25. března 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.března 2020

Usnesení č. 199/20 k programu Rady města 25. 3. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 25. 3. 2020 a ověřovatele zápisu Josefa Krause a Ing. Jiřího Kuklu.
Usnesení č. 200/20 k návrhu na uzavření dodatku k poskytování mobilních služeb
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací č. O2OP/638455 pro město Kutná Hora na období 8. 4. 2020 - 7. 4. 2022 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO 00236195, a společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336.Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 07.04.20


Usnesení č. 201/20 k poptávce - doplnění optických tras v KH vč. optického vedení
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Poptávka cenové kalkulace - doplnění optických tras v ul. Na Náměti a Na Lávkách včetně optického vedení". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., IČO: 25527797, Českomoravská 206/35, Praha 9 Vysočany,
b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., IČO: 25527797, Českomoravská 206/35, Praha 9 Vysočany, za nabídkovou cenu 367.818 Kč včetně DPH.Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 202/20 k informativní zprávě k zajištění centrálního nákupu energií
Rada města p o v ě ř u j e
Mgr. Bc. Víta Šnajdra uzavíráním smluv o sdružených nákupech energií na vybrané komoditní burze na základě spolupráce s vybraným dohodcem a Ing. Pavlínou Daňkovou.
Pověření zrušeno usnesením č. R/977/22 ze dne 16. 11. 2022.


Usnesení č. 203/20 k návrhu na rozpočtové opatření KT č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a rezervy o částku 6.578,01 Kč v souvislosti s přijetím doplatku dotace za chybně krácené výdaje v projektu Strategické řízení.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 204/20 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků ve výši 327.200 Kč dle oznámení Středočeského kraje o výši příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020, současně dojde k navýšení rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 205/20 k zápisu z jednání Komise bytové
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 2. 3. 2020,

II. s c h v a l u j e
prodloužení pronájmu k bytu v Kutné Hoře paní Petře Zítové po datu 30. 6. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30. 9. 2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 206/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 03/20 na pronájem bytu (ul. Kollárova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 03/20 na pronájem bytu v ul. Kollárova v Kutné Hoře s paní Miroslavou Lebedovou, za nájemné uvedené v protokolu o otevření obálky, které je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 03/20.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 207/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 04/20 na pronájem bytu (ul. Vocelova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 04/20 na pronájem bytu v ul. Vocelova v Kutné Hoře s paní Bc. Zdeňkou Špoulovou, za nájemné uvedené v protokolu o otevření obálky, které je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 04/20.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 208/20 k vyhlášení VŘ č. SN 08/20 na pronájem bytu (ul. Kollárova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 08/20 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 (99,55 m2) ve 2. podlaží domu č. p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 4. 2020 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 209/20 k vyhlášení VŘ č. SN 09/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 09/20 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 4. 2020 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 210/20 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 31 k pojistné smlouvě č. 7720510710 o pojištění hospodářských rizik uzavřené dne 10. 9. 2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkající se přidání nových položek - jízdní kola, kogenerační jednotky - tepelné hospodářství, kontejnerová zástěna, změny v pojištění movitých věcí v budově kina a vyjmutí odstraněných staveb bývalého letního kina v parku pod Vlašským dvorem.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 211/20 k uzavření dodatku Kutnohorský zookoutek Denemark
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Kutnohorským zookoutkem Denemark pobočný spolek, IČO 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem. Smluvní strany se dohodly na tom, že zvláštní režim dle odst. 4.2 Nájemní smlouvy se mění z doby 30 měsíců od účinnosti smlouvy na dobu do 31. 12. 2020 a dále na tom, že případnou další péči o chovaná zvířata v případě ukončení činnosti zookoutku přebírá paní Gabriela Březinová, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.03.20


Usnesení č. 212/20 k úpravě nájemného - pozemky a nebyty sloužící k podnikání
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru ke snížení smluvního nájmu za rok 2020 u pozemků a nebytových prostor sloužících k podnikání nebo poskytování služeb subjektům (fyzickým i právnickým osobám), které mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu s Městem Kutná Hora na tuto nemovitost ke dni vyhlášení nouzového stavu v České republice 12. 3. 2020 o tři dvanáctiny z celkové částky nájmu na rok 2020 plynoucího z této smlouvy, vyjma společností s majetkovou účastí města. Toto snížení bude realizováno vystavením nových splátkových kalendářů nájemného pro druhé pololetí roku 2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 213/20 k zápisu z jednání Komise majetkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 4. 3. 2020


Usnesení č. 214/20 k záměru na bezúpl. převod části pozemku v Červ. Janovicích
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru bezúplatně převést část pozemku p. č. 380 o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu č. 502-191360/2019 pozemek p.č. 380/2) v k.ú. Červené Janovice.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.04.20


Usnesení č. 215/20 ke zřízení věcného břemene v k. ú. Kaňk (man. Obešlovi)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit vedení kanalizační přípojky v rámci stavby rodinného domu na pozemku p. č. 644 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. 508 v k. ú. Kaňk, kterými jsou v současné době pan MDDr. Martin Obešlo, Kutná Hora a paní MDDr. Žaneta Obešlová, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 216/20 k uzavření Dohody o umístění dočasných staveb (p. Vágner)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o umístění dočasných staveb na pozemcích p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265, p. č. 1282 a p. č. 1698, vše v k. ú. Paběnice o celkové rozloze 97.441 m2, mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem nemovitých věcí, panem Jakubem Vágnerem, Průhonice jako podpachtýřem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav, IČ 62967291, jako propachtovatelem.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 217/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 5 z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 296.565,26 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 26.03.20


Usnesení č. 218/20 k odvolání člena redakční rady Kutnohorských listů
Rada města o d v o l á v á
člena redakční rady Kutnohorských listů pana Ing. Lukáše Jelínka ke dni 31.3.2020, a to na jeho žádost, kdy funkci nemůže z časových důvodů vykonávat.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 219/20 k příspěvkovému programu - Malé projekty oblast sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 9. 3. 2020 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2020,

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv pro:
TJ Sokol Kaňk, z.s. - 5.000 Kč,
TJ Sparta Kutná Hora, z.s. (kuželky) - 2.500 Kč,
TJ Sparta Kutná Hora, z.s. (házená) - 5.000 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.04.20


Usnesení č. 220/20 k vyhodnocení PŘ a uzavření SOD - vitráže Kamenný dům
Rada města s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele akce: "Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí " v Kutné Hoře. Dodavatel Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž, Janov 27, 473 01 Nový Bor za nabídkovou cenu 2.010.357 Kč včetně DPH a 15% rezervy,

II. u k l á d á
odboru památkové péče, školství a kultury učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku,

III. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou zakázku s upřesněním rozsahu a termínu prováděných prací pro I. etapu.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.04.20


Usnesení č. 221/20 k uzavření dodatku č. 4 k SOD - střecha Hrádek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č.p. 28 v Barborské ulici" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 222/20 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo "Generel dopravy Kutná Hora"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo "Generel dopravy Kutná Hora" uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), kterým se prodlužuje zhotoviteli termín zpracování díla nejpozději do 30. června 2020. Dílčí části k oblasti sídliště Šipší a sídliště Hlouška budou odevzdány do 30. dubna 2020.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.20

Usnesení č. 223/20 k Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu technického zařízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti se spol. GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.03.20

Usnesení č. 224/20 k VZMR na dodávku "Pořízení hracích prvků na dětská hřiště v KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem:
"Pořízení hracích prvků na dětská hřiště v Kutné Hoře",
b) pro toto zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.Bc. Vít Šnajdr Mgr.Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Andrea Bodišová Božena Marhanová
3. Bc. Milan Šesták Dobroslav Vepřek,
b) s předloženým návrhem na zaslání výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům: Bonita Group Service s.r.o., HAGS Praha, s.r.o., GARTENSTA PLUS s.r.o.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.04.20

Usnesení č. 225/20 k přezkoumání Smlouvy o nájmu s firmou GEMOS (měření rychlosti)
Rada města p o v ě ř u j e
oddělení interního auditu přezkumem okolností uzavření smluv na provoz radarů s firmou GEMOS, platností tohoto dodatku a výpočtu celkově vynaložených finančních prostředků ve vztahu k povinnostem vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zodpovídá : Ing. F. Tvrdík      Termín : 25.04.20


Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 25. března 2020

Nahoru