24. září 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.září 2014

Usnesení č. 811/14 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 8. října 2014 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 812/14 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 16. 9. 2014
b) zápis školské komise ze dne 25.8.2014
c) zápis sportovní komise ze dne 9.9.2014


Usnesení č. 813/14 k novému organižčnímu řádu
Rada města I. r u š í
organizační řád Městského úřadu v Kutné Hoře, který byl účinný od 1.4.2014 včetně příloh a doplňků

II. p ř i j í m á
s účinností od 1.10.2014 organizační řád Městského úřadu v Kutné Hoře včetně příloh 1. - 3.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.10.14


Usnesení č. 814/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Šedivá)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4283/64 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Haně Šedivé, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 815/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Richter)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4282/1 o výměře cca 129 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Milanu Richterovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 816/14 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Hráček)
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č. 854/2 o výměře cca 20 m2 a p.č. 3800 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Pavla Hráčka, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 868 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Hráčkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 817/14 k odkupu pozemků v ul. Potoční
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 4126/72 o výměře cca 650 m2, části pozemku p.č. 4126/76 o výměře cca 300 m2, části pozemku p.č. 4126/83 o výměře cca 1.600 m2, a pozemků p.č. 3658/2 o výměře 98 m2, p.č. 3658/12 o výměře 448 m2, p.č. 3658/26 o výměře 53 m2, p.č. 4125/1 o výměře 396 m2, p.č. 4125/2 o výměře 341 m2, p.č. 4126/58 o výměře 609 m2 a p.č. 4126/71 o výměře 123 m2, vše v k.ú. Kutná Hora od společnosti TRIANT, spol. s r.o., se sídlem Potoční 188, Kutná Hora (podíl ve výši id. 15/32) a od pana Ing. Jana Vančury,Kutná Hora (podíl ve výši id. 17/32) za kupní cenu ve výši 290,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 818/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení VN pro č.p. 3950/15) na pozemku p.č. 3950/17 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 819/14 k vyhlášení VŘ č. SN 35/14 - Barborská 30, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora ze dne 27.4.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Lukášem Kořínkem, Jihlava ke dni 31.10.2014 výpovědí ze strany nájemce

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 35/14 na pronájem nebytových prostorů v domě č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 11.11.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 820/14 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 821/14 k uzavření dodatku - TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitých věcí - pozemku p.č. 673 v k.ú. Malín - hřiště včetně kabin a pokladny, které jsou součástí tohoto pozemku a dále pozemku p.č. 227/2 v k.ú. Malín včetně klubovny, která je součástí tohoto pozemku pro TJ Sokol Malín, IČ 48677957, se sídlem Malín, pro sportovní účely na dobu určitou do 31.7.2029.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 822/14 k uzavření nájemní smlouvy - Občanské sdružení rodičů Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
připomínku pana Josefa Krause,Kutná Hora k Záměru Města Kutná Hora pronajmout nebytový prostor - jednu místnost v I. patře domu č.p. 378 U Beránky, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
a) s předloženou odpovědí na dopis pana Josefa Krause, Kutná Hora ze dne 16.9.2014

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře domu č.p. 378 U Beránky, Kutná Hora - Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením rodičů Malín, se sídlem U Beránky 243, Kutná Hora - Malín na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč a roční paušál za služby ve výši 1.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 823/14 k uzavření dodatku k NS - Zámecká 167, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 641 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, spočívající v prodloužení doby platnosti do 31.3.2044.

b) s uzavřením Dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, týkajícího se změny doby platnosti nájemního vztahu z doby určité 31.3.2029 na dobu určitou do 31.3.2044.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 824/14 k uzavření smlouvy - Mateřské školy Kutná Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 728/14 ze dne 27.8.2014

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 145 Jana Palacha, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Mateřské školy Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora na dobu určitou s účinností od 22.9.2014 do 31.1.2015 s tím, že náklady na spotřebované energie bude hradit příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.14


Usnesení č. 825/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+kk (38,50 m2) ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Evou Reinertovouza předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 10. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 826/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 683/14
b) s prodloužením termínů splnění usnesení
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 827/14 k MVE Plus, s.r.o. - odkoupení hracích prvků a mobiliáře na DH Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení hracích prvků a mobiliáře instalované na DH Sedlec od společnosti MVE Plus, s.r.o., se sídlem Hejdof 1600, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 828/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Denemark - spolek
Rada města I. n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc. č. 741; 742/1 a část 743/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, spolku Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora - Hlouška, za účelem pastvy ovcí a koz a dále z důvodu umístění oplocení pro vypásání, branek, vyvýšeného chodníku, zázemí pro pastvu, laviček a informační tabule, na dobu určitou 10 let.

II. s o u h l a s í
s odvoláním souhlasu vydaném dne 19.4.2011 pod č.j. MKH/014168/2011/MAJ/SCL Městem Kutná Hora, odborem správy majetku Denemarku - o.s., zastoupenému Bc. Martinem Starým, k užívání pozemků na spásání a umístění dočastného oplocení k pastvě ovcí na pozemku parc.č. KN 743/5 a umístění ohrady z dřevěných planěk pro nocování zvířat na pozemku parc.č. KN 658/5 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 829/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - J. Veber
Rada města I. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc.č. 205/1; 205/2; 205/3; 205/4; 205/5; 207/1; 207/2; 207/4; 207/5 a 207/6 vše v k.ú. Kaňk, panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora, k zemědělské činnosti.

II. n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemk parc. č. 207/3; 208/1; 208/2 a 208/3 v k.ú. Kaňk, panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora, k zemědělské činnosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.10.14


Usnesení č. 830/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 30 - 36/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 30/14, kterým se navyšuje výdajová položka zimní stadion - opravy o částku 522.000,-- Kč, a to na úkor položek byty - el.energie (200.000,-- Kč), IC - D - el.energie (39.000,-- Kč), IC - D - plyn (33.000,-- Kč), kaple BT - el.energie (15.000,-- Kč), IC - D - voda (16.000,-- Kč), spolkový dům - plyn (150.000,-- Kč) a nebytové prostory - plyn (69.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č. 31/14, kterým se navyšuje výdajová položka stadion Olympia - služby o částku 15.000,-- Kč, a to na úkor položky kostel sv.J.Nepomuckého - el.energie.

c) předložený návrh OSM - OSN č.32/14, kterým se navyšuje výdajová položka sokolovna Malín - služby, revize o částku 18.000,-- Kč, a to na úkor položky psí útulek - el.energie.

d) předložený návrh OSM - OSN č.33/14, kterým se navyšuje výdajová položka sokolovna Malín - DrHDM o částku 16.000,-- Kč, a to na úkor položky Václavské nám. 182 - plyn.

e) předložený návrh OSM - OSN č.34/14, kterým se navyšuje výdajová položka sportoviště - opravy o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky slavnostní osvětlení - el.energie.

f) předložený návrh OSM - OSN č.35/14, kterým se zřizují dvě nové výdajové položky MTD - minigalerie TZ (244.748,-- Kč) a MTD - minigalerie DrDHM (134.794,--Kč), a to na úkor položky MTD - minigalerie opravy.

g) předložený návrh OSM - OSN č.36/14, kterým se zřizuje nová investiční položka hospodářský pavilon-střecha ve výši 517.698,-- Kč, a to na úkor položek smuteční síň opravy ( 330.000,-- Kč) a Zámecká 167 - okna a dveře (187.698,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 831/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 20 - 22/14
Rada města I.s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 20/14, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště - materiál ve výši 24.300,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Opravy vandalismu (poj.ud.) ve výši 24.300,--Kč

b) předložený návrh OSM - TO č. 21/14, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Parkoviště U Lazara ve výši 344.300,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 13.000,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Nebytové prostory - plyn ve výši 331.300,--Kč

c) předložený návrh OSM - TO č. 22/14, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové výdajové položky Dětské hřiště Sedlec DHM ve výši 359.853,--Kč a nové výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště Sedlec DrHM ve výši 13.361,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad:komunální - svoz ve výši 373.214,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 832/14 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 833/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 11 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Ministerstva kultury ČR na rok 2014 na obnovu hřbitovní kaple v areálu kostela Všech svatých v Kutné Hoře v celkové výši 334.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 11.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 834/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 12 a 13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 12 -
přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro:
příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, ve výši 26.200,- Kč na opravu havarijního stavů svodů na budově školy dle důvodové zprávy
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 13 -
přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro:
Tělovýchovnou jednotu Viktoria Sedlec ve výši 35.000,- Kč na úpravu místností v kabinách na hřišti v Sedlci dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 12 a 13.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 835/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 14 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 150.000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly a zároveň na pokrytí ztráty 6. Olympiády pro děti a mládež v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 14.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 836/14 k malým grantům - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15. 9. 2014 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 837/14 k malým grantům - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro IV.čtvrtletí r. 2014 - podaných do 15.9.2014.


Usnesení č. 838/14 ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v Kutné Hoře
Rada města I.s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.8.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Tomáš Krejčí K+T stavební a montážní práce, 284 04 Kutná Hora, Kaňk 42, IČ: 137 25 777

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem:
Tomáš Krejčí K+T stavební a montážní práce, 284 04 Kutná Hora, Kaňk 42, za cenu 3.440.170,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 839/14 k rekonstrukci komunikací a VO ulic Havířská, Veselského a Klabalova
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení ulice Havířská, Veselského a Klabalova (část) v Kutné Hoře", s dodavatelem - firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na navýšení původně sjednané ceny o částku 61.557,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 840/14 ke složení hodnotící komise pro VŘ - sportovní hala Kamenná stezka
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro akci Sportovní hala Kamenná stezka, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
RNDr. Ivo Šanc starosta Ing. Franc Jiří místostarosta
Ing. Janál Jiří OI Trávníček Jan OI
Mgr. Ptáček Karel sport.Komise Mgr. Vepřková Dana místostarostka Ing. Jan Škurek RNDr. Dagmar Civišová
Petr Vobořil házená Ing. Pavel Šimůnek házená

II. u k l á d á
Organizačně zajistit průběh Výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.14


Usnesení č. 841/14 ke složení hodnotící komise VŘ - Dům Dačického
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na dodavatele stavebních prací na akci:
"Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen náhradník
RNDr. Ivo Šanc CSc. MÚ Ing. Jiří Franc MÚ
Ing. Jiří Janál MÚ Jan Trávníček Dis. MÚ
Dagmar Fundová Nadace Unesco PhDr. Aleš Pospíšil Nadace
Mgr. Ondřej Seifert MÚ Ing. Věra Žáčková MÚ
RNDr. Civišová Dagmar MÚ Špačková Michaela MÚ

II. u k l á d á
OI organizačně zajistit průběh jednání komise v souladu se zněním zákona o VŘ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.11.14


Usnesení č. 842/14 k hodnotící komisi - rekonstrukce Malé scény Tylova divadla
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise Zadavatelem na činnost " Organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky" pro akci rekonstrukce Malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
RNDr. Dagmar Civišová Michaela Špačková

II. u k l á d á
Odboru investic řádně organizovat zasedání komise v souladu se zněním zákona o VŘ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 843/14 k rozpočtovému opatření INV č. 49 - 51
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 49, kterým se navyšují příjmy a výdaje, na základě schválené dotace, na položku "Sídliště Šipší - 1. B etapa" o 885.643,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 50 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Rozšíření soustavy CZT"ve výši 734.433,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 51 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Nová knihovna (ZŠ Komenského)"ve výši 161.148,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 844/14 k dodatku č. 2 ke sml. o dílo akce - II/126 okružní křižovatka
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - "II/126 Kutná Hora okružní křižovatka".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 845/14 k rozpočtovému opatření INV č. 52
Rada města I. s o u h l a s í
a) s provedením sanačních prací v učebně hudební nauky Spolkového domu dle důvodové zprávy za cenu v celkové výši 326.236,- Kč včetně DPH firmou Ondřej Tunkl, Kouřimská 20, 284 01 Kutná Hora.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 52 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Spolkový dům - investice" ve výši 326.236,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 846/14 k rozpočtovému opatření INV č. 53
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 53 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park Vlašský dvůr - investice" na položku "MŠ Pohádka" ve výši 2.000.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 847/14 k zadání realizace Regenerace panelového sídliště Šipší etapa II.a
Rada města I. s o u h l a s í
dle znění zákona 137/2006 Sb o veřejných zakázkách § 18 písm.E, se zadáním veřejné zakázky Regenerace panelového sídliště Šipší etapa II.a Technickým službám Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 6.270.622,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 848/14 k rozpočtovému opatření INV č. 54 - 55
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 54, kterým se navyšují příjmy a výdaje, na základě schválené dotace, na položku "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka" o 3.978.912,80 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 55, kterým se navyšují příjmy a výdaje, na základě schválené dotace, na položku "Ulice Kudrnova - Jarošova" o 6.052.771,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 849/14 k poskytování vzdálené podpory v lokalitě Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
poskytování vzdálené podpory Agenturou pro sociální začleňování v lokalitě Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 850/14 k malým grantům - sociální oblast
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.9.2014 v sociální oblasti - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2014, dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 851/14 k žádosti o.s. Povídej o dotaci na neinvestiční výdaje pro rok 2015
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální komise ze dne 22.9.2014

II. s o u h l a s í
s udělením výjimky a se zařazením žádosti o.s. Povídej do projednávání.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 852/14 k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o dvě kamery
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, Brno. Předmětem smlouvy je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Města Kutná Hora o dva kamerové body. Cena díla nesmí přesáhnout částku
416.162,80 Kč (včetně DPH).
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 853/14 k malým grantům - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 15. 9. 2014.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 24. září 2014

Nahoru