24. února 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.února 2021

Usnesení č. 103/21 k programu jednání Rady města 24. 2. 2021 - spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 24. 2. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 104/21 k závazným pokynům pro jednatele KH Tebis s.r.o.
Rada města
Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. o c e ň u j e
práci jednatele a dozorčí rady společnosti ve snaze dosáhnout optimálních podmínek v jednání s dodavateli tak, aby se snížily nejen náklady společnosti, ale také bylo dosaženo optimálních cen tepla pro odběratele KH TEBIS s.r.o.,

II. u k l á d á
jednateli společnosti KH TEBIS:
a) s ohledem na jiné i neekonomické okolnosti, nevypovídat smlouvu na dodávku tepla společnosti EC Kutná Hora bez předchozího souhlasu vlastníka, tedy Rady města Kutná Hora,

b) neuzavírat bez předběžného souhlasu vlastníka, tedy Rady města, smlouvy na nákup nových technologií a energií, které by umožňovaly výrobu tepla v případě ukončení spolupráce s EC Kutná Hora. Tím nejsou dotčeny aktivity směřující k přípravě takového rozhodnutí, tedy průzkum trhu, cenové poptávky atd.,

c) nezahajovat bez vědomí a předběžného souhlasu Rady města jako jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o. a dozorčí rady společnosti žádné další právní spory, tedy ani nepodávat žádné další žaloby,

d) trvale vyvíjet snahu k ukončení stávajících soudních sporů a to s předběžným souhlasem Rady města,

e) informovat Radu města o výsledcích těchto jednání průběžně v tříměsíčním intervalu.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 25.02.21


Usnesení č. 105/21 k zápisu č. 01/21 z jednání Dozorčí rady KH Tebis
Rada města
Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 28. 1. 2021 ve všech ostatních bodech,

II. u k l á d á
jednateli společnosti KH TEBIS s.r.o. zasílat usnesení RM týkající se společnosti předsedovi DR,

III. s c h v a l u j e
odměnu jednateli společnosti za 4. Q 2020 ve výši 100%.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.03.21


Usnesení č. 106/21 k programu jednání Rady města 24. 2. 2021 - spol. TS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 24. 2. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 107/21 k zápisu č. 01/21 z jednání Dozorčí rady TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 01/21 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 14. ledna 2021.


Usnesení č. 108/21 k zápisu č. 02/21 z jednání Dozorčí rady TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 02/21 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 2. února 2021.


Usnesení č. 109/21 k zápisu č. 03/21 z jednání Dozorčí rady TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/21 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného on line dne 11. 2. 2021,

II. s c h v a l u j e
vyplacení pohyblivé části mzdy jednatele společnosti Ing. Jana Jägera za čtvrté čtvrtletí 2020 ve výši 100%. 
 
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 18.03.21


Usnesení č. 110/21 k programu jednání Rady města 24. 2. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 24. 2. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 111/21 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 14.1.2021.


Usnesení č. 112/21 k OZV č. 1/2021 o změně OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora v y d a t obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 113/21 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Lodinská)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory , s paní Evou Lodinskou,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2021 za smluvní nájemné ve výši 2.265 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 114/21 k zápisu z jednání Komise bytové
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 15. 02. 2021,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou 2 roky, t. j. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivetou Táborskou na dobu určitou 2 roky, t. j. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023,

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Hanou a Jiřím Čížkovými na dobu určitou 2 roky, t. j. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023,

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lucií Polovou na dobu určitou 2 roky, t. j. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023,

e) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Martou Sivákovou a panem Milanem Červeňákem na dobu určitou 3 měsíce, t. j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

f) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s panem Martinem Sivákem na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 115/21 k uzavření smlouvy na část pozemku (p. Neumann)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1522/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře cca 700 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. Pavlem Neumannem Čáslav jako nájemcem, na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022 s jednoměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 15.400 Kč/rok. Toto nenahrazuje potřebná rozhodnutí příslušného správního orgánu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 116/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 1/21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 1/21, kterým dochází k vytvoření nových příjmových rozpočtových položek, a to položky nebytové prostory-pojistné plnění ve výši 77.506 Kč, příjmové položky společné prostory - pojistné náhrady ve výši 230.052 Kč a lesní porosty - pojistné náhrady ve výši 328.442 Kč s tím, že ve stejné výši dojde i k navýšení výdajů, a to vytvořením nové výdajové rozpočtové položky spoluúčast pojistného ve výši 50.000 Kč a navýšení výdajových položek Park Vl.dvůr - studená voda o částku 100.000 Kč, nebytové prostory - el.energie o částku 156.558 Kč, nebytové prostory - opravy o částku 100.000 Kč a byty - opravy o částku 229.442 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 117/21 k informativní zprávě k nemovitosti ul. Tylova č.p. 388
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k nemovitosti ul. Tylova č. p. 388.


Usnesení č. 118/21 k ukončení mandátní smlouvy dohodou
Rada města s c h v a l u j e
ukončení mandátní smlouvy č. 69, uzavřené dne 1.4.2003 mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora spol. s r.o., týkající se provozu Pultu centrální ochrany pro objekt č.p. 377, Palackého nám., Kutná Hora, dohodou ke dni 28. 2. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 119/21 ke zveřejnění záměru - NB Třebišovská 611, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v č.p. 611, ul. Trebišovská, Kutná Hora za účelem provozování velkokapacitního očkovacího centra souvisejícího s pandemií COVID,

b) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256391, se sídlem Žižkova 146, Kolín III jako vypůjčitelem na dobu určitou od 15. 3. 2021 do 31. 3. 2021 za účelem provozování velkokapacitního očkovacího centra souvisejícího s pandemií COVID s tím, že služby spojené s užíváním prostor bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.03.21


Usnesení č. 120/21 ke zprávě k prodeji bytů Puškinská I. a II.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t záměr prodeje bytových jednotek v domech Puškinská I., čp. 656, 657, 658 a Puškinská II., čp. 659, 660, 661, za podmínek uvedených ve smlouvách o smlouvách budoucích kupních, stávajícím nájemcům.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 121/21 k návrhu na mimořádnou splátku úvěru a rozpočtové opatření EKO č. 2
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) mimořádnou splátku úvěru č. 2004/025483-01/00/01-001/00/R ve výši 1.394.471,42 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - finanční krytí mimořádné splátky na straně financování.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 122/21 ke zřízení VB - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6027459/SoSB VB/01, Kutná Hora -Sedlec) na pozemcích 656/19, 656/16, 636/2, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm, 250 Kč/bm, dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.08.21


Usnesení č. 123/21 k vyhlášení a administraci příspěv. programu MK ČR 2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty na rok 2021 činí 1.346.000,- Kč. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky nemovitých kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28. 2. 2021 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury,

II. s c h v a l u j e
že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 124/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3 a VPS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 3.690.000 Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků,

b) uzavření předložených vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2021 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci
Smlouva č.01/2021 - registrovaní žáci - SK Respo Kutná Hora, z.s. 126.359 Kč,
Smlouva č.02/2021 - registrovaní žáci - Kick Box Club Kutná Hora, z.s. 37.000 Kč.
Smlouva č.03/2021- registrovaní žáci - SK Sršni Kutná Hora, z.s. 400.000 Kč,
Smlouva č.04/2021 - registrovaní žáci - Sparta Kutná Hora, z.s. - fotbal 388.800 Kč,
Smlouva č.05/2021 - registrovaní žáci - TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - 940.716 Kč,
Smlouva č.06/2021 - registrovaní žáci - FBC KH - florbalový oddíl, z.s. 576.000 Kč,
Smlouva č.07/2021 - registrovaní žáci - SKP Olympia Kutná Hora, z.s. 432.000 Kč,
Smlouva č.08/2021 - registrovaní žáci - Gym Fit, z.s. 162.569 Kč,
Smlouva č.09/2021 - registrovaní žáci - TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s. 96.000 Kč,
Smlouva č.10/2021 - registrovaní žáci - Klub cyklistů Kutná Hora, z.s. 44.223 Kč,
Smlouva č.11/2021 - registrovaní žáci - TJ Turista Kutná Hora 50.000 Kč,
Smlouva č.12/2021 - registrovaní žáci - TJ Sokol Malín, z.s. 157.325 Kč,
Smlouva č.13/2021 - registrovaní žáci - TJ Sokol Kutná Hora 196.588 Kč,
Smlouva č.14/2021 - registrovaní žáci - Talent Bike spolek 46.820 Kč,
Smlouva č.15/2021 - registrovaní žáci - Klub lyžařů Kutná Hora 21.600 Kč,
Smlouva č.16/2021 - registrovaní žáci - TJ Sokol Kaňk, z.s. 14.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 125/21 k souhlasu s přijetím daru pro ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 prostřednictvím Nadačního fondu Eduzměna a v rámci projektu "Učíme Online". Celková hodnota daru činí 1.000 Kč, jedná se o tiskárnu Ricoh Aficio MP 171SPF se zdrojem.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 126/21 k souhlasu s přijetím daru pro ZUŠ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
přijetí nadačního příspěvku ve výši 219.000 Kč příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora od Nadace Karel Komárek Family Foundation, se sídlem: Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00. Jedná se o finanční účelově určený dar na zakoupení pianina značky Petrof P125 M1 v hodnotě 219.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 127/21 k vyhrazenému parkovacímu místu v ul. Na Náměti
Rada města s c h v a l u j e
užívání veřejného prostranství k vyhrazení zpoplatněného parkovacího místa v ul. Na Náměti v Kutné Hoře pro "Vinařství Žáček Kutná Hora", se sídlem Gruntecká 21/33, 28401 Kutná Hora na dobu určitou do 1. 3. 2023.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 128/21 k zákazu průchodu podloubím chovatelům se psy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádost o spolupráci ve věci zákazu pohybu chovatelů se psy podloubím v centru města.


Usnesení č. 129/21 k Řádu veřejného pohřebiště
Rada města I. r u š í
Řád veřejného pohřebiště v územním obvodu města Kutné Hory - hřbitov: U Všech svatých, evangelický, sv.Trojice, v Malíně, v Sedlci a na Kaňku schválený usnesením RM č.747/20 ze dne 7. 10. 2020 ke dni 28. 2. 2021,

II. s c h v a l u j e
Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1. 3. 2021 v územním obvodu města Kutné Hory - hřbitov: U Všech svatých, evangelický, sv.Trojice, v Malíně, v Sedlci a na Kaňku.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 130/21 k zápisu z jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 17. 2. 2021.


Usnesení č. 131/21 k prodloužení termínu pro rozhodnutí o přidělení dotací
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro rozhodnutí o přidělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 do 30. 3. 2021.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 132/21 k VŘ pozice Odborní hodnotitelé projektů v oblasti sociálních služeb
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výsledky výběrových řízení na pozice odborných hodnotitelů žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 133/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021 ve výši 4.303.300 Kč, která bude uzavřena se Středočeským krajem,

b) rozpočtové opatření OSZ č. 3 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 4.303.300 Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021, která bude uzavřena se Středočeským krajem.
Zodpovídá : Ing.Bulánková,Mgr.Šlesinger      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 134/21 k Organizačnímu řádu MěÚ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
předložený Organizační řád Městského úřadu Kutná Hora včetně Příloh č. 1-3 účinný od 1. 3. 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 01.03.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 24. února 2021

Nahoru