25. března 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.března 2008

Usnesení č. 232/08 k dojmenování člena prac. skupiny
Rada města j m e n u j e
pana místostarostu Ing. Tomáše Benadu členem pracovní skupiny na přípravu projektů pro možné čerpání dotačních prostředků na rekonstrukci areálu nemocnice v Kutné Hoře.

Zrušeno usnesením ZM č. 94/09 ze 17.3.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 233/08 k odvolání z komise RM
Rada města o d v o l á v á
pana Michala Kříže z funkce člena Komise pro životní prostředí Rady města Kutná Hora na jeho vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 234/08 k pověření k užívání závěsného státního znaku ČR
Rada města p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Vojáčka, člena Zastupitelstva města Kutná Hora užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 235/08 k poskytnutí příspěvku na taneční soutěž O Kutnohorský groš
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním prostředků z rezervy rady města ve výši 20.000,-- Kč jako příspěvek pro Taneční školu A. a J. Novákových na pořádání taneční soutěže O Kutnohorský groš.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.08


Usnesení č. 236/08 k uzavření smíru ve věci soudního sporu o náhradu škody
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smíru ve věci soudního sporu o náhradu škody na zdraví, vedeném u Okresního soudu v Kutné Hoře pod spisovou značkou 4C 38/2006.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 237/08 k rozpočtovému opatření EO č. 8-10
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření EO č. 8 přesun rozpočtových prostředků z položky
geometrické plány ve výši 102.230,- Kč na položky daně dle důvodové
zprávy

b) rozpočtové opatření EO č. 9 přesun rozpočtových prostředků z položky
rezerva ve výši 890.000,- Kč na navýšení položky TEBIS opravy a údržba
o 800.000,- Kč, navýšení položky Fond regenerace o 90 000,- Kč dle
důvodové zprávy

c) rozpočtové opatření EO č. 10 změna stavu bankovního účtu o částku
647.060,- Kč a vrácení sociálních dávek, které byly přijaty v roce
2007 a nebyly vyčerpány dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.08


Usnesení č. 238/08 k rozboru dopisu zastupitele Zd. Dvořáka
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu Ekonomického odboru MÚ - plnění úkolu RM vzneseného usnesením č. 161/08 ze dne 26.2.2008 k důsledkům špatných výsledků inventury spol.KH Tebis s.r.o. a nedostatků v evidovaném majetku ve vztahu na výši nájemného.Usnesení č. 239/08 k bezúplatnému převodu pozemků - ÚPZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 805/35 o výměře 379 m2 a p.č. 805/36 o výměře 918 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 240/08 k prodeji části pozemku p.č. 4507/2 - p. Koriťák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4507/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 199 m2 panu Janu Koriťákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 241/08 k prodeji pozemků p.č. 4507/2 a 4507/3 - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 4507/2 o výměře 199 m2 a 4507/3 o výměře 67 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 242/08 k pozemkům od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
1. se zrušením usnesení č. 139/07 ze dne 28.6.2007
2. se zakoupením id. 6/8 pozemků p.č. 4206/3 a 4206/4 o celkové výměře 3928
m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého
posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 243/08 k darování pozemků proti koupališti - Středočeský kraj
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru dílu "o5" o výměře 25 m2, dílu "o3" o výměře 87 m2, dílu "o1+o2" o výměře 44 m2 a dílu "o4" o výměře 263 m2 z pozemku p.č. 4516/2 v k.ú. Kutná Hora a pozemku p.č. 4516/18 o výměře 161 m2 vše v k.ú. Kutná Hora od Středočeského kr aje.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 244/08 k darování pozemků v k.ú. Kaňk - Středočeský kraj
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru dílu "s" o výměře 6 m2, dílu "d1" o výměře 39 m2, dílu "g1" o výměře 391 m2 z pozemku p.č. 739 a dílů "x" o výměře 124 m2, dílu "z" o výměře 1 m2, dílu "c" o výměře 46 m2, dílu "f" o výměře 19 m2, dílu "a" o výměře 41 m2, dílu " b" o výměře 3 m2, dílu "l1" o výměře 148 m2 z pozemku p.č. 757, pozemek p.č. 739/12 o výměře 198 m2 a pozemek p.č. 739/13 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Kaňk, dále staveb na pozemcích p.č. 739/13 a 637/13 v k.ú. Kaňk od Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 245/08 k bezúplatnému převodu - ŘSD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků pod chodníky v ulici Vítězná p.č. 779/47 o výměře 37m2 , 807/17 o výměře 12 m2, 807/18 o výměře 237 m2, 807/19 o výměře 206 m2, 807/20 o výměře 173 m2, 807/21 o výměře 1998 m2, 807/22 o výměře 229 m2, 807/23 o vým ěře 206 m2, 807/24 o výměře 2157 m2 a 807/25 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 246/08 k věcnému břemeni na p.č. 648 v k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemku p.č. KN 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "nový NTL plynovod Kutná Hora - ul. U Nadjezdu, Vítězná č.st. 04 364 ". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 247/08 k věcnému břemeni na p.č. 2598 - pí Neprašová
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemku p.č. PK 2598 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Nová STL plynovodní přípojka pr o č.p. 2956/2, 2956/28 Kutná Hora, Potoční ". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm, ale minimálně 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 248/08 ke zřízení věcnémho břemene v Bernardově
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 22/06 ze dne 11.1. 2006

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení přípojky elektrického vedení přes pozemky dle PK č. 429/1 a 430/2 v k.ú. Bernardov v majetku Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 895/164 v k.ú. Kojice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčito u. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 249/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 598/26) na pozemku p.č. 598/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 87 4/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 250/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (umístění slpoupů a kabelové vedení NN ) na pozemku p.č. 634 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín . Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 251/08 k vyhlášení VŘ na prodej pozemku v K. Hoře
Rada města o d k l á d á
vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora do doby zpracování územní studie na tuto lokalitu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 252/08 k prodeji pozemků v K. Hoře - U.T.C. PROPERTIES
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků dle PK p.č. 2616/2 o výměře 1.494 m2 a p.č. 4106 o výměře 5.548 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Obchodní 110, Komerční zóna Průhonice - Čestlice za kupní cenu 460,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením č. 383/08 ze dne 22.4.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 253/08 k prodeji části pozemků v K. Hoře - Fučíkova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/7 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp. 332, 333 Fučíkova ul., Kutná Hora za kupní cenu 50,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 254/08 k plnění usnesení RM - prodloužení termínů a zrušení usn.
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle
důvodové zprávy (ekonomický odbor)
b) s prodloužením termínu plnění usnesení RM č. 170/08 ze dne 26.2.2008
dle důvodové zprávy (SOC)
c) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
d) se zrušením usnesení č. 201/08 (OSM)
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.04.08


Usnesení č. 255/08 ke směně pozemků - manželé Egidy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora¨
nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 1252/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře 119 m2 v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. PK 279/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 119 m2 ve vlastnictví manželů JUDr.Jana Egidy, a Ing.Aleny Egidy Kutná Hora do doby zádlaž by. Směna bude znovu projednána po ukončení zádlažby dotčených pozemků.

Zrušeno usnesením RM č. 324/08 ze dne 8.4.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 256/08 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 25.2.2008
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 3.3.2008
c) zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí ze dne 3.3.2008
d) zápis z jednání komise pro TV a sport ze dne 4.3.2008
e) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity města ze dne
27.2.2008.
f) zápis z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 27.2.2008.


Usnesení č. 257/08 k darování pozemku v k.ú-. Kaňk - Středočeský kraj
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování dílu "t" z pozemku p.č. 646 o výměře 14 m2, dílu "q" z pozemku p.č. 565/2 o výměře 74 m2, dílu "r" z pozemku p.č. 637 o výměře 493 m2, dílu "h" z pozemku p.č. 564/8 o výměře 24 m2, dílu "m" z pozemku p.č. 565/1 o výměře 140 m2, dílu "l" z pozemku p.č. 566 o výměře 111 m2 a dílu "h1" z pozemku p.č. 637 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Kaňk Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 258/08 k prodeji pozemků - předzahrádka v K. Hoře (Plačkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 3946/23 a p.č. 3946/24 o celkové výměře 152 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů MUDr. Jiřího a Mgr. Heleny Plačkových, Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 259/08 k prodeji pozemků - předzahrádka v K. Hoře (Mandíkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3946/25 o výměře 17 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Josefa a Jany Mandíkových, Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 260/08 k prodeji pozemků - předzahrádka v K. Hoře (m.Zelených)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 3946/26 a p.č. 3946/27 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Josefa Zeleného Křesetice a Evy Zelené, Kutná Hora.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 261/08 k prodeji pozemků - předzahrádka v K. Hoře (Zoulovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 3946/28 a p.č. 3946/29 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Josefa a Jany Zoulových, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 262/08 k prodeji pozemků - předzahrádka v K. Hoře (Němečkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3946/30 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Jaroslava a Evy Němečkových, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 263/08 k prodeji pozemků - předzahrádka v K. Hoře (Grenarovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3946/31 o výměře 81 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů RNDR. Antonína a Věry Grenarových,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 264/08 k poskytnutí studijního příspěvku
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím studijního příspěvku ve výši 18 000,- Kč za semestr (celkem čtyři semestry) a úlevy spojené se studiem dle ZP č. 262/2006 § 232 p. Bc. Václavu Marečkovi.

II. u k l á d á
zapracovat do pracovní smlouvy p. Bc.Václava Marečka rozšíření pracovního závazku setrvat u zaměstnavatele Města Kutná Hora 5 let po ukončení studií.


Zrušeno usnesením RM č. 789/08 ze dne 26.8.2008.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta, O.Kubový      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 265/08 k poskytnutí ubytovny města (R.Surmajová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Renatou Surmajovou, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2008 - 30. 6. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 266/08 k přidělení bytu (Polednovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 3+1, v domě čp.
1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s manželi Josefem a Zdeňkou
Polednovými ke dni 30. 4. 2008.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 17 o
velikosti 2+1, v domě čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi
Josefem a Zdeňkou Polednovými, Kutná Hora.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5.
2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 267/08 k přidělení bytu (J.Říhová)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 2+1, v domě čp.
1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Jaroslavou Říhovou ke dni 30. 4.
2008.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti
3+1, v domě čp. 632, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Jaroslavou
Říhovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 268/08 k poskytnutí ubytovny města (S.Koplíková)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Simonou Koplíkovou, Malešov , na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2008 - 30. 6. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 269/08 k výpůjčce nádvoří Vl. Dvora (Probouzení K. Hory)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou nádvoří Vlašského dvora Průvodcovské službě Kutná Hora s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora dne 5. 4. 2008 od 16.00 hod. do 22.00 hod. za účelem pořádání akce "Probouzení Kutné Hory".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 270/08 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
34, ul. Barborská, Kutná Hora s paní Mgr. Alexandrou Matějkovou,
Kutná Hora, na dobu určitou 2 roky, tj. od
1. 4. 2008 do 31. 3. 2010.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
34, ul. Barborská, Kutná Hora s panem Tomášem Sapákem,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2010.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
636, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Jaroslavem a Magdou Dudlovými,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 4. 2008 do
31. 3. 2009.

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
56, Národního odboje, Kutná Hora s paní Ivanou Pompovou,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009.

e) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou,
na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1. 4. 2008 do 31. 5. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 271/08 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace (Pod Valy 304)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu č.p. 304 ul. Pod Valy včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 1541 a p.č.1542 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 19.3 .2007:
1) byt. jednotka č.304/3, pí Věra Stehlíková, kupní cena ve výši
202.192,- Kč
2) byt. jednotka č.304/4, pí Petra Fialová, kupní cena ve výši 129.938,-

3) byt. jednotka č.304/5, pí Ludmila Chmelíková, kupní cena ve výši
192.235,- Kč
4) byt. jednotka č.304/6, Martin Vosáhlo, kupní cena ve výši 137.026,-

5) byt. jednotka č.304/7, p. Antonín Dubský, kupní cena ve výši 193.989,-

6) byt .jednotka č.304/8, pí Anna Kounická, kupní cena ve výši 136.453,-

7) byt. jednotka č.304/9, p.Viktor Kuča, kupní cena ve výši 71.144,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 272/08 k jmenování předsedy komise ŽP
Rada města j m e n u j e
pana Milana Krčíka, Kutná Hora předsedou komise životního prostředí.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 273/08 k vyhodnocení VŘ č. SN 4/08 - prodej nebyt.jednotky Šandova 103
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 4/08:
Na 1. místě se umístila pí Vlasta Havlovicová, Kutná Hora
Na 2. místě se umístil p. Ing. Ivo Kameník, Kutná Hora
Na 3. místě se umístil p. Pavel Míka, Kutná Hora
Na 4. místě se umístila pí Veronika Netolická, Bc., Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 4/08 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 103 v domě čp. 147, ul Šandova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 6.1.2005 s paní Vlastou Havlovicovou,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výb. řízení za nabízenou kupní cenu 350.120,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 274/08 k žádosti man. Pompových o udělení výjimky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s udělením výjimky při odprodeji bytové jednotky č.2 ul. Mazákova čp. 168 pro manžele Evu a Martina Pompovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 275/08 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 02/08 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 3.března 2008.


Usnesení č. 276/08 k zápisu DR spol. MLaR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
zápis z 38. zasedání dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. ze dne 6.prosince 2007.

II. s c h v a l u j e
plán hospodaření společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. na rok 2008Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 277/08 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (DL music agency)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti DL music agency, zastoupené Davidem Lejskem, 530 09 Pardubice, IČO: 72904712, za účelem uspořádání rockového koncertu skupiny Tři sestry na dny 20.-21.září 2008. Vlastní akce proběhne 20.zář í 2008 v době od 12:00 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.09.08


Usnesení č. 278/08 k neprodloužení NS k bytu (R. Červeňák)
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dohody o splácení dluhu s panem Radkem Červeňákem, nájemcem bytu č. 20 v čp. 343, v Kutné Hoře.

II. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 20 v čp. 343, v Kutné Hoře s panem Radkem Červeňákem, .

III. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 20 v čp. 343, v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany pana Radka Červeňáka k vyklizení a předání bytu do 31. 5. 2008.

Bod I. zrušen usnesením RM č. 338/08 ze dne 8.4.2008.
Body II. a III. zrušeny usnesením RM č. 465/08 ze dne 20.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 279/08 k neprodloužení smlouvy o ubytování (pí Kalfiřtová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora, paní Janě Kalfiřtové, Kutná Hora do 31.5.2008.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 280/08 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostoru - Vladislavova 373
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti Vladislavova 373, Kutná Hora společnosti Iva Poulová s.r.o. dle žádosti paní Ivy Poulové.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 281/08 k vyhodnocení VŘ č. SN 1/08 - nebyt. prostor Sedlecká 652
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 1/08 o nájmu nebytového prostoru v čp. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora pana Miloše Hubáčka, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v čp. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.


Zrušeno usnesením RM č. 437/08 ze dne 6.5.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.08


Usnesení č. 282/08 k vyhodnocení VŘ č. SN 2/08 - nebyt. prostor Benešova 635
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 2/08 o nájmu nebytového prostoru v čp. 635 Benešova ul., Kutná Hora pana Miroslava Balšánka, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v čp. 635 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.08


Usnesení č. 283/08 k vyhodnocení VŘ č. SN 3/08 (odprodej nebyt. jednotky Opletalova 178)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 3/08 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č.101 v domě čp.178, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Se dlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005, s panem Ing. Karlem Šrajbrem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 259.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 284/08 k podnájmu bytu (Matejovi)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 4 v čp. 649, Kutná Hora, jehož nájemci jsou manželé Anna a Marián Matejovi na dobu určitou 1 rok od 1.4.2008 do 31.3.2009 manželům Jiřině a Jakubu Littmanovým ve smyslu § 719 Obč. zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 285/08 k uzavření dodatku k NS - p. Németh
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí uzavřené dne 22.3.2007 mezi panem Andrejem Némethem, Kutná Hora a Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora spočívající v rozšíření předmětu nájmu a změnou ná jemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 286/08 k žádosti man. Kalejových o odprodej bytu č. 3
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městaKutná Hora
nesouhlasit s odprodejem bytové jednotky č.3 v čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2474/1, 2475 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 manželům Ľudovítu a Anně Kalejovým, Kutná Hora za kupní ce nu uvedenou v původní nabídce převodu bytu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 287/08 k uzavření darovací smlouvy - p. Németth
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi panem Andrejem Némethem,Kutná Hora a Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovom nám. 552, Kutná Hora spočívající v darování dřevěné plastiky s názvem "Vzlétající se anděl" Městu Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 288/08 k poskytnutí ubytovny města - p. Nimrichter
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s panem Miloslavem Nimrichterem, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2008 - 30. 6. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 289/08 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostoru - kožní ambulance
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora, a to místností v 1. patře :
č.dv.130, 126,131,128 a 129, soc. zařízení a čekárna, společnosti Kožní ambulance Kutná Hora, s.r.o. dle žádosti MUDr. Heleny Kestřánkové.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 290/08 k uzavření smlouvy o pronájmu pozemku - POLYGAS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1448 v k.ú. Kutná Hora
mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a firmou POLYGAS
s.r.o. se sídlem Václavická 1712, Náchod na dobu určitou od 1.4.2008 -
25.4.2008 za nájemné ve výši 5.000,00 Kč.

b) s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. 1448 v k.ú. Kutná Hora dle
žádosti firmy POLYGAS s.r.o. za účelem složení stavebního materiálu.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 291/08 k uzavření NS s Národním zemědělským muzeem
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s Národním zemědělským muzeem, se sídlem Kostelní 44, Praha 7, na pronájem sbírkových předmětů Městu Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.08


Usnesení č. 292/08 k pravidlům pro předkládání zápisů DR městských společností do RM
Rada města s c h v a l u j e
předložená Pravidla pro předkládání zápisů z jednání dozorčích rad městských společností k projednání v Radě města.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.04.08


Usnesení č. 293/08 k bezplatnému poskytnutí dvou vyhrazených parkovacích stání - Ryšán
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dopis pana Bc. Rudolfa Ryšána, jednatele firmy RYŠÁN s.r.o., ze dne 21. února 2008 ohledně zrušení žádosti o prominutí ročního poplatku za dvě parkovací místa k provozování turistického mikrobusu.


Usnesení č. 294/08 k uzavření dodatku k NS - Obl. charita
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 9. 2003 mezi Oblastní charitou Kutná Hora a Městem Kutná Hora v tom smyslu, že se účel pronájmu provozování ubytovny, sociální poradny a správního střediska Oblastní charity mění na provozování Azylového domu pro rodiny s dětmi, sociální poradny a správního střediska Oblastní charity s tím, že obsazování pokojů v Azylovém domě pro rodiny s dětmi v čp. 28, ul. Čáslavská, Kutná Hora bude podléhat schválení v radě města, a prodloužení smluv o ubytování odboru správy majetku.

Zrušeno usnesením RM č. 919/08 ze dne 14.10.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 295/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 22-27
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.22/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka
Galerie F.Jeneweina o částku 31.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové
položky rezerva - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.23/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka
Zděnek Horák o částku 10.500,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky
opravy neuvedené - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.24/08, kterým se zřizuje nová investiční
položka Trebišovská 609 v hodnotě 41.710,-- Kč, a to na úkor
rozpočtové položky ubytovna Trebišovská opravy - viz bod č.3 důvodové
zprávy.

d) předložený návrh OSM č.25/08, kterým se zřizuje nová rozpočtová
položka deska u Barbory ve výši 36.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové
položky dokumentace - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 26/08, kterým se zřizuje nová rozpočtová
položka kontejnerová stání v celkové hodnotě 300.000,-- Kč, a to na
úkor rozpočtové položky pronájem sběrných nádob MVE - viz bod č.4
důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 27/08, kterým se zřizuje nová rozpočtová
položka byty pojistné události ve výši 4.500,-- Kč, a to na úkor
rozpočtové položky opravy pojistné události - viz bod č.5 důvodové
zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 296/08 k příspěvku na opravu chodníku - p. Dušek
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku na opravu chodníku před čp. 239 v Malíně dle žádosti pana Milana Duška.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 297/08 k zahájení poptávkového řízení Vladislavova 376
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení poptávkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:
"Obnova vnejšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - uliční
průčelí" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena
nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem,
která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a
posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na
prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v
důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.03.08


Usnesení č. 298/08 k rozdělení příspěvkového programu (granty) v obl. kultury
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro

I. pololetí roku 2008 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.08


Usnesení č. 299/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 6 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 513.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá: Ing.R. Zahradníček Termín: 28.3.2008

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 6.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 300/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "obřadní síň Vlašský dvůr" o částku 85.000,- Kč na úkor položky "socha sv. Bernarda" dle důvodové zprávy

Termín: 31.3.2008

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 301/08 k poskytnutí finančního příspěvku TJ Sparta K.Hora (odd. kuželek)
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-- Kč oddílu kuželek Tělovýchovné jednoty SPARTA Kutná Hora, o.s. se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit finanční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč oddílu kuželek Tělovýchovné jednoty SPARTA Kutná Hora, o.s. se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora na mistrovství republiky mužů, konaného ve dnech 3.-5. května 2008.

Zrušeno usnesením RM č. 328/08 ze dne 8.4.2008.
Zodpovídá : Mgr.O.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 302/08 k pořízení změny č. 20 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
a) v souladu s § 6, odst.(5) a § 46, odst. (3) zákona č.183/2006
Sb.pořídit změnu č.20 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s
pozemkem parc. č.598/26 v katastrál. území Kutná Hora,
b) určit v souladu s § 6, odst.5,písm.f ) zákona č.183/2006 Sb. Ing.
Tomáše Benadu,místostarostu města ke spolupráci na pořízení změny č.20
územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 303/08 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚP CZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území vymězeném pozemkem parcelní číslo 1272/2 v katastrálním území Kutná Hora (§6,odst.5 a §46,odst. 3.zák.č.1832006 Sb.).

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 304/08 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal. přípojky (pí M.Volfová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,00 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 305/08 k navýšení neinvestiční dotace Obl. charitě K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
navýšení neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb Oblastní charitě Kutná Hora o částku 10.222,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 306/08 k rozdělení grantových prostředků v obl. sociální - I. pol.
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast pro I. pololetí 2008 dle předložené důvodové zprávy.


Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 25.04.08


Usnesení č. 307/08 k rozdělení grantových prostředků v obl. školství a vzdělávání
Rada města s c h v a l u j e
upravené rozdělení grantových prostředků na I.pololetí 2008 v oblasti školství, vzdělávacích projektů a sportovních aktivit.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.04.08


Usnesení č. 308/08 k zadání pro zpracování změny č. 16 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná HOra
na základě ustanovení § 6 odst. (5) a § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. neschválit zadání pro vypracování změny č. 16 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 3972/2 v katastrálním území Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 452/08 ze dne 6.5.2008.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 25. března 2008

Nahoru