25. července 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.července 2008

Usnesení č. 712/08 k uzavření dodatku se společ. Průvodcovská služba K. Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 25.4.1997 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora společ nost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora týkajícího se změny trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky, že dojde k realizaci projektů "Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Ho ra a okolí" a "Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí" a dále změny výše ročního nájemného ze 125.200,-- Kč na 346.000,-- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 713/08 k anotaci projektů s žádostí o finanční dotaci
Rada města I. s c h v a l u j e
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti
Předložení projektů "Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí" a "Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí" do ROP SČ

II. p o v ě ř u j e
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti
Ing. Ivanu Vopálkovou, jednatelku společnosti, výkonem funkce projektového manažera

III. u k l á d á
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti
jednatelce společnosti pravidelně čtvrtletně informovat dozorčí radu o postupu realizace projektů

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.12.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 25. července 2008

Nahoru