fasády čp. 206 Pirknerovo náměstí, obnovu střechy a štítu čp. 613 Vocelova ulice, obnovu střechy čp. 154 Šultysova ulice a obnovu střechy čp. 13 Žižkova brána v celkové výši 1.770.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 6.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 575/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPŠ č. 7 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami Ministerstva kultury ČR na rok 2014 na akci "Dokončení opravy havárie zřícené části Vojtěšského akvaduktu " na pozemku parc. č. 3915, k.ú. Kutná Hora ve výši 2.600.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 576/14 k návrhu na mimořádné odměny ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 577/14 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města KH na rok 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2014 na opravu sklepů domu čp. 503 Tylova ulice v Kutné Hoře o částku 30.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 60.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 578/14 k rozdělení finančních prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí předloženou změnu rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2014 v celkové výši 1.770.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 579/14 ke grantům - malé projekty - oblast č. 3 - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 13. 6. 2014 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v III. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 580/14 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro III.čtvrtletí r. 2014 - podaných do 13.6.2014.


Usnesení č. 581/14 ke změně údajů MŠ Pohádka do rejstříku škol a školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2014.

b) zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2014 o 16 dětí - zvýšení počtu dětí po rekonstrukci MŠ dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 582/14 ke grantům - velké projekty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vrácení finančních prostředků původně určených Jezdeckému klubu Redmill do grantového systému.Usnesení č. 583/14 k novému semaforu v křižovatce Štefánikova-Masarykova U Podlipných
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zakázky a uzavřením smlouvy na instalaci nového semaforu v křižovatce U Podlipných za cenu 2 mil. Kč společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.08.14


Usnesení č. 584/14 k hodnotící komisi pro VŘ na akci Sportovní hala Kamenná stezka
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
RNDr. Ivo Šanc, starosta Ing. Jiří Franc, místostarosta
Ing. Jiří Janál, odbor investic Jan Trávníček, odbor investic
Mgr. Karel Ptáček, sport.komise Mgr. Dana Vepřková, místostarostka Ing. Jan Škurek RNDr. Dagmar Civišová
Petr Vobořil, házená Ing. Pavel Šimůnek, házená

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit průběh Výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 585/14 k zakázce Zpracování PD na rekonstrukci hřbitova U Všech Svatých
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení na rekonstrukci Hřbitova U všech svatých v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov za cenu 288.827,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 586/14 k rozšíření kapacity MŠ Pohádka - zahájení VŘ
Rada města s o u h l a s í
a) se zahájením výběrového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách dle postupů poskytovatele dotace na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", jehož základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

b) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem pro veřejnou zakázku na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu: "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
2. Zdeňka Slavíčková Mgr. Ondřej Seifert
3. Milada Nechojdomová Bc. Leona Krulišová
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 587/14 k zahájení zakázky "Dačického dům"
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města č.525/14 ze dne 11.6.2014.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích řízení v rámci projektu Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

III. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. RNDr. Dagmar Civišová, CSc. Antonín Novák
3. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 588/14 k výsledku poptávky "Rekonstrukce komunikací Ke Trojici,Polní a Nad Lesem
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Dopravní a pozemní stavby s.r.o., 285 21 Zbraslavice 2, za cenu 6.853.326,41,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na stavební úpravy komunikací ulic
Ke Trojici, Polní (část) a Nad Lesem v Kutné Hoře za cenu 6.853.326,41,-Kč s DPH s dodavatelem: Dopravní a pozemní stavby s.r.o., 285 21 Zbraslavice 2.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 589/14 ke schválení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: Azylový dům
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Azylový dům v Kutné Hoře" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.6.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče: SPOLEČNOST KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ - INGBAU CZ, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, IČ: 451 44 788.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem SPOLEČNOST KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ - INGBAU CZ, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, IČ: 451 44 788 za cenu 23.986.744,00 Kč bez DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 55/15 dne 20. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 590/14 k zakázce v rámci projektu Regenerace zeleně
Rada města I. s c h v a l u j e
a ) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace, zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích řízení v rámci projektu "Regenerace zeleně města Kutné Hory"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing Štolbová Lucie Marhanová Božena
3. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 591/14 k prostředkům na testovací kazety pro testování návykových látek
Rada města I.s c h v a l u j e
a) uvolnění finančních prostředků ve výši 24.000,- Kč na pořízení 40 kusů kazet na testování návykových látek pro výkon sociálně právní ochrany dětí, dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 4, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z organizační jednotky 2700 - Rezerva sociální komise na jednotku 2100 - Městská policie na položku nákup testovacích kazet pro testování návykových látek ve výši 24.000,- Kč

II.u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválení rozpočtovém opatření OSZ č. 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 592/14 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření za 3. IQ roku 2014:
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž
Galerie Felixe Jeneweina
Městské Knihovny, dle předložené důvodové zprávy.


Usnesení č. 593/14 k zápisu z jednání dozorčí rady Průvodcovské služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 10. 6. 2014 a zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti DR v roce 2013.


Usnesení č. 594/14 k rozpočtovému opatření OKCR č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 8 - přijetí dotace z MK ČR na vydání neperiodické publikace s názvem Sochy světců v Kutné Hoře, navýšení rozpočtových příjmů ve výši 30.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 595/14 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 13. 6. 2014.


Usnesení č. 596/14 k žádosti o změnu využití grantových prostředků
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou použití finanční podpory získané v rámci příspěvkového programu (grantů) na projekt Sdružení konzultantů rozvoje organizací o.s. s názvem "Výstava k připomínce 70. výročí úmrtí Františka Zelenky".
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 597/14 ke změně usnesení - pronájem Sankturinovského domu a kaple Božího těla
Rada města I. p o v ě ř u j e
Oddělení cestovního ruchu a marketingu (ustanovené usnes. RM č. 444/14)
a) pronajímáním a uzavíráním smluv o pronájmu a výpůjčce 3 místností v 1. patře Sankturinovského domu (kongresový sál, konferenční místnost, společenský salonek), Palackého nám. 377, Kutná Hora dle Pravidel pronájmu nebytových prostor schválených usnesením rady města č. 606/12 ze dne 18. 7. 2012

b) poskytováním služeb (přístup k internetu, kopírovací služby, scanování, laminování, telefonní a faxové služby apod.) informačního centra v Sankturinovském domě v rozsahu stávající nabídky a cen

c) stanovováním cenové politiky při prodeji doplňkového sortimentu informačních center v rozmezí cen v místě a čase obvyklých, a to s účinností od 1. 7. 2014 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s vyjmutím objektu kaple Božího těla a terasy Kaple Božího těla z ceníku schváleného usnesením RM č. 606/12 ze dne 18. 7. 2012.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 01.07.14


Usnesení č. 598/14 k rozpočtovému opatření OKCR č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 9 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OKCR č. 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 599/14 k rozpočtovému opatření OKCR č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 10 - dar ve výši 5.000,- Kč na financování sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí "Na kole dětem"

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 600/14 k poskytnutí finančních prostředků - BabyBox
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč o. s. BabyBox pro odložené děti, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek z rozpočtové rezervy Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 25. června 2014

Nahoru